Büyük Tefsir Razi Tefsiri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Büyük Tefsir Razi Tefsiri


  fahreddin razinin tefsirini indirmek istiyorum ama bir türlü tefsiri bulamadım ne yapmalıyım tez yazıyorum yarın bitirmem gerekiyor mutlaka bulmalıyım

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Büyük Tefsir Razi Tefsiri


  Fahreddini Razinin Büyük Tefsirini indirme imkanı yok maalesef ama
  Tefsiri kebir hakkında bilgi verebiliriz

  FAHRÛDDİN er-RÂZİ VE TEFSİRİ


  Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU

  İslâm âlimleri arasında geniş kültüre sahip olan şahsiyetlerden biri de hiç şüp*hesiz Fahrûddin er-Râzî'dir. Onun kültürünün temeli o kadar geniştir ki naklî, aklî ve tabiat ilimlerinden hangisini ele alırsak alalım, karşımızda onu bulmamak müm*kün değildir Çok yönlü olan bu insanın, her yönden ele alınarak incelenmesi müm*kündür. Hatta, meşhur olan tefsirinde dahi pek çok yönleri ele alınabilir. Genellik*le, felsefe ve çeşitli ilimlerle dolu olan tefsirinin anlaşılmasının zorluğundan dola*yı, cemiyetimizde, kendisine ulaşılmayan bir tefsir niteliğini kazanmıştır. Biz, bu alanda çalışacaklara bir ışık tutmak maksadı ile onun hayatına temas edecek, genel hatları ile tefsirini tanıtmağa çalışacağız. Tefsirinde temas edeceğimiz nok*taların her birinin mühim bir tez konusu olacak mahiyette olduğu göz önünden uzak tutulmamalıdır.
  _____________________--

  IV.cü hicri asırdan itibaren, Mutezile mezhebinin tefsir üzerindeki hızı kesilmiş, Ebu'l Hasen el-Eş'arî (Ö. 324/936) tefsiri sunnı bir metoclla ele almıştı Daha son*ra gelen Ebû Bekr el-Bâkıllânî (O 403/1012), Imâmu'l-Haremeyn (Ö 478/1085) ve İmâm el-Gazâlî(Ö. 505/1111) gibi şahsiyetler fikirlerini fıkıh ve kelâm etrafında toplamaya çalışıyorlardı Bu zatların eserlerinde şerıâtle hikmetin birleştiği göru-lur. Yine bu asırlarca mütekellimlerden olan hadıscıler ortaya çıkar Ebû Bekr ıbnu'l-Arabî(O. 543/1148), el-Kâdî İyâd (Ö 544/1149) gibi şahıslar dini maârifle, felsefi maârifi birleştirmişler ve felsefeyi dine hizmet edecek şekilde geliştirmişlerdir. Vl.cı asrın ortalarında parlayan bir yıldız, Yunan felsefesini, kelâmı ve Şâfıı mezhebi pzerıne fıkıh usûlünü okumuş, daha sonra tefsir, kelâm, usûl, fıkıh, nahiv, edeb, felsefe, tıb, hendese ve astronomi ilimleri alanında eserler vermiştir. Bu zât, müel*lifimiz Fahruddîn er-Râzî'dır. O, aklî ve naklî ilimler sahasında çeşitli eserler ver*mekle beraber "Mefâtihu'l-Gayb" isimli muazzam tefsirinde, ilmin çeşitli alanları*na bol bol temas etmiştir.*[12]

  a) Burhanuddır en-Nesefı (O 686/1287) nın "el-Muhtasâr bi'l-wadıh"ı.

  b) Nızamuddmel-kummî en-Neysâbûrî(O 728/1328) nın "Garâibu'l-Kur'ân ve Regâibu'l-Furkân"\ Bu eser 1280 senesinde 3 cilt olarak Delhıde basılmıştır

  c) el-kâdî Muha.nmed b Ebı I-Kâsım er-Rîgî (O 1308/1890) Muhtasarına "Tenviru't-Tefsîr Muhtasaru't-Tefsm'l'kebır" adını vermiştir Bu eserin yazması Parıste Millî Kütüphanede 619 Nodadır

  ç) Şemsuddın el-lsfahânî'de er-Râzî nın tefsjrı ile, ez-Zamahşen'nın tefsirini Ziyade ve itirazlarla bir*likte cem etmiştir

  d) Keza Muhammed el-Kâdî bı Ayaslugun da tasarrufât ve zıyadelerıyle bir muhtasarı vardır

  e) er-Râzî'nın bu buyuk tefsiri Mevlay Halil Ahmet Isrâîlî tarafından "Sirâcu'l-Munîr" adiyle Ordu cuya terceme edilmiştir (Brıtısh Museum No685, mülhakta)

  f) Mc Neıle er-Râzî'nın tefsin için bir fihrist hazırlamıştır London, 1932

  Fahruddîn er-Râzî, kelâm ve felsefe yolunu tâkıb etmiş, fakat bu yolda fazla ,bır fayda temin edemediğini de itiraf ederek, Kurânî hikmetin, kelâmı yolların hep*sinden daha sağlam olduğunu söylemiştir


+ Yorum Gönder