Konusunu Oylayın.: Münker - Nekir Melekleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Münker - Nekir Melekleri
 1. 02.Mart.2009, 22:22
  1
  אור
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Şubat.2009
  Üye No: 46864
  Mesaj Sayısı: 43
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Münker - Nekir Melekleri


  Münker - Nekir Melekleri Mumsema Ölen kimseyi mezarında sorguya çeken ve gerektiğinde onu cezalandıran iki Melek.

  Bunların, Münker ve Nekir diye isimlendirilmeleri, her ikisinin de aşinası olmadığımız

  garip bir sûrette olmalarındandır. Nitekim Arapça'da bir kimsenin, bilmediği veya

  tanımadığı bir şeyi bilmediğini ifade etmek için, "nekirtü'ş-şey'e" der.

  Ehl-i Sünnet'e göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini

  sorarlar. Mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki

  hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve

  melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, "Ehl-i Sünnet Akâidi" Çev., Şerafettin

  Gölcük, İstanbul 1980, 237).Ebu Hüreyre'den; Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurduğu

  rivayet edilmiştir:"Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir.

  Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye: "Bu adam (Rasûlüllah)

  hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu; "O,

  Allah'ın kulu ve Resûlüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in

  O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim"sözlerini söyler. Melekler; "Biz de bunu

  söylediğini biliyorduk zaten" derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira' kadar

  genişletilir ve aydınlatılır... Eğer münafık ise, "İnsanların söylediklerini duyup

  aynısını söylerdim, bilmiyorum" der. Melekler de, "Böyle söylediğini zaten biliyorduk"

  derler. Sonra arza: "Onu sıkıştır" denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri

  birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap

  edilir." (Tirmizi, Cenâiz, 70)Akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, Münker-

  Nekir'den, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir. Kur'ân-ı

  Kerîm'de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya

  çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz. Ancak bazı âyetlerin buna işaret

  ettiği, hattâ bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu Ehl-i Sünnet alimlerince

  kabul edilmiştir. Ömer Nesefi'nin "Akaid"inde: "Münker ve Nekir'in suali Kitap ve

  Sünnetle sabittir" denmektedir."Allah, îman edenleri dünyada da âhirette de

  değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri ise saptırır. Allah

  dilediğini yapar" (İbrahim, 14/27) âyetinde geçen âhiret hayatından maksat kabir;

  "sabit söz''den maksat da "Kelime-i Şehadet''tir denmiştir. İbn Mâce, Sünen'inde şöyle

  demektedir:"Allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar" âyeti, kabir azabı

  (sorgusu) hakkında indi. Ölüye kabirde; "Senin Rabbin kim?" diye sorulur. O da;

  "Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed (s.a.s.)'dir" diye cevap verir. İşte mü'min

  ölünün böyle cevabı; "Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette

  metanetli kılar" meâlindeki âyetin ifadesidir (İbn Mace, Zühd, 32; Ayrıca bk. Buhari,

  Tefsîr, Sûre, 14).Bu hadis, kütübü sittenin hepsinde rivayet edilmiştir. Bazı

  rivayetlerde kabirde ölüye sorulan sorular; "Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin

  kimdir?" diye üçe çıkarılmıştır."Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet

  çattığı gün; Fir'avn'ın adamlarını azabın en ağırına sokun, denir" (el-Mü'min,

  40/46) âyetinin de kabir suali ve kabir azabı ile ilgili olduğu tefsir kitaplarında

  belirtilmiştir (İbn Kesîr, "Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm", 40/46. âyetin tefsîri).Münker ve

  Nekir'in kabirdeki sorularıyla ilgili pek çok hadis varid olmuştur. Bu ahad haberler,

  lafızları itibariyle tevâtür derecesine ulaşmamışlarsa da, bu konudaki hadislerin

  çokluğu, konuyu manevî mütevâtir derecesine yükseltir (Haşiyetü'l-Kesteli alâ Şerhi'l-

  Akâid, İstanbul 1973, 133, 134).Bu hadislerin bir kısmında ölünün sorguya

  çekileceğinden söz edilmekte, ancak herhangi bir melekten bahsedilmemektedir:"Ölü

  mezara konulur. Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona;

  "Hangi dinde idin?"diye sorulur. O; "Ben İslâm dininde idim" diye cevap verir. Sonra

  ona; "Şu adam (Rasûlüllah, s.a.s.) kimdir?" diye sorulur. O da; "Muhammed (s.a.s.),

  Allah'ın Rasûlüdür. O, bize Allah katından apaçık âyetler getirdi; biz de O'nu

  doğruladık" diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye; "Sen Allah'ı gördün mü? diye

  sorulur. O da "Hiçbir kimse Allah'ı görmeye lâyık değildir" diye cevap verir. Bu soru

  ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş

  alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona; "Allah'ın seni koruduğu

  ateşe bak" denir. Daha sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu

  defa Cennetin süsüne ve nimetlerine bakar. Kendisine; "İşte bu yer senin

  makamındır" denildikten sonra; "Sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman

  üzerinde öldün ve inşallah iman üzerinde dirileceksin" denir" (İbn Mace, Zühd, 32)

  Görüldüğü gibi yukardaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred

  olarak kabir suali zikredilmektedir. Başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek

  olanın bir melek olduğu belirtilmekte ancak isminden bahsedilmemektedir:"Bu ümmet

  kabirlerinde imtihan edilecek. İnsan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde

  topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve; " Rasûlüllah hakkında ne dersin "? diye

  sorar. Kişi mü'min ise; "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in,

  Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederim" diye cevap verir. Melek de ona;

  "Doğru söyledin" der..." (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, III, 3, 40).Daha önce geçen Ebu

  Hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının Münker,

  diğerinin de Nekir olduğu beyan edilmektedir.Ehl-i Sünnet'e göre Münker ve Nekir'in

  kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır. Kabrin sıkması ve azabı haktır. Bu bütün

  kâfirler ve asi bazı mü'minler için olan bir şeydir (İmam Azam, "Fıkh-ı Ekber", trc. H.

  Basrî Çantay, Ankara 1985, s. 14).Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, ölüyü defnettikten

  sonra; " Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz, çünkü o, şu anda sorguya

  çekilmektedir" buyurmuşlardır (Ebu Davud, Cenâiz. 67; es-Sâbûnî, "el-Bidâye Fi

  Usûli'd-Dîn ", Nşr. B. Topaloğlu, Dımaşk 1979 s. 97).

  Kuranda görevleri ve isimleri açıkça geçmeyen bu melekler hakkında

  söylenenler,rivayetler ne kadar doğrudur...

  Kuranda bahsedilmeyen meleklere bu tür isimler vermek doğru mudur?

  Yada Kuranda zikredilmediği için böyle bir melek ve sorgu olayına inanmamak

  günah mıdır?


 2. 02.Mart.2009, 22:22
  1
  Emekli  Ölen kimseyi mezarında sorguya çeken ve gerektiğinde onu cezalandıran iki Melek.

  Bunların, Münker ve Nekir diye isimlendirilmeleri, her ikisinin de aşinası olmadığımız

  garip bir sûrette olmalarındandır. Nitekim Arapça'da bir kimsenin, bilmediği veya

  tanımadığı bir şeyi bilmediğini ifade etmek için, "nekirtü'ş-şey'e" der.

  Ehl-i Sünnet'e göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini

  sorarlar. Mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki

  hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve

  melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, "Ehl-i Sünnet Akâidi" Çev., Şerafettin

  Gölcük, İstanbul 1980, 237).Ebu Hüreyre'den; Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurduğu

  rivayet edilmiştir:"Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir.

  Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye: "Bu adam (Rasûlüllah)

  hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu; "O,

  Allah'ın kulu ve Resûlüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in

  O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim"sözlerini söyler. Melekler; "Biz de bunu

  söylediğini biliyorduk zaten" derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira' kadar

  genişletilir ve aydınlatılır... Eğer münafık ise, "İnsanların söylediklerini duyup

  aynısını söylerdim, bilmiyorum" der. Melekler de, "Böyle söylediğini zaten biliyorduk"

  derler. Sonra arza: "Onu sıkıştır" denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri

  birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap

  edilir." (Tirmizi, Cenâiz, 70)Akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, Münker-

  Nekir'den, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir. Kur'ân-ı

  Kerîm'de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya

  çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz. Ancak bazı âyetlerin buna işaret

  ettiği, hattâ bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu Ehl-i Sünnet alimlerince

  kabul edilmiştir. Ömer Nesefi'nin "Akaid"inde: "Münker ve Nekir'in suali Kitap ve

  Sünnetle sabittir" denmektedir."Allah, îman edenleri dünyada da âhirette de

  değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri ise saptırır. Allah

  dilediğini yapar" (İbrahim, 14/27) âyetinde geçen âhiret hayatından maksat kabir;

  "sabit söz''den maksat da "Kelime-i Şehadet''tir denmiştir. İbn Mâce, Sünen'inde şöyle

  demektedir:"Allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar" âyeti, kabir azabı

  (sorgusu) hakkında indi. Ölüye kabirde; "Senin Rabbin kim?" diye sorulur. O da;

  "Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed (s.a.s.)'dir" diye cevap verir. İşte mü'min

  ölünün böyle cevabı; "Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette

  metanetli kılar" meâlindeki âyetin ifadesidir (İbn Mace, Zühd, 32; Ayrıca bk. Buhari,

  Tefsîr, Sûre, 14).Bu hadis, kütübü sittenin hepsinde rivayet edilmiştir. Bazı

  rivayetlerde kabirde ölüye sorulan sorular; "Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin

  kimdir?" diye üçe çıkarılmıştır."Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet

  çattığı gün; Fir'avn'ın adamlarını azabın en ağırına sokun, denir" (el-Mü'min,

  40/46) âyetinin de kabir suali ve kabir azabı ile ilgili olduğu tefsir kitaplarında

  belirtilmiştir (İbn Kesîr, "Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm", 40/46. âyetin tefsîri).Münker ve

  Nekir'in kabirdeki sorularıyla ilgili pek çok hadis varid olmuştur. Bu ahad haberler,

  lafızları itibariyle tevâtür derecesine ulaşmamışlarsa da, bu konudaki hadislerin

  çokluğu, konuyu manevî mütevâtir derecesine yükseltir (Haşiyetü'l-Kesteli alâ Şerhi'l-

  Akâid, İstanbul 1973, 133, 134).Bu hadislerin bir kısmında ölünün sorguya

  çekileceğinden söz edilmekte, ancak herhangi bir melekten bahsedilmemektedir:"Ölü

  mezara konulur. Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona;

  "Hangi dinde idin?"diye sorulur. O; "Ben İslâm dininde idim" diye cevap verir. Sonra

  ona; "Şu adam (Rasûlüllah, s.a.s.) kimdir?" diye sorulur. O da; "Muhammed (s.a.s.),

  Allah'ın Rasûlüdür. O, bize Allah katından apaçık âyetler getirdi; biz de O'nu

  doğruladık" diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye; "Sen Allah'ı gördün mü? diye

  sorulur. O da "Hiçbir kimse Allah'ı görmeye lâyık değildir" diye cevap verir. Bu soru

  ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş

  alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona; "Allah'ın seni koruduğu

  ateşe bak" denir. Daha sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu

  defa Cennetin süsüne ve nimetlerine bakar. Kendisine; "İşte bu yer senin

  makamındır" denildikten sonra; "Sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman

  üzerinde öldün ve inşallah iman üzerinde dirileceksin" denir" (İbn Mace, Zühd, 32)

  Görüldüğü gibi yukardaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred

  olarak kabir suali zikredilmektedir. Başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek

  olanın bir melek olduğu belirtilmekte ancak isminden bahsedilmemektedir:"Bu ümmet

  kabirlerinde imtihan edilecek. İnsan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde

  topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve; " Rasûlüllah hakkında ne dersin "? diye

  sorar. Kişi mü'min ise; "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in,

  Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederim" diye cevap verir. Melek de ona;

  "Doğru söyledin" der..." (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, III, 3, 40).Daha önce geçen Ebu

  Hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının Münker,

  diğerinin de Nekir olduğu beyan edilmektedir.Ehl-i Sünnet'e göre Münker ve Nekir'in

  kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır. Kabrin sıkması ve azabı haktır. Bu bütün

  kâfirler ve asi bazı mü'minler için olan bir şeydir (İmam Azam, "Fıkh-ı Ekber", trc. H.

  Basrî Çantay, Ankara 1985, s. 14).Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, ölüyü defnettikten

  sonra; " Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz, çünkü o, şu anda sorguya

  çekilmektedir" buyurmuşlardır (Ebu Davud, Cenâiz. 67; es-Sâbûnî, "el-Bidâye Fi

  Usûli'd-Dîn ", Nşr. B. Topaloğlu, Dımaşk 1979 s. 97).

  Kuranda görevleri ve isimleri açıkça geçmeyen bu melekler hakkında

  söylenenler,rivayetler ne kadar doğrudur...

  Kuranda bahsedilmeyen meleklere bu tür isimler vermek doğru mudur?

  Yada Kuranda zikredilmediği için böyle bir melek ve sorgu olayına inanmamak

  günah mıdır?

 3. 02.Mart.2009, 22:35
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,961
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Münker - Nekir Melekleri
  Peygamberimiz (sav)'in bize bıtraktığı iki emanet / İki temel kaynağımız var Kurân ve Sünnet. bu yeter sanırım. Herşey Kur'anda geçmeyebilir.


 4. 02.Mart.2009, 22:35
  2
  Moderatör  Peygamberimiz (sav)'in bize bıtraktığı iki emanet / İki temel kaynağımız var Kurân ve Sünnet. bu yeter sanırım. Herşey Kur'anda geçmeyebilir.
+ Yorum Gönder