5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  İbni sina'nın tıp kanunu kitabı

  ibni sina'nın tıp kanunu kitabı nasıl

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Galus Özel Üye

  Cevap: ibni sina'nın tıp kanunu kitabı

  İbn-i Sina El-Kanun fi't-Tıbb , I. Kitap , Esin KAHYA (Prof. Dr.), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları


  Ürün Kodu: 1414
  Özet:
  İçindekiler:
  TAKDİM
  SÖZBAŞI
  GİRİŞ (İbn-i Sina'nın Hayatı, Tıp ve Diğer Bilimler Konusundaki Çalışmaları)
  EL-KÂNÛN FİT-TIBB
  BİRİNCİ KİTAP
  GİRİŞ
  BİRİNCİ BAHİS TIBBIN TEMELİ
  BİRİNCİ KISIM TIBBIN TANIMI VE KONUSU
  Birinci Bölüm Tıbbın Tarifi Hakkında
  İkinci Bölüm Tıbbın Konusu Hakkında
  İKİNCİ KISIM UNSURLAR
  ÜÇÜNCÜ KISIM MİZAÇLAR
  Birinci Bölüm Mizaçların Tanımı
  İkinci Bölüm Organların Mizaçları
  Üçüncü Bölüm Yaş ve Cinsiyetin Mizacı
  DÖRDÜNCÜ KISIM HILTLAR
  Birinci Bölüm Hıltların Doğası ve Çeşitleri
  İkinci Bölüm Hıltların Meydana Gelişi
  BEŞİNCİ KISIM ORGANLARIN DOĞASI ve ÇEŞİTLERİ
  Birinci Alt-Kısım Kemikler
  Birinci Bölüm Kemiklerin ve Eklemlerin Genel Tanımı
  İkinci Bölüm Kafatası ve Onun Fonksiyonları
  Üçüncü Bölüm Kafatasının Diğer Kemikleri
  Dördüncü Bölüm Çene ve Burun Kemikleri
  Beşinci Bölüm Dişler
  Altıncı Bölüm Omurganın Fonksiyonları
  Yedinci Bölüm Omurlar
  Sekizinci Bölüm Boyun ve Boyun Omurlarının Fonksiyonları
  Dokuzuncu Bölüm Göğüs Omurları ve Onların Fonksiyonları
  Onuncu Bölüm Bel Omurları
  Onbirinci Bölüm Sakrum
  Onikinci Bölüm Kuyruk Sokumu
  Onüçüncü Bölüm Omurganın Fonksiyonlarının Son Açıklaması
  Ondördüncü Bölüm Kaburgalar
  Onbeşinci Bölüm Göğüs Kemiği
  Onaltıncı Bölüm Köprücük Kemiği
  Onyedinci Bölüm Kürek Kemiği
  Onsekizinci Bölüm Kol Kemiği
  Ondokuzuncu Bölüm Önkol
  Yirminci Bölüm Dirsek Kemikleri
  Yirmibirinci Bölüm Bilek
  Yirmiikinci Bölüm El Ayası
  Yirmi üçüncü Bölüm Parmaklar
  Yirmidördüncü Bölüm El Parmağı Tırnakları
  Yirmibeşinci Bölüm Pelvis
  Yirmialtıncı Bölüm Bacağın Genel Gayesi
  Yirmiyedinci Bölüm Uyluk
  Yirmisekizinci Bölüm Baldır Kemikleri
  Yirmidokuzuncu Bölüm Diz Eklemi
  Otuzuncu Bölüm Ayak Kemikleri
  İkinci Alt-Kısım Kaslar
  Birinci Bölüm Sinirlerin, Kasların, Tendonların ve Ligamentlerin Genel Açıklaması
  İkinci Bölüm Yüz Kasları
  Üçüncü Bölüm Alın Kasları
  Dördüncü Bölüm Göz Küresi Kasları
  Beşinci Bölüm Göz Kapağı Kasları
  Altıncı Bölüm Yanak Kasları
  Yedinci Bölüm Dudak Kasları
  Sekizinci Bölüm Burun Delikleri Kasları
  Dokuzuncu Bölüm Alt Çene Kasları
  Onuncu Bölüm Baş Kasları
  Onbirinci Bölüm Gırtlak Kasları
  Onikinci Bölüm Boğaz Kasları
  Onüçüncü Bölüm Hyoid Kemiği Kasları
  Ondördüncü Bölüm Dil Kasları
  Onbeşinci Bölüm Boyun Kasları
  Onaltıncı Bölüm Göğüs Kasları
  Onyedinci Bölüm Kol Kasları
  Onsekizinci Bölüm Önkol Kasları
  Ondokuzuncu Bölüm Bilek Kasları
  Yirminci Bölüm El Parmaklarının Kasları
  Yirmibirinci Bölüm Gövdenin Kasları
  Yirmiikinci Bölüm Karın Kasları
  Yirmiücüncü Bölüm Testis Kasları
  Yirmidördüncü Bölüm Mesane Kasları
  Yirmibeşinci Bölüm Penis Kasları
  Yirmialtıncı Bölüm Anus Kasları
  Yirmiyedinci Bölüm Bacak Kasları
  Yirmisekizinci Bölüm Bacak Kasları ve Diz Eklemi
  Yirmidokuzuncu Bölüm Ayak Kasları
  Otuzuncu Bölüm Parmak Kasları
  Üçüncü Alt-Kısım Sinirler
  Birinci Bölüm Sinirlerin Genel Açıklaması
  ikinci Bölüm Kafa Çiftleri
  Üçüncü Bölüm Boyun Sinirleri
  Dördüncü Bölüm Göğüs Sinirleri
  Beşinci Bölüm Bel Sinirleri
  Altıncı Bölüm Sakrum ve Kuyruk Sokumu Sinirleri
  Dördüncü Alt-Kısım Arterler
  Birinci Bölüm Arterlerin Genel Açıklaması
  İkinci Bölüm Venöz Arter
  Üçüncü Bölüm Aorta Ascendens
  Dördüncü Bölüm Carotid Arter
  Beşinci Bölüm Aorta Descendens
  Beşinci Alt-Kısım Yenler
  Birinci Bölüm Yenlerin Tanımı
  İkinci Bölüm Vena Porta
  Üçüncü Bölüm Yena Cava ve Onun Dalları
  Dördüncü Bölüm Üst Taraf Yenleri
  Beşinci Bölüm Vena Cava İnferior
  ALTINCI KISIM KUVVETLER VE İŞLEVLERİ
  Alt-Kısım Kuvvetler
  Birinci Bölüm Çeşitli Kuvvetlerin Genel Açıklaması
  İkinci Bölüm İlk Temel "Tabiî Kuvvetler"
  Üçüncü Bölüm İkinci Derecede Tabiî Kuvvetler
  Dördüncü Bölüm Hayvani Kuvvet
  Beşinci Bölüm Nefsanî Kuvvet
  Altıncı Bölüm Nefsanî Ruh
  İKİNCİ BAHİS SAĞLIK ve HASTALIK
  BİRİNCİ KISIM HASTALIKLARIN GENEL TANIMI
  (GENEL PATOLOJİ)
  Birinci Bölüm Sebep, Hastalık ve Arazın Tanımları
  İkinci Bölüm Vücudun Durumu ve Hastalık Örnekleri
  Üçüncü Bölüm Yapı Hastalıkları
  Dördüncü Bölüm Bütünlüğün Bozulması, Kesintiye Uğraması ile İlgili Hastalıklar
  Beşinci Bölüm Mürekkep Hastalıklar
  Altıncı Bölüm Bazı Diğer Anormallikler
  Yedinci Bölüm Hastalığın Safhaları
  Sekizinci Bölüm Son Belirtiler
  İKİNCİ KISIM SEBEPLER (ETİYOLOJİ)
  Birinci Alt-Kısım Genel Sebepler
  Birinci Bölüm Sebeplerin Genel Tanımı
  İkinci Bölüm Atmosferik Havanın Etkisi
  Üçüncü Bölüm Mevsimlerin Isı ile İlgili Karakteristikleri
  Dördüncü Bölüm Mevsim Değişmeleri ve Onları Yöneten Yasalar
  Beşinci Bölüm Taze Hava
  Altıncı Bölüm Havanın Niteliksel Etkileri ve Mevsimin Etkileri
  Yedinci Bölüm Mevsim Anormallikleri
  Sekizinci Bölüm Anormal Fakat Hastalık Meydana Getirmeyen Hava Değişmeleri
  Dokuzuncu Bölüm Atmosferdeki Rahatsız Edici Anormal Değişmeler
  Onuncu Bölüm Rüzgarın Yönünün Etkisi
  Onbirinci Bölüm Çevrenin Etkisi
  Onikinci Bölüm Dinlenme ve Faaliyetin Etkileri
  Onüçüncü Bölüm Uyku ve Uyanıklığın Etkisi
  Ondördüncü Bölüm Psikolojik Etkenler
  Onbeşinci Bölüm Yiyecek ve içeceklerin Etkileri
  Onaltncı Bölüm Suların Açıklaması
  Onyedinci Bölüm Alıkoyma ve Boşaltma
  Onsekizinci Bölüm Arızi ve Nisbeten Zararlı Etkenlerin Genel Açıklaması
  Ondokuzuncu Bölüm Banyo ve Güneş Banyosunun Etkileri
  İkinci Alt-Kısım Özel Sebepler
  Birinci Bölüm Isının Meydana Geliş Sebepleri
  İkinci Bölüm Soğuğun Sebepleri
  Üçüncü Bölüm Nemin Sebepleri
  Dördüncü Bölüm Kuruluk Sebepleri
  Beşinci Bölüm Şekil Bozukluklarının Sebebi
  Altıncı Bölüm Tıkanmaların ve Kanalların Daralmasının Sebepleri
  Yedinci Bölüm Kanalların Genişlemesinin Sebepleri
  Sekizinci Bölüm Pürüzlü Oluşun Sebepleri
  Dokuzuncu Bölüm Düzgünlüğün Sebepleri
  Onuncu Bölüm Yer Değiştirme ve Yerinden Uzaklaştırmanın Sebepleri
  Onbirinci Bölüm Organların Özel Yakınlığını Engelleyen ve Uygun Münasebetlerini Rahatsız Eden Sebepler
  Onikinci Bölüm Organların Onlara Özgü Farklılıklarını Ortadan Kaldıran Sebepler
  Onüçüncü Bölüm Anormal Hareketlerin Sebepleri
  Ondördüncü Bölüm Organların Büyüklük ve Sayıca Artış Sebepleri
  Onbeşinci Bölüm Organların Ölçü ve Sayısındaki Azalmanın Sebepleri
  Onaltıncı Bölüm Sürekliliğin Kopmasının Sebepleri
  Onyedinci Bölüm Ülserleşmenin Sebepleri
  Onsekizinci Bölüm Şişlerin İltihaplanma Sebepleri
  Ondokuzuncu Bölüm Ağrının Genel Sebepleri
  Yirminci Bölüm Ağrının Özel Tiplerinin Sebepleri
  Yirmibirinci Bölüm Ağrıdan Kurtulma Yöntemleri
  Yirmiikinci Bölüm Vücudun Üzerinde Ağrının Etkileri
  Yirmiüçüncü Bölüm Zevkin Sebepleri
  Yirmidördüncü Bölüm Hareketten Kaynaklanan Ağrı
  Yirmibeşinci Bölüm Anormal Hıltlardan Kaynaklanan Ağrı
  Yirmialtıncı Bölüm Gazın Meydana Getirdiği Ağrı
  Yirmiyedinci Bölüm Dypepsia (Hazımsızlık)ve Doluluğun Sebepleri
  Yirmisekizinci Bölüm Alıkoyma ve Dışarı Atmanın Sebepleri
  Yirmidokuzuncu Bölüm Organların Zayıflığının Sebepleri
  ÜÇÜNCÜ KISIM İŞARETLER ve ARAZLAR (TEŞHİS)
  Birinci Bölüm İşaret ve Arazların Genel Açıklaması
  ikinci Bölüm Temel Hastalıklar ve İkinci Derece Hastalıkların Tamamlayıcı Teşhisi
  Üçüncü Bölüm Temel Mizaçların Belirtileri
  Dördüncü Bölüm Dengeli Mizacın Belirtilerinin Özeti
  Beşinci Bölüm Fazla Anormal Mizacın Belirtileri
  Altıncı Bölüm Kan Fazlalığının Belirtileri
  Yedinci Bölüm Hakim Hıltm İşaretleri
  Sekizinci Bölüm Tıkanma ve Engellenmenin İşaretleri
  Dokuzuncu Bölüm Gazın Belirtileri
  Onuncu Bölüm Şişlerin ve İltihapların Belirtileri
  Onbirinci Bölüm Süreklilik Kaybının Belirtileri
  Birinci Alt-Kısım Nabız
  Birinci Bölüm Nabzın Genel Açıklaması
  İkinci Bölüm Nabzın Sabit (Hakiki) ve Değişebilir Tiplerinin Özel Açıklaması
  Üçüncü Bölüm Karmaşık Nabzın Çeşitleri
  Dördüncü Bölüm Normal Nabız
  Beşinci Bölüm Nabzı İdare Eden Faktörler
  Altıncı Bölüm İç Faktörlerin Nabza Etkileri
  Yedinci Bölüm Nabız Hakkında Cinsiyet ve Yaşın Etkisi
  Sekizinci Bölüm Nabız Üzerinde Mizaçların Etkisi
  Dokuzuncu Bölüm Mevsimin Nabız Üzerindeki Etkileri
  Onuncu Bölüm Ülkelerin Nabız Üzerinde Etkileri
  Onbirinci Bölüm Yiyecek ve İçeceklerin Nabız Üzerindeki Etkisi
  Onikinci Bölüm Uyku ve Uyanıklığın Nabız Üzerindeki Etkisi
  Onüçüncü Bölüm Egzersizin Nabız Üzerindeki Etkileri
  Ondördüncü Bölüm Nabız Üzerinde Banyonun Etkileri
  Onbeşinci Bölüm Nabız Üzerinde Gebeliğin Etkisi
  Onaltıncı Bölüm Nabız Üzerinde Ağrıların Etkisi
  Onyedinci Bölüm Nabız Üzerinde Şişlerin Etkileri
  Onsekizinci Bölüm Nabız Üzerinde Duyguların Etkisi
  Ondokuzuncu Bölüm Vücuda Düşman Faktörlerin Nabız Üzerindeki Etkileri
  İkinci Alt-Kısım İdrar
  Birinci Bölüm Genel Açıklama
  İkinci Bölüm İdrarın Rengi
  Üçüncü Bölüm İdrarın Yoğunluğu ve Bulanıklığı
  Dördüncü Bölüm İdrarın Kokusu
  Beşinci Bölüm Köpüklü İdrar
  Altıncı Bölüm İdrarın Çeşitli Tortularında Elde Edilen İp Uçları
  Yedinci Bölüm İdrarın Miktarı
  Sekizinci Bölüm Olgun İdrar
  Dokuzuncu Bölüm Farklı Yaş Dönemlerindeki İdrar
  Onuncu Bölüm Erkek ve Kadında İdrar
  Onbirinci Bölüm İnsan ve Hayvan İdrarı Arasındaki Farklar
  Onikinci Bölüm İdrara Benzeyen Sıvıların Belirleyici Özellikleri
  Onüçüncü Bölüm Dışkı
  ÜÇÜNCÜ BAHİS SAĞLIĞIN KORUNMASI
  GİRİŞ
  BİRİNCİ KISIM ÇOCUK BAKIMI
  Birinci Bölüm Bebeğin Bakımı
  İkinci Bölüm Bebeğin Beslenmesi
  Üçüncü Bölüm Çocuk Hastalıkları
  Dördüncü Bölüm Çocukların Beslenmesi
  İKİNCİ KISIM GELİŞKİNİN GENEL BESLENME REJİMİ
  Birinci Bölüm Egzersizin Genel Açıklaması
  İkinci Bölüm Egzersiz Çeşitleri
  Üçüncü Bölüm Egzersiz Zamanı ve Sınırı
  Dördüncü Bölüm Masaj
  Beşinci Bölüm Hamamlar ve Onların Kullanım Yöntemi
  Altıncı Bölüm Soğuk Banyolar
  Yedinci Bölüm Yiyeceklerin Yönlendirilmesi
  Sekizinci Bölüm İçkiler
  Dokuzuncu Bölüm Uyku ve Uyanıklık
  Onuncu Bölüm Çeşitli Konular
  Onbirinci Bölüm Zayıf Organların Güçlendirilmesi ve Büyümenin Teşviki
  Onikinci Bölüm Egzersizden Doğan Bitkinlik
  Onüçüncü Bölüm Esneme ve Gerinme
  Ondördüncü Bölüm Egzersizden Kaynaklanan Bitkinliğin Tedavisi
  Onbeşinci Bölüm Egzersizin Yan Etkileri
  Onaltıncı Bölüm Kendiliğinden Ortaya Çıkan Bitkinliğin Tedavisi
  Onyedinci Bölüm Dengesiz Mizacın Yönlendirilmesi
  ÜÇÜNCÜ KISIM YAŞLILIKTA BAKIM VE BESLENME (GERİATRİ)
  Birinci Bölüm Genel Açıklama
  İkinci Bölüm Yaşlılarda Diyet
  Üçüncü Bölüm Yaşlılarda Alkol
  Dördüncü Bölüm Yaşlılarda Tıkanmalar
  Beşinci Bölüm Yaşlılarda Masaj
  Altıncı Bölüm Yaşlılarda Egzersiz
  DÖRDÜNCÜ KISIM MİZAÇLARLA İLGİLİ ANORMALLİKLERİN DÜZELTİLMESİ
  Birinci Bölüm Sıcak Mizaçların Düzeltilmesi
  İkinci Bölüm Soğuk Mizaçların Düzeltilmesi
  Üçüncü Bölüm Artan Hastalık İhtimaline Karşı Tedbir Alma
  Dördüncü Bölüm Zayıflığın Tedavisi
  Beşinci Bölüm Şişmanlığın Tedavisi
  BEŞİNCİ KISIM İKLİMİN ETKİLERİ
  Alt-Kısım Seyyahlar İçin Açıklamalar
  Birinci Bölüm Erken Belirleme İçin İpuçları
  İkinci Bölüm Seyyahların Beslenme Rejimi
  Üçüncü Bölüm Sıcağa Maruz Kalmanın Engellenmesi ve Tedbirleri
  Dördüncü Bölüm Had Derecede Soğuk ve Karda Seyahat Etme Konusunda Açıklama
  Beşinci Bölüm El ve Ayakların Soğuktan Korunması
  Altıncı Bölüm Yüz Bakımı
  Yedinci Bölüm Çeşitli Suların Rahatsız Edici Etkilerinin Engellenmesi
  Sekizinci Bölüm Deniz Seyahati Konusunda Bilgiler
  DÖRDÜNCÜ BAHİS HASTALIĞIN TEDAVİSİ
  Birinci Bölüm Tedavinin Genel Prensipleri
  İkinci Bölüm Anormal Mizaçların Tedavisi
  Üçüncü Bölüm Boşaltımın Belirtileri ve Yöntemleri
  Dördüncü Bölüm Kusma ve Müshillerle Bağırsakların Temizlenmesi
  Beşinci Bölüm Müshille Bağırsakların Temizlenmesinin Esasları
  Altıncı Bölüm Fazla Müshil Tatbikatı ve Onun Durdurulma Zamanı
  Yedinci Bölüm Bağırsakların Fazla Boşaltılmasının Tedavisi
  Sekizinci Bölüm Müshil Tatbikatının Başarısız Olduğunda Alınacak Önlemler
  Dokuzuncu Bölüm Müshillerin Genel Açıklaması
  Onuncu Bölüm Bu Konuyla İlgili Olduğu Kadar Başka Yerlerle de İlgili Bazı Noktalar
  Onbirinci Bölüm Emetikler (Kusturucular)
  Onikinci Bölüm Kusmadan Sonra Yapılacak Şeyler
  Onüçüncü Bölüm Kusmanın Yararları
  Ondördüncü Bölüm Fazla Kusmanın Tehlikeleri
  Onbeşinci Bölüm Kusmadan Doğan Karmaşıklıkların Tedavisi
  Onaltıncı Bölüm Şiddetli Kusmada Alınacak Tedbirler
  Onyedinci Bölüm Lavman (Enema)
  Onsekizinci Bölüm Bölgesel Uygulamalar (Yakı)
  Ondokuzuncu Bölüm Duşlar
  Yirminci Bölüm Kan Alma (Venesection)
  Yirmibirinci Bölüm Hacamat (Cupping)
  Yirmiikinci Bölüm Sülükler
  Yirmiüçüncü Bölüm Boşaltımın Durdurulması
  Yirmidördüncü Bölüm Tıkanıklıkların Tedavisi
  Yirmibeşinci Bölüm Şişlerin Tedavisi
  Yirmialtmcı Bölüm Yarmalar, Kesmeler (Ensizyon, Incission)
  Yirmiyedinci Bölüm Bir Organın Kesip Çıkarılması (Amputasyon)
  Yirmisekizinci Bölüm İncinme ve Yaraların Tedavisi
  Yirmidokuzuncu Bölüm Dağlama (Cauterisation)
  Otuzuncu Bölüm Ağrıların Teskini
  Otuzbirinci Bölüm Tedavinin Önceliği Konusunda Son Öneri
  SEÇME KAYNAKÇA
  DİZİN
  Orjinal Dili:
  Türkçe
  Ebatları:
  24 x 16,5
  ISBN:
  975-16-0771-X
  Basım Yeri, Tarihi :
  Ankara, 1995
  İLESAM:
  90.06.Y.143-97
  Sayfa Sayısı:
  XLIII+375
  Teslimat:
  2 iş günü içinde kargoya verilir.+ Yorum Gönder