5 üzerinden 4.71 | Toplam : 14 kişi
 1. 1
  Misafir

 2. 2
  Yetim Hadimul Müslimin

  Cevap: 4444 duasının anlamı nedir,4444 kere okunması şartmıdır?

  Bilindiği üzere Peygamberimiz'e (sas) salat-ü selam
  getirmek bizim ömür boyu mükellef olduğumuz hasbi görevimizdir. Bu konuda Ahzap
  Sûresi'nde geçen ayette ve birçok hadislerde salat-ü selam okuma emri vardır.
  Nitekim namazlarımızda tekrar ettiğimiz Allahümme salli.. Allhümme barik..
  salavatlarını da ömür boyu okur, her fırsatta Peygamberimiz'e salat-ü selam
  getirmeyi vazgeçilmez görevimiz biliriz, dünyevi bir karşılık beklemek de
  aklımıza gelmez..

  İşte hiçbir dünyevi maksat beklemeden, sadece
  Peygamberimiz'in şefaatine vesile olacak bir dua niyetiyle okuduğumuz bu salat-ü
  selamlara bazıları, Salat-ı Tefriciye de olduğu gibi peşin dünyevi bir istek de
  yüklüyor, maruz kaldığı sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmayı da niyet ederek
  okumaya başlıyorlar. Burada ise soru şu oluyor:

  Böyle dünyevi bir
  niyetle okunan salat-ü selamdan beklenen dünyevi sonuç kesin şekilde elde
  edilebilir mi? Böyle dinî bir hüküm var mıdır?

  Bu soruya sıhhatli cevap verebilmek için duanın bir
  ibadet olduğunu, ibadetin de karşılığının çoğunlukla ahirette verileceği
  gerçeğini bilmeye ihtiyaç vardır. Şöyle ki:

  Salat-ı Tefriciye gibi salat-ü selamlar Peygamberimiz
  için yaptığımız birer makbul duadırlar. Dualar ise ibadet niyetiyle okunur.
  İbadetlerin karşılığı da bazen dünyada verilir, ama çoğunlukla da ahirete tehir
  edilir. Bu sebeple, dünyevi sonuç hemen alınmazsa duam kabul olmadı, redde
  uğradı, diye ümitsizliğe düşülmez.. Belki karşılığı ebedi hayatta verilmek üzere
  ahirete tehir edildi, diye düşünerek salat-ü selama devam edilir..

  Yani hangi sıkıntıdan
  kurtulmak niyetiyle okunursa okunsun okuyan karşılığını hemen peşin olarak
  dünyada alacak, düşündüğü sonuca da mutlaka hemen varacak, diye bir hüküm
  yoktur.. Kaldı ki, maruz kalınan sıkıntılar, bu gibi duaları okumanın da
  vakitleri olarak görülür. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konudaki
  hatırlatmaları aynen şöyledir:

  Dua bir ibadettir! Kul, kendi aczini ve fakrını dua
  ibadeti ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise dua ibadetinin vakitleridir! Hakiki
  faydaları değil. Çünkü ibadetin faydası, ahirete bakar! Dünyevi maksatları hasıl
  olmazsa, o dua kabul olmadı, denilmez, belki daha duanın vakti bitmedi denir,
  dua yapmaya devam edilir..

  Bu sebeple salat-ı tefriciye gibi salavat dualarını,
  sadece dünyevi ihtiyacımızı karşılama aracı durumuna düşürmemeli, ebedi hayatta
  karşılığını göreceğimiz bir ibadetimiz olarak yapmalı, peşin sonuç alınmazsa
  okuduğumuz salavatlar boşa gitti sanmamalıyız..

  Peki, bu 4444 kere okuma
  âdeti nereden geliyor, insanlar bu miktara ulaşmayı sanki kabul olma şartı gibi
  görüyorlar?

  Kolay
  hatırda kalması için 4444 sayısını söyleyenler olmuştur.

  Tefsir sahibi
  Kurtubi'nin 4444 defa okunması halinde kabul olacağı yönünde bir ümidi vardır.
  Ancak bu da bir ümittir. Bu miktarı bulan okumalar mutlaka kabul olur, bu sayıya
  ulaşamayanlar ise redde uğrar demek değildir. Nitekim günde 41 defa, 21 defa
  okumalıdır, diyenler de olmuştur. Duadır bu.. Az da okunsa çok da okunsa
  okuyanlar boş kalmazlar, dünyevî istekleri yerine gelmese de uhrevî sevabını
  kazanır.

  Not: Şu açıklamaları da okumanızı tavsiye
  ederiz:

  4444 Tefrîciyye veya 41 Yâsîn gibi belli saylarda
  okunan dualar, zikirler, salavât, âyetler ve sureler hakkında (namazlardan sonra
  33 adet olarak söylenen tesbîh, tahmîd ve tekbîr gibi pek az müstesna tutulursa)
  emreden, tavsiye eden bir nas yoktur. Müslüman istediği kadar Tefrîciyye diye
  anılan salavât veya Yâsîn suresi okuyabilir. "Bunu şu kadar okumak sünnettir,
  farzdır, dinin emridir..." derse veya böyle inanırsa bid'at gerçekleşir. Böyle
  bir inanç olmaksızın, şahsî veya başkasının tecrübesine dayanarak "Bu kadar
  okumanın şuna faydası oluyor, oldu" der, okur ve tavsiye ederse bu bid'at olmaz
  ve sakıncası da bulunmaz. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman)

  Salât (Çoğulu: Salavât),
  Peygamberimiz (sa) için dua etmeyi ifade eder. Bu duada ona hem salat, hem de
  selam okunduğu için buna “salâtü selam” denir. "Salât-ı tefrîciye" ise, Allah
  Rasulü Efendimize sıkıntılardan kurtulmak için okunan ve farklı cümlelerden
  oluşan salâtü selam demektir. Daha çok Mağrip ve havalisinde meşhurdur ve buna
  “salât-i nâriyye” de denir.

  Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulur: "Allah da melekler de
  o Nebiye salat ederler, ey müminler, siz de ona salat edin, bol bol selam
  gönderin". (Ahzâb Suresi 33/56). Allahın ona salât etmesi, onu bağışlaması,
  meleklerin salât etmesi bağışlanmasını dilemeleri, müminlerin salât etmesi de
  derecesinin yüceltilmesi için dua etmeleri anlamına gelir. Buna göre
  Peygamberimize salâtü selam okumamız bize Allahın bir emridir ve bunu bilerek
  hiç okumayanların küfre bile girecekleri söylenmiştir.

  Hz. Peygamber de
  müminlerin kendisine salâtü selam okumalarını ister ve sizin bana okuyacağınız
  salâtı, Allah on katıyla size iade eder, buyurur.

  Sıkıntılarından ötürü
  Peygamberimize salâtü selam okuyup dua ederek Allahtan tefric (yani
  sıkıntılarının defedilmesini) istemek meşrudur ve umulur ki, Allah onun hatırına
  bu duaları daha çabuk kabul eder. Yeter ki, isteyen ondan değil, Allahtan
  istemiş olsun. Çünkü Allah bizim günde en az on yedi kez, "Ya Rab, sadece senden
  yardım isteyeceğim" ahdini tekrarlamamızı ister. Ama biz biliyoruz ki, o
  rasulünü çok sever ve bizim de onu sevmemizi ister. Biz de eğer sevdiğimizi ona
  salâtü selam okuyarak gösterir ve bunu vesile tutarak da Allahtan muradımızı
  istersek daha hızlı kabul olacağını ümit edebiliriz.

  Buraya kadar
  yazdıklarımız, sorunuzun cevabı için gerekli temel bilgilerdir.

  Ona nasıl, yani hangi
  cümlelerle salâtü selam okumamız gerektiği konusunda ise belirleyici bir emir
  yoktur. Herhangi bir salât ve selam kipini kullanabiliriz. Ama Allah Rasulü
  Efendimiz (sa) nasıl salât okuyalım sorusuna, bizim namazlarda okuduğumuz
  "salli... ve barik" dualarını öğreterek, böyle söyleyin diye cevap vermiştir.
  Yani bu dualar salâtü selamın en güzelidirler diyebiliriz. Ama Efendimizin
  bunları öğretmiş olması, başka cümlelerle salât okunamaz anlamına gelmediği için
  herkes çok farklı cümlelerle salâtü selamlar okumuştur ve bunların
  okunamayacağını da kimse söylememiştir. Çünkü önemli olan, ona salâtü selam
  okumaktır, bunun hangi cümlelerle olması gerektiği ikincil bir meseledir. Ama
  elbette aşırılık içeren ifadelerle salatü selam okunmaz.

  Buradaki bir inceliğe de
  işaret etmemiz de güzel olur: Biz sadece Allah için ibadet eder ve sadece Onun
  için namaz kılarız. Ama Allah (cc), Rasulünün kadrini iyi bilmemizi istediğinden
  olacak ki, sadece kendisi için kıldığımız namazlarda ona da salât, yani dua
  etmemizi hoş karşılamıştır.

  "Salat-i tefriciye" olarak bilinen salâtü selam
  cümleleri ise hadislerde bulunmamaktadır. Sadece bazı Şia kitaplarında ve
  Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da
  bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitapları yazanların,
  kitaplarının satışını artırmak için, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit
  verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

  Ancak bu salatü selam,
  sağlıklı bir yorum yapılması kaydıyla, güzel manaları olan cümlelerden oluşur.
  Dolayısıyla bunları okumakta da bir sakınca olmaz. Ancak bu salatü selama özel
  bir yer verip, bunu diğerlerinden farklı bir konumda görmenin bir dayanağı
  yoktur. Hatta selefi bir yorumla yanlış manalar içerdiğine dair yazılar da
  okudum. Yani bunda öyle cümleler vardır ki, kastettiğiniz şeye göre manası güzel
  olabileceği gibi, caiz olmayan manalara da gelebilir.

  Muhtemelen birisi bir
  derde müptela olmuş ve içinden gelen bu cümlelerle uzun süre salâtü selam
  okuyarak Allahtan derdinin giderilmesini istemiş, Allah da duasını kabul
  etmiştir. Sonra da bu çokça okumayı, herkesin aklında kalsın diye 4444 sayısıyla
  sınırlamışlar ve bu salâvatı bu kadar okuyanın derdine Allah çare verir
  demişlerdir. Oysa duaların kabulünü sağlayan pek çok şartlar ve sebepler vardır:
  Dua edenin samimiyeti, çok bunalmış ve hatalarını sildirecek kadar sıkıntı
  çekmiş ve cezasını tamamlamış olması, çok candan ve ihlâsla dua etmesi, büyük
  bir iyilik yaptıktan sonra dua etmesi, Allahın veli bir kulu olması, belli
  zamanlarda ve belli yerlerde dua etmesi ve böylece okuduğu duayı bir ismi azam
  duası haline getirmesi. Dolayısıyla bu salâvat cümleleriyle dua edip isteğine
  kavuşan birisinin bulunmuş olması, herkesin bu sayıda bu salâvatı okuyarak
  isteğini elde etmesi anlamına gelmez. Hatta istediğini Allahtan isteme yerine
  sanki bu salâvat cümlelerinin ve 4444 sayısının bir şifre ve sihirli bir etki
  oluşturduğunu zannedip, tesiri bundan beklemek, sevap değil, Allah korusun şirk
  bile olabilir.

  Sonuç
  olarak diyebiliriz ki, "salât-i tefriciye", ya da “salât-ı nâriye” olarak
  bilinen cümleler, bilinmeyen bir insanın bir araya getirdiği cümlelerdir ve bir
  yorumla çok güzel manalar içermektedirler. Allah Rasulüne bunlarla da salâtü
  selam okumanın hiç bir sakıncası yoktur, hatta anlamları doğru bilinirse bu
  güzeldir. Ancak bu cümlelerden ya da bunların belli sayılarda tekrarlanmasından
  bir medet umma, insanı Allahtan uzaklaştırabilir, kaş yapayım derken göz
  çıkarılmış olabilir. İnsan tesiri Allah’tan değil, bunlardan beklemiş olabilir.
  Dolayısıyla bunlar okunursa bu bilinçle ve manaları düşünülerek okunmalıdır.
  Bununla yapılan dua mutlaka kabul edilir diye de inanmamalıdır. Yani bu
  kelimelere ve bu sayıya bir kutsiyet vermemek gerekir. Çünkü Kutsallık
  Allah’tandır ve Allah bu kelimeleri bize ne kendi öğretmiştir, ne de Rasulü
  vasıtasıyla öğretmiştir. Yani buna Allah’ın bir kutsallık verdiği
  bilinmemektedir.

  “Salât-ı terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle
  okunuşu ve anlamı şöyledir:

  اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد
  الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن
  الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
  لك.

  Allahumme salli
  salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi
  tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve
  tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu
  bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin
  bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.

  Anlamı:

  “Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir
  salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür,
  sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere
  erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam
  eyle ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.”

  Prof. Dr. Faruk Beşer+ Yorum Gönder