Konusunu Oylayın.: Allahın selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?

5 üzerinden 4.42 | Toplam : 24 kişi
Allahın selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?
 1. 10.Ekim.2011, 23:59
  1
  Misafir

  Allahın selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?


  Allahın selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız? Mumsema hz Allahın sıfatları ılmıhallerde 1.zati 2. subuti kelam kıtaplarında 1. selbi 2.subuti olarak gecıyor bu sınıflandırma neye gore yapılmakta dır yada selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?


 2. 10.Ekim.2011, 23:59
  1
  srp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  srp
  Misafir  hz Allahın sıfatları ılmıhallerde 1.zati 2. subuti kelam kıtaplarında 1. selbi 2.subuti olarak gecıyor bu sınıflandırma neye gore yapılmakta dır yada selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?

 3. 11.Ekim.2011, 13:23
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,529
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Allahın selbi sıfatları zatii sıfatlar bolumune dahıl edebılırmıyız?
  Allah’ın Sıfatları

  Kur’an, Allah’ın zatından biri isbat, diğeri inkâr ve red (selb) olmak
  üzere iki yöntemle bahsetmektedir. En güzel isim ve sıfatlar Allah’a
  aittir, çünkü bu yüce sıfatlara sahip olmayan kendisine ibadet edilecek
  ilah konumuna sahip olamaz. Allah’ın isim ve sıfatlarının sayısı hakkında
  âlimlerimizin muhtelif görüşleri vardır. Örneğin İmam Ebû Hanîfe’ye
  göre sıfatlar, zati ve fiilî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

  a. Zati sıfatlar; hayat, kudret, ilim, kelam, sem’ (işitmek), basar
  (görmek) ve irade’dir.

  b. Fiilî sıfatlar ise, yaratmak (tahlik), rızık vermek (terzik), nimet
  vermek (in’âm), ihsanda bulunmak, rahmet ve mağfiret gibi sıfatlardır.
  Ona göre, Allah’ın sıfatları, ister zati, isterse fiilî olsun, ezelîdir. Ebû’l-
  Mu’în en-Nesefî de aynı görüştedir. İmam el-Cuveynî ise, sıfatları nefsî
  (zati) ve manevi diye ikiye ayırmaktadır. Manevi sıfatlardan kastettiği Ebû
  Hanîfe’nin zati sıfatlardan kastettiğidir. Nefsî sıfatlar olarak, vahdaniyet,
  sonradan olanlara benzememek (muhalefetun lil-havadis) vb. sıfatları
  kastetmektedir. Bu ve benzeri farklı tasnifleri bir arada değerlendirilerek,
  genel olarak sıfatları üç ana grupta inceleyebiliriz:

  1. Nefsî sıfatlar: Allah’ın var olduğunu gösteren “vucud” sıfatına
  delalet eder. O’nun varlığı, diğer varlıklar gibi başka bir varlık aracılığıyla
  olmamıştır. Varlığı (vucûd) kendisiyle kaimdir. Bundan dolayı “Zorunlu
  Varlık” (Vacîbu’l-Vucûd) denilmiştir. Varlığın zıttı olan yokluk, Allah
  için söz konusu olamaz.

  2. Subuti sıfatlar: Manevi ve maani sıfatlar diye isimlendirilmektedir.
  Allah’ın zatıyla var olan, öncesi olmayan (ezelî) sıfatlardır. Eşarilere
  göre yedi, Maturidilere göre ise sekiz tanedir. Bunlar, hayat, ilim, işitmek
  (sem’), görmek (basar), kudret, irade, kelam ve yaratmak (tekvin)
  sıfatlarıdır. Eşariler, tekvini kendi başına bir sıfat olarak görmek yerine,
  kudret sıfatı içinde incelerler. Allah’ı bu sıfatların zıtlarıyla nitelendirmek
  uygun değildir.

  Bir kısmı akli, bir kısmı ise naklî delillerle sabit olan subuti sıfatlar
  sekiz tanedir:


  a. Hayat; Allah’ın diri ve hayat sahibi olmasını ifade eder. Ancak
  bu yaratılmışlar da olduğu gibi madde ve ruh bileşiminden oluşan bir
  dirilik değildir. O, her şeye hayat verendir (Bakara, 2/255; Furkân, 25/58).

  b. İlim; Allah’ın her şeyi bilmesi demektir. Göklerde ve yerlerde
  olan, gizli ve açık, az ve çok her şeyi bilir (Sebe’, 34/1-2; Teğâbun, 64/1-4).

  c. Semi’; Yüce Allah’ın işitmesi demektir. Allah, olup bitenlerin
  hepsini işitir ve görür (Tevbe, 9/6; Mücâdele, 58/1).

  d. Basar; görmek demektir. İşitme sıfatının tamamlayıcısı olarak
  birçok ayette belirtilmektedir (Şûrâ, 42/11).

  e. İrade; Allah’ın dilediği her şeyi yapabilmesidir (Yâsîn, 36/82). Bu
  bağlamda, Allah’ın iki tür iradesi olduğu açıklanmıştır. Bunlardan ilki,
  tekvinî irade olup, bütün yaratıkları kapsamına alan iradedir. Bağlantılı
  olduğu her şey, bu irade çerçevesinde hemen olur (Nahl, 16/40). İkincisi,
  teşrii irade olup, buna “dinî irade” de denilir. Allah’ın bir şeyi sevmesi ve
  hoşnut olması, rıza göstermesi demek olup, iyiliklere, güzel işlere yöneliktir.
  Kötülüklerin yapılmaması istenir. “Allah kullarının fenalık ve kötülük
  yapmamalarını irade eder. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez”
  (Bakara, 2/185) ayeti bu irade türünü gösterir.

  f. Kudret; Allah’ın gücünün her şeye yetmesi demektir. Dilediğini
  yapacak güç ve kudrete sahip olup, O’nun için acizlik söz konusu olmaz
  (Mâ’ide, 5/120; Bakara, 2/259; Nûr, 24/45).

  g. Kelam; söylemek ve konuşmak demektir. Ancak Allah’ın konuşması
  bizim gibi harf ve sesle değildir. Konuşmasının mahiyetini tam
  olarak bilemeyiz (Nisâ’, 4/164; Bakara, 2/75). Vahiy, Allah tarafından elçilerine
  kelâm-ı nefsî türünden verilmiştir. Yani dil oynatılmadığı hâlde, kalben
  kendi kendimize bir şey söylemek şeklinde tarif edilen bir konuşmadır.
  Kur’an böyle inmiştir; yani kelâmullâh, kelâm-ı nefsîdir. Hiçbir
  değişme kabul etmez.

  h. Tekvin; yaratmak demektir. Allah’ın bütün varlıkları yaratması,
  canlılara rızık vermesi, cezalandırması, öldürmesi gibi fiillerinin tamamı
  bu sıfat içinde yer alabilir.


  3. Selbi Sıfatlar:

  Sıfât-ı Tenzihiyye de denilen bu sıfatlar, Allah’ın
  zatına uygun olmayan anlamları ondan giderdiği için olumsuz (selbi)
  diye nitelendirilmiştir.


  Yaratmak, rızık vermek gibi fiilî sıfatlar, Eşarilere göre, kudret sıfatının;
  Maturidilere göre, tekvin sıfatının içinde değerlendirilmektedir.
  Ayrıca yine “oturmak” (istivâ), “aşağı inmek” (nüzûl), “gelmek” (meci’)
  gibi haberî sıfatlar da hem zati hem de fiilî sıfatlarla ilgilidir (A’râf, 7/54;
  Ra’d 13/2; Furkân, 25/59; Hadîd, 57/4; Bakara, 2/186; En’âm, 6/58; Mülk, 67/16

  Bu noktada, sıfatlarla ilgili olarak âlimlerimizin iki temel anlama
  yöntemi olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, tevkif, yani te’vil ve teşbihten
  (benzetmekten) kaçınarak, Kur’an ve hadislerde nasıl geçiyorsa
  öylece inanmaktır. Bu selefin yöntemidir. İkincisi, halefin yöntemi olup,
  Ehli Sünnet âlimlerinin çoğu tarafından benimsemektedir. Bu te’vil (yorumlama)
  ile Allah’ın olumsuz sıfatlardan tenzih edilmesidir.
  Her iki yöntem de Allah’ın zatına layık olmayan sıfatlarla nitelendirmekten
  kaçmayı ve “tevhid”i korumayı hedef edinir. Ebû’l-Mu’în en-
  Nesefî’in ifadesiyle, Allah bütün sıfatlarıyla birlikte tektir. O, öncesi ve
  sonrası olmayandır. Sıfatlar, Allah’ın zatıyla var olurlar ve O’nunla mevcutturlar.
  Bu noktada, Allah’ın zatına mahsus olan sıfatlarından bahsetmek
  gerekir.

  a. Vücud; Yüce Allah’ın var olması demektir. “Göklerin ve yerin
  yaratıcısı olan Allah’ın varlığında hiçbir şüphe yoktur” (İbrâhîm, 14/10;
  Ra’d, 13/2-3).
  Ancak bizler O’nun zatını ve mahiyetini bilemeyiz. “Onu
  gözler idrak edemez” (En’âm, 6/133) ayeti, Allah’ın zatını idrak edemeyeceğimizi
  belirtmektedir.

  b. Kıdem; Allah’ın varlığının öncesi olmaması demektir. Ezelîdir,
  varlığı sonradan olmuş bir varlık değildir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse
  gidilsin, Allah’ın olmadığı bir an dahi tasavvur etmek mümkün değildir.
  O’nun varlığının (vucûd) bir başlangıcı yoktur (Hadîd, 57/3). Bu sıfatın
  zıttı sonradan olmadır (hâdis). Sonradan olan her şeyin bir yaratıcısı
  vardır. Oysa Allah kadîmdir, öncesi yoktur.

  c. Bekâ; Allah’ın ebedî olması demektir. Varlığının sonu yoktur,
  daima var olacaktır, bu vücud sıfatının gereğidir; çünkü öncesi olmayanın
  sonrası da olmayacaktır. Bu sıfatın zıttı yok olmaktır (fenâ). Allah
  için yokluk söz konusu değildir (Kasas, 28/88; Rahmân, 55/27).

  d. Vahdaniyet; Allah’ın zatıyla ilgili olan kemal sıfatlarının en
  önemlisidir. Çünkü bu sıfat, O’nun zatında, sıfatında ve fiillerinde bir
  olduğuna, eşi ve benzeri bulunmadığına, ibadete layık tek varlık olduğuna
  delalet etmektedir. Mümin olmanın ilk şartı, varlığına inandığı Allah’ın
  her yönden bir ve tek olduğuna, eşi ve benzeri bulunmadığına
  kesin olarak inanmaktır; vahdaniyet kavramı bunu açıklamaktadır. Allah’ı
  birlemek (tevhid) öğretisi, bütün semavi dinlerde iman esaslarının
  ilkinin oluşturmaktadır. Bu sıfatı İhlas Suresi en güzel şekilde açıklamaktadır

  De ki: O Allah’tır, tektir. O samettir (Başkasına muhtaç olmayan,
  fakat her yaratığın muhtaç olduğu eksiksiz bir varlıktır.).
  Doğurmamıştır; doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi değildir
  (İhlâs, 112/1-4).

  e. Muhalefetun lil-Havadis; Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir şeye
  benzememesi demektir. O’nun hiçbir benzeri yoktur; çünkü evrende
  gördüğümüz bütün varlıklar, sonradan yaratılmışlardır ve bir yaratıcıları
  vardır. Allah ise, varlığı öncesiz ve sonrasız olan Varlık’tır (Şûrâ, 42/11).

  f. Kıyam bi Nefsihi; Allah’ın var olması için başka bir zata veya mekâna
  muhtaç olmaması demektir. Allah’ın var olması için başka bir varlığa
  ihtiyacı yoktur, zatıyla var olmuştur. Bu Zorunlu Varlık (Vacîbu’l-Vucûd)
  olmasının gereğidir. O, biricik Yaratıcı’dır. O’ndan başka her şey yaratılmıştır.
  O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur (Fecr, 89/15; Ankebût, 29/8). 4. 11.Ekim.2011, 13:23
  2
  Silent and lonely rains  Allah’ın Sıfatları

  Kur’an, Allah’ın zatından biri isbat, diğeri inkâr ve red (selb) olmak
  üzere iki yöntemle bahsetmektedir. En güzel isim ve sıfatlar Allah’a
  aittir, çünkü bu yüce sıfatlara sahip olmayan kendisine ibadet edilecek
  ilah konumuna sahip olamaz. Allah’ın isim ve sıfatlarının sayısı hakkında
  âlimlerimizin muhtelif görüşleri vardır. Örneğin İmam Ebû Hanîfe’ye
  göre sıfatlar, zati ve fiilî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

  a. Zati sıfatlar; hayat, kudret, ilim, kelam, sem’ (işitmek), basar
  (görmek) ve irade’dir.

  b. Fiilî sıfatlar ise, yaratmak (tahlik), rızık vermek (terzik), nimet
  vermek (in’âm), ihsanda bulunmak, rahmet ve mağfiret gibi sıfatlardır.
  Ona göre, Allah’ın sıfatları, ister zati, isterse fiilî olsun, ezelîdir. Ebû’l-
  Mu’în en-Nesefî de aynı görüştedir. İmam el-Cuveynî ise, sıfatları nefsî
  (zati) ve manevi diye ikiye ayırmaktadır. Manevi sıfatlardan kastettiği Ebû
  Hanîfe’nin zati sıfatlardan kastettiğidir. Nefsî sıfatlar olarak, vahdaniyet,
  sonradan olanlara benzememek (muhalefetun lil-havadis) vb. sıfatları
  kastetmektedir. Bu ve benzeri farklı tasnifleri bir arada değerlendirilerek,
  genel olarak sıfatları üç ana grupta inceleyebiliriz:

  1. Nefsî sıfatlar: Allah’ın var olduğunu gösteren “vucud” sıfatına
  delalet eder. O’nun varlığı, diğer varlıklar gibi başka bir varlık aracılığıyla
  olmamıştır. Varlığı (vucûd) kendisiyle kaimdir. Bundan dolayı “Zorunlu
  Varlık” (Vacîbu’l-Vucûd) denilmiştir. Varlığın zıttı olan yokluk, Allah
  için söz konusu olamaz.

  2. Subuti sıfatlar: Manevi ve maani sıfatlar diye isimlendirilmektedir.
  Allah’ın zatıyla var olan, öncesi olmayan (ezelî) sıfatlardır. Eşarilere
  göre yedi, Maturidilere göre ise sekiz tanedir. Bunlar, hayat, ilim, işitmek
  (sem’), görmek (basar), kudret, irade, kelam ve yaratmak (tekvin)
  sıfatlarıdır. Eşariler, tekvini kendi başına bir sıfat olarak görmek yerine,
  kudret sıfatı içinde incelerler. Allah’ı bu sıfatların zıtlarıyla nitelendirmek
  uygun değildir.

  Bir kısmı akli, bir kısmı ise naklî delillerle sabit olan subuti sıfatlar
  sekiz tanedir:


  a. Hayat; Allah’ın diri ve hayat sahibi olmasını ifade eder. Ancak
  bu yaratılmışlar da olduğu gibi madde ve ruh bileşiminden oluşan bir
  dirilik değildir. O, her şeye hayat verendir (Bakara, 2/255; Furkân, 25/58).

  b. İlim; Allah’ın her şeyi bilmesi demektir. Göklerde ve yerlerde
  olan, gizli ve açık, az ve çok her şeyi bilir (Sebe’, 34/1-2; Teğâbun, 64/1-4).

  c. Semi’; Yüce Allah’ın işitmesi demektir. Allah, olup bitenlerin
  hepsini işitir ve görür (Tevbe, 9/6; Mücâdele, 58/1).

  d. Basar; görmek demektir. İşitme sıfatının tamamlayıcısı olarak
  birçok ayette belirtilmektedir (Şûrâ, 42/11).

  e. İrade; Allah’ın dilediği her şeyi yapabilmesidir (Yâsîn, 36/82). Bu
  bağlamda, Allah’ın iki tür iradesi olduğu açıklanmıştır. Bunlardan ilki,
  tekvinî irade olup, bütün yaratıkları kapsamına alan iradedir. Bağlantılı
  olduğu her şey, bu irade çerçevesinde hemen olur (Nahl, 16/40). İkincisi,
  teşrii irade olup, buna “dinî irade” de denilir. Allah’ın bir şeyi sevmesi ve
  hoşnut olması, rıza göstermesi demek olup, iyiliklere, güzel işlere yöneliktir.
  Kötülüklerin yapılmaması istenir. “Allah kullarının fenalık ve kötülük
  yapmamalarını irade eder. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez”
  (Bakara, 2/185) ayeti bu irade türünü gösterir.

  f. Kudret; Allah’ın gücünün her şeye yetmesi demektir. Dilediğini
  yapacak güç ve kudrete sahip olup, O’nun için acizlik söz konusu olmaz
  (Mâ’ide, 5/120; Bakara, 2/259; Nûr, 24/45).

  g. Kelam; söylemek ve konuşmak demektir. Ancak Allah’ın konuşması
  bizim gibi harf ve sesle değildir. Konuşmasının mahiyetini tam
  olarak bilemeyiz (Nisâ’, 4/164; Bakara, 2/75). Vahiy, Allah tarafından elçilerine
  kelâm-ı nefsî türünden verilmiştir. Yani dil oynatılmadığı hâlde, kalben
  kendi kendimize bir şey söylemek şeklinde tarif edilen bir konuşmadır.
  Kur’an böyle inmiştir; yani kelâmullâh, kelâm-ı nefsîdir. Hiçbir
  değişme kabul etmez.

  h. Tekvin; yaratmak demektir. Allah’ın bütün varlıkları yaratması,
  canlılara rızık vermesi, cezalandırması, öldürmesi gibi fiillerinin tamamı
  bu sıfat içinde yer alabilir.


  3. Selbi Sıfatlar:

  Sıfât-ı Tenzihiyye de denilen bu sıfatlar, Allah’ın
  zatına uygun olmayan anlamları ondan giderdiği için olumsuz (selbi)
  diye nitelendirilmiştir.


  Yaratmak, rızık vermek gibi fiilî sıfatlar, Eşarilere göre, kudret sıfatının;
  Maturidilere göre, tekvin sıfatının içinde değerlendirilmektedir.
  Ayrıca yine “oturmak” (istivâ), “aşağı inmek” (nüzûl), “gelmek” (meci’)
  gibi haberî sıfatlar da hem zati hem de fiilî sıfatlarla ilgilidir (A’râf, 7/54;
  Ra’d 13/2; Furkân, 25/59; Hadîd, 57/4; Bakara, 2/186; En’âm, 6/58; Mülk, 67/16

  Bu noktada, sıfatlarla ilgili olarak âlimlerimizin iki temel anlama
  yöntemi olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, tevkif, yani te’vil ve teşbihten
  (benzetmekten) kaçınarak, Kur’an ve hadislerde nasıl geçiyorsa
  öylece inanmaktır. Bu selefin yöntemidir. İkincisi, halefin yöntemi olup,
  Ehli Sünnet âlimlerinin çoğu tarafından benimsemektedir. Bu te’vil (yorumlama)
  ile Allah’ın olumsuz sıfatlardan tenzih edilmesidir.
  Her iki yöntem de Allah’ın zatına layık olmayan sıfatlarla nitelendirmekten
  kaçmayı ve “tevhid”i korumayı hedef edinir. Ebû’l-Mu’în en-
  Nesefî’in ifadesiyle, Allah bütün sıfatlarıyla birlikte tektir. O, öncesi ve
  sonrası olmayandır. Sıfatlar, Allah’ın zatıyla var olurlar ve O’nunla mevcutturlar.
  Bu noktada, Allah’ın zatına mahsus olan sıfatlarından bahsetmek
  gerekir.

  a. Vücud; Yüce Allah’ın var olması demektir. “Göklerin ve yerin
  yaratıcısı olan Allah’ın varlığında hiçbir şüphe yoktur” (İbrâhîm, 14/10;
  Ra’d, 13/2-3).
  Ancak bizler O’nun zatını ve mahiyetini bilemeyiz. “Onu
  gözler idrak edemez” (En’âm, 6/133) ayeti, Allah’ın zatını idrak edemeyeceğimizi
  belirtmektedir.

  b. Kıdem; Allah’ın varlığının öncesi olmaması demektir. Ezelîdir,
  varlığı sonradan olmuş bir varlık değildir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse
  gidilsin, Allah’ın olmadığı bir an dahi tasavvur etmek mümkün değildir.
  O’nun varlığının (vucûd) bir başlangıcı yoktur (Hadîd, 57/3). Bu sıfatın
  zıttı sonradan olmadır (hâdis). Sonradan olan her şeyin bir yaratıcısı
  vardır. Oysa Allah kadîmdir, öncesi yoktur.

  c. Bekâ; Allah’ın ebedî olması demektir. Varlığının sonu yoktur,
  daima var olacaktır, bu vücud sıfatının gereğidir; çünkü öncesi olmayanın
  sonrası da olmayacaktır. Bu sıfatın zıttı yok olmaktır (fenâ). Allah
  için yokluk söz konusu değildir (Kasas, 28/88; Rahmân, 55/27).

  d. Vahdaniyet; Allah’ın zatıyla ilgili olan kemal sıfatlarının en
  önemlisidir. Çünkü bu sıfat, O’nun zatında, sıfatında ve fiillerinde bir
  olduğuna, eşi ve benzeri bulunmadığına, ibadete layık tek varlık olduğuna
  delalet etmektedir. Mümin olmanın ilk şartı, varlığına inandığı Allah’ın
  her yönden bir ve tek olduğuna, eşi ve benzeri bulunmadığına
  kesin olarak inanmaktır; vahdaniyet kavramı bunu açıklamaktadır. Allah’ı
  birlemek (tevhid) öğretisi, bütün semavi dinlerde iman esaslarının
  ilkinin oluşturmaktadır. Bu sıfatı İhlas Suresi en güzel şekilde açıklamaktadır

  De ki: O Allah’tır, tektir. O samettir (Başkasına muhtaç olmayan,
  fakat her yaratığın muhtaç olduğu eksiksiz bir varlıktır.).
  Doğurmamıştır; doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi değildir
  (İhlâs, 112/1-4).

  e. Muhalefetun lil-Havadis; Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir şeye
  benzememesi demektir. O’nun hiçbir benzeri yoktur; çünkü evrende
  gördüğümüz bütün varlıklar, sonradan yaratılmışlardır ve bir yaratıcıları
  vardır. Allah ise, varlığı öncesiz ve sonrasız olan Varlık’tır (Şûrâ, 42/11).

  f. Kıyam bi Nefsihi; Allah’ın var olması için başka bir zata veya mekâna
  muhtaç olmaması demektir. Allah’ın var olması için başka bir varlığa
  ihtiyacı yoktur, zatıyla var olmuştur. Bu Zorunlu Varlık (Vacîbu’l-Vucûd)
  olmasının gereğidir. O, biricik Yaratıcı’dır. O’ndan başka her şey yaratılmıştır.
  O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur (Fecr, 89/15; Ankebût, 29/8).

+ Yorum Gönder