Kıraat ilminde tarık-senet boyutu ve konu iile ilgili te'lif edilen eserler 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Kıraat ilminde tarık-senet boyutu ve konu iile ilgili te'lif edilen eserler


  Kıraat ılmınde tarık-senet boyutu ve konu ile ılgılı te'lıf edilen eserler

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye
  imam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,286
  Tecrübe Puanı: 67
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Kıraat ilminde tarık-senet boyutu ve konu iile ilgili te'lif edilen eserler


  Atatürk Üniversitesi ilahiyaı Fakültesi Dergisi
  KIRAAT iLMiNDE TARıK-SENETBOYUTU VE KONU İLE İLGiLi
  TE'LiF EDİLEN ESERLER
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet AD/GÜZEL•
  Keliimm veya ifadenin doğruıugunu, güvenirliliğini sağlamak için,
  sözün asıl sahibine götürölmesi, dayandırılması ve ondan nakledilmesi
  bakımından, o kelamı işiten kimselerin, sırayla zjkredilmesi önemlidir. Bu
  husus kıraatte daha da fazla önem arzetmektedir. Çünkü okuyageldiğimiz
  Allah keHiml, hiçbir ştipheye mahal bırakmaksızın haktır ve doğrudur. Yeter
  ki, kıraat imamlarının okuduğu, meşhur ve miltevatir diye bilinen kıraetlerin,
  sağlam yollardan bize ulaştığı senet ve tarıklerini lesbit edebileiim. İşte biz
  de? bu amaçla makalemizde tarık-senet terimlerinin ne anlama geldiğini ve
  bunların önemini izaha çalışaca~ız.
  Daha önce şu hususu beUrtelim ki, senetleri ile birlikte ktraetlerin
  tesbiti çalışmaları, tabi 'ın devrinin son dönem lerine rastlamakktad ır. Nitekim
  Mustafa Sadık er-Rafı'i'nin bildirdigine göre, ilk olarak kıraat vecihlerini
  derinliğine inceleyen, sahih i le şazzı birbirinden ayıran ve senelierini
  araştıran Harun b. Musa (ö:170/787) dır. Yine er-Rafi'ı, meşhur Yedi ile
  birlikte yirmibeş imarnın kıraalını araştınp, bir kitapta toplayan ilk şahsın
  ise, Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö: 224/859) olduğunu belirtmektedirl
  .
  • Atatürk Üniveıı;üesi lIahiyaı Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı O~e1jm Üyesi.
  1 Bkz., J'cazu'I-Kur'an ve 'I-Belaga/ü 'n-Nebeviyye, Daru'I-Ftkri'I-Arabl, Kahire 134611927.
  s.53.
  233
  Tarik: Lügatte, yol demektir ve çoğulu turuk gelir'. Istılahta ise,
  kıraat imamlarının ravilerinden gelen rivayetlerdirJ
  • Eğer rivayet; on imarna,
  yahut onlar gibi kıraat imam) kabul edilenlere ait olur.sa kırast, onların
  ravilerinden birine ait olursa rivayet denirl
  . Eğer rivayet, ravilerden sonra
  gelen ve aşa~ıya doğru devam edip gidenlere ait olursa, buna tsrik denir~.
  Rivayetler, ister kitap yazan müelliflerden, ister başkalarından gelsin
  de~işmez. Yani onlardan gelene de tarık denir•. Mesela ed-Danı, eş-Şatibi,
  Ebu'I-İzz, el-Kind! ve benzerlerinin tarıkleri gibi.
  Ayrıca tarikın, hillif (illtilM etmek) anlamına geldiği görüşü de
  mevcuttur. Nitekim bununla ilgili yapılan izah şöYledir: "Eğer ihtilaf; yedi,
  on veya diğer kıraat imamlarından birine ait olur, rivayet ve tarikler bunun
  üzerinde birleşirlerse, buna kırast denir. Eğer ihtiliif, bir imljlmdan rivayet
  eden raviye göre ise bu, rivayet'dir. Eğer ihtilaf bu raviden sonra gelenlere
  ait ise bu, tarık'dir. Bunlardan hiçbiri bulunmayıp kıraat, tamamen kari'in
  ihtiyarına kalmışsa bu da vecih'dir'" denmektedir.
  Pratik olarak konuya daha bir açıklık kazandıran ed-Dimyat\
  (ö: i 118/1706) ise, "on kıraat imarnınLO her bir ravisi için iki tarık vardır.
  Ayrıca bu tarık sahiplerinin de aşağıya doğru ikişer tarıkı vardır. Böylece her
  2 Asım Efendi. Kamus Tercemesi, Matbaayı Osmaniyye, Islanbııl-1J051l892,nı,l i
  .ı ıbn Ce7-cri, Şerhu Tayyıbeıi'n-Neşr fi'I-Kıraall'I-Aşr. şrh. Ahmed b. Muhammed b. Ali b.
  e1-Cezcri (Il: 85911455 ), Mııstafe'I•Babi'I-Halebi, Mısır, 13 6911950, s. ı 3.
  ~ ıbn Cezerl, a.g.l!., s.}'.
  'ıbn Cezeri, o.g.e., s.y.
  co Bkz. ibn Cezerl. a.g.e., s.y.
  , es•Sııyüti, Cclaıaddin Abdurrahman, el•/I/tarT fi V/um; 'I-Kur 'an, MektebetlJ 's-Sekafiyye,
  Beyrut-1973., [,74.
  234
  bir raviden gelen tarık sayısı dörde, yirmi raviden gelen tarık sayısı ise,
  seksene ulaşır"• demektedir.
  ıbn Cezerı (ö: 833/ ı 430) de, "Ben, eD-Neşr adıyla kaleme aldığım bu
  eserimde, her imamdan -ki bunların birçok turuk ve şubesi olmasına rağmen,
  kısaltarak- iki ravi9 ve her raviden iki tarık aldım. Her tarıkten de, -bu
  tarıkterin İttisalı dobyısıyla- mağrib-meşrık ve Mısır-Irak olmak Uzere iki
  tarık daha aldım"u, diyerek, meşhur yedi veya on imamın, her bir ravİsjnden
  gelen tarik sayısITIm dörde ulaştığını belirtmekte ve kitabında, 'bunların
  isimlerini tek tek zikretmektedir",
  Kısaca bu ve benzer ifadelerden anlaşılan şu ki; yedi veya on imam'ın
  kıraat ve kıraat ihtilaflarını, sonraki lere nakleden ravilerinin ravi lerinden
  gelen (ve aşağıya doğru devam eden) rivayet ve veejhlerin tümüne tarik
  denmektedir. MeseHi buna bir örnek olmak üzere, Ebu Amr ed-Danı
  (ö:444/1052) ile ibn Cezen'nin Imam Niifi (ö: 169/786)'e ulaşan kıraat
  tarıklerinİıı şematik olarak şu şekilde göstermek mümkündür;
  • ed-Oimyar'l, Ahmed b. Muhammed b. Abdilgani. Ithafu Fuda/a/'/-Beşer fi'/-Kıraati'l.
  Arbaali A*ere, Matbaay! Amire, Istanbul 128511865, s.7.
  • Meselii Ebu Ali, Imam Nati'nin dört ravisi oldu~undan bahsermektedir ki bu!}lar; Kaltın.
  Verş, ısmail b. Ca'fer ve ıshak b. Muhammed el-Mllseyyebi'dir (Bkz. Kilabu'r-Ravda
  (yazma), Nuruosmaniye. 39/65. vr. ıa.)
  LO Bkz. en-Neşr fi'I-K/Taa/i'/-Aşr, nşr. Ali Muhammed ed-Dabba'. Daru'l-fikr, Isz., 1,54.;
  ayrıca benzer ifadeler için bkz. Şerhu Tayyibeii'n-Neşrfi'/-Kıraaıi'I-Aşr, s. i 3.
  il Bahsedilen tarıkler, makalenin sonunda tablolar halinde verileeeklir.
  ıı Bkz. ed-Dan!, eı-reysfr ii 'i•K/raatl •s-Seb•. nşr. Ono Pret:ıl, Mabaaıü'(-Devle. istanbul.
  1930 s.1 O vd.; ıbn Ce'leri. rahbırii. 't-reysir fi K/raat; "•Eimmeıı'!-Aşere. nşr. Muhammed
  Sadık Kumhav1 ve Abdülfetrah KadL i. bs., Daru'!- Ve'yi Haleb, 1394/1972, 5.22 ydd.
  235
  N/ifi' r.a.
  ı-.:uhin
  ed-Dani
  İlınü Mihraı doE'eredi
  Abdullah b. I"sa el-\<kdenı ,
  Muhammed b. Ahmed b, Münir ,
  Ahmed b. Ömer b. Muhammed el-Cizi , eI-.'as
  İbıni Oyan
  Ebu,Neşit
  bumlaıı jkUdUğunu söylüyor) 13
  İbnü'l~ezeri
  Alımed b. Hilal (Cezeri, Şam Camisi'nd<:
  ibnO Ye~ cl-J'ıri
  EM'ı-Hasan AlL Said ,
  Ebü•I•Hasan Ali b, Ömer el-Harı? ,
  Mubam'd İbrahim b. Ahmed
  Ahmed ~el-Fadı İbrahim b-..imer eJ-\lukri
  ibnO Ahmed el-Haddad Abdulbaki b. cı-Hasan e{-:-.iuk.ri , ,
  ibnil ,<\h..ed el-Hafız Ebü 'I-Fet~aris b, Alımed cd-Dan;
  İbnı:ı Ali es-SUfi ed•Danj Ali b. Muhamı.l!ed Cı-Hawad .. .... .~
  tbnO Ali eI-Vasllj Hibetullah b. Ahmed el-Hariri , ,
  Ehü'l-Yeınen ,
  Abdı:ılvahi.,eı.MakdiSi
  İbnü d-Hasan el-Benna
  «('czeri kır.ım buna da okudu) 14
  Cı-Hasan h. Zeyd el-Kindı ,
  Ibnü Faris el-Temimi ,
  :\lıdülhallk e,s-S-avıg el-ı\llsri
  Ibnü Ahme.el.Bagdadi
  ibnU' I-Cezeri i S Ve~
  13 İbıı Ce7.eri, Tahbırü 'ı-Teysir. ,>,22
  14 ibn Cezeri, a.R.e s.23.
  15 İbn Cezed: "Bugün bundan daha yilksek derecede. kıraatın kaynağına ulaşmadaki s.hhatını
  gösteren bir senet zincirin{ bulmak mümkün değildLT. Bu: eş-Şeyh Ebu'ı•ı-.:asım q-Şalibi
  (ö:590ilI94j'nilı gösterrni~ olduğıı yiibd .eviyedd:.i seneılerınde" birine mOsavı bir
  senddir-' demektedır (Bkz. Tahhirü •I-Teyslr. a.y.).
  2


+ Yorum Gönder