Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub ) 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub )


  Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub ) hakkında eğitici bir yazı yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub )


  Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub )
  1-Fatiha


  1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın
  adıyla


  Besmelenin, her surenin bağımsız bir ayeti mi,
  yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kur'an ayeti mi olduğu konusu
  tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, "Fatiha suresinin
  ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanmaktadır."
  Nitekim bir yoruma göre yüce Allah: "Andolsun, biz sana ikişer ikişer
  tekrarlanan yediyi ve bu büyük Kur'an'ı verdik."·(Hicr Suresi, 87) buyruğu ile
  Fatiha suresini kasdetmiştir. Çünkü bu yedi ayetlik sure yüce Allah'a övgü ifade
  etmekte ve namazların her rekâtında tekrarlanmaktadır.


  Okumaya ve herhangi bir işe yüce Allah'ın adıyla
  başlamak ise, Allah tarafından Hz. Peygamber'e vahyedilmiş bir edep ve saygı
  kuralıdır. Bu kural ilk inen ayet olduğu ittifakla kabul edilen "Rabbinin adıyla
  oku" (Alâk Suresi, 1) ayetinde ifade edilmektedir. Yine bu, Allah'ın "Her şeyin
  başı, sonu, zahiri ve batını" olduğunu vurgulayan İslâmî düşüncenin temel
  ilkesiyle uyum içindedir. Buna göre O, her varlığın varoluşunu kendisine borçlu
  olduğu, her başlananın başlangıcının kendisinden kaynaklandığı tek gerçek
  varlıktır. O halde her başlangıç, her hareket ve her yöneliş O'nun adı ile
  olur.


  Yüce Allah'ın, başlangıçta "Rahman" ve "Rahim"
  sıfatları ile nitelenmesi, rahmetin bütün anlamlarını ve tüm değişik hallerini
  kapsar. Bu iki sıfatı aynı anda kendisinde bulundurmak sadece Allah'a özgüdür;
  tıpkı "Rahman" sıfatı ile nitelenmenin sadece O'na özgü olması gibi.


  Buna göre herhangi bir kulun "Rahim" sıfatı ile
  nitelenmesi caizdir. Fakat "Rahman" sıfatını herhangi bir kula yakıştırmak iman
  ilkeleriyle bağdaşmaz. Yüce Allah'ın bu iki sıfatın her ikisi ile birlikte
  nitelenmesi ise gayet normaldir.


  Bu iki sıfattan hangisinin, taşıdığı merhamet
  bakımından diğerinden daha geniş kapsamlı olduğu tartışmalı bir konudur. Fakat
  biz burada bu tartışmanın ayrıntılarına girmeyecek, yalnızca, bu iki sıfatın bir
  arada merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını
  kapsadığını belirtmekle yetineceğiz.


  Her işe Allah'ın adı ile başlamak ve bu başlamanın
  yansıttığı Tevhid (Allah'ın birliği inancı) ile edep kuralı nasıl İslâm düşünce
  sisteminin ilk temel ilkesini oluşturuyorsa, "Rahman" ve "Rahim" sıfatlarının da
  merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsaması, bu
  düşünce sisteminin ikinci temel ilkesini oluşturur ve Allah ile kulları
  arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetini belirler.


  Besmelenin ardından, hamd ederek, tüm alemlerin
  Rabbi olduğuna inandığımız Allah'a yönelmeye sıra geliyor:
  2- Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan
  Allah `a mahsustur.


  Allah'a hamd etmek, mü'min bir kulun Allah'ı anar-anmaz kalbinden taşan duygularının ifadesidir. Çünkü en başta bu kulun varoluşu bile yaratıcısına karşı hamd ve övgüyü gerektiren ilâhi bir lütuftur. Her an, her saniye ve her adım başında yüce Allah'ın sayısız nimeti ardarda sıralanmakta, birbirini izlemekte ve başta insan olmak üzere bütün yaratıkları kapsamına almaktadır. Bundan dolayı her işin başında ve sonunda Allah'a hamd etmek İslâm düşüncesinin temel kurallarından biridir; "O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. En başta da en sonda da hamd O'na mahsustur." (Kasas Suresi, 70)

  Allah'ın mümin kuluna karşı olan bağış ve fazileti
  o derece yüksektir ki, bu kul "Elhamdülillah (Hamd Allah'a mahsustur)"
  dediğinde, ona bütün ölçülere baskın gelen ağırlıkta sevap yazar. Nitekim
  Sünen-i ibn-i Mace'de, Abdullah bin Ömer'e dayanarak kaydedildiğine göre
  Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: "Allah'ın kullarından biri "Ya Rabbi, sana
  zatının ululuğuna, saltanatının yüceliğine yaraşır biçimde hamd ederim" dedi. Bu
  sözün değerini ölçemeyen kulun amellerini yazmakla görevli melekler ne
  yazacaklarını bilemediler. Bunun üzerine Allah'ın huzuruna çıkarak: "Ya Rabbi!
  Senin kullarından biri öyle bir söz söyledi ki, onu nasıl değerlendirip
  yazacağımızı bilemiyoruz" dediler. Yüce Allah, -kulunun ne dediğini daha iyi
  bildiği halde- meleklere: "Kulum ne dedi?" diye sordu. Melekler: "Ya Rabbi! O,
  `Ey Rabbim! Sana zatının ululuğuna ve saltanatının yüceliğine yaraşır biçimde
  hamd ederim' dedi" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah o meleklere:
  "Kulumun o sözünü ağzından çıktığı gibi yazın. O sözün karşılığını, kulum
  kıyamet günü huzuruma geldiğinde bizzat ben kararlaştırıp veririm.."
  buyurdu...


  İSLAM'IN RABB ANLAYIŞI

  Ayetin öbür yarısını oluşturan "Rabbil alemin (tüm
  alemlerin Rabbi)" tamlamasına gelince, bu ifade İslâm düşünce sisteminin temel
  dayanağını temsil eder.


  Gerçekten, "mutlak ve sınırsız Rabb"lık kavramı
  İslâm inancının temel ilkelerinden biridir. Rabb, malik ve tasarruf sahibi
  demektir. Sözlük anlamı ile "efendi", "eğitmeye ve geliştirmeye yetkili kimse"
  demektir. Eğitme ve geliştirme ile ilgili bu tasarruf bütün alemleri, yani bütün
  varlık(arı içerir. Çünkü yüce Allah evreni yarattıktan sonra onu kendi haline
  bırakmıyor, aksine onu geliştirme, gözetme ve eğitme yoluyla tasarrufu altında
  tutuyor. Bu açıdan bakıldığında tüm alemler, tüm varlıklar alemlerin Rabbi olan
  Allah'ın koruması ve gözetimi altındadır.


  "Mutlak Rabb"lık kavramı, eksiksiz ve yaygın Tevhid
  anlayışının açıklığa kavuşmuş, netleşmiş halı ile, bu realitenin (gerçeğin)
  netleşmemiş halinin bulanıklığı arasında bocalayan insan için, yol ayrımındaki
  işaret levhası konumundadır. İnsanlar çoğu kere hem evreni tek başına yaratan
  Allah'ın varlığına ve hem de sosyal hayata egemen olan birden çok ilahın
  varlığına inanır. Bu inanış biçiminin saçmalığı ve gülünçlüğü son derece açıktır
  ama ne yazık ki bu; dün de vardı, bugün de var. Müşriklerden bir grubun,
  taptıkları değişik ilahlarla ilgili olarak: "Biz onlara sırf bizleri Allah'a
  yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" (Zümer Suresi, 3) dediklerini bize haber
  veren Kur'an-ı Kerim, Ehli Kitap'tan bir grup hakkında da: "Hahamlarını ve
  Rahiplerini Allah'tan ayrı rehber edindiler" (Tevbe Suresi, 31) şeklinde
  bahsetmektedir. Bilindiği gibi İslâm'ın geldiği dönemde yeryüzünde egemen olan
  cahiliye inanışlarının büyük kabul ettiği "ilah"lar yanında çok sayıda
  "ilahcık"lar her yanda cirit atıyordu.


  Bu surede mutlak Rabb'lık kavramının vurgulanması
  ve bu Rabb'lık kavramının tüm varlıkları kapsamına alması, düzenli inanç ile
  inanç anarşisi arasındaki yol ayrımını oluşturur. İslâm'ın hedefi, çok ilahlılık
  yükünü insanların sırtından indirerek onları değişik ilahlar arasında
  şaşkınlıktan kurtarmak, kendi dışındaki tüm varlıklarla birlikte mutlak
  egemenliğini onayladıkları tek bir ilaha yöneltmektir. Ardından da bu
  varlıkların vicdanlarını, yöneldikleri tek ilahın gözetimi ve etkili
  Rabblığında, korumasının kesintisizliği, ebediliği ve yok olmazlığı ve ihmal
  etmezliğinde güvene kavuşturmaktır. Yoksa bu meselenin çözümü, meselâ İslâm
  öncesi dönemlerin en gelişmiş felsefi düşüncesi sayılan Aristo'nun görüşlerini
  izlemekte değildi. Bu görüşe göre: "Allah, evreni bir kez yarattıktan sonra
  artık onunla bir daha ilgilenmedi, onu kendi haline bıraktı. Çünkü Allah
  kendinden daha aşağı düzeydeki varlıklarla ilgilenmeyecek derecede yücedir. O
  sadece kendi zatı hakkında düşünür." Bu görüşü savunan Aristo, en büyük
  felsefeci ve en akıllı insan sayılıyordu o dönemde!..


  İslâm'ın geldiği günlerde dünya, üstüste yığılmış
  çeşitli inanç, düşünce, masal, felsefe, kuruntu ve görüş bulutlarının egemenliği
  altında idi. Bu bulut katmanlarında hakk ile batıl, gerçek ile düzmece, din ile
  hurafe, felsefe ile masal biribirine karışmıştı. İnsan vicdanı bu koyu bulut
  katmanları altında, karanlıklar ve belirsizlikler içinde bocalıyor, bir türlü
  kesin gerçeği bulamıyordu. Sözünü ettiğimiz belirsiz, kesin bilgiden ve
  aydınlıktan yoksun çöl, insanın kendi ilâhı, bu ilâhın sıfatları ve başta insan
  olmak üzere O'nunla yaratıkları arasındaki ilişkiler ile ilgili düşüncesini de
  çepeçevre kuşatmıştı. Oysa insan vicdanı, ilâhı ve bu ilâhın sıfatları hakkında
  belirgin bir inanca ve düşünceye varmadıkça ve sözünü ettiğimiz bu körlüğü,
  uçsuz-bucaksız düşünce çölünü ve koyu bulut katmanlarını aşarak kesin bir
  bilgiye ulaşmadıkça ne evren, ne kendi öz varlığı ve ne de yaşayacağı hayat
  tarzı konusunda istikrara kavuşabilirdi. Ancak insan, bu istikrarın ne kadar
  gerekli olduğunu anlayabilmek için öncelikle kendisi ile ışık arasını kapatan
  bulutların koyuluğunu görmesi ve İslâm geldiğinde kendisini kuşatan çeşitli
  inanç düşünce, felsefe-masal ve kuruntular çölünün uçsuzluğunu fark etmesi
  gerekiyordu. Biz burada bu sapıklıkların çok az bir kısmına değindik; ilerde
  diğer sureleri incelerken bunları daha ayrıntılı biçimde ele alarak, Kur'anı
  Kerim'in bunlara karşı önerdiği yeterli, geniş kapsamlı ve eksiksiz tedavileri
  anlatacağız.


  İşte bundan dolayı İslâm, ilgisini en başta inancı
  özgürleştirme konusu üzerine yoğunlaştırmış, başka bir deyimle Allah, Allah'ın
  sıfatları ve Allah ile varlıklar arasındaki ilişkilerin niteliği konusunda insan
  vicdanına istikrar kazandıracak kesin ve berrak bir düşünce tarzı belirlemeyi
  ön-plâna almıştır.


  Ve işte bu gerekçe iledir ki, uzak-yakın hiçbir
  pürüzlü noktanın gölgesini taşımayan, eksiksiz, katıksız, yalın ve yaygın bir
  Tevhid inancı, İslâm'ın getirdiği düşünce sisteminin temel dayanağı olmuş, bu
  inancı vicdanlarda belirginleştirmiş, hakkında zihinlerde belirebilecek her
  türlü pürüzü ve kuşkucu fısıltıyı araştırarak onu her çeşit karanlıktan
  arındırmış hiç bir kuruntunun, yanına sokulamayacağı derecede köklü ve sağlam
  olmasını sağlamıştır. İslâm tıpkı bu konuda benimsediğine eş bir açıklıkla başta
  mutlak Rabb'lığı ilgilendirenler olmak üzere Allah'ın sıfatları konusunda da
  kesin sözünü söylemiştir. Çünkü sözünü ettiğimiz çeşitle felsefi akımların,
  inançların, kuruntuların ve masalların egemen olduğu uçsuz-bucaksız çölü sarmış
  koyu bulutların çoğu, insanın hem vicdanını ve hem de pratik davranışlarını aynı
  derecede etkileyen bu önemli konu, yani Allah'ın sıfatları konusu üzerinde
  yoğunlaşmıştı. Allah'ın zatı, sıfatları ve varlıklarla ilişkisi konusunda
  İslâm'ın, kesin sözünü belirlemek için harcadığı ve bir çok Kur'an ayetinde dile
  gelen yoğun çabasını araştıran bir kimse eğer insanlığın uzun dönemler boyunca
  içinde bocaladığı bu uçsuz-bucaksız çölün koyu bulut katmanlarını yakından
  incelemiş değilse, bütün bu ısrarlı ve vurgulamalı açıklamalara, insan
  vicdanının tüm giriş yollarını araştıran bütün bu ayrıntılı irdelemelere neden
  gerek duyulduğunu kavramakta güçlük çekebilir. Fakat sözünü ettiğimiz koyu bulut
  katmanlarının incelenmesinden çıkacak sonuç, bu yoğun çabanın gerekliliğini
  ortaya koyacağı gibi, bu inanç sisteminin insan vicdanını özgürleştirme,
  tutsaklıktan kurtarma, onu değişik ilâhlar, kuruntular ve masallar arasında
  bocalamaktan alıkoyma konusunda ne derece önemli olduğunu da meydana
  çıkarır.


  Bu inanç sisteminin çekiciliğinin, eksiksizliğinin,
  tutarlılığının ve içerdiği gerçeğin yalınlığının, bütün bu özelliklerin gerek
  kalb ve gerekse akıl tarafından açıkça kavranabilmeleri, dolaysızca
  algılanabilmeleri için cahiliye döneminin çeşitli inançlardan, düşünce
  akımlarından, masallardan, felsefî spekülasyonlardan oluşmuş koyu bulut
  katmanlarının ve özèllikle gerçek Allah kavramı ile O'nunla yaratıklar
  arasındaki ilişkinin iyi incelenmesi gerekir. O zaman İslâm inancının bir rahmet
  olduğu meydana çıkar. Hem kalb ve hem de akıl hesabına bir rahmet... Çekicilik,
  yalınlık, belirginlik, tutarlılık, akla yatkınlık, aşinalık, fıtrî yapı ile
  dolaysız ve köklü bir uyum içeren bir rahmet.
  3- Rahman ve Rahim

  Rahmetin tüm anlamlarını, tüm hallerini ve tüm
  alanlarını kapsamına alan bu sıfat, bu surenin içinde bağımsız bir ayet halinde
  tekrarlanıyor. Bununla, sözünü ettiğimiz yaygın Rabb'lığın bariz bir
  karakteristiği vurgulandığı gibi, Rabb ile kulları ve yaratıcı ile yaratıkları
  arasındaki sürekli ilişkinin temel dayanakları belirleniyor. Bu ilişki, hamd
  etmeyi ve övgüyü harekete geçiren bir rahmet ve gözetim ilişkisidir. Yine bu
  ilişki, gönül huzuruna dayanan ve sevgi üreten bir ilişkidir. Buna göre hamd, bu
  cömert rahmete sunulan fıtri bir karşılıktır.


  İslâm'da Allah ne eski yunan felsefesinde tasvir
  edilen olemp tanrıları gibi arzu ve ihtiraslarının dürtüsü ile kullarını kovalar
  ve ne de "Eski Ahid"in Tekvin babının onbirinci bölümünde yer alan uydurma
  "Babil Burcu" masalında anlatıldığı gibi kullarına intikam tuzakları kurar.( "Ve
  bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki, Şark'a göçtükleri zaman
  Şinar diyarında bir ova buldular ve orada oturdular ve birbirlerine şöyle
  dediler: "Gelin kerpiç yapalım ve onları pişirelim."


  Ve onların taş yerine kerpiçleri ve harç yerine
  ziftleri vardı. Ve dediler: "Bütün yeryüzü üzerine dağılmayalım diye kendimize
  bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina edelim ve kendimize bir nam
  yapalım-" Ve Ademoğulları'nın yapmakta oldukları şehri ve kuleyi görmek için
  RABB indi ve RABB dedi: "İşte (bunlar) bir kavimdirler ve onların hepsinin bir
  dili var ve yapmaya başladıkları şey budur ve şimdi yapmaya niyet ettiklerinden
  hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Gelin inelim ve birbirlerinin dilini
  anlamasınlar diye onların dilini orada karıştıralım.


  Ve RABB onları bütün yeryüzü üzerine oradan
  dağıttı; ve şehri bina etmeyi bıraktılar. Bundan dolayı onun adına "Babil"
  denildi. çünkü RABB bütün dünyanın dilini orada karıştırdı ve RABB onları bütün
  dünya üzerine oradan dağıttı." (Kitab-ı Mukaddes. İstanbul, 1974
  S.9)) 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Fizilal-il Kuran Tefsiri - Fatiha Suresi ( Seyyid Kutub )


  4- Din gününün sahibi
  (maliki)


  Bu ayet, insan hayatı üzerinde derin etkisi olan
  önemli bir ilkeyi ifade eder. "Malik (sahip) olmak" el altında tutmanın ve
  egemenliğin en üst derecesidir. "Din Günü" de Ahiretteki ceza günü
  demektir.


  İnsanlar çoğu zaman, yüce Allah'ın ilâhlığına ve
  evrenin yaratıcısı olduğuna inanmışlar, fakat bununla birlikte ceza gününe
  inanmamışlardır. Kur'an-ı Kerim bu gibilerin bir kısmı hakkında şöyle
  diyor:


  "Eğer onlara "Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı?"
  diye soracak olursan kesinlikle "Allah" derler." (Zümer Suresi, 38)


  Yine Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde onlar
  hakkında şöyle deniyor:


  "Onlar kendilerinden olan bir uyarıcının gelmesini
  şaşkınlıkla karşıladılar ve kâfirler; "Bu şaşılacak bir şeydir. Bizler ölüp
  toprak olduktan sonra yeniden mi dirileceğiz? Bu uzak ihtimalli bir dönüştür"
  dediler." (Kaf Suresi, 2-3)


  "Din Günü"ne inanmak, İslâm'ın inanç sisteminin
  önemli ilkelerinden biridir. Bu ilke, insanların bakışlarını dünya hayatının
  ardından bir Ahiret aleminin varlığına çevirmesi dolayısıyla büyük bir değere
  sahiptir. Bu inanç sayesinde insanlar dünya hayatının zorlayıcı şartlarına
  bağımlı hale gelmekten kurtulurlar. Böyle olunca da, bu zorlayıcı şartların
  üzerine çıkarak onlara egemen olurlar. Yine bu inanç sayesinde emeklerinin ve
  çalışmalarının karşılığını sadece günleri sayılı kısa ömürleri içinde ve
  sınırları belirli yeryüzü alanında görme endişesinin tutsağı olmazlar. O zaman
  da Allah'a güven, iyiliğe inanç, hakka ısrarlı bağlılık, gönül rahatlığı,
  hoşgörü ve kararlılık içinde Allah rızası için çalışma; Allah'ın gerek dünyada
  ve gerekse Ahirette vermeyi takdir edeceği karşılığı, bu ikisi arasında ayrım
  gözetmeyen bir hoşnutlukla karşılama imkânına kavuşurlar.


  Bundan dolayı bu ilke, arzu ve ihtirasların tutsağı
  olmakla, insanlığa yaraşır bir "insanca özgürlük" arasında tercih noktasıdır.
  Diğer bir deyişle Ahirete iman, beşerî ideolojilerin, değer yargılarının kölesi
  olmuş ve cahiliye sisteminin sapık ve çarpık insan tabiatı ile Allah'ın, kulları
  için arzuladığı mükemmel insan tipi arasındaki yol ayrımını
  oluşturur.


  Bu ilke insanların düşüncesinde yer etmedikçe,
  insanlar emek ve çalışmalarının karşılığını yalnızca dünyada değil, Ahirette de
  göreceklerine kesin olarak inanmadıkça, ömrü sınırlı olan fertler, uğrunda
  çalışılması, emek harcanması gereken başka bir hayatın varlığından kesinlikle
  emin olmadıkça ve o hayatta karşılığını alacağına güvenerek hakkın ve iyinin
  zaferi için fedakârlıkta bulunmadıkça, ideal ilâhi nizama uygun bir insanlık
  hayatı gerçekleşemez.


  Ahirete inananlar ile onu inkâr edenler ne düşünce
  ne ahlâk ne davranış ve ne de pratik uygulamalar bakımından bir olamazlar. Bu
  iki tür insan ne dünyadaki işleri ve ne de Ahirette görecekleri karşılık
  bakımından ortak noktaları bulunmayan taban tabana zıt iki ayrı sınıfı teşkil
  ederler. İşte yol ayrımı derken kasdettiğimiz budur.
  5- (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk
  eder, yalnız senden yardım dileriz.


  İslâm inanç sisteminin bu temel ilkesi, bu surede
  ifade edilen daha önceki ilkelerden kaynaklanır. Buna göre, kulluk yalnız
  Allah'a yöneltilir ve yalnız O'ndan yardım dilenir.


  Burada da bir yol ayrımı vardır. Her türlü
  kölelikten mutlak anlamda kurtuluş ile, mutlak anlamda kullara kul olmak
  arasındaki yol ayrımı!..


  Bu ilke, insanlığın topyekün kurtuluşunun ilanını
  müjdeler; kuruntulara, çeşitli sosyal sistemlere ve yeryüzü gereklerinin
  zorlayıcı baskısına bağımlılıktan kurtuluşun ilanını... Sebebine gelince, kulluk
  yalnız Allah'a yöneltileceğine ve yalnız O'ndan yardım isteneceğine göre insan
  öncelikle yaşamın zorlayıcı ihtiyaç ve baskılarından, çeşitli ideolojik sistem
  ve güçlerin boyunduruğundan, asılsız kuruntu ve hurafelerden kendini kurtarmak
  zorundadır.


  BEŞERİ GÜÇLERE KARŞI MÜSLÜMANIN
  TUTUMU


  Burada, müslümanın beşeri ve tabii güçler
  karşısındaki tutumunun ne olacağına kısaca değinelim:


  Beşeri güçler müslümana göre ikiye ayrılır:
  Bunlardan biri Allah'a inanan , Allah'ın önerdiği hayat tarzı ile uyum halinde
  olan hidayete erdirici güçlerdir. İyilik, hakk ve yapıcılık yolunda bu tür
  güçlerle uyumlu olmak ve işbirliği etmek gerekir. Bu güçlerin diğeri ise Allah'a
  bağlı olmayan, O'nun önerdiği hayat tarzına uymayan güçlerdir ve bunlarla
  savaşmak, mücadele etmek ve kendilerine başkaldırmak gerekir.


  Bu sapık güçlerin büyük ve saldırgan olması
  müslümanı asla yıldırmamalıdır. Çünkü bunlar, ana kaynakları olan ilahi güçten
  bağlarını koparmakla kendilerine gerçek gücü veren damarı kurutmuş olurlar. Bu
  durum tıpkı ışık saçan bir yıldızdan kopan iri bir kütleye benzer. Bu kütle ne
  kadar kocaman olursa olsun kısa bir süre sonra sönmeye, soğumaya, yani ışığını
  ve ısısını kaybetmeye mahkûmdur. Oysa sözkonusu ana yıldızdan kopmayan herhangi
  bir zerre, enerjisini, ısısını ve ışığını devam ettirir. Nitekim yüce Allah
  şöyle buyuruyor:


  Nice az sayıdaki topluluk, Allah'ın izni ile
  (kendilerinden) kalabalık bir topluluğu yenmiştir."·(Bakara Suresi,
  249)


  Az sayıdaki topluluğun kalabalık bir kitleyi
  yenebilmesi; sayıca zayıf olan grubun ana güç kaynağına bağlı olması, gücünü ve
  üstünlüğünü aynı kaynaktan alması sayesindedir.


  Tabiat güçlerine gelince, müslümanın bunlar
  karşısındaki tutumu korkuya ve düşmanlığa değil, yakınlığa ve dostluğa dayalı
  olmalıdır. Çünkü insanî güçler ile tabiî güçlerin her ikisi de yüce Allah'ın
  dilemesi sonucu varoldukları gibi, bu gücü kullanırken de O'nun iradesine bağlı
  kalmaları gerekir. Sonuç olarak insan, kendi yeteneklerini tabiatın güçleriyle
  destekleyerek ve işbirliği yaparak iyi bir koordine sağlamalıdır.


  Müslümanın inancı bu konuda kendisine şu görüşü
  telkin eder: Yüce Allah bu güçlerin tümünü kendisine dost, yardımcı ve
  işbirlikçi olmak üzere yarattı. O, bu güçlerin dostluğunu kazanabilmek için
  onları tanımalı, onlarla işbirliği yapmalı ve onlarla uyum içinde her ikisinin
  de ortak Rabbi olan Allah'a yönelmelidir. Eğer bu güçler bazan kendisine zarar
  ve rahatsızlık veriyorsa, bunun sebebi, onları incelememiş, tanımamış olması,
  bağlı oldukları tabii kanunları kavramamış olmasıdır.


  Cahiliye karakterli Roma uygarlığının varisleri
  olan Batılılar, tabiî güçlerden yararlanmayı "tabiatı yenmek, tabiatı dize
  getirmek" gibi küstah bir deyimle ifade ediyorlar. Bu deyim, Allah ve Allah'ın
  iradesine boyun eğmiş evrenle arasındaki tüm müsbet ilişkileri koparmış bir
  cahiliye mantığını açığa vuruyor.


  Oysa müslümanın kalbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a
  bağlı olduğu gibi, ruhu da tüm alemlerin Rabbine boyun eğmiş şu varlık bütünü
  ile sıkı bir ilişki içindedir. Bunun sonucu olarak bu güçlerle kendisi arasında
  "yenmek, dize getirmek" gibi kırıcı olmayan bir ilişkinin varlığına inanır. O,
  bu güçlerin tümünün yaratıcısının Allah olduğuna inanır. Allah bütün bu güçleri
  bir tek temel ilke uyarınca yarattı ve bu temel ilkeye göre kendileri için
  belirlenen hedeflere ulaşmak üzere birbirleri ile işbirliği yapmalarını murad
  etti. Bununla O, bu güçleri daha baştan insanın yararına sundu; insana bu
  güçlerin sırlarını keşfetme ve kanunlarını öğrenme imkânını bağışladı. Buna göre
  insan, bu güçlerden yarar sağlama başarısına erdirildiği her aşamada Allah'a
  şükretmelidir. Çünkü bu tabii güçleri onun yararına sunan Allah'dır; yoksa o bu
  güçleri yenmiş; dize getirmiş değildir. Nitekim yüce Allah bu konuda şöyle
  buyuruyor:


  "O yeryüzündeki varlıkların tümünü yararınıza
  sundu." (Casiye Suresi, 8)


  Buna göre, tabiî güçlere karşı müslümanın duygu
  dünyasına kuruntuların egemen olması, onlarla kendi arasına düşmanlık ve
  korkuların girmesi sözkonusu değildir. O sırf Allah'a inanır, sırf O'na kulluk
  eder ve yalnız O'ndan yardım diler. Sözkonusu güçler ise Rabbinin yaratıklarının
  bir bölümüdür. o bu güçler hakkında araştırma yapar, onlarla yakınlık kurar,
  onların sırlarını öğrenmeye, açığa çıkarmaya çalışır. Bunun karşılığında bu
  güçler de yardımlarını kendisine cömertçe sunarak sırlarını ona
  açıklayıverirler. Peygamber efendimizin Uhud dağına bakarken söylediği söz bu
  açıdan ne kadar çarpıcıdır!


  "Şu dağ öyle bir dağdır ki, hem o bizi sever ve hem
  de biz onu severiz."


  Hz. Peygamber'in tabiata yönelik sevgisini,
  yakınlığını ve uyumlu yaklaşımını bu sözünden net olarak
  anlayabiliriz.


  İslâm düşünce sisteminin bu temel ilkeleri
  belirlendikten, kulluğun ve yardım istemenin yalnızca Allah'a dönük olması
  gerektiği vurgulandıktan sonra surenin özüne ve karakterine uygun geniş kapsamlı
  dua cümleleri ve bu temel ilkelerin uygulamaya konmasına geliyor
  sıra:
  6- Bizleri doğru yola ilet,

  7- Kendilerine nimet verdiklerinin
  yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.


  "Bizleri doğru yola ilet." Yani "Bizleri, hedefe
  ulaştırıcı doğru yolu tanımaya ve bu yolu tanıdıktan sonra onun sebatlı
  izleyicisi olmaya, ondan hiç ayrılmamaya muvaffak eyle". Çünkü doğru yolu
  tanımak ve bu yolun kararlı izleyicisi olmak, bunların her ikisi de Allah'ın
  hidayetinin, gözetiminin ve rahmetinin ürünü olduğu gibi, bu konuda Allah'a
  yönelmek de yardım kaynağının yalnız Allah olduğu inancının doğal bir sonucudur.
  Mümin kulun, hakkında Allah'dan yardım dileyeceği ilk ve en önemli şey budur.
  Sebebine gelince, doğru yola iletilmiş olmak, bu yolu bulmak, kesinlikle hem
  dünya ve hem de Ahiret mutluluğunun garantisidir. Aslında bu yaklaşım, insan ile
  varlık bütününün, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelik hareketlerini koordine
  eden genel ilâhî kanuna insan fıtratının uyum sağlaması, bu genel ilkeyi
  algılayıp benimsemesi olayıdır.


  Bu sure, namazların her rekâtında okunmak üzere
  belirlenen ve onsuz kılınacak namazın kabul olunmadığı bir suredir. Kısa
  olmasına rağmen bu sure, İslâm düşünce sisteminin sözünü ettiğimiz temel
  ilkelerini ve bu düşünce sisteminden kaynaklanan insan bilincine yön verici ana
  prensipleri içerir.


  Müslim'in, Alâ b. Abdurrahman yolu ile Hz. Ebu
  Hureyre'ye dayandırarak bildirdiğine göre Peygamber efendimiz şöyle
  buyuruyor:


  "Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben namazı kendim ile
  kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı bana ve öbür yarısı kuluma aittir. Kulum
  istediğine kavuşacaktır."


  Kul, "Elhamdü lillâhi rabbilalemin" dediği zaman,
  Allah, "Kulum bana hamd etti" der. Kul, "Errahmanirrahim" dediği zaman, Allah,
  "Kulum, bana övgü sundu" der. Namaz kılan kul, "Maliki yevmiddin" dediği zaman,
  Allah "Kulum benim şanımın yüceliğini ifade etti" der.


  Namaz kılan kul, "İyyake na'budu veiyyake nesteın"
  dediği zaman, Allah, "Bu söz hem bana ve hem de kuluma aittir. Kuluma istediği
  verilecektir" der. Kul, "İhdinessıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim,
  gayrilmağdubi aleyhim veleddallin" dediği zaman, Allah, "Bu söz tamamen kulumla
  ilgilidir, ona istediği verilecektir" der."


  Umarım, bu sahih hadis, yaptığımız açıklamalara ek
  olarak, Fatiha suresinin günde en az onyedi kez ya da kıldığımız her rekâtta
  okunmasının zorunlu olmasında gizli olan sırların anlaşılmasına yardım
  eder.  Herhangi bir yanlışlık
  gördüğünüz zaman lütfen uyarınız. Şimdiden teşekkürler. 4. Reklam

+ Yorum Gönder