Kadir suresi tefsiri elmalılı 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Kadir suresi tefsiri elmalılı


  Kadir suresi tefsirini elmalılı dilinden sohbetlerinden bilgiler paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 35
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: kadir suresi tefsiri elmalılı


  kadir suresi tefsiri elmalılı


  97-KADİR:
  Muhakkak biz indirdik onu. Yani oku da ancak bize secde ve ibadet et. Çünkü
  yüce şanımızla biz indirdik onu, o okunan Kur'ân'ı. İlâhî kudret her kuvvetin
  üstünde, her kemâli içine almış olduğuna uyarmak için "azamet nûnu"yla "Biz
  indirdik onu." buyurulması indirenin büyüklüğünü ifade ederken, indirilenin
  şanını yüceltmeyi de ifade eder. İndirilenin ismi açıklanmıyarak (hu) zamiriyle
  işaret olunması da onun açıklanmasına lüzum olmayacak şekilde zihinlerde
  bilinmiş olduğuna işaret olması itibarıyla şânının yüksekliğine ikinci bir
  uyarı; sonra Kadir gecesinde indirildiğini beyan ile Kadir gecesinin kadir ve
  faziletinin anlatılması da yine onun kıymet ve şerefini açıklamaktır. 'nın aslı
  'dır. hükmü tahkik ile kuvvetlendirir. O nun ismi olarak müsnedün ileyh, fiil ve
  fâil bir fiil cümlesi olarak

  haberi olduğundan, isim ve haber toplamı olan bir fiil cümlesini içeren bir
  isim cümlesidir ki müsnedün ileyh olan mütekellim (birinci şahıs) zamiri bir
  mübtedâ, bir de fâil olarak tekrar etmiş olmakla içiçe iki hükmü içine alan
  kuvvetlendiren bir ifadedir. Meânî İlmi'nde malum olduğu üzere bu çeşit cümleler
  kasr (tahsis) veya hükmü kuvvetlendirme ifade ederler. Yalnızca bir isim cümlesi
  bile devam ve sâkıt olma ifade ettiğinden bu ve benzeri cümleler, (inne) ve isim
  cümlesi ve isnadın tekrar etmesi sebebiyle üç katlı bir tekit ve yerine göre de
  tahsis ifade eden çok sağlam cümlelerdir. (hû) zamirinin merciine gelince,
  tefsircilerin çoğunluğu Kur'ân'a râcidir demişlerdir. Bu h ârî'de zikredilmiş
  olan da Kur'ân'dan kinayedir. Râzî, bunda tefsircilerin ittifakını söylemiş.
  Cibrîl'e veya diğerine ait olduğunu söyleyenler yok değilse de, onları yalan
  saymamıştır. Şihâb, "zayıflığından dolayı" demişse de, mânâ itibarıyla hakiki b
  i r ihtilaf saymadığı için olması gerektir. Zira Kur'ân'a dönmesi ile Cibril'e
  dönmesi birbirini gerektiriyor demektir. Diğer vecihlerde, Kur'ân: Kur'ân'ın
  tümüne de bir kısmına da söylenmesi doğru olduğu için "o Kur'ân" mefhumuna
  girer. Alûsî'nin naklettiğ i üzere Hattâbî zamiri Allah Teâlâ'nın "oku" sözüne
  işaret olduğunu ve ondan dolayı bu sûrenin ondan sonraya konulduğunu
  söylemiştir. Kâdî Ebû Bekir İbnü'l-Arabî de bunu beğenmiş: "Bu gerçekten
  güzeldir." demiştir. "Oku", Kur'ân'ın ilk inen âyeti o l duğundan dolayı, onun
  inişi Kur'ân'ın indirilmeye başlaması demek olacağı için zamirin ona
  gönderilmesi de hakikatte çoğunluğun görüşüne aykırı olmaz. Ancak zamirin mercii
  önceki sûrede geçmiş olması itibarıyla "o Kur'ân'ı" demek gibi lafız itibarıyla
  da s arih (açık) olmuş olur. Ve inzali, inzale başlamakla yorumlamaya ihtiyaç
  kalmaz. Çünkü Kur'ân'a râcidir, diyenlerin bir kısmı, Şâbî'den rivayet edildiği
  üzere indirilmeye başlanmakla tefsir etmişler ve demişlerdir ki, bütün Kur'ân'ın
  tamamı bir gecede değ i l, yirmi üç senede peyderpey nazil olduğu bilindiğinden
  "Ramazan ayı ki, onda Kur'ân indirildi." (Bakara 2/185) âyetinde olduğu gibi
  burada da maksadın, yirmi üç sene devam eden indirilişin başlangıcı olması
  gerekir. Onun için zamirin ilk nazil olan " oku" emrine nisbeti aynı mânâyı daha
  çok açıklık ile ifade etmiş olmakla beraber indirilişi, ilk indiriliş ile yoruma
  ihtiyaç bırakmayan güzel bir mânâ olur. Ve sûrenin Mekkî ve Medenî olması
  rivayetlerinin ikisine de uygun düşer.

  Bundan başka sûrenin Medenî olması rivayetine göre acizâne anlayışıma daha
  yakın görünen bir ihtimal vardır ki, o da bu zamirin sûresinin sonundaki "Eğer
  bundan vazgeçmezse, onu perçeminden yakalarız."

  (Alâk, 96/15) âyetindeki "sef' " kelimesine râci olarak o vaadin B edir
  harbinde yerine getirilmesine işaret olmasıdır. Bu şekilde Ebu Cehil'in o
  yalancı, cani kafasının kesilip cehenneme doğru sürüklendiği Bedir başarısının
  nüzulü (inmesi)ne işaret olarak "Eğer Allah'a ve (hak ile batılın) ayrıldığı
  gün, iki toplul u ğun karşılaştığı (Bedir) günü kulumuza indirdiğimize iman
  etmişseniz." (Enfal, 8/41) âyetinin mânâsında olmuş olur. "Yevm" (gün), geceyi
  de içine aldığı için, bundan Bedir vakası Kadir gecesinin sabahında olduğu ve bu
  yüksek vaadin yerine getirilmesi yev m e'l-fürkân (hak ile batılın ayrıldığı
  gün) olan o günün gecesinden başladığı da anlaşılır. "Ramazan ayı ki insanlara
  yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırd edip açıklayıcı
  olarak Kur'an o ayda indirilmiştir." (Bakara, 2/ 185) âye t i de bu mânâ ile
  tefsir olunabilir. Çünkü Bedir vakası da Ramazan ayının onyedinci günü olmuştur.
  Alûsî'nin kaydettiği üzere Kadir gecesi Ramazan'ın onyedinci gecesi olduğu,
  çünkü Bedir vakası onun sabahında vuku bulduğu Hasen'den de rivayet edilmiştir.
  Ş u kadar ki bu ancak sûrenin Medine'de indiği rivayetine göre sahih olabilir ve
  çoğunluğun tercihine göre Kadir gecesinin Ramazan'da olmasına zıt olmaz. Fakat
  bir hayli hadislerin delaletine göre Ramazan'ın son on gününde aranması ve en
  çok yirmi yedinci ge c e olması hakkındaki rivayetlere uygun olmaz. Mekkî olması
  rivayetine de uymaz. Medenî olmasını tercih edenlerin asıl yönü de bu olması
  gerektir. Bununla beraber Cuma gününde duanın kabul edildiği saatin gizlendiği
  gibi Kadir gecesinin de bütün sene içinde gizlenmiş olduğu, bilhassa Ramazan'da
  ve özellikle son on gününde teklerde veya çiftlerde, özellikle yirmi yedisinde
  olması da en galip ihtimal bulunduğu hakkındaki en sağlam rivayet düşünülünce
  Kadir gecesi Bedir gecesinden ibaret demek değil, fakat Bedi r gecesi Kadir
  gecelerinden biri idi. O sene Kadir, Ramazanın onyedisine rastlamıştı, diye
  anlamak daha doğru olur. Şu halde bütün görüşlere ihtilafsız şâmil olacak
  şekilde en kesin ve ittifak edilmiş olan mânâ, zamirin tüm veya kısmî mutlak
  Kur'ân'a döndü r ülmesidir. veya Bedir de bu mânâ dahilinde birer yakın
  ihtimâldirler.

  İnzalin mânâsına gelince: İbnü Cerir ve diğerlerinde zikredilmiş olduğu üzere
  çoğunluk rivayet tefsirleri İbnü Abbas'tan şu ifadeleri nakletmişlerdir:

  1- İkrime'den: Kur'ân hepsi birden olarak Ramazan'da, Kadir gecesinde dünya
  semasına indi. Sonra Allah yerde bir şey yapmak, vahyetmek istedikçe ondan
  indirdi, ta ki topladı.

  2- Hakîm b. Cübeyr'den: Kur'ân bir gecede yüksek semadan, dünya semasına
  tamamı olarak indi. Sonraki senelerde ayrıldı ve İbnü Abbas "Yıldızların
  mevkilerine yemin ederim." (Vâkıa, 56/75) âyetini okudu, ayrı ayrı, parça parça
  nazil oldu, dedi.

  3- Said b. Cübeyr'den: Kur'ân, tamamı birden olarak Kadir gecesinde dünya
  semasına indi de yıldızların mevkiinde oldu, Allah onu Resulüne bir kısmı, bir
  kısmının ardınca indiriyordu deyip sonra: "İnkâr edenler: 'Kur'ân ona bir defada
  indirilmeli değil miydi?' dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için
  onu böyle (parça parça indirdik) ve onu a ğır ağır okuduk." (Furkan, 25/32)

  4- Kur'ân'ın, tamamı bir defada indi, dünya semasında Beyt-i İzzet'e kondu ve
  onu Cebrail (a.s.) Muhammed (s.a.v.)'e kulların kelâmının ve amellerinin
  cevabıyla indirdi. Aynî'nin "Buharî Şerhi"nde ifadesine göre tamamı olarak Kadir
  gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi de Beyt-i İzzet'e kondu,
  Cebrail (a.s.) onu sefere (kâtip melekler)ye yazdırdı, sonra da Cebrail onu
  Peygamber'e parça parça indiriyordu. Başı ile sonu arası yirmi üç sene oldu.

  İbnü Cerir'de Şâbî'den de iki rivayet vardır:

  1- Bize ulaştı ki, Kur'ân tamamen birden olarak dünya semasına indi.

  2- Kur'ân'ın ilki Kadir gecesinde indi. Onun için tefsirler de başlıca bu iki
  vecih üzere yürümüşlerdir. Birincisinde zamir Kur'ân'ın tamamına râci ve inzal
  (indirme), bilindiği üzere bir defada indirmek mânâsında; ikincisinde ise
  indirmenin başlangıcı mânâsına olmuş oluyor. Zamirin "oku" emrine gönderilmesi
  de bu ikinci mânâyı daha açık ve hiç yorumsuz olarak ifade etmiş oluyor. Üçünc ü
  olarak arzettiğimiz üzere "sef' " kelimesine gönderilerek Bedir'e işaret olması
  da, Medenî olması rivayetine göre, en yakın ve en uygun bir mânâ görünüyor.
  Kur'ân'a nisbet olunan inzalin mânâsı, Bakara Sûresi'nin başında da geçtiği
  üzere gayb âlemind e n, şehadet (görünen) âlemin açıklamak demek olduğu için,
  Kur'ân'da gelecekle ilgili olarak bildirilen bir vaad ve tehdidin yerine
  getirilmesi, haber verilen bir hadisenin fiile çıkarılması mânâsında da
  doğrudur.

  Kadir gecesinde, yani Kadir gec esi indirdik, yahut Kadir gecesi hakkında
  indirdik. Çünkü bazıları zamiri bu sûre mânâsına Kur'ân'a döndürerek bu sûreyi
  Kadir gecesi hakkında, yani Kadir gecesinin şeref ve faziletini açıklamak için
  indirdik meâlinde tefsir etmişlerdir ki, muzafın hazfin e veya harf-i cerrini
  sebebliğe yormuşlardır demek olur. Gerçi bundan sonraki âyetler Kadir gecesinin
  hayır ve faziletini beyan etmek için sevkedildiği için bu sûrede bu mânâ da yok
  değildir. Fakat bu âyeti buna yormak eksiktir. Zira doğrudan doğru zarflı k
  mümkün iken sebebliğe veya muzafın hazfine gitmek zahirin tersi olduğuyu gibi,
  sûrenin asıl sevki doğrudan doğruya gecenin kadrinden önce onda indirilmiş olan
  indirilenin, yani zamirin merciinin kadr ve şerefini açıklamak için olması
  gerekirdi. Yoksa o K u r'ân'ın Kadir gecesinde indirildiği söylenmeden doğrudan
  doğruya Kadir gecesinin faziletini açıklamaya geçildiği şekilde Kadir gecesinin
  en büyük feyzinden sükut edilmiş olacağı gibi sûrenin endinden öncesiyle olan
  ilgisi gözetilmemiş, tertipte buraya kon u lmasının hikmetine işaret edilmemiş
  olur. Önceki mânâda ise sûrenin zevki yukarda kırâeti emredilen Kur'ân'ın
  kadrini beyan için olup, gecenin fazileti onun içinde bundan sonraki âyetlerin
  mâsîka lehi (kendisi için sevkedileni) olduğundan gerek öncesine, g erek
  sonrasına ilgisi tamdır. Onun için rivayet bakımından da, dirâyet bakımından da
  güvenilen taraf birincisidir.

  Kadir, fiilinin masdarı olarak esası, güç yetirmek demek olup, hüküm, haya,
  takdir, şeref ve azamet, baskı yapmak mânâlarına gelir. Râzî der ki, kadr ve
  kader birdir. Ancak sükun ile masdar, üstün ile isimdir. Kadir gecesi
  denilmesinde de tefsirciler bu mânâlardan her birine göre birkaç vecih beyan
  etmişlerdir:

  BİRİNCİSİ: İbnü Cerir'in Mücahid'den naklettiği vechile hüküm gecesi demektir
  ki Dühan Sûresi'nde "Biz O'nu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyız.
  (O gecede) Her hikmetli emir onda ayırt edilir." (Duhan, 44/3-4) buyurulduğu
  üzere her hikmetli emrin, yani ilâhî takdirde hükmedilmiş işlerin, yahut birçok
  iş l ere hükmeden büyük muhkem emirlerin farkedildiği, ayırt olunduğu mübarek
  gece demektir. Zira pekçok tefsircinin görüşüne göre o mübarek gece, Kadir
  gecesidir. Şaban'ın yarı gecesi olan Beraat gecesi diyenlere göre de orada söz
  geçmişti (Duhan, 44/3-4 âyet i ne bkz.) Bu mânâ ile çokları Kadir gecesi demek,
  takdir gecesi demek olduğunu söylemişlerdir. Fakat varlıkların işlerinin ve
  hükümlerinin takdirlerini ve vakitlerini tayin mânâsına asıl takdir ezelî olduğu
  için burada kastedilen o

  hüküm ve takdirin açıklama ve yerine getirilmesi ile hüküm ve kaza olması
  lazım gelir. Âyette (ayırt edilir) buyurulması da buna delalet eder. Kader ve
  kaza biri diğerinin mânâsına da kullanıldığı için bazıları kaza, bazıları da
  hüküm diye ifade etmişlerdir. Bunu bir sene zar f ındaki eceller ve rızıklar
  gibi işlerin kazası diye kayıtlayarak tarif etmek bazı rivayete dayanarak
  yayılmış ise de "Her hikmetli emir"den açıkça anlaşılan yalnız bir sene ile
  kayıtlanmış değil, birçok senelere, asırlara ve devirlere ilgisi olan mühim ve
  büyük işlerdir. Mesela Kur'ân'ın nüzulü senelerce devam etmesi takdir edilmiş,
  hükümleri kıyamete kadar eserlere ve senelere hâkim; peygamberlik, aynı şekilde
  Bedir, bütün İslâm fetihlerinin başlangıcı olan bir zafer. Kadir gecesinin asıl
  kıymeti de bö y le feyzi içeren hikmetli emirlerin yerine getirildiği hüküm ve
  kaza gecesi olmasındadır.

  İKİNCİSİ: Zührî'den rivayet edildiği üzere Kadir, bizim de kadir ve haysiyet
  tabir ettiğimiz üzere şeref ve azamet mânâsına olmasıdır ki, azamet ve şeref
  gecesi demek olur. Çünkü "Bin aydan hayırlıdır."

  ÜÇÜNCÜSÜ: Tazyik (sıkıştırmak, daraltmak) mânâsına olmasıdır ki, tazyik
  gecesi demek olur. Zira o gece inen meleklere yer dar gelir denilmiştir. Bu bize
  şunu ifade eder ki büyük, şerefli olayların ortaya çıkmasının sonundaki hayır ve
  selâmetin yüceliği oranında büyük bir şiddet ve tazyik ile ilgilidir. Nitekim
  Kur'ân'ın inişi de meleğin şiddetli baskını ile başlamıştı. Şu halde Kadir
  gecesinde bu üç mânânın üçü de var demektir. Bu sûrede "Kadir gecesi" ü nvanının
  üç defa zikredilmiş olması da buna bir işarettir.

  2. Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi? Yahut "Bildin mi nedir Kadir
  gecesi?"; yani o Kadir gecesi öyle büyük bir gecedir ki, sırf senin kendi
  dirayetine kalsaydı onun mahiyetini, kadrinin derecesini bilemezdin. Fakat o
  ineni biz indirdiğimiz gibi, bunu da aşağıda olduğu gibi biz bildirdik. Bu şöyle
  de ifade olunabilir: "Bildin mi hem ne kadir gecesi?"

  3. "o Kadir gecesi". (Bu, âyetleri altı sayan Mekkî ve Şâmî'de bir âyettir).
  Bin aydan daha hayırlıdır. O gece amel, ibadet ve mücâhede ile erilecek olan
  hayır ve sevap, onsuz bin ay amel ile kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha
  çok, daha fazla hayırlıdır. Bir sınır ve miktar ile tayin ve tahdit edilmeyecek
  kadar çok hayırlıdır. Artık ne kadar daha çok hayırlı olduğunu Allah bilir. Bu
  sırf Allah Teâlâ'nın Muhammed ve ümmetine bir lütfu ve ihsanıdır. Bu tafdil
  (üstün gösterme) için en az olarak bin adedinin ölçü olarak gösterilmesi tahsis
  için değil, çoğaltmak içindir. Böyle iken b ir seneden veya bin asırdan
  denilmeyip de "bin ay"

  deyip özellikle ay ile ifade olunmasının sebebine gelince, bu hususta birkaç
  rivayet vardır:

  1- İbnü Münzir'in ve İbnü Ebi Hâtim'in ve "Sünen"de Beyhakî'nin Mücahid'den
  rivayet ettikleri vechile; H z. Peygamber (s.a.v.) İsrailoğulları'ndan bir erin
  Allah yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna
  şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah Teâlâ da bu sûreyi
  inzal buyurdu.

  2- İbnü Ebi Hâtim'in Ali b. Urve'den rivayetine göre: Resulullah (s.a.v.) bir
  gün İsrailoğulları'ndan dört kişinin seksen sene Allah'a ibadet edip, göz açıp
  kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyûb'ü, Zekeriyya'yı,
  Hazkil b. Acûz'u, Yuşâ b. Nûn'u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler.
  Bunun üzerine Cebrail gelip "Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene
  ibadetinden hayrete düştüler. Allah Teâlâ sana ondan daha hayırlısını
  indirmiştir." diye sûresini okudu da, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran ka l
  ışınızdan daha hayırlıdır." dedi. Resulullah da sevindi.

  3- İmam Mâlik'in "Muvatta"da naklettiğine göre Resulullah'a ümmetlerin
  ömürleri gösterilmişti. Resulullah kendi ümmet fertlerinin ömürlerini kısa
  sayarak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe
  etmişti. Allah Teâlâ da ona Kadir gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin
  ayından daha hayırlı kıldı. Bu rivayetlere göre bin ayın tahsisi seksen küsur
  senenin bu ümmet içinde bir insan için çoğunluk itibariyle uzun bir ö m ür
  olmasına işaret demek olur.

  4- Tirmizî, İbnü Cerir, Hâkim, Taberânî ve İbnü Merdûye ve "Delâil"de
  Beyhakî, Kasım b. Fadl Haddânî tarîkıyla Yusuf b. Sa'd (bazılarında Yusuf b.
  Mâzin, İbnü Cerir'de İsa b. Mâzin)'den Hz. Hasan b. Ali (r.a.)'ye isnad edilen
  bir hadis rivayet etmiştir: Yusuf b. Sa'd demiş ki: Muaviye'ye biatten sonra
  Hasan b. Ali'ye bir adam kalktı da müminlerin yüzlerini kararttın, yahut "ey
  müminlerin yüzlerini karartan!" dedi. (İbnü Cerir'in lafzında: İsa b. Mâzin dedi
  ki: Hasan b. A l i (r.a.)ye: "Ey müminlerin yüzlerini karartan, kalktın da şu
  adama, yani Muaviye b. Ebi Süfyan'a biat ettin?" dedim) bunun üzerine Hz. Hasan
  şöyle dedi: "Allah sana rahmetle muamele etsin", beni azarlama, çünkü

  Peygamber (s.a.v.) hazretlerine rüyada Ben i Ümeyye minberi üzerinde
  gösterildi, bu fenasına gitmişti, bunun üzerine nazil oldu. "Muhakkak biz sana
  Kevser'i verdik." (Kevser, 108/1) Ey Muhammed, yani cennette bir nehir, hem de
  yani o Kadir gecesi Ümeyyeoğullarının melik olacağı bin aydan h ayırlıdır ey
  Muhammed" ve bunu rivayet eden Kasım, hakikatte Ümeyyeoğullarının saltanatını
  hesap ettik bin ay ediyor, ne fazla ve eksik, dedi, demişlerdir. Buna göre "bin
  aydan hayırlıdır" âyeti, Emevî devletinin müddetine ve aynı zamanda onun da bir
  h a yır olduğuna işaret etmiş ve gaibden haber veren bir mucizeyi de içine almış
  oluyor. Hz. Peygamber'in minberi Medine'de konulmuş olduğu için bazıları bundan
  sûrenin Medenî olduğuna delil getirileceğini de söylemişlerdir. Bir takımlarının
  zannetmek isted i kleri gibi Emeviler'in mutlaka kötülüğüne değil, onlara hayır
  isbat etmiş olması itibarıyla lehlerinde demek olanı bu hadisin sıhhati tesbit
  edilebilmiş olsaydı da "bin ay"ın mânâsını ve tahsis edilmesinin sebebini tefsir
  için en açık bir delil olurdu. Fakat sıhhati tesbit edilememiş, ancak zayıf mı,
  yoksa münker mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. Tirmizî der ki: Bu, bir garib
  hadistir, biz bunu ancak bu şekil ile tanıyoruz. Ve Kasım b. Fadl hadisinden
  Yusuf b. Sa'd'den: "Bir de Kasım b. Fadl'dan, Yusuf b. Mâzin'den denilmiş. Kasım
  b. Fadl Haddânî sikadır. Yahya b. Saîd ve Abdurrahman b. Mehdî onu
  doğrulamışlardır. Fakat Yusuf b. Sa'd bilinmeyen (meçhul) bir adamdır. Biz ise
  bu hadisi bu lafız ile ancak bu yönden tanıyoruz". Bunun özeti "Dürrü Mensur"da
  d a zikredildiği üzere zayıf demektir. Suyûtî "İtkan"da der ki: "Bu hadis ile
  sûrenin Medenî olduğuna delil olunuyorsa da Müzenî bu hadise münker demiştir."
  Bununla beraber Alûsî'nin naklettiği üzere Hatîb, İbnü Abbas'tan da ve aynı
  şekilde İbnü Müzeyyeb'de n de şu lafız ile tahric eylemiş: Allah'ın Nebisi
  (s.a.s.) dedi ki: "Bana rüyada Ümeyyeoğulları gösterildi, minberime
  çıkıyorlardı, bu bana ağır geldi bunun üzerine, indirildi." ve Celâleddin Suyûtî
  "Dürrü Mensur"da bunu da zikrettikten sonra: "Şu h alde Müzenî'nin, o hadis
  münkerdir, görüşünde bence tereddüt vardır" diye inkârdan yüz çevirerek zayıflık
  ile yetinmek istemiştir. İbnü Cerir de 'nin tefsirinde gerek İsrailoğulları
  âbidi ve gerek bu Emeviyye hadisi rivayetini de zikrettikten sonra b u görüşler
  içinde tenzilin (indirmenin) zâhirine en yaraşan görüş, Kadir gecesinde amel,
  Kadir gecesi bulunmayan

  bin ay amelden daha hayırlıdır, diyenlerin görüşüdür. Diğer görüşler birtakım
  batıl mânâların davalarıdır ki, onlara ne haberden, ne akıldan, ne de tenzilde
  mevcut bir delalet yoktur, diye karar vermiştir. Böyle karar vermek ise rivayet
  ettiği o haberleri red ve inkâr demek olduğu cihetle, bu da Müzenî'ye iştirak
  etmiş demektir.

  Tarihe müracaat edildiği surette de ilk bakışta hesapça bir uyuşmazlık
  görülür. Zira bin ay, seksen üç sene dört ay eder. Halbuki Hz. Hasan'ın emirliği
  Hz. Muaviye'ye teslimi tarihi olan kırk bir senesi Rebîülevvel'inden veya
  Rebiülâhir'inden veya Cemaziyelûlâ'sından itibaren Emeviler'in sonuncusu olan
  İkinci Mervan'ı n öldürüldüğü yüz otuz iki senesi sonuna kadar sayıldığı
  takdirde Emeviyye devletinin müddeti doksanbir sene on ay yahut dokuz yahut
  sekiz ay eder ki bin yüz yahut bin yüz bir yahut bin yüz iki aya ulaşır. Bu
  halde arada en az yüz ay kadar bir fark var dem e ktir. Bununla birlikte bu
  konuda selahiyet sahibi olan İbnü Esir ve Kâdî Cemaleddin ve Ebu'l-Fidâ gibi
  tarihçiler bu farkın önemli olmadığına kani olarak anılan hadisi kabul edip
  nakletmişlerdir. Nitekim Ebu'l-Fidâ şöyle der: Emevî devleti halifeleri ondö r
  ttür. Birincileri Muaviye b. Ebi Süfyan ve sonuncuları Mervan Ca'dî'dir ve
  devletlerinin müddeti doksan küsur senedir. Bu ise yaklaşık bin aydır. Kâdî
  Cemâleddin b. Vasıl (r.a.) der ki: İbnü Esir tarihinde şöyle demiştir: Hz. Hasan
  Kûfe'den yürüdüğü zaman ona bir adam rastladı da, "ey müminlerin yüzlerini
  karartan" dedi. O da: Beni bana kınama, çünkü Resulullah (s.a.v.)a rüyasında
  gösterilmişti ki Ümeyyeoğulları onu minberine adım adım çıkıyor, bu onun gücüne
  gitti, bunun üzerine Allah Teâlâ ve âyetlerini inzal buyurdu.

  Görülüyor ki bu tarihçiler buna karşı çıkmayıp "bin ay"ın yaklaşık olarak
  Ümeyyeoğulları'nın saltanatına işaret olmasını yeterli görerek hadisi tarih
  açısından kabul etmişlerdir. Buna göre asıl maksat anlaşılmış, adedi kesin
  değildir, Emevî devletinin saltanatının sayılı olan hayırlılığına ve müddetine
  yaklaşık bir işaret ile Peygamber'e verilmiş olan Kadir gecesinin sınırsız olan
  hayrını beyandır demek olur. Tarihçiler, zayıf olan rivayetleri de
  kaydedegeldikleri için bun d an haddi zatında hadisin sıhhatini kabul etmek
  lazım gelmezse de tarih açısından yapılacak itiraza bir cevap teşkil etmek
  itibarıyla bunun bir önemi bulunduğu da inkâr olunamaz. Bu bakımdan anılan hadis
  münker sayılmaması gerekir. Ancak Tirmizî'nin Kasım b. Fadl sika (doğru kişi)dır
  demesine, onun ise Ümeyyeoğulları saltanatının ne fazla ne eksik bin ay olarak
  hesap

  edilmiş olduğunu söylemesine göre bunun yaklaşık değil, tam olması gerekir.
  Şu halde tarihçilerin sözü ile bunu nasıl bağdaştırmalı veyahut hangisini tercih
  etmeli sorusu ortaya çıkar.

  Bizim kanaatimize göre hadisçinin, inanılır bir hadisçi olması itibarıyla
  tahkiki; tarihçinin tarihçi olması itibarıyla takrîbinden daha tercih edilir
  olması lâzım gelir. O halde bilinen tarihe karşı bunun seb ebi ne olabilir?
  Bunda fikrimizce üç sebep ihtimallidir:

  BİRİNCİSİ: Hadisin bazı rivayetinde "minberine çıkıyorlar", bazı rivayetinde
  "onun minberini gönülleri çekiyor" lafızlarıyla ifade edilmiş olduğuna göre
  mefhumu Emeviler'in minbere çıkışı, yani saltanatta terakkisi müddeti
  üzerindedir. Bu ise Hişam b. Abdilmelik ile son bulmuş, ondan sonraki sekiz sene
  yıkılma devri, yani minberden iniş zamanı olmuşur. Hz. Muaviye'nin istiklali
  kırk bir sene Cemâziyelûlâ'sında, Hişam'ın ölümü yüz yirmi b e ş senesi
  Rebiülevvel'inde olduğuna göre toplamı seksen üç sene on ay eder. Bundan ikinci
  Muaviye'nin istifası ile Mervan'ın melik olmasına kadar geçen zaman fasılası
  gibi beş-altı ay müddet çıkarılınca geriye tam seksen üç sene dört ay kalır ki,
  bu da Kasım'ın da dediği gibi ne fazla ne eksik olarak tam bin ay eder.

  İKİNCİSİ: Müddetin toplamı olan doksan iki seneden Yezid'in ölümü üzerine
  Abdullah b. Zübeyr hazretlerinin muhalif olarak halifeliği müddeti olan dokuz
  seneye yakın zaman da Emeviler'in istiklalinden çıkarılması gerekeceğine de
  işaret olabilir ki, bu da araştırma yapmak suretiyle incelense aynı sonuca
  varılabilir.

  ÜÇÜNCÜSÜ: Emevi melikleri içinde Birinci Yezid'in zamanında Hz. Hüseyin'in
  şehid edilmesi, dokuzuncuları olan İkinci Yezid b. Abdilmelik'in, onbirincileri
  olan İkinci Velid b. Yezid b. Abdilmelik'in sapıklık ve ahlâksızlıkları
  sebebiyle hayırsızlıkla bilinen sekiz küsur sene müddetleri doksan ikiden
  çıkarıldığı takdirde de seksen üç sene küsur ay kalır ki, bu da aynı sonuç dem e
  ktir. Şu halde bin ay ile yetinilmesi bu üç ihtimalden birine ve hatta her
  birine işaret olacağı cihetle bin ay yaklaşık değil, tahkikî olarak bu husustaki
  geleceği bütün inceliğiyle ifade eden bir mucize vahyolmuş olur. Bu şekilde
  Râzî'nin hikâye ettiği vechile Kâdî Abdülcebbar'ın aşağıdaki itirazı da varid
  olmaz.

  Kâdî Abdülcebbar zikredilen rivayeti ayıplayarak demiştir ki: Bu bin ayın

  Emeviler'e ait günler olması uzaktır. Çünkü Emeviler'in günleri yerilmiştir.
  Allah Teâlâ Kadir gecesinin faziletini zikrederken öyle yerilmiş olan günlerle
  karşılaştırarak zikretmez. Yani ism-i tafdil olduğu için bin aydan daha
  hayırlıdır demek, o bin ayın da hayır olmasını gerektirir. Bu ise Emevi devleti
  günlerinin yerilmesi değil, öğülmesi demek olacağı cihetle y akışmaz, diye
  yermiştir. Râzî de buna karşı demiştir ki: Bu yerme, zayıftır. Zira Emeviler'in
  zamanları, dünya saadeti itibarıyla büyük günlerdir. Onun için Allah Teâlâ'nın
  şöyle demiş olması mümkünsüz olmaz: "Ben sana bir gece verdim ki, dinî saadet
  itib a rıyla o gece Emevi günlerinin dünyevî saadetinden çok daha hayırlı ve
  daha faziletlidir". Gerçekte Emeviler'in günlerinin Resulullah'a hoş gelmeyecek,
  gücüne gidecek kötülükleri, şer yönleri de bulunmakla beraber büyük fetihleri ve
  İslâm'ın o sırada geçir m ekte olduğu fikir ayrılığı ve ihtilâl buhranlarının
  önüne geçerek birliği iadesi gibi dinî, dünyevî hayır ve saadet yönleri de çok
  olduğu inkâr edilemez. Bin ay hakkında bizim arzettiğimiz düşünceye göre ise şer
  yönleri çıkarılıp atılarak öyle hayrı içine alan aylarla bildirilmiş olduğu
  cihetle anılan yerme ve itirazın varid de olmayacağı anlaşılır. Hakikatte Kadir
  gecesi, gerek meşhur olduğu üzere Kur'ân'ın ilk nazil olduğu peygamberlik gecesi
  olarak düşünülsün, gerekse Bedir gecesi olsun, iki takdirde de onun nice nice
  asırlara, devletlere hâkim olan hayır ve hareketi Emevi devletinin en hayırlı
  günler ve aylarından daha hayırlıdır. Onların bu hayırlı günleri de bin ay kadar
  olacaktır, denilmekte açık bir mânâ ve mucize bulunduğunu inkârın mânâsı yoktur.
  S onra bunu birtakım kimselerin sandığı üzere Emeviler'in sırf aleyhine kabul
  etmek doğru olmayacağı gibi, her yönden lehlerine kabul etmek de doğru
  olmayacaktır. Bununla beraber hadisin rivayetinden sıhhati isbat edilemeyip
  naklî kıymeti sonuçta Tirmizî'ni n dediği gibi zayıf olmaktan kurtarılamadığı
  cihetle tefsiri yalnız buna dayandırmak da doğru olamaz. Onun için en güzel mânâ
  bu rivayetlere ihtimal ile beraber, İbnü Cerir'in dediği gibi mutlak olarak
  Kadir gecesinde amel, Kadir gecesi bulunmayan bin ay a m elden daha hayırlıdır,
  diye anlamaktır ki, bu da onun hayırlılığı sayısız olduğunu açıklamakla
  Peygamber ve ümmetine özel bir müjdedir. Şimdi onun hayırlılığı şöyle beyan
  olunuyor.

  4. "iner" fiil-i muzarî, aslı 'dür. Yani ilerde iner, peyderpey iner melekler
  ve ruh onda. Şihab'ın beyanına göre bu zamirinde iki vecih vardır:

  Birisi: Geceye ait olmasıdır ki, bu şekilde ruh, melaikeye atfedilerek, o
  gecede melekler ve ruh peyderpey iner demek olur, zahiri de budur.

  İkincisi: Melâikeye ait, vav da hâliye olmasıdır ki, Ruh içlerinde olduğu
  halde melekler iner demektir. Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre Ruh'tan
  maksat Cibril'dir. Bazıları da, Ruh büyük bir melektir ki, gökleri ve yeri yutsa
  ona bir lokma olur, demişler d ir. Burada "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin."
  (Yusuf, 12/87) gibi rahmet mânâsına olduğunu da söylemişlerdir. Ve daha çeşitli
  görüşler vardır. (Nebe', Meâric ve İsrâ Sûresi'nde "De ki: 'Ruh Rabbimin
  emrindendir." (İsra, 17/85) âyetinde geçen açıklamalara bkz.) Herhalde bundan
  Ruh'un melâikeden daha özel olduğu anlaşılır. Bazıları bunların dünya semasına
  indiğini söylemişlerse de açık olan, yere ve kadire mazhar olan kimselere
  inmeleridir.

  Rablerinin izniyle. Âyette "Rab" tekil, muzafun il eyh olan "hüm" zamiri
  çoğuldur. Dilimizde "Rablerinin" diye tercemesinde "rab" çoğulmuş gibi bir
  benzeyiş meydana geliyor. Yanlış anlaşılmasın, maksat kendilerinin Rabbi olan
  Allah Teâlâ'nın izniyle inerler demektir. "Biz ancak Rabbimizin emriyle ine r
  iz." (Meryem, 19/64) buyurulduğu üzere meleklerin inişi Allah'ın emriyle olduğu
  bilinirken bunu açıklamanın faydası bu işin özellikle önem ve büyüklüğüne
  tenbihtir. Her emirden. Bu öncesine de, sonrasına da ilgili olabilir.
  Birincisine göre ecli y ye olarak 'ye müteallık, yani o gece yerine getirilmesi
  takdir edilmiş olan her emir için demektir, deniliyor. Bununla beraber izinle
  ilgili olması daha yakındır. Hep hayırla ilgili veya din ve dünya ile ilgili
  yerine getirilecek her emirden izniyle d emek olur ki, bu şekilde izni
  açıklamanın asıl hikmeti bu genelleme olduğu da anlaşılır. Zira bu gece ilerisi
  için hâkim, her türlü mukadderatın tayin edildiği ve birbirinden ayrıldığı gece
  olduğundan diğer vakitlerde olduğu gibi yalnızca özel bir emirle i lgili izinle
  değil, her emirden izin ile inerler. "De ki: 'Ruh Rabbimin emrindendir." (İsra,
  17/85) âyeti gereğince, Ruh Rabbânî emirden olduğu cihetle burada ruhun en büyük
  Ruh, meleklerin inişi de o en büyük ruhun emrinde nüzul olduğunu mânen bir beyan
  gibi de olur. "Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden ruh ile indirir."
  (Nahl, 16/2) âyetinin mefhumu olması da düşünülebilir. Ruh'un, Cibril ile
  tefsiri bu mânâların hepsinde geçerlidir.

  5. Ancak her emrin hayır ve şerre de şâmil olması ihtimaline karşı, "Kadr"e
  mazhar olacaklar hakkında şer ihtimalini defetmek için buyuruluyor ki, bir
  selâm. Yani sırf selamettir. Yahut Allah tarafından bir selamdır. Melekler,
  müminlere selam verir dururlar, buna bağlı olduğuna göre, her emirden, k orkulu
  her şeyden selâmettir. Yahut selamet

  müjdesi, selamet tebliği olan bir selamdır. O gece, Ta fecrin doğuşuna veya
  doğuş zamanına kadar. Daha Türkçesi tanyeri ağarıncaya, sabah oluncaya kadar. Bu
  mânâya göre mukaddem (önce gelmiş) haber, muahhar (sona getirilmiş) mübtedadır.
  Bu takdirde 'da vakıf edilmemesi lâzım gelir. Fakat bundan başka İbnü Abbas'tan
  rivayet edilmiş olarak üzerinde vakıf yapmak da caiz görülmüştür ki bu şekilde
  "selam", mahzuf mübtedânın haberi olarak "bu, h er bir emirden selamdır"
  meâlinde bir cümle, 'de, mübteda ve haber olarak ayrı bir cümle olmuş olur.
  Masdarın mâmûlünü önce getirmek caiz olmadığı hakkındaki Nahiv kaidesi ile olan
  itiraza, zarfların bundan istisnasıyla cevap verilmiş olduğu da meşhurdu r.
  Bununla beraber, bize öyle geliyor ki, burada selam, sözündeki selam gilbi
  haberi hazfedilmiş mübteda yahut mukaddem haber olarak melâikeden veya doğrudan
  doğruya Allah tarafından selam olması üzere cümle-i mutarıza olması tartışmaya
  hiç yer bır a kmaz ve her hangisi olursa olsun asıl maksat Kadir gecesinin içine
  alabileceği bir baskı anlayışından veya emrin umumundan dolayı Peygamber ve
  ümmetine bir şer ve zarar ihtimalini uzaklaştırmakla sırf hayır ve selameti
  anlatma ve müjdelemedir. Yahbî gibi b azıları 'de vakfı caiz görmemişler ve
  demişlerdir ki: Bu şekilde beyanının bir faydası olmaz. Çünkü her gecenin sabaha
  kadar olduğu malumdur. Fakat bunda da o fevkalâde olan hayır ve selametin bazı
  saatlere tahsis edilmiş olmayıp sabaha kadar deva m ettiği, haberin faydasının
  gereği kabilinden olarak, işaret edilme faydası bulunacağı inkâr olunamaz. İşte
  Kadir gecesi büyük büyük mukadderatın tayin ve yerine getirilmesi maksadıyla her
  emirden görevli meleklerin ve ruhun peyderpey inmesiyle, yeryüzünd e büyük bir
  tazyik (baskı) meydana getiren fevkalâde büyük bir ruhâniyete erişmiş ve sabah
  oluncaya kadar böyle hayır ve selamet olan büyük bir gecedir. Böyle bir gecenin
  sabahı ise sırf hayır ve selamet olacağı öncelikle sabit olur. Yani burada hayır
  ve s e lamet mânâsına göre "hatta" gayesinde ters anlamı (mefhum-ı muhalif)
  yoktur. Hatta gece mefhumuna göre iskat-ı maverâ (dışındakileri düşürme) ifade
  ederse de asıl sözün sevkedildiği hayır ve selamet anlamına göre iskat
  (düşürmek) için değil, hükmü uzatmak içindir. Çünkü "Ağardığı zaman sabaha
  andolsun." (Müddessir, 74/34) ve "Kuşluk vaktine andolsun." (Duhâ, 93/1)
  kasemlerinden de anlaşıldığı üzere fecrin doğuşu ve sabahın ağarması ve duhâ
  (kuşluk vakti)nın yayılması âdet olarak bir işaret delilid i r. Nitekim Râzî'nin
  nakli üzere bu gecenin gündüzünü takip etmesini istemesi meselesinde İmam Şa'bî
  demiştir ki: Evet gündüzü de gecesi gibidir. Bunun selam ve selamet olmasına
  verilen mânâlar şunlardır:

  1- Meleklerin müminlere selam

  ve duasının çokluğu.

  2- Şerlerden ve âfetlerden salim olmak mânâsına tam selamet ve menfaat, hayır
  olması ki, şeytanın saldırısından selamet mânâsı da bunda dahildir.

  3- Ebu Müslim'in görüşüne göre korkulu rüzgarlardan, yıldırımlardan ve
  bunlara benzer ezalardan salim olmasıdır.

  4- Bölümlerinin her birinde ibadet etmek bin aydan hayırlı olmakta
  farklılıktan salim olmasıdır. Çünkü diğer gecelerde farz ilk üçte birinde,
  nafileler ortasında, dua seherde olması müstehaptır.

  Şu da bilinmiş olsun ki, bu mübare k gecede dua sünnettir. O icabet
  vakitlerinden birisidir. İmam Ahmed ve sahih diyerek Tirmizî, Nesaî, İbnü Mâce
  ve daha diğerleri Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki: "Ey
  Allah'ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim?" dedim. Buyurd u ki:
  "Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle, de." Aynı şekilde namaz
  ve diğer ibadet şekilleri ile gayret ederek çalışmak da sünnettir. Süfyan-ı
  Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân
  okuyup da dua e d erse güzel olur. Resul-i Ekrem (s.a.v.) hazretleri Ramazan
  geceleri gayretle çalışır ve tertîl ile Kur'ân okurdu. Rahmet âyeti geçtikçe
  ister, azap âyeti geçtikçe Allah'a sığınırdı.

  İbnü Receb de demiştir ki: En mükemmel olan namaz, Kur'ân kırâeti, dua,
  tefekkürü toplamaktır. Peygamber (s.a.v.) bunların hepsini yapardı. Özellikle
  son onunda daha çok yapardı. Bazıları demişlerdir ki: Teravih ile kıyam meydana
  gelir. Beyhakî, Enes b. Malik (r.a.)'ten şöyle rivayet etmiştir: Resulullah
  buyurdu ki: "Her k i m Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını
  cemaatle kılarsa Kadir gecesinden birçok haz alır." Malik ve İbnü Ebi Şeybe ve
  İbnü Zencûye, Beyhakî Said b. Müseyyeb'den rivayet etmişlerdir ki: Kadir gecesi
  yatsı namazında cemaatte hayır buluna n ondan nasibini almış olur. İbnü Hacer
  Heytemî (rh.a.) Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki: Kadir gecesini görene, saklaması
  sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler
  nail olur.

  Kadir gecesini görmek ne demek olduğu hakkınd a da âlimler hayli bahisler

  yapmışlardır. Alûsî'nin açıkladığı üzere açık olan budur ki: Onu görmek
  demek, ona mahsus olan nurlar ile meleklerin inmesi gibi özelliklere, ilmi ifade
  eden alametleri görmek yahut öyle bir ilmi ifade eden ve hakikati ancak e hlince
  bilinen bir keşfe ermektir.

  Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kur'ân'ın nazil olduğu veya sabahında
  Bedir zaferinin vuku bulduğu gece olduğuna göre o bir defa olmuş geçmiştir. Her
  sene Ramazan'da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. Nitekim
  bazıları onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. Fakat Kadir gecesi
  onlardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir
  gecesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en çok son onunda ve
  en çok yir m i yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan
  mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki, bilinen, çoğunluğun görüşü de
  budur. Ve "bin aydan hayırlıdır" âyetinden ortaya çıkan da bu gecenin "günlerin
  efendisi" olan cuma ve arefe g e celerinden de daha faziletli olmasıdır. Bununla
  beraber bunda da hayli münakaşa edilmiştir. Bu âyet gereğince bunun Mirâc
  gecesinden de daha faziletli olması gerekir. Fakat yukarılarda da geçtiği üzere
  Resulullah hakkında Mirac gecesi daha faziletli, ümme t hakkında da Kadir gecesi
  daha faziletli olduğu söylenmiştir. Fakat Kadir gecesi, sene içinde dönen gizli
  bir gece olduğuna göre bu büyük olayların hepsi birer Kadir gecesine tesadüf
  etmiş olması, bütün ihtilafı kaldıracak olan en güzel bir şekil olmuş ol u r.
  Bunlar içinde Kur'ân'ın ilk nazil olduğu Kadir gecesi ise, hepsinden en
  faziletli olan yegane Kadir gecesi olması gerektir ki, her Ramazan'ın yirmi
  yedinci gecesi, bunun her sene devretmiş olma şerefiyle gizli olan Kadir
  gecesine isabeti en çok düşünül e n bir gece olduğu cihetle çoğunluğun görüşü
  burada toplanmıştır. Bunun gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile mücahede
  sünnet olur. Ki bunda çeşitli mütâlaalar sebebiyle meydana gelen farklılıklar da
  ortadan kaldırılmış olur. Zira bilinmektedir ki ye r üzerinde bir yerde gece
  olurken, diğer bir yerde gündüz olur. Her iklimde bulunan kendi gecesini ihya
  etmek suretiyle aynı hayır ve selametten faydalanırsa da gündüzüyle beraber
  hesap edilmesi, icabet için daha ihtiyatlı demektir.

  Bütün bu açıklamadan sonra sûrenin kendisinden sonrasına bağlanmasından
  çıkacak olan mânâ da şu olur: O okunması emredilen Kur'ân'ı böyle bir Kadir
  gecesinde indiren biz büyük şan sahibi olan Rabbin olduğumuz için ancak bize
  secde et ve yaklaş. Bu mânâda ise Mirac gecesinin daha yüksek oluşunu anlamak
  mümkün olur. Cenab-ı Allah biz kullarını da Kadir gecesinin hayır ve

  faziletine eren salih kullar zümresine soksun. Alûsî'nin kaydettiği üzere
  Sofiyye ıstılahında Kadir gecesi, Allah yolunu tutanın, sevilen Hakk'a oranla
  kıymet ve mertebesini tanıyacağı özel bir tecelliye erdiği gecedir ki, o gece
  hak yolcusunun aynı toplantıya ve marifette yetişkinler makamına ilk girdiği
  vaktidir. Nitekim İbnü Farıd bu mânâda şu beyti ne güzel söylemiştir:

  "Eğer o sevgili yaklaşırsa bütün geceler Kadir gecesidir,

  Nasıl ki bütün kavuşma günleri Cuma günüdür."

  Şeyhin bu beytinde Cuma gününün Kadir gecesinden daha faziletli olması
  görüşüne de işaret vardır. "Allah doğru yolu gösterendir, ancak maksûda şâyân
  O'dur."
  Herhangi bir yanlislik
  gördügünüz zaman lütfen uyariniz. Simdiden tesekkürler.
+ Yorum Gönder