İmam Nevevi Kimdir? 5 üzerinden 3.75 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 18.Mart.2011
  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 430
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 29

  İmam Nevevi Kimdir?


  Sevgili hocalar;
  Bir sitede dini e-kitaplar buldum ve iki tanesini indirdim.İndirmeye de devam edicem.

  Şimdi indirdiğim iki kitapta İmam Nevevi diye bir şahsa ait kitaplar.Biri 40 hadis kitabı, diğeri dualar ve zikirler kitabı.
  İmam Nevevi ve kitapları hakkında ne düşünüyorsunuz?
  Sizce okumalımıyım?Mezhebi nedir?

  Tavsiyelerinizi bekliyorum.

  Allah razı olsun.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,587
  Tecrübe Puanı: 186
  Yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: İmam Nevevi Kimdir?


  Kardeşim zaten tavsiye olarak bir kaçgün önce bende eklemiştim.
  İman Nevevi sağlam,güvenilir kaynaktır....
  siteye eklediğim linki buraya tekrar ekliyorum indirebilirsin.

  [URL="http://rapidshare.com/files/278019766/Riy_zue_s_S_lih_n_-__m_m_Nevev___8cilt___by__COBY-HALiT.rar"]http://rapidshare.com/files/278019766/Riy_zue_s_S_lih_n_-__m_m_Nevev___8cilt___by__COBY-HALiT.rar[/URL]  ________________________

  İMAM NEVEVİ - (1233-1277)=(631-676)

  EBU ZEKERİYYÂ MUHYİDDÎN YAHYÂ İBN-İ ŞEREF EN-NEVEVÎ

  Hayatı- Eserleri.

  Yedinci asrın hadis bilginlerinden ve ünlü İslâm hukukçularındandır.
  Şam'ın bir kasabası olan Neva'da doğmuş, 646'da Şam'a gelerek asrın
  mümtaz şahsiyetlerinden okumuş, hadis ve fıkıh gibi İslâmî ilimlerin
  bütün şûbelerinde yüksek bir salâhiyet kazanmıştır.
  Keskin bir zekâya ve kuvvetli bir hâfızaya mâlikti, Küçük yaşında
  Kur'ân-ı Kerîm'i 4,5 ayda, Et-Tenbîh adli eseri 8,5 ay zarfında
  ezberlemiş ve Mühezzeb'i de ezberlemiştir.
  Şâfiî fıkhının gelişmesinde büyük rolü vardır. Zamânında Şâfiî
  mezhebini o temsil ediyordu. Usul ve fürû'da (Kur’ân,Sünnet,Fıkıh ve
  Ahlâk) imamdır.
  Sözü, Fıkıh alimleri arasında senet kabul edilmiştir. Fakihlerin
  tercih derecesini kazanmıştır. Hadîs ilmine ve hadîs ricâline
  de tam mânâsiyle vâkıftı. Nevevî, Hâlit b. Yûsuf tarîkıyla Enes bin
  Mâlik'den:"Bir kimse cân ü gönülden şehâdet arzu ederse fiilen şehit
  olmasa bile şehitlik sevâbını kazanır" meâlindeki hadîsi tahriç ile
  teferrüt etmiştir. Kendisinden de Ebü'l-Feth ve İbni'l-Attâr hadîs
  rivâyet eder. Fıkıhda ve hadîsde nasıl bir imam ise, zühd ve takvâda da
  o derece ileri idi. Geceleri ibâdetle, Kur'an okumakla, eser yazmakla
  geçirirdi.
  Dünyevi geçim bakımından hayâtı zarûret ve yokluk içinde geçti. Kimseden
  birşey kabul etmezdi. Pamuklu elbise giyer ve sincâbî renkte sarık
  sarardı. Sakalında birkaç beyaz kıl vardı. 665'de Dârü'l-hadis Reisliğine
  tâyin olunmuş, vefâtına kadar o vazifede kalmış ve hiçbir cihetten maaş
  almamıştır. Dinî tartışmalarda sekînet ve vakârını muhâfaza ederdi.
  Dâima iyi ve güzel olan şeylerle emir ve fenalıktan nehyederdi.
  Bu vazifesini hükümdarlara, vâlîlere ve zâlimlere de ulaştırmaktan
  çekinmezdi. Onlara, mektup yazar, hakikati bildirir, ilahi azab ile
  korkuturdu.  Zehebî Tezkiretü'l-Huffâz adlı meşhur eserinde Nevevî merhu-
  mun mâ'rufu emir, münkerden nehiy hakkında hükümdarlara, vâlî-
  lere ve ezcümle El-Muhsin Melikü'l-Ümerâ Bedreddin ve Meliki'z-
  Zâhir'e yazdığı mektuplardan ve risâlelerden bahseder. Süyûtî mer-
  hum da Hüsnü'l-Muhâdara fî Ahbâri'z-Zâhire isimli eserinde bun-
  lardan örnekler verir. Bâzılarını aynen naklediyor. İnsanî ve ilmî ke-
  malâtı nefsinde toplamış olan bu zat, hayatının son günlerinde Beyt-i
  Mukaddes'i ziyâret ettikten sonra memleketine dönmüş, orada baba-
  sının yanında hastalanarak henüz elli yaşına varmadan 671 senesi
  Recep ayının 24. gecesi Allâh'ın rahmetine kavuşmuş ve doğduğu
  Neva'ya gömülmüştür. Kabri halen bugün de ziyâret edilmektedir.  ESERLERİ

  42 yi aşan eser bırakmıştır. Başlıcaları şunlardır:  1 -(Riyâzü's-sâlihîn min Kelâmi Seyyidi'l-Mürselin).

  Bu kıymetli eseri Sahîh-i Buhârî, Müslim, Sünen-i Tirmîzî,

  Sünen-i Ebî Dâvud, Sünen-i Nesâî ve İmâm Mâlik'in Muvatta'ı

  gibi ana kaynaklardan derleyip 656 bölüm üzerine tertip ve 670

  senesi Ramazân-ı şerîfinin 14. pazartesi günü tamamlamıştır. Müellif,

  eserin önsözünde kitabın mâhiyeti hakkında yeterli derecede bilgi

  vermiştir. Bu eser, Mekke'de ve Mısır'da basılmıştır. Tanınmış

  hadis ve tefsir âlimlerinden Muhammed Alân es-Sıddîkî tarafından

  ( Delîlü'l-fâlihîn li turukı Riyâzi's-Sâlihîn ) adlı sekiz ciltlik

  mükemmel bir şerh yazmış, 1928'de Mısır'da basılmıştır.  2 - Erbaînü'n-Nevevî: İslâm dîninin usul ve kâidelerine âit ha-

  disleri kapsamaktadır. İslâm âlimleri bu esere lâyık olduğu önemi ver-

  mişler, birçok şerhler yazmışlardır. Nevevî'nin kırk hadîsi üzerine

  İbn-i Dakikı'l-İyd'in ve bizzat Nevevî'nin kendisinin de birer şerhi

  vardır ve her ikisi de Mısır'da basılmıştır. Metin, Şerkâvî'nin şerhiyle

  birlikte Mısır'da basılmıştır: Sa`dü'd-dîn Taftâzânî'nin ve Miş-

  kâtü'l-Mesâbih şârihi Aliyyü'l-Kârî'nin, Şerkâvî'nin Arapça şerhleri

  meşhur ve basılmıştır. (Nûreddin İycî, Sırâcü't-Tâlibîn ve Minhâcü'l-

  Âbidîn) adli Farsça bir şerhini yazmıştır. Rûhü'l-beyan sahibi Bursalı

  İsmâil Hakkı merhûmun da Türkçe basılmış bir şerhi vardır.

  Bu metin, Tecrîd-i Sarih tercümanlarından merhum "Ahmed Naîm Bey"

  hocamız tarafından da gayet güzel bir üslûp ile dilimize

  çevrilmiştir.  3 - El-Minhâc: Hadisten Sahîh-i Müslim'in çok mühim bir şerhi

  olup beş cilt üzerine Mısır'da yayınlandığı gibi Buhârî şerhi Kasta-

  lânî'nin kenarında da basılmıştır.  4 - Sahîh-i Buhârî'ye de kısmen bir şerh yazmıştır.  5 - Et-Takrîb ve't-teysîr li ma'rifeti Süneni'l-beşîr en-nezîr:

  Usûl-i hadîse dâir olup İbn-i Salâh'ın Ulûmu'l-hadîs nâmındaki

  kitabından özetlediği (El-İrşad) adlı eserini telhis etmiştir.

  Celâleddin Süyûtî'nin Tedrîbu'r-râvî fî takrîbi'n-Nevevî adlı şerhi

  vardır.

  Bir cüzü Fransızca tercümesiyle birlikte 1902 tarihinde Pâris'te

  basılmıştır. Burhânettin Çelebi (851), Hâfız Zeyneddin Irâkî (806),

  Şemsettin Simâvî (902) gibi tanınmış âlimlerin şerhleri vardır.  6 - Tehzîbü'l-Esmâ' ve'l-lûgât: Hadis ricâlinin isimlerini açıklayan

  ve alfabe sırasiyle tertiplenen bu eser, müellifin meşhur

  ve faydalı eserlerindendir. Şeyh Abdu'r-Rahman Bestâmî (El-Kavâidü's-

  Seniyye) unvânı ile bu kitabı telhis etmiştir. Süyûtî merhumun bir

  Muhtasarı vardır. Profesör Wüstenfeld tarafindan yedi cüz üzerine

  Londra'da basılmıştır. Tehzîbü'l-Esmâ' Mısır'da da basılmıştır.  7 - El-İrşad: Bu eser de hadis ilmine dâirdir.  8 - Hilyetu'l-Ebrâr ve şiârü'l-Ahyar fî Telhîsi'd-Deavâti ve'l-Ezkâr) :

  Ezkâr-i Nevevî adıyla bilinen bu eserde, 356 bölüm

  bulunmaktadır. 1306 da Mısır'da basılmıştır. Şeyh Muhammed Mekkî

  El-Fütûhâtü'r-Rabbâniyye ale'l-ezkâri'n-Neveviyye adlı bir şerh yaz-

  mıştır. Basılmıştır, Selâhaddin Süyûtî de Ezkârü'l-Ezkâr nâmı altında

  telhis etmiştir. Şahâbeddin Remlî'nin Muhtasarü'l-ezkâr'ı vardır.  9 - Et-Tibyân fî âdâbı Hameleti'l-Kur'an: Müellif bu eseri

  Muhtârü'l-beyan nâmiyle de kısaltmıştır. Mısır'da iki defa basıl-

  mıştır. Şeyh Muhammed İbnü'l-İycî tarafından (Hadîkatü'l-beyan)

  adı ile Fransızcaya tercüme edilmiştir.  10 - Mekâsidü'n-Nevevî: Tevhit, ibâdet ve tasavvufa dâir olan

  bu eser, 1324'de Beyrut'ta ve Mısır'da basılmıştır.  11 - Minhâcü't-tâlibîn ve umdetü'I-müttakîn: En muteber

  Şafiî kitaplarından olan Minhâc, meşhur Şâfiî fakihlerinden Abdül-

  kerim Rafii'nin, Şafiî fıkhına dâir yazılan (EI-Muharrer) adli meşhur

  ve mûteber eserin özetidir. Nevevî, bu eseri tenkih ve zayıf

  kavilleri kaldırdıktan sonra birçok ilâveler de yapmıştır. Çeşitli

  defa Mısır'da basıldığı gibi Fransızca tercümesiyle birlikte Profe-

  sör Fon Denberç tarafından Leiden'de basılmıştır. Şâfiî fakihleri

  bu esere de lâyık olduğu ehemmiyeti vermişler, birçok şerhler yazmış-

  lardır. Keşfü'z-zünûn müellifi otuzdan fazla şerh kaydediyor. Minhâc'-

  ın meşhur iki şerhi vardır. Biri Remlî'nin, diğeri İbn-i Hacer Hey-

  temî'nindir. Remlî'nin şerhi Mısır'da, Heytemî'nin şerhi doğu ve

  güney doğu Anadolu ve civârında meşhurdur. Şeyh Zekeriyyâ el-Ensârî,

  bu eseri Menheç ismindeki eseri ile hem kısaltmış ve hem de şerh

  etmiştir. Minhâcü't-tâlibîn. kenarında Zekeriyyâ el-Ensârî'nin

  Menhecü't-tullâb'ı ile birlikte Mısır'da, Mekke'de basılmıştır.

  Hatip Şirbînî'nin Minhac şerhi metin ile birlikte dört cilt üzerine ve

  Celâleddin Mahallî'nin Minhac şerhi de iki cilt üzerine Mısır'da basıl-

  mıştır.  12 - Ravzatu't-tâlibîn ve umdetü'l-müttakîn: Şafiî fıkhına dâir

  El-Vecîz'in en büyük şerhi olan Abdülkerim Râfiî'nin Fethü'l-azîz adlı

  eserinden tenkih edilmiştir. Ravza, Şâfiî mezhebinde i`timada şâyân

  kaynak eserlerdendir. İbnü'l-Mâzi Yemenî Ravzatü't-tâlib_în ünvânı al-

  tında özetlemiştir. Şeyh Bürhâneddin tarafından da telhis edilmiş

  ve Şâfiî ulemâsından birçokları şerhler yazmışlardır. Celâleddin Sü-

  yûtî Ravza'yı, şiir diline çevirip Felâh adını vermiştir. Ravza'yı

  en iyi özetleyen Şemseddin Kalyubî (849)'dir.  13 - Tashîhü't-tenbîh: Şâfiî fıkhına dâirdir. Şeyh Ebû Şîrâzî

  (476)'nin Şâfiîler arasında elde dolaşan meşhur ve mûteber beş kita-

  bından biri olan Et-Tenbîh'in şerhidir. Tenbîh'in kenarında 1329'da

  Mısır'da basılmıştır. Et-Tenbîh, Lâtince tercümesi ile birlikte Lei-

  den'de yayınlanmıştır.  14 - El-izâhu fi'l-menâsik: Özetlenmiş bir eserdir. Delilleri kaldırarak

  İbnü's-Salâh Şehrezûrî'nin kitabını telhis etmiştir. Basılmıştır.

  Nûreddin Aliyyü's-Sühreverdî'nin bir şerhi vardır.  15 - El-Mecmû': El-Mühezzeb'in şerhidir. Dokuz cilttir. Takıy-

  yüddîn Sübkî'nin Tekmile'si ve Râfiî'nin Şerh-i kebîr'i ve İbn-i Hacer-i

  Askalânî'nin (Et-Telhîsü'l-habîr fî tahrîci ahâdîsi'r-Râfüyyi'l-kebir)

  ile birlikte 12 cilt üzerine Mısır'da basılmıştır.  16 - Tabakât-ı fukahâ: Te'liflerinin hepsi de çok değerli olup

  Nevevî merhumun ilminin faziletine şahitlik etmektedir.

  Mevlâ makâmını cennet etsin!.  H.Hüsnü ERDEM

  -------------------------------------------

  Bazı kavram açıklamaları

  Fakih, Fıkıh (Hukuk) alimi.

  şerh, bir eserin ana metnini esas alarak bunun üzerinde açıklama ve

  genişletmeler yapma;

  hâşiye, bir eserin anlaşılamayan kavram ve konularını berraklaştırmak

  için kenarına veya altına açıklamalar ekleme;

  ihtisâr, bir kitaptaki bazı gereksiz ayrıntıların çıkartılarak

  sadeleştirilmesi (muhtasar);

  ta’likât, bir kitabın açıklanması gereken yerler için kenarına notlar

  koymak veya ayrı bir kitap yazmak;

  telhîs oldukça geniş olarak hazırlanan eserleri halkın veya öğrencinin

  daha iyi anlaması için özetlemek demekti. Bu çalışmalar kitap sayfaları

  üzerinde yapılabildiği gibi ayrı eserler halinde de hazırlanabiliyordu.


 3. 3
  şaf_ak ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...
  şaf_ak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 862
  Tecrübe Puanı: 16
  Yaş: 32

  Cevap: İmam Nevevi Kimdir?


  hoca değilim ancak bildiğim kadarıyla kendisi şafii alimlerin büyüklerinden..


 4. Reklam

 5. 4
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 18.Mart.2011
  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 430
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 29

  Cevap: İmam Nevevi Kimdir?


  Şafiiymiş.Ben hanefiyim ama yinede okumakta fayda var.


 6. 5
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,587
  Tecrübe Puanı: 186
  Yer: the silent deserts in my soul

  Alıntı
  Şafiiymiş.Ben hanefiyim ama yinede okumakta fayda var.
  Kardeşim Hadisin Şafiisi,Hanefisi olmaz fıkıhta ameli olarak ayrılır
  İmam nevevinin eserlerini bütün Ehl-i sünnet Müslümanları okuyor
  sağlam kaynak bulmuşsunuz,daha ne istiyorsunuz
  etrafta okadar sahih olmayan uyduruk hadisler dolaşırken
  Sağlamdan öğrenmek en akıllıca yapılacak iştir.

  Bak eserlerini hangi kaynaklardan derlemiş

  Alıntı
  1 -(Riyâzü's-sâlihîn min Kelâmi Seyyidi'l-Mürselin).
  Bu kıymetli eseri Sahîh-i Buhârî, Müslim, Sünen-i Tirmîzî,

  Sünen-i Ebî Dâvud, Sünen-i Nesâî ve İmâm Mâlik'in Muvatta'ı
  gibi ana kaynaklardan derleyip 656 bölüm üzerine tertip ve 670
  senesi Ramazân-ı şerîfinin 14. pazartesi günü tamamlamıştır. 7. 6
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 18.Mart.2011
  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 430
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 29

  Alıntı
  Kardeşim Hadisin Şafiisi,Hanefisi olmaz fıkıhta ameli olarak ayrılır
  İmam nevevinin eserlerini bütün Ehl-i sünnet Müslümanları okuyor
  sağlam kaynak bulmuşsunuz,daha ne istiyorsunuz
  etrafta okadar sahih olmayan uyduruk hadisler dolaşırken
  Sağlamdan öğrenmek en akıllıca yapılacak iştir.
  Tamam hocam sağol.
  Öyle kaynaklar buldum ki internette.Allah bana faydalanmak nasip etsin.Hatta bununla igili bir konu açayım siteyi paylaşayım da sizler ve diğer arkadaşlarda nasiplensin.Vallahi çok değerli kitaplar var.Külliyatları buldum.

  Şimdi birşey daha sorucam.Bu buldugum siteyi araştırırken şu kişilerin de külliyatına denk geldim:


  Hayreddin Karaman
  İbni Kayyim
  İbni Teymiyye
  İmam Gazali
  M.Esad Coşan
  Mustafa İslamoğlu(Az-çok tanıyorum ve tavsiyelerinizi bekliyorum)
  Ömer Nasuhi Bilmen

  Ve birçogu fakat ben bunlara takıldım ve bunların külliyatlarını indiricem.Ayrıca risale-i nur külliyatı da var fakat o benim bilgisayar da var.Ayrıca Fethullah Gülen külliyatı da var.

  Şimdi bu üstte yazdıgım kişiler hakkında görüşünüz nedir?Tavsiyelerinizi bekliyorum.


 8. 7
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,587
  Tecrübe Puanı: 186
  Yer: the silent deserts in my soul

  Alıntı
  Öyle kaynaklar buldum ki internette.Allah bana faydalanmak nasip etsin.Hatta bununla igili bir konu açayım siteyi paylaşayım da sizler ve diğer arkadaşlarda nasiplensin.Vallahi çok değerli kitaplar var.Külliyatları buldum.


  Şimdi bu üstte yazdıgım kişiler hakkında görüşünüz nedir?Tavsiyelerinizi bekliyorum.
  amin Allah c.c cümle Mü'minlerden razı olsun
  Kardeşim arşivimizi incelersen bunlar bizde zaten mevcut
  yukarıda ismini zikrettiğin sağlam şahsiyetlerdir...
  İstersen bir konu başlığında indirme linkleri olarak ekleyebilirsen ekle
  dileyen dilediğini indirebilsin,biliyorsun bu konuda görüşler ihtilafa düşebiliyor


+ Yorum Gönder