Sadreddini Konevi Fatiha Tefsiri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Sadreddini Konevi Fatiha Tefsiri


  Sadreddini Konevi Fatiha Tefsiri hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Sadreddini Konevi Fatiha Tefsiri


  Sadreddini Konevi Fatiha Tefsiri.jpg


  İz Yayıncılık
  Önsöz. 3
  Sadreddin Konevi ve İ'câzü'ı-Beyân Tevîıi'l-Ümmi'l-Kurân'ı3
  Eserin Tercümesi6
  GENEL GİRİŞ. 7
  Rahim Ve Rahman Olan Allah'ın İsmi İle!7
  Amacın Açıklanması8
  Giriş. 10
  Gaybi Kelâmın Rükünleri10
  Vaad Edilen Giriş. 12
  Araştırma Yöntemi12
  Nazarı Delillerin Tutarsızlıkları/Tehâfüt14
  Ehl-i Nazarda "Fikir Kanunu". 15
  Marifet Ve Ulvî Hakikatlerin Talebeleri17
  Mücerret Hakikatleri Bilmenin İmkânsızlığı20
  Allah'ın Hakikatini Niçin Bilemeyiz. 21
  Zevk İlmini Tahsil Araçları22
  Bu Bölümün İlavesi22
  Hulul Ve İttihad Yoktur25
  Allah'ın İlmi Hakiki, Kulun İlmi Mecazdır25
  Ledünni İlimden Feyiz Almanın Sırrı26
  Bazı Tasavvufî Istılahlar27
  Tahkik İlminin Sırları28
  İlim Tarif Edilmez. 28
  İlim Niçin Bazen Tarif Edilir?. 28
  Varlıktaki İlmin Mâhiyeti Nedir?. 28
  İlmin Özellikleri29
  İlmin Mertebeleri30
  İlim Zâtı Tecelliye Eşlik Eder31
  İlmin Hükümleri Ve Nispetleri31
  İlmin Konuları33
  İlmf İdrâkin Sureti33
  Bilgileri İfâde Araçları36
  Tamamlayıcı Açıklama. 37
  Arapça'daki Altı Terkibin Sırrı38
  Külli Kaide. 42
  Külli Kaide. 46
  Küllî Kaide. 49
  Başlangıç/Mebde' Ve Yaratılışın Sırrı51
  Vahdet Ve Kesreti Birlik Ve Çokluk. 52
  Şehâdet Ve Gayb. 53
  İnsan-ı Kâmil56
  BÖLÜM I. 60
  BESMELE'NİN SIRRI. 60
  Besmele" İfadesinin Açıklaması60
  Zevk Diliyle Şerh. 60
  Devrf Nazariye Ve Ulvf Harfler/Huruf-İ Âlryât60
  Hemze Ve Elif. 61
  Sin Harfi61
  Mim Harfi62
  (Besmeledeki) Er-Rahmânu'r-Rahîm... 64
  Kul, Rabbını Nasıl Zikreder?. 65
  BÖLÜM II. 66
  FATİHA SURESİ'NİN BİRİNCİ KISMI. 66
  Külli Fatihler66
  Mefatihu'l-Gaybi Gaybın Anahtarları68
  "Hamd Alemlerin Rabbı Olan Allah İçindir" (Fatiha, 1)68
  Mukaddime. 68
  Hamd'ın Mânâsı69
  "Hamd, Allah İçindir71
  "Lillâhi/Allah İçin" İfâdesi71
  Lafza-i Celâl'in İştikakı/Kökeni75
  İsmin Mânâlarının Zahir Ve Bâtın Uyumu. 75
  Rab. 75
  Allah Teala'nın Islah Etmesi76
  Efendilik Hükmü. 76
  Sebat Hükmü. 76
  Mâliklik Hükmü. 76
  Terbiye Hükmü. 76
  Bu Hükümlerin Levazımı77
  Terbiye Sırrı77
  Ruhun Ve Bedenin Gıdası78
  Ariflerin Hikmeti79
  Hak'tan Perdelenenlerin Başarısızlığı79
  Mizaç, Gıda Kuvvetine Baskın Gelir80
  Zahir Lisanı81
  "Alemîn/Alemler". 81
  Bâtın Lisanı82
  "Allah, Rahim Ve Rahmandır. " (Fatiha, 2)83
  Rahmetin Hazretleri/Mertebeleri85
  Din Gününün Sahibidir. (Fatiha, 3)87
  Mülkün Sırrı87
  "Yevm/Gün"in Sırrı89
  Din'in Sırrı90
  Tamamlayıcı Açıklama. 93
  Mükelleflerin Fiilleri93
  Tamamlayıcı Açıklama. 95
  Mükellefin Fiilleri95
  Tamamlayıcı Açıklama. 95
  Mükellefin Fiilleri95
  Uhrevî Azap ve Nimeti Gerektiren Diğer Emir ve Yasaklar97
  Kalbin Vecihleri98
  Bölüm... 99
  Mukaddime. 99
  Teklifin Aslı ve Hikmeti100
  Özet ve Netice. 103
  "Hamd Alemlerin Rabbı Allah'a Mahsûstur.". 104
  "Er-Rahmân Er-Rahim:". 104
  Zahir, Bâtın, Had ve Matla'106

  BOLÜM III. 2
  FATİHA SURESİ'NİN İKİNCİ KISMI. 2
  "Ancak Sana İbâdet Eder Ve Ancak Senden Yardım Dileriz." (Fatiha, 4)2
  Akılların, Nefislerin ve İnsanın Kıblesi5
  Zatî Ve Sıfati İbâdet5
  Amel ve İbâdet6
  "Ve İyyake Nestein / Ancak Senden Yardım Talep Ederiz". 6
  "Cem" ve "Matla" Lisanıyla Açıklama. 7
  Tamamlayıcı Açıklama. 9
  BOLÜM IV.. 10
  FATİHA SURESİ'NİN ÜÇÜNCÜ KISMI. 10
  "Bizi Sırât-ı Müstakim'e Ulaştır." (Fatiha, 5)10
  "Sırat". 10
  Tamamlayıcı Açıklama. 11
  Mutlak Tecellfde Herhangi Bir Şeref Bulunmaz. 11
  Hidâyetin Mertebeleri13
  Hidâyet ve Dalâlet Mertebeleri14
  İtidal Mertebeleri15
  İstikâmetin Mertebeleri17
  Seyr-i Sülük Mertebeleri18
  Bölüm Nübüvvetin Sırrı, Îrşât Nübüvvet Yollarının ve Ürünlerinin Neticeleri20
  Nübüvvetin İsimleri21
  Sonuç ve Genel Bilgilendirme. 22
  Bölüm Vaat EdilenHidâyet Hakkında. 23
  Dua ve İcabetin Sırrı23
  Bu Âyet Hakkında Tamamlayıcı Açıklama. 24
  Kâmil Teveccüh. 24
  Kendilerine Nimet Verdiklerinin Yoluna, Dalâlette Olanların Ve Kızdıklarının Yoluna Değil." (Fatiha, 6)25
  Nimetin Sureti, Ruhıı ve Sırrı26
  Hidâyet Hakkında Had ve Matla' Diliyle Tamamlayıcı Açıklama. 28
  Bir ve İki El İle Yaratma. 29
  İnsan İtidal Noktasından Nasıl Sapmıştır?. 29
  Gazabın Mertebeleri31
  Rızânın Mertebeleri35
  Beşerî Rızânın Mertebeleri37
  Dalâlette Olanların Yoluna Değil." (Fatiha, 7)38
  Dalâlet Mertebeleri38
  Son Hayret41
  Sırrı, Dereceleri ve Sebepleri41
  Ehullahın Büyüklerine Mahsus Son Hayretin Sebepleri42
  "Matla"ın Üzerindeki Lisan ile Bunların Açıklanması42
  "Hayret" Konusuna Tamamlayıcı Açıklama. 43
  BÖLÜM V.. 46
  KÜLLİ FATİHA'LARIN SONUNCUSU.. 46
  Cevamiu'l-Hikem/ Bu Sureye Ait Bütün Hikmetler46
  Kur'an'a ve Furkan'a Ait İlâhi Sırlar46
  Bu Konuda Tamamlayıcı Açıklama. 48
  "Cemü'l-cem" Diliyle. 48
  Aslî-Şer’î ve Kur'anî Bazı Sırlar51
  Sonuç. 54


+ Yorum Gönder