Hürmet i müsahere nedir

5 üzerinden 3.70 | Toplam : 10 kişi
 1. 1
  ßaran T.T.O.R.H.S.S.
     

  Hürmet-i musahere nedir?

  Hürmet-i musahere

  İslâm hukukunda bir tartışma mevzuu olan ve mezhepler arasında farklı şekilde mütâlâa edilen evlenmeye mâni bir hal olan "sıhriyet, müsaheret", netice itibariyle, "hurmet-i müsahere" iyi bilinmediği, tam araştırılmadığı zamanlarda birtakım yanlış anlamaya ve hatalı hükme varmaya sebep olabilmektedir.
  Biraz mahrem olan, fakat bilinmesi gereken bu husustaki dinî bâzı bilgileri hatırlattıktan sonra esas mevzuya geçelim.
  Bilindiği gibi, evliliğe mâni haller, insanın annesi, kızı, halası, teyzesi gibi yakın akrabalar; emilme yoluyla meydana gelen yakınlık; bir de evliliklerden sonra teşekkül eden akrabalıktır ki, buna "sıhriyet, müsaheret" denmiştir. Yâni, akrabalığa benzeyen bir yakınlık, bir vasıftır.
  Esas itibariyle sıhriyet yoluyla meydana gelen haramlık şu dört sınıfta toplanır:
  1) Baba ve dedelerin hanımları olan üvey anne ve üvey nineler.

  2) Çocuk ve torunların hanımları olan gelinler.

  3) Hanımın anne-babaları olan kayınvalide-kayınpederler.

  4) Üvey kızlar. Bir insan bu sınıfa girenlerle hiçbir şekilde evlenemez.
  Müsaheret yoluyla haramlık, diğer bir ifâdeyle hurmet-i müsahere sahih akid denilen meşru nikah yoluyla olduğu gibi, mut'a nikâhı gibi fasit akidle ve zina yoluyla da sabit olur. Bu haramlık aynı zamanda dokunma ve bakma yoluyla da meydana gelmektedir.
  Bu mesele Hanefî mezhebine göre şöyledir:
  A. Zina yoluyla meydana gelen haramlık: Bir insan bir kadınla zinada bulunursa, artık o insan o kadının kızları, torunları ve annesiyle evlenemez.
  B. Dokunma yoluyla haramlık şu şartların bir arada bulunmasıyla meydana gelir:

  1. Erkek kadının bedeninin herhangi bir yerine dokunduğunda, dokunulan yerde elbise olmamalı, çıplak ten olmalı.

  2. Kadının üzerinde elbise bulunuyor, fakat dokunduğunda vücudun sıcaklığını hissediyorsa, elbise ince olduğu için sıcaklığına mâni olmuyorsa.
  3. Dokunma kadının saçına olmuşsa, bu dokunma sarkan saça değil de başın üzerindeki saça olmuşsa,
  4. Dokunmada şehevî hissin bulunması. Bu, erkekte âletinin hareketi, dikleşmesi; kadında ise kalbinin hareketi ve lezzet duymasıdır.
  5. Alınan lezzetin dokunmaya yakın olması. Dokunduktan sonra lezzet alıyor, şehevî hissi uyanıyorsa; bu, haramlığa sebep olmaz.
  6. Dokunulan kadının dokuz yaşından aşağı olmaması.
  Bütün bu şart ve haller bir arada bulunursa haramlık sabit olur, aksi takdirde birinin olmamasıyla hurmet-i müsahere gerçekleşmez.
  C. Bakma yoluyla haramlığın meydana gelmesi için şu şartların bulunması lâzımdır:
  1. Erkek, kadının tenasül uzvunun dâhiline bakmış olması. Dış kısmına bakmasıyla haramlık sabit olmaz. Kadın da erkeğin tenasül uzvuna bakmasıyla haramlık meydana gelir. Fakat, gerek kadının, gerekse erkeğin birbirlerinin bedenlerinin diğer kısımlarına bakmalarıyla haramlık sabit olmaz.
  2. Gerek erkekte, gerekse kadında bakarken şehevî bir his bulunması -dokunmada olduğu gibi- şehevî hisse işaret olan hallerin mevcut olması gerekir.
  3. Birbirlerinin aynaya veya suya yansımış, aksetmiş olan uzuvlarının görüntüsüne bakmamış olması. Çünkü, aynadaki veya sudaki görüntüler hakiki olmadıkları için haramlığa sebep olmaz. Fotoğraf ve filmdeki görüntüler de bu şekildedir.
  4. Şehevî lezzetin bakıldığı anda duyulmuş olması, baktıktan sonra meydana gelmiş olmamasıdır. Hurmet-i müsahere, kişinin kayınvalidesine yukarıdaki şartların bir arada bulunması hâlinde dokunduğu veya baktığı hallerde de meydana gelir. Yâni;

  Hanefî mezhebine göre, bu durumda insanın hanımı kendisine ebedî olarak haram olur. Aynı şekilde bir insanın kadınlık vasfına hâiz olmuş olan kızına bu şartların mevcut olmasıyla baktığında veya dokunduğunda yine hanımı kendisine ebedî olarak haram olur.

  Bu bakma veya dokunmanın kasden, bilerek olmasıyla unutarak, yanlışlıkla, zorlama ve uyurken olması arasında bir fark yoktur. Yine bu hususta ayık ile sarhoş, buluğ çağına ermiş olanla, mürahik, büluğ çağına gelmiş olan ve akıllı ile deli arasında da bir fark bulunmamaktadır.
  Ayrıca haramlığı meydana getirecek şartların, yâni şehevî duygu ve belirtinin sâdece bir tarafta bulunması kâfidir. Her iki tarafta bulunmasına lüzum kalmaz. Yalnız bu meseleler Hanefî mezhebine göredir.
  Hanbelî mezhebine göre, sâdece "birleşme" hurmet-i müsahereyi gerektirirken; Şafiî mezhebine göre zina, dokunmak veya bakmakla hiçbir şekilde hurmet-i müsahere gerçekleşmez. Mâliki'ye göre ise, ancak şehvetle elini, yüzünü öpmesi halinde haramlık sabit olur.(el-Mezâhibü'l-Erbaa, IV/63-68; Hukuk-u îslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu, II/92-96; İbni Âbidin. Reddü'l-Muhtar, II/278-248)
  Bu meselede gerektiğinde bu mezhepler de taklid edilebilir. O görüşlerden istifâde edilebilir.


  Alıntı
  Hürmet-i musahere, herhangi bir kadına, unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle dokunmakla hasıl olan durumdur.

  Bir kadının herhangi bir yerine şehvetle dokunmak, unutarak ve yanılarak bile olsa, (Hürmet-i musahere)ye sebep olur. Yani o kadının neseb ile ve süt ile olan anası ve kızları ile, torunları ile o erkeğin evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve torunları ile ve babası ile evlenmesi ebedi haram olur.

  Mesela, bir erkek, kayınvalidesinin elini öperken şehvetlense, hürmet-i musahere vaki olur. Hanımı kendisine ebedi haram olur. Bir gelin de kayınpederinin elini öperken veya başka şekilde dokununca şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahere hasıl olur. Yani bu kadına kocası ebedi haram olur. Bir baba ile kızı veya torunu yahut bir anne ile oğlu veya torunu arasında hürmet-i musahere olursa, karı-koca birbirine ebedi haram olur. (Bezzâziyye)

  Şafii mezhebinde hürmet-i musahere yoktur. Evli hanefiler arasında hürmet-i musahere olursa, sadece nikah ve talakta Şafii mezhebine göre nikahlarını tazelemeleri gerekir.

  Böyle bir ihtiyaç halinde başka bir mezhebi taklit caiz ve gerekir. (Hadika)

  Bir anne, büyük de olsa oğlunu; bir baba büyük de olsa kızını kucaklayabilir. Ancak insanlık icabı, hiç düşünmediği halde, bir şehvet hâsıl olursa hürmet-i musahere denilen durum ortaya çıkar. Kayınvalide de damadını kucaklarken şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahere olur. Anne ve kayınvalidede bir şey olmayıp oğlunda veya damadında şehvet hâsıl olursa yine hürmet-i musahere olur. Yedi yaşından büyük, gösterişli kız ile de, hürmet-i musahere olur. 15 yaşındaki kız, yüz yaşındaki dedesi ile de hürmet-i musahere olabilir. Kızın ve ihtiyarların şehveti, kalbinin meyletmesi demektir.

  Hürmet-i musahere gibi herhangi bir tehlikeyi önlemek için, anne oğlunu, baba kızını severken dikkatli olmalıdır. Çocukların ana-babalarının ellerini öpmeleri kâfidir.

  Hürmet-i musahere, ana-baba ile olduğu gibi yabancı insanlarla da olur. Mesela herhangi bir yabancı kadına şehvetle dokunmak, unutarak veya yanılarak bile olsa, hürmet-i musahereye sebep olur. Yani o kadının anası ile ve kızları ile o erkeğin evlenmesi Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre haramdır. Bir kız da, bir erkeğe şehvetle dokunsa, o erkeğin babası ve oğlu ile evlenmesi haram olur. Şafii ve Maliki’de hürmet-i musahere yoktur.

  Hürmet-i musahere ile ilgili soru ve cevaplar

  Sual:
  80 yaşındaki deli ile de hürmet-i musahere olur mu?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Hürmet-i musahere olması için iki tarafın baliğ olması şart mı?
  CEVAP
  Şart değildir. Gösterişli olması büluğ gibidir.

  Sual:
  (Unutarak da olsa hürmet-i musahere olur) daki unutmak nedir?
  CEVAP
  Hürmet-i musahereyi bildiği halde, hatırlamamak.

  Sual:
  Elbise üzerinden dokunmakla hürmet-i musahere olur mu?
  CEVAP
  Vücudun sıcaklığı hissedilecek derecede ince ise olur.

  Sual:
  Hürmet-i musaherede, hanımın anneannesi de annesi gibi mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Hanıma şehvetliyken kızım elimi tutsa, hürmet-i musahere olur mu?
  CEVAP
  Hayır.

  Sual:
  Hürmet-i musahere için hanımın süt kızı, kendi kızım gibi mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Hürmet-i musahere şüphesiyle Şafii’yi taklit caiz olur mu?
  CEVAP
  Vesvese zamanında mezhep taklidine lüzum yoktur.

  Sual:
  Hürmet-i musahere olan kadınla, halvet de haram mı?
  CEVAP
  Elbette haramdır.

  Sual:
  Hürmet-i musahere sebebiyle Şafii’ye göre nikahlanan, Şafii’ye mi geçer, yoksa sadece nikah ve talakta mı taklit eder?
  CEVAP
  Sadece nikah ve talakta taklit eder.

  Sual: Bir babanın üvey kızı, kendi öz kızı gibi mahrem midir, bununla hürmet-i musahere olur mu?
  CEVAP
  Evet, mahremdir. Eğer üvey kızını şehvetle öpse, hürmet-i musahere olur. Yani hanımı, o adama haram olur.

  Sual: Bir erkek ile bir kadın arasında, hürmet-i musahere olunca, bunlar, bir biri ile evlenemez mi?
  CEVAP
  Evlenebilirler. Sadece o erkek, o kadının kızı veya annesi ile evlenemez.

  Sual: Baba, yetişkin kızını öpebilir mi?
  CEVAP
  Evet.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  inanılır Üye

  Hürmet i müsahere nedir

  Selamun Aleykum hurmet-i muhasara konusunda çok takıntılı ve vesveseliyim birinin elini öperken sarılırken aklıma gözümün önüne kötü düşünce geliyor gözümde canlanıyor sonra artık insan dokunma sonucumu oluyor içimde bi kısa süre heyecan gibi kıpırdama gibi bişey oluyor
  bu şehvet mi yoksa bana mı öyle geliyor birde aynı şey evlenmeyi düşündügüm kızın annesinin elini öperkende içime gelmişti bi kere ama istem dışı içte degişik birşey oluyor şimdi böyle oldu diye hemen hurmeti muhasara gerçekleşiyor mu evlenecegim kız bana haram mı olmus mu oluyor böyle ufak şeylerden hemen gerçekleşir mi çok korkuyorum şimdiden ALLAH razı olsun


 3. 3
  ASRIN Kıdemli Üye

  Cevap: Hürmet-i musahere nedir?

  Bir erkeğin yada bayanın hiç tanımadığı yada aile içinde birine şehvetli bir şekilde bakması yada dokunurken şehvetli bir şekilde dokunur ise o kişi harama el uzatmış ve haram olanı yapmıştır.


 4. Reklam

 5. 4
  doganozguc Üye

  Cevap: Hürmet i müsahere nedir

  Evlenme yasağı denilen hürmet-i musahere, evlilik neticesinde meydana gelen akrabalarla evlenme yasağıdır(kayınvalide veya kayınpederle evlenmenin haram olması gibi).

  İmam-ı Şafii'ye göre dokunmak ve bakmakla hürmet-i müsahare gerçekleşmediği gibi
  İmam Ahmed bin Hanbel'e göre de birleşme vuku' bulmadan hürmet-i müsahere sözkonusu olmaz.

  Bu görüşten yola çıkarak, bir baba kızıyla veya bir anne oğluyla cinsî münasebette bulunursa o kişilerin eşlerine karşı nikâhları ebediyen düşer. Bunun sebebi artık kendi eşininhürmet-i musahereile “evlenilmesi yasak olanlar” kategorisine -zina ettiği kimsenin annesi veya babası olması sebebiyle- dâhil olmasıdır. Bu durum sadece cinsi münasebet gerçekleştiği takdirde geçerli olur.

  Ebu Hanîfe'ye göre ise, zina aynen evlilik gibi sihrî hısımlık meydana getirir. Çünkü nikâh cinsî temas anlamına gelir. Bunun meşrû veya gayr-i meşrû olması arasında bir fark yoktur. Hatta, bir kadını yalnız şehvetle öpmek veya okşamak, tenasül uzuvlarına bakmak evlenme yasağı doğurmaya yeterli sayılır. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Böylece bir erkek bir kadınla zina edince, bu kadının annesi, ninesi...ile kızı ve kız torunları zina eden erkeğe haram olur. Aynı şekilde, zina eden kadın da, zina ettiği erkeğin usûl ve furûu ile evlenemez.

  (es-Serahsî, el-Mebsût, IV, 204 vd.; el-Cassas, Ahkâmü'l-Kur'ân, ll, 137; eş-Şîrazî, el-Muhezzeb, l l, 45; eş-Sevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 57; el-Mevsılî, el-İhtiyâr, 111, 88; Bilmen, Astilâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu, II, 97; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul, 1983, s. 215. 216).


 6. 5
  Kam Üye
  Soru Detayı
  Hayırlı Günler,Bu konuyu ben bir yerden ogrendim ve neredeyse sürekli aklımda,düşüncelerimin kendime zarar verdiğini hissediyorum,bu soruyu yazarkende utanıyorum,Geçen gün ailecek kahvaltı yapıyorduk bu konu gene aklımdaydı ve hiç beklemediğim anda anneciğim bana dokundu ve afedersiniz bende bir uyanma hasıl oldu burada hürmeti musahare oldumu,uzvumda bir hareketlilik oldu,hocam kasıtlı olarak böyle bir duruma düşmem zaten bu konu ozaman da aklımdaydı,ve bu konuyu öğrendiğim için böyle bir duruma düşmemek için anneme dokunmamaya çalışıyordum,ben her dokunmayı hürmeti musahare mi zannediyorum normalde böyle bir durum olmuyordu aklımdayken oldu,annemle babamın nikahına zarar gelmişmidir,Hanefi'yiz,Annemle babamın nikahı Hanefi mezhebine göre kıyılmış,bu dokunmada çok kısa bir süreydi,vesvese mi yapıyorum sizce,böyle bir vebale girmekten ve girmiş olmaktan korkuyorum
  ,ne yapmalıyım?


 7. 6
  mum Kişisel Rütbe
  Hürmeti müsahare konusunda videolu soru cevabı izle
 8. 7
  dinisorularım Üye
  sayın hocam ben hürmeti müsahere okudum. öncelikle hanifi mezhebindenim. geçtiğimiz aylarda nişanlandım. çok olmasa da vesvese her muslüman da olduğu gibi bana da geliyor. benim sorum şu kayın babamla babam dışarıdan geldiler mantolarını asmam için bana verdiler o sıra kaynanam montları ben asarım diye montları elimden aldı bir kaç saniyede o sıra cinsel organımda sertleşme olmasa da hafif hareketlilik oldu. eli elime değdiği konusunda emin değilim(büyük ihtimalle değmedi). bir anda oldu ve hemen bıraktım. hürmeti müsahereyi okuduğum için şüphe ettim. sonuç olarak benim durumum nedir hocam. elimden geldiğince dikkat ediyorum ayrıcada bu durumdan çok korkuyorum. benim sorum bir sıkıntı olurmu. şüphe ve vesvese de olsa mezhep taklidi gerekir mi.
  ilginiz için teşekkür ederim.


 9. 8
  arifselim Yönetici
  Kesin emin olmadığın bu tür bir durumda sana bir şey yapmak gerekmez. Şüphe ve vesvese ile amel edilmez. Bir mecburiyet hasıl olduğunda başka bir mezhebi taklit etmek caiz olur.


+ Yorum Gönder