Konusunu Oylayın.: Tefsir fıkıh İslam düşünce tarihi çıkan sorular

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Tefsir fıkıh İslam düşünce tarihi çıkan sorular
 1. 11.Ocak.2012, 21:53
  1
  Misafir

  Tefsir fıkıh İslam düşünce tarihi çıkan sorular


  Tefsir fıkıh İslam düşünce tarihi çıkan sorular Mumsema Tefsir fıkıh islam düşünce tarihi çikan sorulara ihtiyacım var örnekler verir misiniz ?


 2. 11.Ocak.2012, 21:53
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  Tefsir fıkıh islam düşünce tarihi çikan sorulara ihtiyacım var örnekler verir misiniz ?

 3. 20.Kasım.2013, 17:57
  2
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,759
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: tefsir fıkıh islam düşünce tarihi çikan sorular
  islam düşünce tarihi çikan sorular

  İslam Düşünce Tarihi Çıkabilecek Sorular 1-4 Ünite  1-Araplardaki kabilecilik ve Farslardaki milliyetçilik anlayışının İslam Düşüncesine etkisi hangi kaynaktır?
  -Müslüman milletlerin eski kültürleri(yabancı kaynak)

  2-İlim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır ,İlmin anahtarı sorudur? Hadisleri neye işaret eder?
  -Düşünmeye ve ilmin önemine

  3-Felsefeyi 'Allah ı ve O nun Sanatını bilmektir 'diye tanımlayan?
  -İbn Rüşd

  4-Aşağıdakilerden hangisi Meşşaiyenin öz. değildir?
  -İslam Aristoculuğu anlamına gelir
  -Gerçek manada Aristocu düşünür İbn.Rüşd dür.
  -Sezgiyi öne çıkarır.*
  -Tümdengelimi benimser
  -Varlığı zorunlu,mümkün,mümteni ol. 3 e ayırır.

  5-Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucusu kabul edilen?
  -İbn Haldun

  6-Tasavvufun tarihsel ortaya çıkışı nasıl olmuş?
  -Ekonomik zenginleşmeye tepki olarak

  7-İbnür-Ravendinin temsilcisi olan ve 'Evrenin başlangıcı ve sonu olmadığını ve yaratılmadığını 'iddia eden düş. okulu?
  -Dehriye

  8-Meşşai filozofları vahyin gerçekleşme sürecini ne hangi teoriyle izah eder?
  -İttisal teorisi

  9-Bilginin kaynağını akıl yürütmenin değil,mistik tecrübe ve deruni sezgi olarak gören düş. okulu?
  -İşraki

  10-Kur'an ın edebi mucizesi ,onun diğer dillere çevrilmesini zorlaştırma durumu ne ile ifade edilir?
  -Söyleme gücü

  11-'Kıyas' yoluyla dini metinlerle kültürel gelenekleri ortak bir pasyonel düşünme konusu haline getiren Maliki,Hanefi,Şafi gibi fıkıh mez. tepki gösteren?
  -Ibn Hazm

  12-İnsan bilinciyle büyük felsefi ve entelektüel eserler arasındaki ilişki ile gerçekleşen gelişim türü?
  -Kuramsal Gelişim

  13-İbn Sina nın ansiklopedik tarzda olan ve felsefeye dair en önemli eseri?
  -Eş-Şifa

  14-Kindiye göre nefsin yeri ?
  -Allah nefsi latif olmayan madde ve latif olan metafizik arasına koymuştur.(fizik ve metafizik arasında psikoloji geçiş aracı)

  15-Farabi evrendeki varlıkların meydana gelişini hangi teoriyle açıklar?
  -Sudur Teorisi

  16-Muhayyile gücüyle ulaşılabilecek en yüksek merteve 'nübüvvettir' diyen?
  -Farabi

  17-Farabinin olumsuz kullandığı 'ayrık otu' benzetmesini İbn Bace hangi anlamda kullanmıştır?
  -Erdemsiz toplumda erdemli yaşamaya çalışan insan

  18-Doğuştan topluluk olarak yaşamaya göre yatatılmış olan insanın,ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışmayı sağlayacak bir örgütlenme ihtiyacı duyması teorisi?
  -Fıtrat Teorisi (Farabi-Siyaset ve toplum)

  19-İbn Sina nın nefsin varlığını ispat için günümüz araştırmacıları arasında meşhur olan delili?
  -uçan adam delili

  20-Sahih i Buhari Muhtasarı Tecrid i Sarih Terceme ve Şerhi kitabını TBMM kararıyla telif eden düşünür?
  -Babanzade Ahmet Naim

  21-İslam düşüncesinin kapsamına neler girer?
  -Kuramsal felsefe(mantık ve metafizik),Pratik
  felsefe(hukuk,siyaset,ahlak,iktisat felesefeleri) Kelam,Tasavvuf,Bilim felsefesi,Sanat felsefesi,Din felesefesi ve Tarih felesefesi

  22-Vahiy ile aklın uzlaştırılabileceğini savunan düşünürlerden ilk akla gelenler kimler?
  -Kindi,Farabi ve İbn-i rüşd.

  23-Yabancı eserlerin arapçaya tercümesi ilk kimin zamanında?
  -Hz. Ömer zamanında

  24-ilk sistematik tercüme faaliyeti kimin zamanında ve nerede başlamış?
  -Halife Me'mun,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda

  25-Müslüman düşünürlerin çoğuna göre Hermes kimdir?
  -Hz. idris

  26-Yunan-Hellenistik düşüncenin oluşumunda etkisi olan düşünceler neler?
  -Anadolu İyonya medeniyeti,Fenike,eski Mısır,Mezopotaya(Babil),ve Hind düşünceleri

  27-İslam düşüncesine eserlerinin Arapça çevirilkeriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir?
  -Eflatun(Platon),Aristo,Plotinus,Proclus,Galen,Alex andre d'Afrodise

  28-Biruni'nin hind kültürü iel igili eseri?
  -Hint İncelemeleri(Tahkik Ma li'l-Hind)

  29-Urfa Mektebinin açılış sebebi neydi?
  -Hıristiyanlaşan İranlılara Yunancayı ve Hıristiytanlığı öğretmek

  30-Harran mektebi hangi alanlarda faaliyet gösteriyordu ve en ünlü temsilcsi kimdi?-Astronomi,matematik ve felsefe alanlarında.En ünlü temsilcilerinden biri Sabit İbn Kurra.

  31-İslam Felsefesi tanımını il kullanan kimlerdir?
  -Oryantalistler

  32-İbn-i Hindu'ya göre felsefenin tanımı nedir?
  -Ruhun,ilim ve amelle terbiye edilmesidir.

  33-Kindi'nin filozof tanımı nedir?
  -Filozof,ilmnde hakkı bulan,amelinde hakla amel eden kimsedir.

  34-Hakim nedir?-
  -İlahi bilgiye mazhar olmuş kimsedir.

  34-Meşşai filozoflara göre varlık kaça ayrılır,açıklayın.
  -3' e ayrılır.Zorunlu(vacip),mümkün,mümteni.Tanrı zorunlu varlıktır.Tanrı'dan başka tüm varlıklar mümkün varlıklardır.Mümteni varlık gerçejkliği hiçbir şekilde düşünülemeyen varlıktır.

  35-Meşşailere göre dört neden nelerdir?
  -Fail neden(Tanrı)
  -Şekli(suri)neden(varlığa şeklini veren neden)
  -Maddi neden(bir şey neden oluşmuş veya yapılmış ise o onun maddi nedeni)
  -Gaye neden(bir şey niçin yapılmış ise o onun gaye nedeni)

  36-İşrakiyye felsefesinin kurucusu kimdir?
  -Meşhur filozof Şehabeddin Sühreverdi el-Maktul

  37-Sühreverdiye göre Hey'e ve Cevher nedir?
  -Hey'e varlığın yapısını oluşturan bütünlük,bünyesidir.Cevher,varlığın özü veya mahiyetidir.

  38-Gazali hangi meselelerde filozofları küfürle itham etmiştir?
  -Alemin kıdemi,Allah'ın cüzileri bilmediğive dirilişin sadece ruhsal olacağı meseleleridir.

  39-Mu'teber el-Hikme kimin eseridir?
  -Ebu'l- Berekat el- Bağdadi

  40-Tarih felsefesinin ve sosoyolojinin kurucusu kabul edilen filozof kimdir?
  -İbn Haldun

  41-Endülüste yetişen filozoflar?
  -İbn Bacce,İbn Tufeyl,İbn Rüşd.

  42-Klasik anlayışla felsefi düşünce deyince ilk akla gelenler neler?
  -Mantık,metafizik,ahlak,kalasik psikoloji

  43-Risale fi-l Musuli'l-Eflatuniyye kimin eserdir?
  -İbrahim Kasappaşazade'nin

  44-et-Ta'limu's-Salis eseri kime aittir?
  -Yanyalı Esad Efendi

  45-Osmanlı zamanında Aristonun Fizik kitabını yunan aslından arapçaya çeviren bilgin kim?
  -Yanyalı Esad Hoca Efendi

  46-Osmanlı kültüründe ahalakla ilgili yazılan önemli eser?
  -Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alai

  47-Mantıkla ilgili yazılan eserler?
  -Molla Fenari'nin Şerh-i İsagoci'si,Yanyalı Esad Efendi'nin,Kilisli Abdullah Efendi'nin,Gelenbevi2nin eserleri

  48-Psikoloji alanında yazılanlar?
  -el-Kafiyeci'nin üç eseri,İdris-i Bitlisi'nin Risale fin-Nefs'i,Kasappaşazade'nin Risale fi'r-Ruh ve'n-Nefs'i önemli eserlerdir.

  49-Kelamın konuları nelerdir?
  -Allah'ın birliği,sıfatlarının üztünlüğü,kıdemi veya hudusü,tekfir ve kader meseleleri teşkil eder,ahirete iman peygamberlik ve imamet konuları da ikinci sırada yer alır.

  50-Dehriyye'yenin evren görüşü nedir?
  -Evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir.

  51-İslam dünyasında tabiatçı filozof olarak tanına isimler?
  -Cabir b. Hayyan ve Ebu Bekir er-Razi

  52-Ebu Bekir er razi varlığın meydana gelişini nasıl açıklar?
  -Beş ezeli ilke ile açıklamakta.bunlar yaratıcı Tanrı,ruh,madde,mekan,ve zamandır.

  53-Razinin hangi düşüncesi islam dünyasında takipçisinin kalmamasına sebep oldu?
  -Dine ve peygamberlere ihtiyaç olmadığını iddia etti,Allah'ın evrenle sürekli ilişkisini mümkün görmeme düşüncesini savunması sebebiyle.

  54-Meşşai okulun temsilcileri kimler?
  -Kindi,Farabi,İbni Sina,İbni Bacce ve İbni Rüşd

  55-Meşşai filozoflar niçin Aristo felesefesini seçmiştir?
  -Aristo nun zamanına kadar olan bütün bilgi birikimini tutarlı ve sistemli bir yapı içinde tasnif etmesinden dolayı.

  56-Meşşei filozoflara göre nazari felsefe nedir?
  Metafizik,fizik,matemaik gibi kendisinden sedece bilmenin ve bilginin hedeflendiği disiplinlerdir.

  57-Ameli felsefe nedir?
  -Bilginin ötesinde eyleminde hedeflendiği ve en genel anlamda mutluluğa ulaştırmanın hedeflendiği disiplinlerdir.

  58-Ameli felsefenin alt disiplinleri?
  -Ahlak,Ev idaresi veya yönetimi,Siyaset

  59-Farabi'nin Tanrı tavsifi kısaca nedir?
  -Tantı hem akıl,hem akil,ham de makuldur.

  60-Meşşai filozoflar evrendeki varlık hiyerarşisini nasıl sıralar?
  -ilk madde,dört unsur,homojen cisimler,birleşik cisimler(madenler),bitkiler,hayvanlar,insan,nefis ve akıl sahibi gök cisimleri ve son olarak ilk muharrik.

  61-Meşşailere göre insan anlayışı nasıl?
  -İnsan beslenme,büyüme,üreme,beş duyu,ortak duyu,mütehayyile,hafıza,müfekkire,istek güçleri ve akıldan oluşur.

  62-Kuvve halindeki ya da potansiyel akıl nedir?
  -İnsanın küçüklük döneminde aklın bulunduğu haldir.

  63-Fiil hale geçmiş aklı nedir?
  -İnsan soyutlamaya kavran oluşturmaya ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı hale gelen akıl.

  64-Meleke halindeki aklı nedir?
  -İnsan aklının yetkinleşmesindeki bir ileri safhayı temsil eder.

  65-Müstefad akıl nedir?
  -İnsan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmedeki son aşama.

  66-İşraki okula göre gerçek felsefe neye dayanır?
  -Deruni sezgiye ve teammüle dayanır.

  67-Sühreverdiye göre müteellih kime denir?
  -Düşünmeye ve araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla hakikatin bilgisine ulaşma düzeyine yükselmiş kişiye denir.

  68-İşraki filozofların nur tanımını açıklayın.
  -nur saf nur ve arazi nur diye ikiye ayrılır.
  -özü itibariyle bağımsız,şuur ve idrak sahibi olan varlıklar-Yüce Allah,melekler,idealar ve insaniş nefisler-saf nur
  -yıldızlar ve ateş gibi varlığını başkasından alanlar arazi nur

  69-Asıl karanlığı ve arazi karanlığı temsil edenler?
  -Cisimler ve fiziki nesneler gibi şuurdan yoksun varlım türleri asıl karanlığı,
  -renk,tat ve koku gibi nitelikler arazi karanlığı temsil eder.

  70-İşraki okulun temsilcileri kimler?
  -Sühreverdi, Kutbuddin-i Şirazi, Celaleddin ed-Devvani, Molla Sadra


  71-''Allah'ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir''varsayımını savunan grup?
  -Hariciler.

  72-el-Munkız mine-dalal isimli eser kime aittir?
  -Gazali.

  73-Felsefe ile İslam dini aarasında zıtlık olmadığını kanıtlamaya çalışan filozof kim?
  -İbn Rüşd.

  74-İbn Rüşd'ün yabancı kültürler sorununa açıkça değindiği eseri?
  -Faslu'l-makal.

  75-Klasik yunancada heyula ne demektir?
  -Bir şeyi yaparken kendisi olabilmesini,kendisini gerçekleştirmesini dile getirir.

  76-Pratik ortamın düzensiz ve belirsiz dünyası karşısında İslam düşünürlerinin önerebildikleri yaklaşım nedir?
  -Basiret,sezgi,ince düşünce,öngörü şeklinde analaşılabilecek yaklaşımdır.

  77-İnsan ancak şehirde kendisini üst düzeyde gerçekleştirebilir,en üst konuma erişebilir görüşünü savunan filozoflar kim?
  -Sokrat ve Platon (islan düşünürleri de bunu kabul ediyor)

  78-Ontik ve ontolojik kavramlarını açıklayın?
  -Gerçekliğin ilkine(dış dünyadaki haline) ontik,zihnimizde kendisini açmışlık durumuna ontolojikdenir.Mesela;dışarıdaki bir ağaç ontik,bu ağacın zihnimizde ifşa etmiş hali onunla ilgili bilgimizontolojiktir.

  79-İslam düşünürlerine göre hak ve hakikat kavramları neyi kast eder?
  -Hakikat kavramı ile varlığın ontik ve ontolojik düzeylerini kast ederler.Hak kavramı ile bir varlığın(buna insani eylem ve düşünceler dahildir) olması gereken yerde durduğunu kast ederler.

  80-Tefsir ile yorum farkını örneklendiriniz?
  -Kur'an ayetlerine bakarak insanı n adaletli davranması gerektiğini belirlemek bir tefsir pratik hayat ortamı içinde adaletli davranamak ise yorumdur.

  81-Kindi'nin felsefe alanındaki eserleri?
  -Kitab fi'l-felsefeti'l-ula
  -Risale fi hududi'l-eşya ve rusumiha
  -Akıl üzerine

  82-İslam düşünce tarihinde ilk bilim tasnifi yapan filozof kim?
  -Kindi.

  83-Kindi ilmi ikiye ayırır.Teorik ilim ve pratik ilim.Buna göre teorik ilim kapsamına neler girer?
  -Altta fizik,ortada psikoloji,üstte metafizik.

  84-Pratik ilimler nelerden oluşur?
  -Ahlak ve siyaset.

  85-Kindi'ye göre mantık nelerden oluşur?
  -Aristo'nun organon külliyatında yer alan Kategoriler,Önermeler,1.Analitikler,2.Analitikler, Topikler,Sofist Delillerin Çürütülmesi,Hitabet ve Şiirden oluşur.

  86-Kindi'ye göre matematik hangi disiplinleri içerir?
  -Aritmetik,geometri,astronomi ve müzik olmak üzere dört disiplini içerir?

  87-İslam dünyasında evren ve insanı dinin temel öğretilerini de dikkate alarakfelsefi ve bilimsel bir bakış açısıyla ilk ele alan düşünür kimdir?
  -Kindi.

  88-Kindi'ye göre felsefenin tanımı ve değeri nedir?
  -Tanımı:İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.
  -Değeri:İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımndan en üstünü felsefedir.

  89-Kindi'ye göre felsefenin en değerli disiplini hangisidir?
  -Metafizik.

  90-Kindi2ye göre bilginin kaynakaları neler?
  --Duyu algıları
  --Akıl
  --Sezgi
  --Vahiy.

  91-Kindi'ye göre akıl kaça ayrılır?
  -Dörde ayrılır.
  --Sürekli fiil halindeki akıl(aktif akıl)
  --Gğüç halindeki akıl(doğuştan var olan akıl)
  --Fiil alanına çıkan müstefad akıl(bilgi üreten akıl)
  --Beyani veya zahiri akıl(sahip olduğu bilgiyi ortaya koyan akıl)

  92-İslam düşünce tarihinde nefsin mahiyet ve işlevlerini,arınmasının yol ve yöntemlerini,ölümden sonraki durumunu felsefi açıdan ilk inceleyip temellendiren filozof kim?
  -Kindi.

  93-Kindi'nin psikoloji alanındaki eserleri?
  -Nefis üzerine
  -Nefis Üzerine Bir Kaç Söz
  -Uyku ve Rüyanın Mahiyeti Üzerine

  94-Kindi'nin ahlak üzerine yazdığı eserler?
  -Risale fi'l-Ahlak
  -Risale fi't-tenbih ale'l-fazail
  -Risale fi teshili sübuli'l-fezail
  -Risale fi'l-hile li-def'i'l-ahzan

  95-Farabi'ye göre kamil bir filozofun özellikleri neler omalı?
  -Öğrenim sırasında gördüğü güçlüklere katlanmalı
  -Üstün bir zeka ve kavrayışa sahip olmalı
  -Doğruluğu ve doğruları,adaleti ve adil olanları seven,onurlu bir şahsiyet olmalı
  -Altın,gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli
  -Yeme,içme konusunda aç gözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı
  -Doğruya ulaşmak için azim veiradesi güçlü bulunmalı.

  96-Farabi'nin ilimler tasnifi nedir?
  1-Dilarf,nahiv
  2-Mantık:Organondaki 8 kitap
  3-Matematik:Aritmetik,geometri,optik,astronomi,müzik ,mekanik
  4-Fizik ve metafizik:Fizikten maksat Ariston'un tabiat ilimleri alanındaki 8 kitaptır.
  5-Medeni ilimler:Ahlak,siyaset,fıkıh,kelam

  97-Farabi'ye göre ilimlerin değeri neye göre sınıflanır?
  -Ona göre bir ilmin değeri,konusunun şerefli oluşundan,kullandığı delilerin kesin sonuç vermesinden veya pretikte büyük yarar sağlamasından kaynaklanır.

  98-Buna göre değer açısından ilimleri nasıl sıralar?
  -Buna göre astronomi birinci kategoriye,geometri ikinci kategoriye,dini ilimler de üçüncü kategoriye girer.

  99-Farabi'nin evren şemasının tabakaları neler?
  -İlk sırada Tanrı
  -İkinci sırada maddeden ayrık akıllar
  -Üçüncü sırada Faal akıl
  -Dördüncü sırada nefs
  -Beşinci ve altıncı mertebede suret ve form[bu ikilinin birleşmesi ile ay altı alemde öncelikle dört unsur(toprak,su,hava, ve ateş) oluşur.]

  100-Farabi'ye göre varlık sınıflaması nasıldır?
  -Varlığı zorunlu(tanrı) ve varlığı zorunlu olmayanTanrı'nın altındaki varlıklar) diye
  ikiye ayırır.

  101-Farabi'ye göre nazari aklın aşamaları nelerdir?
  -Güç halindeki akıl:Nefsin bir gücüdür.
  -Fiil halindeki akıl:Güç halindeki aklınaktif duruma geçmesidir.
  -Müstefad akıl:Aklın ulaşabileceği en yüksek seviye

  102-Farabi'ye göre faziletler kaç kategoriye ayrılır?
  4 kategoriye ayrılır.
  -Nazari faziletler:Bütün teorik ilimler ve Allah'la ilgili bilgi
  -Fikri faziletler:Bu faziletin ahlakçılarda,kanun koyucularda bulunması gerekir.
  -Ahlaki faziletler:İnsanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak olarak iyiyi,doğruyu ve güzeli amaç edinmesidir.
  -Ameli faziletler:İnsanın çeşitli sanatve mesleklere karşı eğilimleirni geliştirmesi,o alanda iyi yetişmesi anlamına gelir.

  103-Farabi insan topluluklarını kaça ayırır?
  -Az gelişmiş ve tam gelişmiş diye ikiye ayırır.
  -Tam gelişmiş topluluklar:küçük(şehir),orta(devlet),büyük(birleş ik)
  -Az gelişmiş topluluklar:aile,sokak,mahalle,köy

  Alıntı:İlimhazinem emeği geçenlerden Allah razı olsun...


 4. 20.Kasım.2013, 17:57
  2
  Üye  islam düşünce tarihi çikan sorular

  İslam Düşünce Tarihi Çıkabilecek Sorular 1-4 Ünite  1-Araplardaki kabilecilik ve Farslardaki milliyetçilik anlayışının İslam Düşüncesine etkisi hangi kaynaktır?
  -Müslüman milletlerin eski kültürleri(yabancı kaynak)

  2-İlim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır ,İlmin anahtarı sorudur? Hadisleri neye işaret eder?
  -Düşünmeye ve ilmin önemine

  3-Felsefeyi 'Allah ı ve O nun Sanatını bilmektir 'diye tanımlayan?
  -İbn Rüşd

  4-Aşağıdakilerden hangisi Meşşaiyenin öz. değildir?
  -İslam Aristoculuğu anlamına gelir
  -Gerçek manada Aristocu düşünür İbn.Rüşd dür.
  -Sezgiyi öne çıkarır.*
  -Tümdengelimi benimser
  -Varlığı zorunlu,mümkün,mümteni ol. 3 e ayırır.

  5-Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucusu kabul edilen?
  -İbn Haldun

  6-Tasavvufun tarihsel ortaya çıkışı nasıl olmuş?
  -Ekonomik zenginleşmeye tepki olarak

  7-İbnür-Ravendinin temsilcisi olan ve 'Evrenin başlangıcı ve sonu olmadığını ve yaratılmadığını 'iddia eden düş. okulu?
  -Dehriye

  8-Meşşai filozofları vahyin gerçekleşme sürecini ne hangi teoriyle izah eder?
  -İttisal teorisi

  9-Bilginin kaynağını akıl yürütmenin değil,mistik tecrübe ve deruni sezgi olarak gören düş. okulu?
  -İşraki

  10-Kur'an ın edebi mucizesi ,onun diğer dillere çevrilmesini zorlaştırma durumu ne ile ifade edilir?
  -Söyleme gücü

  11-'Kıyas' yoluyla dini metinlerle kültürel gelenekleri ortak bir pasyonel düşünme konusu haline getiren Maliki,Hanefi,Şafi gibi fıkıh mez. tepki gösteren?
  -Ibn Hazm

  12-İnsan bilinciyle büyük felsefi ve entelektüel eserler arasındaki ilişki ile gerçekleşen gelişim türü?
  -Kuramsal Gelişim

  13-İbn Sina nın ansiklopedik tarzda olan ve felsefeye dair en önemli eseri?
  -Eş-Şifa

  14-Kindiye göre nefsin yeri ?
  -Allah nefsi latif olmayan madde ve latif olan metafizik arasına koymuştur.(fizik ve metafizik arasında psikoloji geçiş aracı)

  15-Farabi evrendeki varlıkların meydana gelişini hangi teoriyle açıklar?
  -Sudur Teorisi

  16-Muhayyile gücüyle ulaşılabilecek en yüksek merteve 'nübüvvettir' diyen?
  -Farabi

  17-Farabinin olumsuz kullandığı 'ayrık otu' benzetmesini İbn Bace hangi anlamda kullanmıştır?
  -Erdemsiz toplumda erdemli yaşamaya çalışan insan

  18-Doğuştan topluluk olarak yaşamaya göre yatatılmış olan insanın,ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışmayı sağlayacak bir örgütlenme ihtiyacı duyması teorisi?
  -Fıtrat Teorisi (Farabi-Siyaset ve toplum)

  19-İbn Sina nın nefsin varlığını ispat için günümüz araştırmacıları arasında meşhur olan delili?
  -uçan adam delili

  20-Sahih i Buhari Muhtasarı Tecrid i Sarih Terceme ve Şerhi kitabını TBMM kararıyla telif eden düşünür?
  -Babanzade Ahmet Naim

  21-İslam düşüncesinin kapsamına neler girer?
  -Kuramsal felsefe(mantık ve metafizik),Pratik
  felsefe(hukuk,siyaset,ahlak,iktisat felesefeleri) Kelam,Tasavvuf,Bilim felsefesi,Sanat felsefesi,Din felesefesi ve Tarih felesefesi

  22-Vahiy ile aklın uzlaştırılabileceğini savunan düşünürlerden ilk akla gelenler kimler?
  -Kindi,Farabi ve İbn-i rüşd.

  23-Yabancı eserlerin arapçaya tercümesi ilk kimin zamanında?
  -Hz. Ömer zamanında

  24-ilk sistematik tercüme faaliyeti kimin zamanında ve nerede başlamış?
  -Halife Me'mun,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda

  25-Müslüman düşünürlerin çoğuna göre Hermes kimdir?
  -Hz. idris

  26-Yunan-Hellenistik düşüncenin oluşumunda etkisi olan düşünceler neler?
  -Anadolu İyonya medeniyeti,Fenike,eski Mısır,Mezopotaya(Babil),ve Hind düşünceleri

  27-İslam düşüncesine eserlerinin Arapça çevirilkeriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir?
  -Eflatun(Platon),Aristo,Plotinus,Proclus,Galen,Alex andre d'Afrodise

  28-Biruni'nin hind kültürü iel igili eseri?
  -Hint İncelemeleri(Tahkik Ma li'l-Hind)

  29-Urfa Mektebinin açılış sebebi neydi?
  -Hıristiyanlaşan İranlılara Yunancayı ve Hıristiytanlığı öğretmek

  30-Harran mektebi hangi alanlarda faaliyet gösteriyordu ve en ünlü temsilcsi kimdi?-Astronomi,matematik ve felsefe alanlarında.En ünlü temsilcilerinden biri Sabit İbn Kurra.

  31-İslam Felsefesi tanımını il kullanan kimlerdir?
  -Oryantalistler

  32-İbn-i Hindu'ya göre felsefenin tanımı nedir?
  -Ruhun,ilim ve amelle terbiye edilmesidir.

  33-Kindi'nin filozof tanımı nedir?
  -Filozof,ilmnde hakkı bulan,amelinde hakla amel eden kimsedir.

  34-Hakim nedir?-
  -İlahi bilgiye mazhar olmuş kimsedir.

  34-Meşşai filozoflara göre varlık kaça ayrılır,açıklayın.
  -3' e ayrılır.Zorunlu(vacip),mümkün,mümteni.Tanrı zorunlu varlıktır.Tanrı'dan başka tüm varlıklar mümkün varlıklardır.Mümteni varlık gerçejkliği hiçbir şekilde düşünülemeyen varlıktır.

  35-Meşşailere göre dört neden nelerdir?
  -Fail neden(Tanrı)
  -Şekli(suri)neden(varlığa şeklini veren neden)
  -Maddi neden(bir şey neden oluşmuş veya yapılmış ise o onun maddi nedeni)
  -Gaye neden(bir şey niçin yapılmış ise o onun gaye nedeni)

  36-İşrakiyye felsefesinin kurucusu kimdir?
  -Meşhur filozof Şehabeddin Sühreverdi el-Maktul

  37-Sühreverdiye göre Hey'e ve Cevher nedir?
  -Hey'e varlığın yapısını oluşturan bütünlük,bünyesidir.Cevher,varlığın özü veya mahiyetidir.

  38-Gazali hangi meselelerde filozofları küfürle itham etmiştir?
  -Alemin kıdemi,Allah'ın cüzileri bilmediğive dirilişin sadece ruhsal olacağı meseleleridir.

  39-Mu'teber el-Hikme kimin eseridir?
  -Ebu'l- Berekat el- Bağdadi

  40-Tarih felsefesinin ve sosoyolojinin kurucusu kabul edilen filozof kimdir?
  -İbn Haldun

  41-Endülüste yetişen filozoflar?
  -İbn Bacce,İbn Tufeyl,İbn Rüşd.

  42-Klasik anlayışla felsefi düşünce deyince ilk akla gelenler neler?
  -Mantık,metafizik,ahlak,kalasik psikoloji

  43-Risale fi-l Musuli'l-Eflatuniyye kimin eserdir?
  -İbrahim Kasappaşazade'nin

  44-et-Ta'limu's-Salis eseri kime aittir?
  -Yanyalı Esad Efendi

  45-Osmanlı zamanında Aristonun Fizik kitabını yunan aslından arapçaya çeviren bilgin kim?
  -Yanyalı Esad Hoca Efendi

  46-Osmanlı kültüründe ahalakla ilgili yazılan önemli eser?
  -Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alai

  47-Mantıkla ilgili yazılan eserler?
  -Molla Fenari'nin Şerh-i İsagoci'si,Yanyalı Esad Efendi'nin,Kilisli Abdullah Efendi'nin,Gelenbevi2nin eserleri

  48-Psikoloji alanında yazılanlar?
  -el-Kafiyeci'nin üç eseri,İdris-i Bitlisi'nin Risale fin-Nefs'i,Kasappaşazade'nin Risale fi'r-Ruh ve'n-Nefs'i önemli eserlerdir.

  49-Kelamın konuları nelerdir?
  -Allah'ın birliği,sıfatlarının üztünlüğü,kıdemi veya hudusü,tekfir ve kader meseleleri teşkil eder,ahirete iman peygamberlik ve imamet konuları da ikinci sırada yer alır.

  50-Dehriyye'yenin evren görüşü nedir?
  -Evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir.

  51-İslam dünyasında tabiatçı filozof olarak tanına isimler?
  -Cabir b. Hayyan ve Ebu Bekir er-Razi

  52-Ebu Bekir er razi varlığın meydana gelişini nasıl açıklar?
  -Beş ezeli ilke ile açıklamakta.bunlar yaratıcı Tanrı,ruh,madde,mekan,ve zamandır.

  53-Razinin hangi düşüncesi islam dünyasında takipçisinin kalmamasına sebep oldu?
  -Dine ve peygamberlere ihtiyaç olmadığını iddia etti,Allah'ın evrenle sürekli ilişkisini mümkün görmeme düşüncesini savunması sebebiyle.

  54-Meşşai okulun temsilcileri kimler?
  -Kindi,Farabi,İbni Sina,İbni Bacce ve İbni Rüşd

  55-Meşşai filozoflar niçin Aristo felesefesini seçmiştir?
  -Aristo nun zamanına kadar olan bütün bilgi birikimini tutarlı ve sistemli bir yapı içinde tasnif etmesinden dolayı.

  56-Meşşei filozoflara göre nazari felsefe nedir?
  Metafizik,fizik,matemaik gibi kendisinden sedece bilmenin ve bilginin hedeflendiği disiplinlerdir.

  57-Ameli felsefe nedir?
  -Bilginin ötesinde eyleminde hedeflendiği ve en genel anlamda mutluluğa ulaştırmanın hedeflendiği disiplinlerdir.

  58-Ameli felsefenin alt disiplinleri?
  -Ahlak,Ev idaresi veya yönetimi,Siyaset

  59-Farabi'nin Tanrı tavsifi kısaca nedir?
  -Tantı hem akıl,hem akil,ham de makuldur.

  60-Meşşai filozoflar evrendeki varlık hiyerarşisini nasıl sıralar?
  -ilk madde,dört unsur,homojen cisimler,birleşik cisimler(madenler),bitkiler,hayvanlar,insan,nefis ve akıl sahibi gök cisimleri ve son olarak ilk muharrik.

  61-Meşşailere göre insan anlayışı nasıl?
  -İnsan beslenme,büyüme,üreme,beş duyu,ortak duyu,mütehayyile,hafıza,müfekkire,istek güçleri ve akıldan oluşur.

  62-Kuvve halindeki ya da potansiyel akıl nedir?
  -İnsanın küçüklük döneminde aklın bulunduğu haldir.

  63-Fiil hale geçmiş aklı nedir?
  -İnsan soyutlamaya kavran oluşturmaya ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı hale gelen akıl.

  64-Meleke halindeki aklı nedir?
  -İnsan aklının yetkinleşmesindeki bir ileri safhayı temsil eder.

  65-Müstefad akıl nedir?
  -İnsan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmedeki son aşama.

  66-İşraki okula göre gerçek felsefe neye dayanır?
  -Deruni sezgiye ve teammüle dayanır.

  67-Sühreverdiye göre müteellih kime denir?
  -Düşünmeye ve araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla hakikatin bilgisine ulaşma düzeyine yükselmiş kişiye denir.

  68-İşraki filozofların nur tanımını açıklayın.
  -nur saf nur ve arazi nur diye ikiye ayrılır.
  -özü itibariyle bağımsız,şuur ve idrak sahibi olan varlıklar-Yüce Allah,melekler,idealar ve insaniş nefisler-saf nur
  -yıldızlar ve ateş gibi varlığını başkasından alanlar arazi nur

  69-Asıl karanlığı ve arazi karanlığı temsil edenler?
  -Cisimler ve fiziki nesneler gibi şuurdan yoksun varlım türleri asıl karanlığı,
  -renk,tat ve koku gibi nitelikler arazi karanlığı temsil eder.

  70-İşraki okulun temsilcileri kimler?
  -Sühreverdi, Kutbuddin-i Şirazi, Celaleddin ed-Devvani, Molla Sadra


  71-''Allah'ın kelamının anlaşılması için gereken her şey yine kelamın kendisindedir''varsayımını savunan grup?
  -Hariciler.

  72-el-Munkız mine-dalal isimli eser kime aittir?
  -Gazali.

  73-Felsefe ile İslam dini aarasında zıtlık olmadığını kanıtlamaya çalışan filozof kim?
  -İbn Rüşd.

  74-İbn Rüşd'ün yabancı kültürler sorununa açıkça değindiği eseri?
  -Faslu'l-makal.

  75-Klasik yunancada heyula ne demektir?
  -Bir şeyi yaparken kendisi olabilmesini,kendisini gerçekleştirmesini dile getirir.

  76-Pratik ortamın düzensiz ve belirsiz dünyası karşısında İslam düşünürlerinin önerebildikleri yaklaşım nedir?
  -Basiret,sezgi,ince düşünce,öngörü şeklinde analaşılabilecek yaklaşımdır.

  77-İnsan ancak şehirde kendisini üst düzeyde gerçekleştirebilir,en üst konuma erişebilir görüşünü savunan filozoflar kim?
  -Sokrat ve Platon (islan düşünürleri de bunu kabul ediyor)

  78-Ontik ve ontolojik kavramlarını açıklayın?
  -Gerçekliğin ilkine(dış dünyadaki haline) ontik,zihnimizde kendisini açmışlık durumuna ontolojikdenir.Mesela;dışarıdaki bir ağaç ontik,bu ağacın zihnimizde ifşa etmiş hali onunla ilgili bilgimizontolojiktir.

  79-İslam düşünürlerine göre hak ve hakikat kavramları neyi kast eder?
  -Hakikat kavramı ile varlığın ontik ve ontolojik düzeylerini kast ederler.Hak kavramı ile bir varlığın(buna insani eylem ve düşünceler dahildir) olması gereken yerde durduğunu kast ederler.

  80-Tefsir ile yorum farkını örneklendiriniz?
  -Kur'an ayetlerine bakarak insanı n adaletli davranması gerektiğini belirlemek bir tefsir pratik hayat ortamı içinde adaletli davranamak ise yorumdur.

  81-Kindi'nin felsefe alanındaki eserleri?
  -Kitab fi'l-felsefeti'l-ula
  -Risale fi hududi'l-eşya ve rusumiha
  -Akıl üzerine

  82-İslam düşünce tarihinde ilk bilim tasnifi yapan filozof kim?
  -Kindi.

  83-Kindi ilmi ikiye ayırır.Teorik ilim ve pratik ilim.Buna göre teorik ilim kapsamına neler girer?
  -Altta fizik,ortada psikoloji,üstte metafizik.

  84-Pratik ilimler nelerden oluşur?
  -Ahlak ve siyaset.

  85-Kindi'ye göre mantık nelerden oluşur?
  -Aristo'nun organon külliyatında yer alan Kategoriler,Önermeler,1.Analitikler,2.Analitikler, Topikler,Sofist Delillerin Çürütülmesi,Hitabet ve Şiirden oluşur.

  86-Kindi'ye göre matematik hangi disiplinleri içerir?
  -Aritmetik,geometri,astronomi ve müzik olmak üzere dört disiplini içerir?

  87-İslam dünyasında evren ve insanı dinin temel öğretilerini de dikkate alarakfelsefi ve bilimsel bir bakış açısıyla ilk ele alan düşünür kimdir?
  -Kindi.

  88-Kindi'ye göre felsefenin tanımı ve değeri nedir?
  -Tanımı:İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.
  -Değeri:İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımndan en üstünü felsefedir.

  89-Kindi'ye göre felsefenin en değerli disiplini hangisidir?
  -Metafizik.

  90-Kindi2ye göre bilginin kaynakaları neler?
  --Duyu algıları
  --Akıl
  --Sezgi
  --Vahiy.

  91-Kindi'ye göre akıl kaça ayrılır?
  -Dörde ayrılır.
  --Sürekli fiil halindeki akıl(aktif akıl)
  --Gğüç halindeki akıl(doğuştan var olan akıl)
  --Fiil alanına çıkan müstefad akıl(bilgi üreten akıl)
  --Beyani veya zahiri akıl(sahip olduğu bilgiyi ortaya koyan akıl)

  92-İslam düşünce tarihinde nefsin mahiyet ve işlevlerini,arınmasının yol ve yöntemlerini,ölümden sonraki durumunu felsefi açıdan ilk inceleyip temellendiren filozof kim?
  -Kindi.

  93-Kindi'nin psikoloji alanındaki eserleri?
  -Nefis üzerine
  -Nefis Üzerine Bir Kaç Söz
  -Uyku ve Rüyanın Mahiyeti Üzerine

  94-Kindi'nin ahlak üzerine yazdığı eserler?
  -Risale fi'l-Ahlak
  -Risale fi't-tenbih ale'l-fazail
  -Risale fi teshili sübuli'l-fezail
  -Risale fi'l-hile li-def'i'l-ahzan

  95-Farabi'ye göre kamil bir filozofun özellikleri neler omalı?
  -Öğrenim sırasında gördüğü güçlüklere katlanmalı
  -Üstün bir zeka ve kavrayışa sahip olmalı
  -Doğruluğu ve doğruları,adaleti ve adil olanları seven,onurlu bir şahsiyet olmalı
  -Altın,gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli
  -Yeme,içme konusunda aç gözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı
  -Doğruya ulaşmak için azim veiradesi güçlü bulunmalı.

  96-Farabi'nin ilimler tasnifi nedir?
  1-Dilarf,nahiv
  2-Mantık:Organondaki 8 kitap
  3-Matematik:Aritmetik,geometri,optik,astronomi,müzik ,mekanik
  4-Fizik ve metafizik:Fizikten maksat Ariston'un tabiat ilimleri alanındaki 8 kitaptır.
  5-Medeni ilimler:Ahlak,siyaset,fıkıh,kelam

  97-Farabi'ye göre ilimlerin değeri neye göre sınıflanır?
  -Ona göre bir ilmin değeri,konusunun şerefli oluşundan,kullandığı delilerin kesin sonuç vermesinden veya pretikte büyük yarar sağlamasından kaynaklanır.

  98-Buna göre değer açısından ilimleri nasıl sıralar?
  -Buna göre astronomi birinci kategoriye,geometri ikinci kategoriye,dini ilimler de üçüncü kategoriye girer.

  99-Farabi'nin evren şemasının tabakaları neler?
  -İlk sırada Tanrı
  -İkinci sırada maddeden ayrık akıllar
  -Üçüncü sırada Faal akıl
  -Dördüncü sırada nefs
  -Beşinci ve altıncı mertebede suret ve form[bu ikilinin birleşmesi ile ay altı alemde öncelikle dört unsur(toprak,su,hava, ve ateş) oluşur.]

  100-Farabi'ye göre varlık sınıflaması nasıldır?
  -Varlığı zorunlu(tanrı) ve varlığı zorunlu olmayanTanrı'nın altındaki varlıklar) diye
  ikiye ayırır.

  101-Farabi'ye göre nazari aklın aşamaları nelerdir?
  -Güç halindeki akıl:Nefsin bir gücüdür.
  -Fiil halindeki akıl:Güç halindeki aklınaktif duruma geçmesidir.
  -Müstefad akıl:Aklın ulaşabileceği en yüksek seviye

  102-Farabi'ye göre faziletler kaç kategoriye ayrılır?
  4 kategoriye ayrılır.
  -Nazari faziletler:Bütün teorik ilimler ve Allah'la ilgili bilgi
  -Fikri faziletler:Bu faziletin ahlakçılarda,kanun koyucularda bulunması gerekir.
  -Ahlaki faziletler:İnsanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak olarak iyiyi,doğruyu ve güzeli amaç edinmesidir.
  -Ameli faziletler:İnsanın çeşitli sanatve mesleklere karşı eğilimleirni geliştirmesi,o alanda iyi yetişmesi anlamına gelir.

  103-Farabi insan topluluklarını kaça ayırır?
  -Az gelişmiş ve tam gelişmiş diye ikiye ayırır.
  -Tam gelişmiş topluluklar:küçük(şehir),orta(devlet),büyük(birleş ik)
  -Az gelişmiş topluluklar:aile,sokak,mahalle,köy

  Alıntı:İlimhazinem emeği geçenlerden Allah razı olsun...
+ Yorum Gönder