Zemahşeri'nin Kur'an-ı Kerim Tefsiri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Zemahşeri'nin Kur'an-ı Kerim Tefsiri


  Zemahşeri'nin Kur'an-ı Kerim Tefsirine ihtiyacım var bana Zemahşeri'nin türkçe çevirisini yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,386
  Tecrübe Puanı: 14
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Zemahşeri'nin Kur'an-ı Kerim Tefsiri


  Mu'tezile yandaşıdır kardeşim dikkat.

  Burdan okuyabilirsiniz

  ZAMAHŞERİ VE TEFSİRİ

  Prof Dr İsmilil CERRAHOGLU  İslam İlim aleminde büyük bir şöhrete erişmiş olan Mahmud b

  Omer ez-Zamahşeri, 467 11075 senesi Rceeb ayının 27 çarşamba günü

  Harizm'in büyük bir kasabası olan Zamahşer'de, Mclikşahın hükümdarlığı

  devresinde dünyaya geldi

  Eski tarihçilerin, müslüman seyyah ve eoğrafyacıların, hakkında

  verdikleri gösterişli bilgilerden anlaşıldığı na göre, Harizm, Orta Asyanın

  medeni gelişmesinde büyük tesiri olan ehemmiyetli bölgelerden

  biridir Müellifimiz ez-Zamahşeri, böyle bir bölgede, ilim ve alimleri

  seven, çeşitli şehirlerde ilim müesseseleri inşa ettiren, cemiyet hayatını

  sükun ve emniyete kavuşturan, ferdi hayat yaşayışım en yüksek seviyyeye

  ulaştıran, Nizamu'I-Mü1k gibi bir vezirin hüküm sürdüğü bir devirde

  ortaya çıkmıştı O devirde alimler, zamanın gailelerinden uzak

  olarak, iHmle meşguloluyorlar, geçimIeri için başka iş sahalarında çalışmak

  meeburiyetini hissetmiyorlardı

  ez-Zamahşerinin ailesi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz

  Kendi ifadelerinden anlaşıldığına göre, dini emirlere riayet eden bir

  aileden gelmektedir Annesinin, duaları kabulolunan saliha, ince ve

  atıfet sahibi bir kadın olduğuhU söyler Çocukluğunda yakaladığı bir

  kuşun ayağının kırılmasına sebeb oluşu neticesinde, Annesi de onun

  ayağının kırılmasını AUahtan istemiş ve daha sonraları bu istek tahakkuk

  etmekle, annesini duaları kabulolunan bir kadın olarak tanıtmak

  ister Bahası da, sebebi pek iyi bilinmeyen bir hadise neticesinde hapsedilmiş

  ve hapisde iken 494/1101 senesinde vefat etmiştir Diviinu'l-Edeb

  adlı eserindeki şiirlerinden anlaşıldığına göre, babası, kendini dine vermiş,

  gecelerini iba~et, gündüzlerini oruçla geçiren, ibadetlerini aksatmıyan,

  alim, edib, malı az ve ona ehemmiyet vermiyen zühd ve takva

  sahibi bir insandı

  Her zaman ve her devirde olduğu gibi, o zamanda da ilim elde etmek

  için alim namzedleri şehir şehir dolaşırıar, gittikleri yerlerdeki

  60 ıSMAiL CERRAHOGLU

  £ılimlerden fpy7alırlarılı ez-Zamah!;eri tlc, höyle hir nam7l'ıl olma yaşına

  gelince, Sam[ın oğullarının elinde Imluııan, ilim ve edejJ yönünden

  ylldı7ların doğduğu hir yer oları Buh£ıraya ilim almak İçin gitti Babası

  vefat ettiğinde, 0, ilim talehi için memleketinden n7aklarda hUIllImyor-

  Ju Fakir fakat niıttaki hir aile i~'i!llle yetişen ez-Zamahşeri, ileride hayatına

  tesir e<leeek ilk ilmi ve edebi bilgileri hu £ıile mnhiti içcri~inden

  almıştı Onun ilmı ve fikri gel ii'mcsi!l~cn fazla tesir eden, MahmıuI h

  Cerir ed-Dahbi cl-Isfalulnı (Ü 507 11113) olmuştur Bu zat dil hilgileıiııde,

  nahivde Vf' eıleh'te zamanının yeganesi 'olarak biliııir Bir müddet

  Harizm'de ikamf'L ctmi~, onun ilminden ve ahlakından imanlar istifafle

  f'tmişlel'di ° ilisanlardan biri hdki de ı'n ınühimmi cz-Zamahşt'rl itli

  el-1Wııfassal ve Estısu'l-Belfiga adlı eserlerinde bu hocasının Lt~siri açık

  olarak görülür ed-D£ıhhi, ez-Z;ımahşeriye sadece dil ve nahiv yönündnı

  tesir etmemiş, ayııı zamanda' ona itiz£ıli fkirlerini ıle aşılaını:'1tı Çünkü

  hu zat, mantık, felsefe ve iti7a/ yöniinde tlı' kuvvetli ve mf~zhehini yaymakta

  hnsh hir kimse id; Hiirizm'de iLiz[ı1i fikirleri öyle sağlam hir

  şekilde yaymış olacak ki, artık IIarizm kelimesi, ımıtezilc kelimesi ilc

  eş anlamlı hir manayn gelmeye Iıairlamıştı Hocası ilc talehesi arasmdaki

  hu münasehet sadece ilim çf'r~'ı~yeı;iiçerisinde kalmamı'l, O, e7-Zamah

  şerıyc maıi yönden olduğu gibi, Onun devlet rieilli yanında şöhrete ulaşmasına

  da yardımı ü1mll:;tur Nizamu'I-Mülk yanında mevkii olan ını

  z£ıt, f~n iyi talebesi oiarak ez-Zamahşeriyi, ilim aşıkı olan hıı me~hfı]'

  vezirc tanıtmıştı O, Şiirlerinde Im Hziri medhedcr ve över Mclikşiıh

  zamanında dey!et riciili ile o!aıı münasehetlerinin artmasına rağm(~n,

  m,ll ve hırs yönünden hiiyük ı~meııerine ula~amadığı anlaşılan ez-Zamahşeri,

  Horasaııa gitti ve orada, Ehfı'IFeth Ali h et-Has:~yn e1-Erdistanı

  ve lJbeyduHah h l\izami'I-Mülk'ü medh etti Daha sonra, Selçuklulann

  merkezi olan Isfahan'a geldi İslama yaptığı hüyük hizmet-

  IcrdeJl dolayı :iVldikşah'l öv(~n şiirler söyledi

  512 scnesind(~ yakalan ılığı bir hastalık, kendisindeki mansab Ye

  mala karşı olan aşırı hırsılan onu knrtardı Bu gihi tamahlardan kUltuluşun,

  melik Ye hiikümdarların civarından uzaklaşmakla mümkün olabileceğini

  anladı \oe hu maniahnlan kurtulmak için l\Iekkeye giLmeye

  karar verdi Bu arada (La Bağdada uğradı Bağdatta Ehu'I-Hattab h

  d-Batar, Ebfı Said cş-Şakani, Ehu Mansur cl-Hiırisi'd(~n hadis işitti

  ed-Diımegani ve eş-Şerif cş-Şccerl gihi fakihlerlc giiriiştü Daha sonra

  Mekkeye giderek, fazilet sahibi !~l-Emirn'l-Alcvi, L1eyy h İsa h Hamza

  b Vahhas'ın büyük yardımlarını giirdü ez-Zamahşt'rl, ilim almak için

  çeşitli beldeleri dolaşmış Ye şöhreLi ııfukları aşlJllş olmasına rağını~n,

  bu çeşitli hölgelerdeki hocaları kaynaklarda birer birer zikredilmeıııiştir

  ZAMAHŞERİ VE TEFSiRİ 61

  Yukarıda saydığımı? hocalarmdan başka, Ebu'l-Hasen Ali b Muz

  affer en-Neysühuri, Ehu'n-Nasr d-Isbahiinı, Ehu Mansur el-Ceviilik)'

  den de ilim almıştı Mekkede, 518 senesinden önce Sibeveyh'in meşhur

  "Kitab"ını Abdullah b Talha IJ Muhammed h Abdillah el-Yaburi

  (ö SI8/1124) den okuduğu bilinmektedir Mekkede biraz kaldıktan

  sonra eski dilcilerin yaptıkları gibi, arab beldelerini dolaşmaya başladı

  Esriirıı'l-Beliiğu'du (T-R-B) maddesinde arap topraklarmdaki bütün

  türbelere girdiğini ve onları gördüğünü söyler Yemende Hemedam

  ziyaret etti ve oradaki "Ali Ze~iri" övdü

  Mekkede eserlcr tdif(~ yönelmiş, tcdrise başlamış olmasına rağmen,

  ez-Zamahşeriyi, vatan hasreti ile dolu olarakHftrizme dönmeye kararlı

  olduğunu görüyoruz 0, Hürizm'e döndükten sonra, Harzemşah lakahmı

  alan ~1:ulıammed h Anııştekin (Ü 52l/112?) ona orada bir ev

  tahsis etmiş ve Ez-Zamahşerı hu zatm yanında iyi bir mevki elde etmişti

  Bu zat ülünce yerine geçen oğlu Atsı? (Ö 551/1156) zamanmda,

  miiellifimizin durumu daha da sağlamlaşmıştı NIllhuddimetu'I-Edeb adlı

  eserini bu ?ata ithaf etmiştir '

  ez-Zamahşeri bir ara Şam'a da uğramış, İslama büyük hizmeti

  dokunan, Biltmiler vı~ Hristiyanlarla mücadele eden Tftcu'l-Mclik (O

  526/1132)i medhü sena etmişti Tekrar Mekke-ye döndüğünde İbn Yah

  iıas'ın yardımı ile yerleşmiş ve tefsirindeki mııkaddimesinden anlaşılacağı

  üzere, Ha?reti Ebı) Bekrin hilafı~t müddeti kadar hir ?aman siireein

  de Kur'an Tefsiri "1+Keşşaf" mı tamamlamıştı Bu bereketli yer sayesinde

  hir çok esl~r1eri telif etmiş olmasma rağmen, yine vatan hasreti

  galehc çalmış ve Mekkeden ayrılmaya karar vermişti Memleketine

  dönerken 533 senesinde Bağdat'a tekrar uğradı ve hu arada bazı dile

  iiit kitalıları Ebü Mansfır c1-Cevi\liki'ye okudu Sonra vatanma döndü

  Atsız'dan hürmP,t vl~itihar gördiL 538 (1l44 senesi arefesinde, Harizm'in

  Cüreaniyye kasahasında vefat etti İbn Batuta, onun türhesini gördüğiirıii

  söyler

  e:ı-Zamahşeri, hayatınm büyiik IJir bölümünü ilme ve eser telifine

  vl'rmİş, (~vlftdı ıyal mesuliyetinden u?ak kalmış nadir şahsiyyetlcrden

  hiridir Böyle kıymetli eser verişinin, veltHI oluşunun sebehini, Divutııı'l-

  Edf!b adlı eserindt~ki hir şiirinde, ana babanın, aile ve evlat terhi

  yesindeki güçlükleri dile getirerek "hu sehchten evlenip nesil üretmekten

  vazgeçtim, en gü:ıcl yololan mesihilik;(ruhbanlık) yolunu seçtim" demek

  suretiyle, i:ah etmektedir Kısaçası o, nefsini tamamen ilmI' adamıştı

  Talebderi ve eserleri Onun indinde, sulbünden gelecek nesilden daha hayırlı

  idi Hakikaten müellifimiz, kendisi hakkında söylenenlere bihakkın


+ Yorum Gönder