Konusunu Oylayın.: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?
 1. 12.Ağustos.2008, 22:25
  1
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,825
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?


  Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur? Mumsema Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Evliyadan ve ruhanilerden manevi yardım istemenin açık delillerini hadis-i şeriflerde bulabiliriz. Utbe ibni Gazvan (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Sizin biriniz; bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım isterse 'Ey Allah'ın kulları bana yardım edin! Ey Allah'ın kulları bana imdat edin!' desin. Çünkü Allah'ın bizim görmediğimiz kulları vardır." (1)

  İmam-ı Taberanî (rahimehullah)’ın beyanına göre, bu hadis-i şerif tatbik edilmiş, böylece yardım görülmüştür.

  İbni Abbas (radıyallahu anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulüllah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Şüphesiz ki Allah’ın, hafaza meleklerinin dışında yer yüzünde melekleri vardır ki, ağaç yapraklarından düşenleri yazarlar. Sizin birinize çöl arazisinde bir aksaklık isabet ederse, 'Ey Allah'ın kulları! (Bana) yardım edin diye seslensin " (2)

  Abdullah ibni Mesud (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa, 'Ey Allah'ın kulları hapsedin! Ey Allah'ın kulları durdurun!' diye seslensin. Çünkü Allah'ın yer yüzünde hazır bulunan kulları vardır, Onu tutarlar. " (3)

  İşte bütün bu hadis-i şerifler, mukaddes ruhlara sahip olan varlıklarla tevessülün ve onlardan himmet (yardım) istemenin caiz olduğunun, açık delilleridir.

  Devenin bulunması için yardım edenler, Mevlâ'nın bulunması için yardım etmezler mi?

  Allâme Muhammed İbni Allan (rahimehullah) "Ezkâr" şerhinde şöyle demiştir; “Bu hadis-i şeriflerde geçen, "Allah'ın kulları"ndan maksat, ya melekler veya müslüman cinler ya da, "Ebdâl" diye isimlendirilen "Ricâl-i Gayb" (seçkin veliler)’dir.”

  İmam-ı Nevevî (Rahimehullah) ise şöyle demiştir: “İlimde büyük hisse sahibi olan bazı büyüklerimiz, içlerinden birinin katırı kaçtığında bu hadis-i şerifle amel ederek, Allah'ın kullarından yardım istediklerini ve o anda hayvanlarının bulunduğunu bize nakletmişlerdir.

  Bir kere benim de aralarında bulunduğum bir cemaatte, hayvan kaçmağa başladı, insanlar onu tutmaktan âciz kalınca, ben bu isti'âne'yi (yardım isteme lafzını) söyledim. Benim bu sözümden başka görünen hiçbir sebep ortada yokken hayvan o anda durdu.” (4)

  İmam-ı Nevevî gibi Şâfi'î Mezhebinde ictihad mertebesine ulaşmış büyük bir âlimin bu beyanı, bu hadis-i şerifin sağlamlığına ve bununla amel etmenin cevazına açıkça delâlet etmektedir.

  Ayrıca Sahabe-i Kiramın tatbikatı da bu yöndedir. Çünkü onlar, vefatından sonra da, Resülüllah (sallallahu aleyhi vesellem)’e nida ederek yardım istemişlerdir. Nitekim şu rivayetler bunun en açık delillerindendir.

  Hafız İbni Kesir’in naklettiğine göre, Yemame vakıasında Müslümanların şiarı (Nişanı) “Ey Muhammed” sözleriydi. (5)

  Abdurahman ibn Sa’d (radiyallahu anh) şöyle anlatıyor: “Bir kere Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anh)un ayağı uyuştu. O zaman sahabeden bir adam, ona en sevdiğin bir insanı an dedi. O’da “Ya Muhammed” deyince, bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı. (6)

  Önemli Bir Uyarı

  Burada şu itikadi hususu da açıklığa kavuşturalım ki; kendisinden yardım istenen ‘hakiki fail’ Allah-u Zülcelal’dir. Kendisiyle tevessül edilen kul (peygamber, veli) Allah’ın yardım ve yaratmasına vesile olandır. Yani, Sahabe’nin sahih itikadı, elbette her şeyi yapan-edenin Allah olduğu noktasında sabitti ve kullardan yardım istemeleri, gerçekte yaratıcının yaratmasına tabiydi.

  Günümüzde bazı kimselerin, -haşa- Sahabe’den daha sağlam bir itikada sahipmiş gibi, tevessülü itikada aykırı görmeleri, onların bakışlarının bulanıklığından başka neyle açıklanabilir?

  Allah-u Zülcelal, nasıl ki büyük meleklerden olan Mikail (as)ı kevni konularda, kainattaki işlerle vazifelendirmiş ise ve o da yağmurun yağmasına, rüzgarın esmesine, bir şahit ve nöbetçi gibi vazife yapıyorsa, Peygamberlerin ve Evliyaullahın ruhaniyetleri de Allah’ın yaratmakta olduğu olaylara şahitler hükmünde vazifedardırlar.

  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Nitekim Suheyb (radıyallahu anh) dan rivayete göre, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Burûc Suresinde zikredilen Ashab-ı Uhdûd kıssasındaki çocuktan bahsederken:

  "O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor, insanları diğer hastalıklardan da tedavî ediyordu. " (7) buyurmuştur.

  Mevlâ Tealâ, kendisi için: "Bütün işleri O yönetiyor." (Yunus Suresi: 3 den) buyurduğu halde, melekler hakkında:

  "İşleri yönetenler." (Nâzi'ât Suresi'5) buyuruyor. Yine kendisi hakkında: "Ölüm meleği sizi alır. " (Secde Suresi 11'den) buyurmaktadır. Yine böylece: "Allah dilediğini hidayet eder." (Nur Suresi: 46 dan) buyurmuşken, Peygamberleri hakkında:

  "Biz onları bizim emrimizle" Hidâyet eden önderler yaptık." (Enbiya Suresi: 73 den), Resulullah (sav) hakkında da: "Elbette sen dosdoğru bir yola hidayet edersin." (Şu'arâ Suresi: 52 den) buyurmuştur. Bunun örnekleri daha pek çoktur.

  Cebrail (aleyhisselâm) da Meryem valideye: “Sana bir çocuk vereceğim” (Meryem Suresi:19 dan) demiştir.

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.

  Artık bu vesileleri inkar etmek, insaftan ve idraktan değildir. İşte rabıtayı, tevessülü, isti'âne ve istiğâ'seyi (Allah dostlarını hatırlayıp, onlardan himmet istemeyi) kabul etmeyenler, yabu nasları (açık delilleri) anlamayacak kadar cahil veya ilimleri, işin iç yüzünü kavrayamayacak kadar sathî (yüzeysel)’dir.

  (Ahmed Mahmut Ünlü, Tarikat-ı Aliyye’de Râbıta-ı Celile isimli eserden istifade edilmiştir.)

  Dipnotlar:
  1)Taberanî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, No: 290, 17/117, Heysemî, Mecme'u 'z-Zevâid, No: 17103, 10/188
  2)İbni Hacerel-Askalânî, Muhtasar-u Zevûidi'l-Bezzâr, No: 2128, 2/420
  3)Ebu Yâ'la, Müsned, No: 5269, 9/177, ibni Hacer, el- Metâlibu'l-Âliye, No: 3375, 3/239, Taberanî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, No: 10518, 10/217, Deylemî, Müsned-i Firdevs, No: 1311,1/330
  4)îbn-i Allan, el-Fütûhâtü'r-Rabbâniyye, 5/150-151
  5)İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye: 6/324
  6)Buhari el-edeb’ül-Müfret: 438 no:993 sh:262
  7)Müslim, zahd: 17, No: 3005, 4/2299, Sahih-ibni Hıbbân, No: 870, 2/116 2. 12.Ağustos.2008, 22:25
  1
  Devamlı Üye  Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Evliyadan ve ruhanilerden manevi yardım istemenin açık delillerini hadis-i şeriflerde bulabiliriz. Utbe ibni Gazvan (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Sizin biriniz; bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım isterse 'Ey Allah'ın kulları bana yardım edin! Ey Allah'ın kulları bana imdat edin!' desin. Çünkü Allah'ın bizim görmediğimiz kulları vardır." (1)

  İmam-ı Taberanî (rahimehullah)’ın beyanına göre, bu hadis-i şerif tatbik edilmiş, böylece yardım görülmüştür.

  İbni Abbas (radıyallahu anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulüllah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Şüphesiz ki Allah’ın, hafaza meleklerinin dışında yer yüzünde melekleri vardır ki, ağaç yapraklarından düşenleri yazarlar. Sizin birinize çöl arazisinde bir aksaklık isabet ederse, 'Ey Allah'ın kulları! (Bana) yardım edin diye seslensin " (2)

  Abdullah ibni Mesud (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

  "Sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa, 'Ey Allah'ın kulları hapsedin! Ey Allah'ın kulları durdurun!' diye seslensin. Çünkü Allah'ın yer yüzünde hazır bulunan kulları vardır, Onu tutarlar. " (3)

  İşte bütün bu hadis-i şerifler, mukaddes ruhlara sahip olan varlıklarla tevessülün ve onlardan himmet (yardım) istemenin caiz olduğunun, açık delilleridir.

  Devenin bulunması için yardım edenler, Mevlâ'nın bulunması için yardım etmezler mi?

  Allâme Muhammed İbni Allan (rahimehullah) "Ezkâr" şerhinde şöyle demiştir; “Bu hadis-i şeriflerde geçen, "Allah'ın kulları"ndan maksat, ya melekler veya müslüman cinler ya da, "Ebdâl" diye isimlendirilen "Ricâl-i Gayb" (seçkin veliler)’dir.”

  İmam-ı Nevevî (Rahimehullah) ise şöyle demiştir: “İlimde büyük hisse sahibi olan bazı büyüklerimiz, içlerinden birinin katırı kaçtığında bu hadis-i şerifle amel ederek, Allah'ın kullarından yardım istediklerini ve o anda hayvanlarının bulunduğunu bize nakletmişlerdir.

  Bir kere benim de aralarında bulunduğum bir cemaatte, hayvan kaçmağa başladı, insanlar onu tutmaktan âciz kalınca, ben bu isti'âne'yi (yardım isteme lafzını) söyledim. Benim bu sözümden başka görünen hiçbir sebep ortada yokken hayvan o anda durdu.” (4)

  İmam-ı Nevevî gibi Şâfi'î Mezhebinde ictihad mertebesine ulaşmış büyük bir âlimin bu beyanı, bu hadis-i şerifin sağlamlığına ve bununla amel etmenin cevazına açıkça delâlet etmektedir.

  Ayrıca Sahabe-i Kiramın tatbikatı da bu yöndedir. Çünkü onlar, vefatından sonra da, Resülüllah (sallallahu aleyhi vesellem)’e nida ederek yardım istemişlerdir. Nitekim şu rivayetler bunun en açık delillerindendir.

  Hafız İbni Kesir’in naklettiğine göre, Yemame vakıasında Müslümanların şiarı (Nişanı) “Ey Muhammed” sözleriydi. (5)

  Abdurahman ibn Sa’d (radiyallahu anh) şöyle anlatıyor: “Bir kere Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anh)un ayağı uyuştu. O zaman sahabeden bir adam, ona en sevdiğin bir insanı an dedi. O’da “Ya Muhammed” deyince, bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı. (6)

  Önemli Bir Uyarı

  Burada şu itikadi hususu da açıklığa kavuşturalım ki; kendisinden yardım istenen ‘hakiki fail’ Allah-u Zülcelal’dir. Kendisiyle tevessül edilen kul (peygamber, veli) Allah’ın yardım ve yaratmasına vesile olandır. Yani, Sahabe’nin sahih itikadı, elbette her şeyi yapan-edenin Allah olduğu noktasında sabitti ve kullardan yardım istemeleri, gerçekte yaratıcının yaratmasına tabiydi.

  Günümüzde bazı kimselerin, -haşa- Sahabe’den daha sağlam bir itikada sahipmiş gibi, tevessülü itikada aykırı görmeleri, onların bakışlarının bulanıklığından başka neyle açıklanabilir?

  Allah-u Zülcelal, nasıl ki büyük meleklerden olan Mikail (as)ı kevni konularda, kainattaki işlerle vazifelendirmiş ise ve o da yağmurun yağmasına, rüzgarın esmesine, bir şahit ve nöbetçi gibi vazife yapıyorsa, Peygamberlerin ve Evliyaullahın ruhaniyetleri de Allah’ın yaratmakta olduğu olaylara şahitler hükmünde vazifedardırlar.

  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Nitekim Suheyb (radıyallahu anh) dan rivayete göre, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Burûc Suresinde zikredilen Ashab-ı Uhdûd kıssasındaki çocuktan bahsederken:

  "O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor, insanları diğer hastalıklardan da tedavî ediyordu. " (7) buyurmuştur.

  Mevlâ Tealâ, kendisi için: "Bütün işleri O yönetiyor." (Yunus Suresi: 3 den) buyurduğu halde, melekler hakkında:

  "İşleri yönetenler." (Nâzi'ât Suresi'5) buyuruyor. Yine kendisi hakkında: "Ölüm meleği sizi alır. " (Secde Suresi 11'den) buyurmaktadır. Yine böylece: "Allah dilediğini hidayet eder." (Nur Suresi: 46 dan) buyurmuşken, Peygamberleri hakkında:

  "Biz onları bizim emrimizle" Hidâyet eden önderler yaptık." (Enbiya Suresi: 73 den), Resulullah (sav) hakkında da: "Elbette sen dosdoğru bir yola hidayet edersin." (Şu'arâ Suresi: 52 den) buyurmuştur. Bunun örnekleri daha pek çoktur.

  Cebrail (aleyhisselâm) da Meryem valideye: “Sana bir çocuk vereceğim” (Meryem Suresi:19 dan) demiştir.

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.

  Artık bu vesileleri inkar etmek, insaftan ve idraktan değildir. İşte rabıtayı, tevessülü, isti'âne ve istiğâ'seyi (Allah dostlarını hatırlayıp, onlardan himmet istemeyi) kabul etmeyenler, yabu nasları (açık delilleri) anlamayacak kadar cahil veya ilimleri, işin iç yüzünü kavrayamayacak kadar sathî (yüzeysel)’dir.

  (Ahmed Mahmut Ünlü, Tarikat-ı Aliyye’de Râbıta-ı Celile isimli eserden istifade edilmiştir.)

  Dipnotlar:
  1)Taberanî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, No: 290, 17/117, Heysemî, Mecme'u 'z-Zevâid, No: 17103, 10/188
  2)İbni Hacerel-Askalânî, Muhtasar-u Zevûidi'l-Bezzâr, No: 2128, 2/420
  3)Ebu Yâ'la, Müsned, No: 5269, 9/177, ibni Hacer, el- Metâlibu'l-Âliye, No: 3375, 3/239, Taberanî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, No: 10518, 10/217, Deylemî, Müsned-i Firdevs, No: 1311,1/330
  4)îbn-i Allan, el-Fütûhâtü'r-Rabbâniyye, 5/150-151
  5)İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye: 6/324
  6)Buhari el-edeb’ül-Müfret: 438 no:993 sh:262
  7)Müslim, zahd: 17, No: 3005, 4/2299, Sahih-ibni Hıbbân, No: 870, 2/116


 3. 12.Ağustos.2008, 22:34
  2
  sahra
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Nisan.2007
  Üye No: 297
  Mesaj Sayısı: 981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 13

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?
  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.


 4. 12.Ağustos.2008, 22:34
  2
  Kıdemli Üye  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.

 5. 12.Ağustos.2008, 22:37
  3
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,825
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  sahra Nickli Üyeden Alıntı
  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.
  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Nitekim Suheyb (radıyallahu anh) dan rivayete göre, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Burûc Suresinde zikredilen Ashab-ı Uhdûd kıssasındaki çocuktan bahsederken:

  "O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor, insanları diğer hastalıklardan da tedavî ediyordu. " (7) buyurmuştur.

  Mevlâ Tealâ, kendisi için: "Bütün işleri O yönetiyor." (Yunus Suresi: 3 den) buyurduğu halde, melekler hakkında:

  "İşleri yönetenler." (Nâzi'ât Suresi'5) buyuruyor. Yine kendisi hakkında: "Ölüm meleği sizi alır. " (Secde Suresi 11'den) buyurmaktadır. Yine böylece: "Allah dilediğini hidayet eder." (Nur Suresi: 46 dan) buyurmuşken, Peygamberleri hakkında:

  "Biz onları bizim emrimizle" Hidâyet eden önderler yaptık." (Enbiya Suresi: 73 den), Resulullah (sav) hakkında da: "Elbette sen dosdoğru bir yola hidayet edersin." (Şu'arâ Suresi: 52 den) buyurmuştur. Bunun örnekleri daha pek çoktur.

  Cebrail (aleyhisselâm) da Meryem valideye: “Sana bir çocuk vereceğim” (Meryem Suresi:19 dan) demiştir.

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.


 6. 12.Ağustos.2008, 22:37
  3
  Devamlı Üye
  sahra Nickli Üyeden Alıntı
  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.
  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Nitekim Suheyb (radıyallahu anh) dan rivayete göre, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Burûc Suresinde zikredilen Ashab-ı Uhdûd kıssasındaki çocuktan bahsederken:

  "O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor, insanları diğer hastalıklardan da tedavî ediyordu. " (7) buyurmuştur.

  Mevlâ Tealâ, kendisi için: "Bütün işleri O yönetiyor." (Yunus Suresi: 3 den) buyurduğu halde, melekler hakkında:

  "İşleri yönetenler." (Nâzi'ât Suresi'5) buyuruyor. Yine kendisi hakkında: "Ölüm meleği sizi alır. " (Secde Suresi 11'den) buyurmaktadır. Yine böylece: "Allah dilediğini hidayet eder." (Nur Suresi: 46 dan) buyurmuşken, Peygamberleri hakkında:

  "Biz onları bizim emrimizle" Hidâyet eden önderler yaptık." (Enbiya Suresi: 73 den), Resulullah (sav) hakkında da: "Elbette sen dosdoğru bir yola hidayet edersin." (Şu'arâ Suresi: 52 den) buyurmuştur. Bunun örnekleri daha pek çoktur.

  Cebrail (aleyhisselâm) da Meryem valideye: “Sana bir çocuk vereceğim” (Meryem Suresi:19 dan) demiştir.

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.

 7. 12.Ağustos.2008, 22:41
  4
  sahra
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Nisan.2007
  Üye No: 297
  Mesaj Sayısı: 981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 13

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Tamam bunları anladım,Mesela birine dini anlatıyorsunz oda anlıyor namaza niyaza başlıyor;şimdi Hidayeti veren anlatan kişi mi?hidayet sahibi Allah mı?


 8. 12.Ağustos.2008, 22:41
  4
  Kıdemli Üye
  Tamam bunları anladım,Mesela birine dini anlatıyorsunz oda anlıyor namaza niyaza başlıyor;şimdi Hidayeti veren anlatan kişi mi?hidayet sahibi Allah mı?

 9. 12.Ağustos.2008, 22:42
  5
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,291
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  ömerhattab Nickli Üyeden Alıntı
  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.

  Yetki verilse dahi, Allah'tan istemek mi hayırlı yetki verilenden mi?

  http://www.mumsema.com/i-j/4170-istigase.html


 10. 12.Ağustos.2008, 22:42
  5
  Moderatör
  ömerhattab Nickli Üyeden Alıntı
  Ayet-i Kerimeler Ne Diyor?

  Bütün bu ayet-i kerimeler, açıkça ifade etmektedir ki, bütün işleri yaratan ve yöneten hakikatte, ancak Allah-u Tealâ ise de bazı kullarına, tedbir, hidayet, hıfz, himaye ve hibe (yönetme, erdirme, koruma, kollama ve bağış yapma) gibi konularda ehliyet ve salâhiyet (yetki) vermiştir.

  Yetki verilse dahi, Allah'tan istemek mi hayırlı yetki verilenden mi?

  http://www.mumsema.com/i-j/4170-istigase.html

 11. 12.Ağustos.2008, 22:43
  6
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,825
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Şem'a Nickli Üyeden Alıntı
  Yetki verilse dahi, Allah'tan istemek mi hayırlı yetki verilenden mi?

  Burada şu itikadi hususu da açıklığa kavuşturalım ki; kendisinden yardım istenen ‘hakiki fail’ Allah-u Zülcelal’dir. Kendisiyle tevessül edilen kul (peygamber, veli) Allah’ın yardım ve yaratmasına vesile olandır. Yani, Sahabe’nin sahih itikadı, elbette her şeyi yapan-edenin Allah olduğu noktasında sabitti ve kullardan yardım istemeleri, gerçekte yaratıcının yaratmasına tabiydi.

  Günümüzde bazı kimselerin, -haşa- Sahabe’den daha sağlam bir itikada sahipmiş gibi, tevessülü itikada aykırı görmeleri, onların bakışlarının bulanıklığından başka neyle açıklanabilir?

  Allah-u Zülcelal, nasıl ki büyük meleklerden olan Mikail (as)ı kevni konularda, kainattaki işlerle vazifelendirmiş ise ve o da yağmurun yağmasına, rüzgarın esmesine, bir şahit ve nöbetçi gibi vazife yapıyorsa, Peygamberlerin ve Evliyaullahın ruhaniyetleri de Allah’ın yaratmakta olduğu olaylara şahitler hükmünde vazifedardırlar.
 12. 12.Ağustos.2008, 22:43
  6
  Devamlı Üye
  Şem'a Nickli Üyeden Alıntı
  Yetki verilse dahi, Allah'tan istemek mi hayırlı yetki verilenden mi?

  Burada şu itikadi hususu da açıklığa kavuşturalım ki; kendisinden yardım istenen ‘hakiki fail’ Allah-u Zülcelal’dir. Kendisiyle tevessül edilen kul (peygamber, veli) Allah’ın yardım ve yaratmasına vesile olandır. Yani, Sahabe’nin sahih itikadı, elbette her şeyi yapan-edenin Allah olduğu noktasında sabitti ve kullardan yardım istemeleri, gerçekte yaratıcının yaratmasına tabiydi.

  Günümüzde bazı kimselerin, -haşa- Sahabe’den daha sağlam bir itikada sahipmiş gibi, tevessülü itikada aykırı görmeleri, onların bakışlarının bulanıklığından başka neyle açıklanabilir?

  Allah-u Zülcelal, nasıl ki büyük meleklerden olan Mikail (as)ı kevni konularda, kainattaki işlerle vazifelendirmiş ise ve o da yağmurun yağmasına, rüzgarın esmesine, bir şahit ve nöbetçi gibi vazife yapıyorsa, Peygamberlerin ve Evliyaullahın ruhaniyetleri de Allah’ın yaratmakta olduğu olaylara şahitler hükmünde vazifedardırlar. 13. 12.Ağustos.2008, 22:46
  7
  sahra
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Nisan.2007
  Üye No: 297
  Mesaj Sayısı: 981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 13

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Kendiniz diyorsunuz Allah ın vazifelendirdiği melekler diye Mikail a.s örneğindeki gibi,yani Ancak Allah ın izin verdiği kadarını yapıyor onlar,Pekiyi Allah u Teala diyormu ki benden değil yağmuru Mikail den isteyin diye?


 14. 12.Ağustos.2008, 22:46
  7
  Kıdemli Üye
  Kendiniz diyorsunuz Allah ın vazifelendirdiği melekler diye Mikail a.s örneğindeki gibi,yani Ancak Allah ın izin verdiği kadarını yapıyor onlar,Pekiyi Allah u Teala diyormu ki benden değil yağmuru Mikail den isteyin diye?

 15. 12.Ağustos.2008, 22:47
  8
  ceren_99
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Temmuz.2008
  Üye No: 25348
  Mesaj Sayısı: 233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 25
  Bulunduğu yer: izmir

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  sahra Nickli Üyeden Alıntı
  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.
  kardeşim seninkide bir görüştür ama bu hadislerde de belirtilmiş sonuçta caiz.... ayrıca evliyalardan Allah dostlarından yardım istemek neden kötü olsunki ha bende diyorum Allah'a şirk kesinlikle koşulmaz Allah tektir... ama çaresiz kaldığımız durumlarda onların dualarınada sığınmak bence gayet mantıklı onlar sadece bir vesile ve bizim dualarımızdan daha makbul onların duaları biz mi 24 saatimizi seccademiz üzerinde geçiriyoruz!!... Allah katında değerli olan o mübarek kişilerden dualarını istemek himmet et demek neden kötü olsun ben anlayamıyorum? Peygamber Efendimiz (sav)bile yardım isteyin derken bizim gibilerine laf düşmez ... onların mübarek manevi elleri niye üzerimizde olmasın... bu Allah'a inanmaktan alıkoyulmakmı??? ben Allah'a ilk önce dulamı ederim ama açıkçası başta Peygamber Efendimiz (sav)olmak üzere mübarek kişilerin himmetini isterim...


 16. 12.Ağustos.2008, 22:47
  8
  Devamlı Üye
  sahra Nickli Üyeden Alıntı
  Ya siz anlamıyorsunuz?ya ben anlamıyorm.Konuyu okurken aklıma,perili,büyülü,cadılı filmler diziler geldi doğrusu.
  Hani şu insanları Allah a inanmaktan ,Allah a güvenmekten,Allah tan yardım istemekten O na dua etmekten alı koymaya çalışan ,beyinleri yıkayan diziler

  Bizide başımıza gelen felaketleride,keramet sahibi mübarek zatları da yaratan ,yöneten en iyi bilen Yüce Allah,On dan geleni niye başkasına şikayet edeyim niye başkasından yardım isteyim?hepimizin varlığı O na muhtaç.
  kardeşim seninkide bir görüştür ama bu hadislerde de belirtilmiş sonuçta caiz.... ayrıca evliyalardan Allah dostlarından yardım istemek neden kötü olsunki ha bende diyorum Allah'a şirk kesinlikle koşulmaz Allah tektir... ama çaresiz kaldığımız durumlarda onların dualarınada sığınmak bence gayet mantıklı onlar sadece bir vesile ve bizim dualarımızdan daha makbul onların duaları biz mi 24 saatimizi seccademiz üzerinde geçiriyoruz!!... Allah katında değerli olan o mübarek kişilerden dualarını istemek himmet et demek neden kötü olsun ben anlayamıyorum? Peygamber Efendimiz (sav)bile yardım isteyin derken bizim gibilerine laf düşmez ... onların mübarek manevi elleri niye üzerimizde olmasın... bu Allah'a inanmaktan alıkoyulmakmı??? ben Allah'a ilk önce dulamı ederim ama açıkçası başta Peygamber Efendimiz (sav)olmak üzere mübarek kişilerin himmetini isterim...

 17. 12.Ağustos.2008, 22:51
  9
  ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2008
  Üye No: 11279
  Mesaj Sayısı: 3,434
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  ceren_99 Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim seninkide bir görüştür ama bu hadislerde de belirtilmiş sonuçta caiz.... ayrıca evliyalardan Allah dostlarından yardım istemek neden kötü olsunki ha bende diyorum Allah'a şirk kesinlikle koşulmaz Allah tektir... ama çaresiz kaldığımız durumlarda onların dualarınada sığınmak bence gayet mantıklı onlar sadece bir vesile ve bizim dualarımızdan daha makbul onların duaları biz mi 24 saatimizi seccademiz üzerinde geçiriyoruz!!... Allah katında değerli olan o mübarek kişilerden dualarını istemek himmet et demek neden kötü olsun ben anlayamıyorum? Peygamber Efendimiz (sav)bile yardım isteyin derken bizim gibilerine laf düşmez ... onların mübarek manevi elleri niye üzerimizde olmasın... bu Allah'a inanmaktan alıkoyulmakmı??? ben Allah'a ilk önce dulamı ederim ama açıkçası başta Peygamber Efendimiz (sav)olmak üzere mübarek kişilerin himmetini isterim...

  Vesile Kılmak

  Dua Ederken Rabbim .... ''Peygamber Efendimiz(s.a.v.) yüzü suyu hürmetine '' diye deriz Yani Allah'îm Onun Rızası İçin ßizi Affet Deriz

  Kısaca Vesile Koyabiliriz Ama Evliyadan Enbiyadan İsteyemeyiz

  Namazı Kılmaya Secde ßaşında İbadet Etmemize Engel Olan ßirşey Varmı -Hayır

  Var Diyenlerdensek Eğer Bahaneleri Olanlardanızdır.

  İstediklerimizi Yanlızca Allah'tan İsteyelim Rab Olarak ßize ''Allah (cc)'' yeter.. 18. 12.Ağustos.2008, 22:51
  9
  T.T.O.R.H.S.S.
  ceren_99 Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim seninkide bir görüştür ama bu hadislerde de belirtilmiş sonuçta caiz.... ayrıca evliyalardan Allah dostlarından yardım istemek neden kötü olsunki ha bende diyorum Allah'a şirk kesinlikle koşulmaz Allah tektir... ama çaresiz kaldığımız durumlarda onların dualarınada sığınmak bence gayet mantıklı onlar sadece bir vesile ve bizim dualarımızdan daha makbul onların duaları biz mi 24 saatimizi seccademiz üzerinde geçiriyoruz!!... Allah katında değerli olan o mübarek kişilerden dualarını istemek himmet et demek neden kötü olsun ben anlayamıyorum? Peygamber Efendimiz (sav)bile yardım isteyin derken bizim gibilerine laf düşmez ... onların mübarek manevi elleri niye üzerimizde olmasın... bu Allah'a inanmaktan alıkoyulmakmı??? ben Allah'a ilk önce dulamı ederim ama açıkçası başta Peygamber Efendimiz (sav)olmak üzere mübarek kişilerin himmetini isterim...

  Vesile Kılmak

  Dua Ederken Rabbim .... ''Peygamber Efendimiz(s.a.v.) yüzü suyu hürmetine '' diye deriz Yani Allah'îm Onun Rızası İçin ßizi Affet Deriz

  Kısaca Vesile Koyabiliriz Ama Evliyadan Enbiyadan İsteyemeyiz

  Namazı Kılmaya Secde ßaşında İbadet Etmemize Engel Olan ßirşey Varmı -Hayır

  Var Diyenlerdensek Eğer Bahaneleri Olanlardanızdır.

  İstediklerimizi Yanlızca Allah'tan İsteyelim Rab Olarak ßize ''Allah (cc)'' yeter..


 19. 12.Ağustos.2008, 22:52
  10
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,825
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Aslında evliyalardan dua istenir Dua ALINIR....


 20. 12.Ağustos.2008, 22:52
  10
  Devamlı Üye
  Aslında evliyalardan dua istenir Dua ALINIR....

 21. 12.Ağustos.2008, 22:52
  11
  sahra
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Nisan.2007
  Üye No: 297
  Mesaj Sayısı: 981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 13

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  Sıkıştığım ve çaresiz kaldığım zaman neden kendim gibi birinin yardımını isteyim,bana şah damarımdan daha yakın olan Rabbim varken ve beni benden daha iyi bilirken...
  Kendi cümlelerimle içimden geldiği gibi dua etmek varken neden ezbere dualar yapayım?


 22. 12.Ağustos.2008, 22:52
  11
  Kıdemli Üye
  Sıkıştığım ve çaresiz kaldığım zaman neden kendim gibi birinin yardımını isteyim,bana şah damarımdan daha yakın olan Rabbim varken ve beni benden daha iyi bilirken...
  Kendi cümlelerimle içimden geldiği gibi dua etmek varken neden ezbere dualar yapayım?

 23. 12.Ağustos.2008, 22:53
  12
  ceren_99
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Temmuz.2008
  Üye No: 25348
  Mesaj Sayısı: 233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 25
  Bulunduğu yer: izmir

  --->: Evliyadan yardım istemek dinimize uygun mudur?

  kendin gibimi ?? evliyalaramı kendin gibi diyorsun? ayrıca baran kardeşim madem engel yok nefsine uyma git 24 saat geçir bakalım yapabiliyomusun?


 24. 12.Ağustos.2008, 22:53
  12
  Devamlı Üye
  kendin gibimi ?? evliyalaramı kendin gibi diyorsun? ayrıca baran kardeşim madem engel yok nefsine uyma git 24 saat geçir bakalım yapabiliyomusun?
+ Yorum Gönder
Git 124 Son