Fıkıh usulü çalışma soruları 5 üzerinden 4.47 | Toplam : 36 kişi
 1. 1
  yüzbin Devamlı Üye
  yüzbin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  yüzbin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 07.Şubat.2013
  Üye No: 100000
  Mesaj Sayısı: 185
  Tecrübe Puanı: 2
     

  Fıkıh usulü çalışma soruları


  Fıkıh usulü 1. ünite çalışma soruları


  1. “Fıkıh Usulu”’de Fıkıh kelimesi ne manaya gelir?
  Cevap: lügatte “bilmek, anlamak” “Ser’î amelî hükümleri tafsilî delillerinden alarak bilmektir

  2. “Fıkıh Usulu”’de usul kelimesi ne manaya gelir?
  Cevap: Usûl” kelimesi “asıl” kelimesinin çoguludur. Dildeki karsılıgı “üzerine baskası dayandırılan sey
  (mübtenî)”dir.

  3. Asl kelimesinin diğer manaları nedir?
  Cevap: Delil, racih (üstün/ tercihe şayan), kaide (kural), müstehap.

  4. Fıkıh Usulünün konusu (mevzuu) nedir?
  Cevap: Şer’i Deliller ve Şer’i Hükümlerdir

  5. Fıkıh Usulünün gayesi nedir?
  Cevap: Şer’î amelî hükümlerin, yine Şer’î delillerden nasıl çıkarılacagını ögretmektir.

  6
  . Fıkı usulünü öğrenmenin faydaları nelerdir?
  Cevap: 1- Fıkhi hükümlerin şahsi arzu ve görüşlere göre değil birtakım kurallara göre verildiğini bilir 2-Kişi bu
  sayede mezheplerin dayandığı kaynak ve delillere vakıf olur 3-Müctehit Bu usul kurallarına riayet edilerek yeni
  meseleler hakkında hüküm verebilir 4-Allah Teala’nın dinî hükümleri koyarken gözettigi gayeleri (hikmet-i
  tesri’) bu ilim sayesinde ögrenebilir

  7. Fıkıh usulü müstakil bir ilim olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?
  Cevap: Hicri 2. Asrın sonlarında

  8. Fıkıh usulü teorik olarak ne zamandan beri vardır?
  Cevap: Fıkıh usulü fıkıhla birlikte dogmustur. Hatta Abdülkerim Zeydan’ın ifadesiyle, fıkıh usulünün, fıkhın
  dogusundan önce mevcut oldugunu söylemek de mümkündür.

  9.Fıkıh usulü sahasında ilk eser yazdığı varsayılan ancak günümüze ulaşmamış eserler kimindir?
  Cevap: İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed

  10. Günümüze ulaşmış ilk fıkıh usulü Kitabı kime aittir?
  Cevap: “er-Risale İmam Şafii”

  11. İmam Şafii e ait er-Risale adlı eserde hangi konular işlenmiştir?
  Cevap: Kur’an ve onun hükümleri açıklama metodu, Sünnet ve Kur’an ile münasebeti, nâsih-mensuh, haber-i
  vahid, hadislerin gizli kusurları (illet), icma, kıyas, istihsan, içtihat ve ihtilaf gibi önemli konulara yer vermistir.

  12. Fıkıh usulü yazımında hangi metodlar vardır?
  Cevap: 1- Mütekellim Metodu 2-Fukaha Metodu 3-Memzuc Metodu

  13.Mütekellim metodunun özelliği nedir?
  Cevap: Bu metodun özelligi, usul kurallarının, deliller ve burhanların gösterdigi yönde belirlenmesidir Bu
  metotla en çok eser veren âlimler, Sâfiî mezhebi âlimleri olması hasebiyle, bu metot “Sâfiiyye metodu” diye de
  isimlendirilmistir bu metodu Mutezile ile Sâfiîlerin dısında Mâlikîler ve Hanbelîler de kullanmıslardır.

  14. Mütekellim metoduyla yazılmış eserler nelerdir?
  Cevap: a. Kadı Abdulcebbâr (ö.415), el-Umd(e)
  b. Ebu’l-Hüseyn el-Basrî (ö.463), el-Mu’temed. Bu kitap “el-Umd(e)”nin serhidir.
  c. İ mâmu’l-Harameyn el-Ceveynî (ö.487), el-Burhân
  d. Gazalî (ö.505), el-Mustasfâ.
  Yukarıda isimleri geçen dört eser, Mütekellimûn mesleginin dört diregi sayılmıstır.
  e. Fahruddin er-Râzî (ö.606), el-Mahsûl. Bu eser, yukarıda isimleri geçen dört kitabın özetidir.
  f. Âmidî (ö.631), el-hkâm fi Usûli’l-Ahkâm. Bu eser de, el-Mahsul gibi, yukarıda isimleri geçen dört kitabın
  özetidir.

  15. Fukah metodunun özelliği nedir?
  Cevap: Bu metodun özelligi, mezhep imamlarından nakledilmis bulunan fıkhî çözümlerden hareketle usûl
  kuralları olusturmaktır. Hanefiyye metodu olarak da isimlendirilmiştir.
  16. Fukaha metoduyla yazılmış eserler nelerdir?
  Cevap: a- Cassâs (ö.370), el-Fusûl fi’l-usûl
  b- Debûsî (ö.430), Takvîmü’l-edille
  c- Pezdevî (ö.482), el-Usûl
  d- Serahsî (ö.483), el-Usûl
  e- Semerkandî (ö.533), Mizânü’l-usûl fî netâici’l-ukûl
  f- Abdulaziz Buhârî (ö.730), Kesfü’l-esrâr. Bu eser, Pezdevî’nin Usulü’nün serhidir.
  g- Nesefî (ö.710), Menâru’l-envâr
  h- bn Melek (ö.885), Serhu Menâri’l-envâr

  17. Memzuc metodunun özelliği nedir?
  Cevap: Hicri VII. Asırdan itibaren, Mütekellim ve Fukaha metodunu birlestiren yeni bir metot daha ortaya
  çıkmıstır ki, bu metoda “memzûc meslek” dendigi gibi “müteahhirûn meslegi” veya “müteahhirûn metodu” da
  denmektedir.

  18. Memzuc metoduyla yazılmış eserler nelerdir?
  Cevap: a- bnü’s-Saâtî (ö.694), Bedîu’n-nîzâm. Bu eser, yukarıda adı geçen Pezdevî’nin el-Usûl’ü ile Âmidî’nin
  el-hkam adlı eserleri birlestirilerek yazılmıstır.
  b- Sadrü’s-Serîa (ö.747), Tenkîhu’l-usûl. Bu eser, Pezdevî’nin el-Usûl’ü ile Râzî’nin el-Mahsul’ü ve bn Hâcib’in
  el-Muhtasar’ını özetlenerek meydana getirilmistir. Bu eser daha sonra müellif tarafından et-Tavzîh adıyla serh
  edilmis, bu serhe de Allâme Teftazânî et-Telvîh adıyla bir hasiye yazmıstır.
  c- Tâcüddîn bnü’s-Sübkî (ö.771), Cem’ül-cevâmi’. Müellif bu eserini yaklasık yüz eserden
  derledigini belirtmistir.
  d- bnü’l-Hümâm, (ö.861), et-Tahrîr
  e- Molla Hüsrev (ö.885), Mir’âtü’l-vusûl ilâ ilmi’l-usûl
  f- Muhibullah b. Abdissekür (ö.1119), Müsellemü’s-sübût. Bu eser, et-tahrir adlı eserin kopyası olarak
  degerlendirilmistir.

  19. Sözlükte “rehber” ve “kılavuz” manasına gelir. Usulcülere göre, “üzerinde dogru düsünmek suretiyle
  haber türünden istenen seye (matlûb-ı haberî) ulasmayı mümkün kılan seydir.” Bu tarif hangi terime
  aittir? Cevap: Delil

  20. Delilin çeşitleri nelerdir?
  Cevap: 1. Naklî ve Aklî Deliller
  2. Aslî ve Fer’î Deliller (İttifak Edilen ve htilaf Edilen Deliller)

  21. Nakli ve akli delil nedir?
  Cevap: Nakli delil; Naklî deliller, başkasının sözünü nakletmeye dayanan delillerdir. Bunların oluşmasında
  müçtehidin herhangi bir katkısı yoktur. Bunlar Kitap, Sünnet, icmâ, örf, şer’u men kablenâ ve sahabî kavlidir.
  Aklî deliller; oluşmasında müçtedin katkısı bulunan delillerdir. Bunlar kıyas, istihsan, istıshâb, mesâlih-i
  mürsele ve sedd-i zerâi’dir.

  22. Aslî ve Fer’î Deliller (İttifak Edilen ve htilaf Edilen Deliller) nelerdir?
  Cevap: Aslî delil: Birinci derecede temel olan delil demektir. Bunlar, Kitap, sünnet, icmâ ve kıyastır
  Fer’î veya talî delil: Yukarıdaki dört delile bağlı onlardan çıkarılmış ikinci derecede olan delil demektir. Bunlar
  da istihsan, mesâlih-i mürsele, örf ve adet, sedd-i zerâi’, istıshab, sahabî kavli ve şer’u men kablenâ’dır

  23. Delillerin tertip ve sırası nasıldır?
  Cevap: 1. Kitap (Kur’an-ı Kerim)
  2. Sünnet
  3. İ cmâ
  4. Kıyas
  5. Diger Deliller

  24. Delillerin sıralamasının dayanağı nedir?
  Cevap: Hz. Peygamber’den ve sahabîlerden yapılan nakillerdir. Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’i Yemen’e kâdî
  olarak gönderirken ona sorusu ve aldığı cevap üzere hoşnutluğunu dile getirmesi (Bir mesele ile karşılaşırsam
  Kitaba, sünnete bakar onlarda bulamazsam ictihad ederim demesi)

  25. Kitap nasıl tarif edilir?
  Cavap: lügat manası “mektup”tur. Fıkıh usûlü ilminde Kur’an’la eş anlamlıdır: “Kur’an, Arapça olarak Hz.
  Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, ondan tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatihâ
  Sûresiyle baslayıp Nâs Sûresiyle biten, beserin benzerini getirmekten aciz kaldıgı Allah kelamıdır.”

  26. Kitabın özellikleri nelerdir?
  Cevap: 1. Kur’an, metni ve manasıyla Allah kelamıdır.
  2. Kur’an’ın tamamı Arapçadır
  3. Kur’an muciz, yani beserin benzerini getirmekten aciz kaldıgı bir kitaptır.
  4. Kur’an, nesilden nesile tevatür yoluyla nakledilmistir

  27. Mütevatir olmayan kıraatin kaynak değeri nedir?
  Cevap: Bu kıraata “şaz” kıraat denir, Kur’andan sayılamayacağında ittifak vardır, alimler delilden saymasa da
  Hanefiler zanni delil kabul etmişlerdir. Yemin kefareti için 3 gün pes pese oruç tutmayı bu delile
  dayandırmışlardır

  28. Kur’an ne zaman Mushaf haline getirilmiştir?
  Cevap: Hz. Ömer, Yemâme savasında çok sayıda hafızın şehit edilmesi sonrasında halife Hz. Ebu Bekir’e
  giderek, Kur’anın Mushaf haline getirilmesini istemiştir, Sonra Zeyd bin sabit başkanlığında aralarında Hz.
  Osman, Hz. Ali, Ubey b. Ka’b gibi güçlü hafızların bulundugu bir komisyon kurulmuştur.

  29. Kur’an ne zaman çoğaltıldı ve hangi şehirlere gönderildi?
  Cevap: Hz. Osman, zamanında mushaflardan birkaç nüsha yazıldı. Yazılan nüshalar, kıraati düzgün kisilerle
  birlikte Mekke, Kûfe, Basra ve Dimesk’e gönderildi. Bir Mushaf da Medine’de bırakıldı.

  30. Kur’anın ilk noktalama ve harekelnmesi ne zamn kim tarafından yapılmıştır?
  Cevap: Emeviler döneminde Irak Emîri olan Ziyâd b. Ebîh, bu is için, kıraatte ehliyetiyle tanınan Ebu’l-Esved ed
  Düelî’yi görevlendirdi.

  31. Kur’anın ilk harekelendirilmesinden sonra görülen lüzum üzere tekrar harekeme ne zaman kim
  tarafından oldu?
  Cevap: Irak Emîri Haccâc b. Yusuf es-Sekafî zamanında meshur Arap edebiyatçılarından Nasr b. Âsım el- Leysî
  ile Halil b. Ahmed’i bu is için görevlendirdi. Nasr b. Âsım noktalama islemini, Halil b. Ahmed ise harekeleme
  islemini gerçeklestirdi.

  32. Kur’anın kaynak değeri nedir?
  Cevap: Birinci derece kaynaktır. Onda mevcut hükümlerle amel etmek farzdır. Aranan hüküm kendisinde
  bulundugu sürece, onu bırakıp baska delil aramak caiz degildir

  33. Kur’anda bulunan hükümleri kaç grupta toplamak mümkündür?
  Cevap: 1. itikadî hükümler: insanın inanması gereken Allah’ın varlıgı, birligi, melekler, kitaplar, peygamberler
  ve ahiretle ilgili hükümlerdir
  2. Ahlâkî hükümler: insanın sahip olması gereken faziletler ve kaçınması gereken kötülüklerle ilgili
  hükümlerdir
  3. Amelî hükümler:
  a. İbadet Hükümleri: namaz, oruç, hac, zekat, kurban, yemin, adak gibi
  ibadetlerle ilgili hükümlerdir.
  b. Muamelat Hükümleri: sosyal hayatın düzenlenmesine iliskin hükümlerdir.
  Sözlesmeleri, tasarrufları, cinayetleri, cezaları vb.

  34. Kur’anın hükümlere delaleti nasıldır?
  Cevap: Kur’an’ın hükümlere delaleti kimi zaman kat’î, kimi zaman zannîdir.

  35. Delaleti Kat’i ve delaleti zanni nedir?
  Cevap: Delaleti kat’î: Eger lafız, yalnızca bir manaya delalet ediyor ve baska manaya delalet ihtimali
  bulunmuyorsa, delaleti kat’i olur. Örnek: Miras, had cezaları ve keffâretlerle ilgili ayetlerde yer alan hâss
  lafızlar bunun örneklerdir
  Delaleti Zanni: Eğer lafız birden fazla manaya işaret ediyorsa ayetin delaleti zanni olur.

  36. Kur’anın hükümleri açıklamakla alakalı istinbat kuralları nelerdir?
  Cevap: a. Sâri’in emrettigi, yücelttigi, failini veya kendisini övdügü, failini veya kendisini sevdigini ifade ettigi,
  mükafat vaat ettigi, dogru olarak nitelendirdigi veya üzerine yemin ettigi her fiil mesrûdur, aynı zamanda vacib
  (farz) veya menduptur.
  b. Allah’ın terk edilmesini istedigi, yerdigi, lanetledigi, failini hayvanlara veya seytanlara benzettigi, ceza ile
  tehdit ettigi, rics veya fısk olarak nitelendirdigi her fiil gayrı mesrudur.
  c. Allah’ın, helal kıldıgını, izin verdigini, kendisinden günahı, vebali, yükü veya sıkıntıyı kaldırdıgını bildirdigi
  her fiil mubahtır
  -------------------
  1. Fıkıhla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Fıkıh bir şeyi tam ve derinlemesine kavramaktır.
  B) Fıkıh dinî amelî konularla ilgilenir.
  C) Aklî ve duyusal konuları bilmek fıkıh tanımına girmez.
  D) Fıkıh şer’î amelî hükümleri tafsilî delillerden çıkaran kurallar bütünüdür.

  2. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulünün konusunu teşkil eder?
  A) Şer’î-amelî hükümlerin nasıl elde edileceğini göstermek.
  B) Şer’î deliller ile şer’î hükümleri incelemek.
  C) Mükellefin fiillerini ahlakî yönden incelemek.
  D) Dinî amelî meselelerle ilgilenmek.

  3. “Usulcülere göre ……., üzerinde doğru düşünmek suretiyle haber türünden istenen şeye (matlûb-ı
  haberî) ulaşmayı mümkün kılan şeydir.”
  Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Delil B) Mücmel C) Burhan D) Meşhur

  4. Kitab’ın özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Metni ve manasıyla Allah kelamıdır.
  B) Kur’an meali, Kur’an olarak isimlendirilemez.
  C) Mütevatir olmayan kıraatin Kur’an’dan sayılmayacağı konusunda alimler arasında
  görüş ayrılığı vardır.
  D) Kur’an, beşerin benzerini getirmekten aciz kaldığı bir kitaptır.

  5. Kur’an’ın kitap haline getirilmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
  doğrudur.
  A) Kur’an’ın kitap haline getirilmesini ilk olarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’e teklif etmiştir.
  B) Kur’an’ın kitap haline getirilmesinde, Cemel Vakası’nda çok sayıda hafızın şehit
  edilmesi etkili olmuştur.
  C) Mushaf haline getirilen Kur’an nüshası ilk olarak Hz. Hafsa’nın yanında korunmuştur.
  D) Hz. Ebu Bekir, Kur’an’ın kitap haline getirilmesi görevini Zeyd b. Sâbit başkanlığında
  bir komisyona vermiştir.
  CEVAPLAR
  1D. 2B. 3A. 4C. 5D

 2. 2
  VESLiHAN Kıdemli Üye
  VESLiHAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  VESLiHAN
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik: 20.Mart.2016
  Üye No: 108092
  Mesaj Sayısı: 698
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Fıkıh usulü çalışma soruları


  fıkıh islam hukuku anlamına gelmektedir kişinin ameli yani fiili bakımdan kişinin lehinde ve alehinde olanları bilmesidir arapça bir kelimedir birşeyi derinlemesine bilmek demektir+ Yorum Gönder