Havas İlmi Nedir?

Konusunu Oylayın.: Havas İlmi Nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Havas İlmi Nedir?
 1. Güncelleme: , 25.Mart.2012, 22:21
  1
  AydınlığaBak
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Şubat.2011
  Üye No: 85181
  Mesaj Sayısı: 103
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 25

  Havas İlmi Nedir?


  Havas İlmi Nedir? Mumsema SelamunAleyküm Havas ilmi nedir ? Dinen herhangi bir sakıncası varmıdır?
  Örneğin:
  Öğrenciler için sınavda başarı

  1- Bir öğrenci derse girerken besmele ile 7 defa “Rabbi yessir, ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr” duasını okursa dersi kolay anlar, sınavı kolay geçer.
  2- Yine aynı konularda “Allâhümme-rzukna hıfzal murseliyn, ve ilhâmel enbiyâ-i ve fehmel evliyâ-i bi keremike yâ ekramel ekramiyn, ve bi rahmetike yâ erhamer-rahimiyn” duasını okumakda çok faideli ve tecrübe edilmiştir.
  3- 2 numaradaki duayı 41 gece gece yarısından sonra 41 er defa okuyan kimse unutmayı unutur. Hafızası çok kuvvetli olur.
  4- Ders çalışmaya başlamadan evvel “Allahümme Yâ men teleccemel mütekebbiriyne bi licamı azametike sellim sellim Yâ Hâfız” duasını 11 defa okuyan kişi ezberlemek istediğini kolay ezberler ve zor unutur.
  5- Sınava girmeden önce 7 defa salatı nariye (bkz. Salavatı Şerifeler bölümü) okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır ve onların ilhamıyla doğruyu bulur.
  6- Sınav sabahı salatı nariye 70 defa okunup peygamberimiz hürmetine diye dua edilirse sınav başarılı olur.
  7- Kuru üzüm, incir, hurma, kuş üzümü sürekli yenirlerse zihni, beyni ve zekayı güçlendirir.
  8- “rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa okuyup sözlü imtihana kalkan kimse sorulara çok kolay cevap verir

  alıntıdır 2. 25.Mart.2012, 22:21
  1  SelamunAleyküm Havas ilmi nedir ? Dinen herhangi bir sakıncası varmıdır?
  Örneğin:
  Öğrenciler için sınavda başarı

  1- Bir öğrenci derse girerken besmele ile 7 defa “Rabbi yessir, ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr” duasını okursa dersi kolay anlar, sınavı kolay geçer.
  2- Yine aynı konularda “Allâhümme-rzukna hıfzal murseliyn, ve ilhâmel enbiyâ-i ve fehmel evliyâ-i bi keremike yâ ekramel ekramiyn, ve bi rahmetike yâ erhamer-rahimiyn” duasını okumakda çok faideli ve tecrübe edilmiştir.
  3- 2 numaradaki duayı 41 gece gece yarısından sonra 41 er defa okuyan kimse unutmayı unutur. Hafızası çok kuvvetli olur.
  4- Ders çalışmaya başlamadan evvel “Allahümme Yâ men teleccemel mütekebbiriyne bi licamı azametike sellim sellim Yâ Hâfız” duasını 11 defa okuyan kişi ezberlemek istediğini kolay ezberler ve zor unutur.
  5- Sınava girmeden önce 7 defa salatı nariye (bkz. Salavatı Şerifeler bölümü) okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır ve onların ilhamıyla doğruyu bulur.
  6- Sınav sabahı salatı nariye 70 defa okunup peygamberimiz hürmetine diye dua edilirse sınav başarılı olur.
  7- Kuru üzüm, incir, hurma, kuş üzümü sürekli yenirlerse zihni, beyni ve zekayı güçlendirir.
  8- “rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa okuyup sözlü imtihana kalkan kimse sorulara çok kolay cevap verir

  alıntıdır


 3. 26.Mart.2012, 00:23
  2
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 502
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  Havas hakkında bilgi verir misiniz?
  Havas hakkında bilgi verir misiniz?
  Havas, sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına ge-len hâssa kelimesinin çoğulu olup, genel-likle avam karşıtı olarak "seçkin kişiler" mânasında kullanılır.

  Tasavvufta, herkes-te bulunmayan birtakım bilgilere ve hal-lere, yetenek ve ruh temizliğine sahip ve-lîlere havas veya ehl-i husus, bunların en üstün olanlarına hâssü'l-havâs veya hâssatü'l-hâssa adı verilir; böylece tasavvufi anlayışta Müslümanlaravam ve havas şeklinde iki kategoriye ayrılır. Havas ve hâssü'l-havâs, şer'î yükümlülükler konu-sunda avamla aynı hükümlere tâbi olup avama uygulanan hükümler onlara da uy-gulanır. Ancak havas nafile ibadetlere bü-yük önem vermesi, haram ve mekruh olan şeylerden titizlikle kaçınması, dinî hayatı en mükemmel şekliyle yaşamaya çalış-ması sonucunda birtakım özel bilgilere ve hallere sahip olarak avamdan ayrılır.

  Mutasavvıflara göre Hz. Peygamber (asv)'in vahiy alma, mi'raca çıkma ve mucize gös-terme gibi sadece kendine has bazı hal-leri (hasâisü'n-nebî) vardır. Aynı şekilde Resûl-i Ekrem (asv) sırdaşı olan Huzeyfe b. Yemân'a başkalarının bilmediği bazı şeyleri haber verdiği gibi Ali'ye de başkalarının bilmediği yetmiş kadar ilim dalını öğret-miş, ancak Hz. Ali (ra), avamın kendisini ya-lancılıkla suçlamasından çekindiği için bunları açıklamamıştı. Hz. Ebû Bekir (ra) fırâsete ve ilhama mazhar olmuş, Hz. Ömer (ra) hak ile bâtılı birbirinden ayırma ye-teneğine sahip olduğu için kendisine "Fârûk" denilmiştir. (Serrâc, el-Luma', Kahire, 1960, s. 38, 168-182)

  Hadis âlimleri hadis alanında, fıkıh âlimleri hukuk alanında uzman oldukları gibi, sûfiler de ruh ve gönül halleri husu-sunda uzmandır. Bu konudaki bilgilerin ve hallerin bir bölümü Hz. Peygamber (asv) ve sahabeden kendilerine intikal etmiş, bir kısmına ise ibadet, ahlâk, edep konularında hassasiyet göstermek, ruh ve kalp hallerini kontrol altında tutmak, nefsi günah kirinden arındırmak, İlâhî hakika-ti ve sırrı kavramaya çalışmak suretiyle kendileri ulaşmıştır. Büyük bir ruhî çaba ve manevî tecrübe ile kazanılan bu bilgi-lere "İlm-i husus" adı verilir. "Ledün ilmi" veya "bâtın ilmi" de denilir. Havas ve hâssatü'l-havâs, bu ilim sayesinde Kur'an ve hadisten herkesin farkına varama-dığı mânaları bulur ve ortaya çıkarır. Me-selâ Hz. İbrahim (as)'in gördüğü yıldız his, ay akıl, güneş Hak nuru şeklinde yorumlan-mış; bundan da avamın his, havassın akıl, hâssatü'l-havâssın Hak nuru ile irşad edildiği sonucuna varılmıştır. (Hay-dar el-Âmülî, Camiu'l-esrar, Tahran, 1378, s. 359).

  Havastan olan bir kişinin kalbi uyanık, ahlâkı güzeldir. Hayır yapar, başkalarını buna davet eder. İyiliği emredip kötülük-ten menetme sorumluluğu çerçevesin-de hükümdarlarla barış içinde bulunur. (Sülemî, s. 226) Mutasavvıflar edep, ah-lâk, hal, ilim ve marifet gibi meziyetler bakımından halktan ileride olan havassın aynı zamanda mütevazi, sabırlı ve hayır sever olmaları gerektiğini söylerler.

  Tasavvufta genellikle ibadet, hal, ahlâk, edep, ilim ve irfan üçlü bir sınıflandırma-ya tâbi tutulur. Buna göre meselâ bir ah-lâk kuralı alelade, iyi veya en iyi şekilde uygulanabilir. Avam bu kuralları alelade, havas iyi, hâssü'l-havâs ise en iyi şekilde yerine getirir. Kur'an'da, "Allah'a koşunuz" (Zâriyât, 51/50) buyurulmuştur.

  (Diyanet İslam Ansiklopedisi, Havas Md.)


 4. 26.Mart.2012, 00:23
  2
  Devamlı Üye  Havas hakkında bilgi verir misiniz?
  Havas, sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına ge-len hâssa kelimesinin çoğulu olup, genel-likle avam karşıtı olarak "seçkin kişiler" mânasında kullanılır.

  Tasavvufta, herkes-te bulunmayan birtakım bilgilere ve hal-lere, yetenek ve ruh temizliğine sahip ve-lîlere havas veya ehl-i husus, bunların en üstün olanlarına hâssü'l-havâs veya hâssatü'l-hâssa adı verilir; böylece tasavvufi anlayışta Müslümanlaravam ve havas şeklinde iki kategoriye ayrılır. Havas ve hâssü'l-havâs, şer'î yükümlülükler konu-sunda avamla aynı hükümlere tâbi olup avama uygulanan hükümler onlara da uy-gulanır. Ancak havas nafile ibadetlere bü-yük önem vermesi, haram ve mekruh olan şeylerden titizlikle kaçınması, dinî hayatı en mükemmel şekliyle yaşamaya çalış-ması sonucunda birtakım özel bilgilere ve hallere sahip olarak avamdan ayrılır.

  Mutasavvıflara göre Hz. Peygamber (asv)'in vahiy alma, mi'raca çıkma ve mucize gös-terme gibi sadece kendine has bazı hal-leri (hasâisü'n-nebî) vardır. Aynı şekilde Resûl-i Ekrem (asv) sırdaşı olan Huzeyfe b. Yemân'a başkalarının bilmediği bazı şeyleri haber verdiği gibi Ali'ye de başkalarının bilmediği yetmiş kadar ilim dalını öğret-miş, ancak Hz. Ali (ra), avamın kendisini ya-lancılıkla suçlamasından çekindiği için bunları açıklamamıştı. Hz. Ebû Bekir (ra) fırâsete ve ilhama mazhar olmuş, Hz. Ömer (ra) hak ile bâtılı birbirinden ayırma ye-teneğine sahip olduğu için kendisine "Fârûk" denilmiştir. (Serrâc, el-Luma', Kahire, 1960, s. 38, 168-182)

  Hadis âlimleri hadis alanında, fıkıh âlimleri hukuk alanında uzman oldukları gibi, sûfiler de ruh ve gönül halleri husu-sunda uzmandır. Bu konudaki bilgilerin ve hallerin bir bölümü Hz. Peygamber (asv) ve sahabeden kendilerine intikal etmiş, bir kısmına ise ibadet, ahlâk, edep konularında hassasiyet göstermek, ruh ve kalp hallerini kontrol altında tutmak, nefsi günah kirinden arındırmak, İlâhî hakika-ti ve sırrı kavramaya çalışmak suretiyle kendileri ulaşmıştır. Büyük bir ruhî çaba ve manevî tecrübe ile kazanılan bu bilgi-lere "İlm-i husus" adı verilir. "Ledün ilmi" veya "bâtın ilmi" de denilir. Havas ve hâssatü'l-havâs, bu ilim sayesinde Kur'an ve hadisten herkesin farkına varama-dığı mânaları bulur ve ortaya çıkarır. Me-selâ Hz. İbrahim (as)'in gördüğü yıldız his, ay akıl, güneş Hak nuru şeklinde yorumlan-mış; bundan da avamın his, havassın akıl, hâssatü'l-havâssın Hak nuru ile irşad edildiği sonucuna varılmıştır. (Hay-dar el-Âmülî, Camiu'l-esrar, Tahran, 1378, s. 359).

  Havastan olan bir kişinin kalbi uyanık, ahlâkı güzeldir. Hayır yapar, başkalarını buna davet eder. İyiliği emredip kötülük-ten menetme sorumluluğu çerçevesin-de hükümdarlarla barış içinde bulunur. (Sülemî, s. 226) Mutasavvıflar edep, ah-lâk, hal, ilim ve marifet gibi meziyetler bakımından halktan ileride olan havassın aynı zamanda mütevazi, sabırlı ve hayır sever olmaları gerektiğini söylerler.

  Tasavvufta genellikle ibadet, hal, ahlâk, edep, ilim ve irfan üçlü bir sınıflandırma-ya tâbi tutulur. Buna göre meselâ bir ah-lâk kuralı alelade, iyi veya en iyi şekilde uygulanabilir. Avam bu kuralları alelade, havas iyi, hâssü'l-havâs ise en iyi şekilde yerine getirir. Kur'an'da, "Allah'a koşunuz" (Zâriyât, 51/50) buyurulmuştur.

  (Diyanet İslam Ansiklopedisi, Havas Md.)

 5. 16.Mayıs.2013, 09:09
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,569
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 335
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Havas İlmi Nedir?

  Havas ilmi anlamı nedir kısaca
  Sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına gelen hâssa kelimesinin çoğuludur. Seçkinler anlamında genellikle avam karşıtı olarak kullanılır. Tasavvufta, "herkeste bulunmayan birtakım bilgilere ve hallere, yetenek ve ruh temizliğine sahip veliler" anlamında kullanılmaktadır. Bunların en üstün olanlarına hâssü'l-havâs adı verilir. Havâs, haram ve mekruhlardan titizlikle kaçınması, nâfile ibadetlere önem vermesi ve böylece birtakım özel bilgilere ve hallere sahip olmaları bakımından avamdan ayrılır 6. 16.Mayıs.2013, 09:09
  3
  Moderatör
  Havas ilmi anlamı nedir kısaca
  Sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına gelen hâssa kelimesinin çoğuludur. Seçkinler anlamında genellikle avam karşıtı olarak kullanılır. Tasavvufta, "herkeste bulunmayan birtakım bilgilere ve hallere, yetenek ve ruh temizliğine sahip veliler" anlamında kullanılmaktadır. Bunların en üstün olanlarına hâssü'l-havâs adı verilir. Havâs, haram ve mekruhlardan titizlikle kaçınması, nâfile ibadetlere önem vermesi ve böylece birtakım özel bilgilere ve hallere sahip olmaları bakımından avamdan ayrılır

+ Yorum Gönder