Konusunu Oylayın.: Küfrü gerektiren meseleler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Küfrü gerektiren meseleler
 1. 03.Nisan.2012, 19:27
  1
  morueqq
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Nisan.2012
  Üye No: 95375
  Mesaj Sayısı: 139
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 53

  Küfrü gerektiren meseleler


  Küfrü gerektiren meseleler Mumsema KÜFRÜ GEREKTİREN MESELELER


  Soru: 1 - Küfrü gerektiren başlıca mese-leler nelerdir?

  Cevap: Küfrü gerektiren başlıca mese-leler şunlardır:

  1 – Kur’an ve sünnet naslarını reddetmek, inamamak küfürdür.

  İman bir bütündür. Dolayısıyla inanılacak şeylerden birini inkar, tamamını inkar demek olur.

  2 - İster büyük, ister küçük olsun, haramı helal saymak, küfürdür. Mesela faizi helal saymak, onu kendi alın terinin karşılığı görme gibi bahanelerle zararsız kabul etmek, küfürdür.

  3 – Allahu tealanın rahmetinden ümidi kesmek, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “...Hakikat şudur ki, kafirler güruhun-dan başkası Allah’ın rahmetinden ümidi-ni kesmez.” (Yusuf: 87)

  4 – Allaha tealanın azabından, yani ken-disine azap etmeyeceğinden emin olmak, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “...Allah’ın tuzağından emin mi oldu-lar. Fakat ziyana uğrayan topluluk-tan başkası, Allah’ın mühlet vermesinden emin olmaz.” (A’raf: 99)

  5 - Gaybten haber verdiğini iddia etmek, iddia eden kimselerin (şeyh geçinenlerin, kahinlerin, falcıların) sözlerini tasdik etmek inanmak, küfürdür. Çünkü gelecekte ne ola-cağını ve kalplerden geçeni bilmek ancak Allahu tealaya mahsustur. Bazı insanlar cinlerden haber alarak gelecekte nelerin olacağını, kişilerin başına nelerin geleceğini bildiklerini iddia ederler.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez...” (Neml: 65)

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
  “Kim, bir kahine (veya gaybten haber verene) gelir ve onun söylediklerini tasdik ederse; Allahu tealanın, Muhammed’e indirmiş olduklarını inkar ile küfre girmiş olur.” (Müslim, Ebu Davud)

  6 – Allahu tealaya ibadette ortak koşmak şirktir, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dile-diğine bağışlar. Allah’a şirk koşan apaçık bir şekilde sapmıştır.”

  (Nisa: 116)

  7 – Allahu teala ile arasında aracılar tayin etmek, onlara bel bağlamak, onlardan medet ummak, onları yardımına çağırmak şirktir, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “İyi bilinmelidir ki halis din Al-lah’ındır. Allah’ı bırakıp Allah’tan baş-ka dostlar edinenler: “Bunlara bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye iba-det ediyoruz” derler. Allah aralarında ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.” (Zümer: 3)

  8 – Allahu teala ve rasulünün müşrik ve kafir olarak isimlendirdiği kimseleri müşrik ve kafir olarak isimlendirmemek, onların müslüman olduklarını söylemek, onları yakın dostlar edinmek.

  9 – Allahu tealanın kitabından ve rasu-lünün sünnetinden bir şeyi sevmemek veya beğenmemek. Bununla kişi amel ediyor olsa bile kafirdir.

  Örneğin; hırsızın elinin kesilmesinin doğru olmadığına inanmamak gibi. Kişi bu hükmü uygulasa bile, bu hükme karşı içinde bir sıkıntı ve sevmeme var ise bu küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Hayır. Rabbine andolsun ki arala-rında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe, sonra haklarında ver-diğin hükümden dolayı kalplerinde bir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa: 65)

  10 - Kitap ve sünneti zahirlerinden vaz-geçip batın ehlinin iddia ettiği batini mana-lara sapmak. Kur’an ve sünnetin manası gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi.

  (Nesefi Akaidi /211)


  11 - Şeriatla, dinle alay etmek ve söv-mek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inan-madığını gösterir.

  (Nesefi Akaidi /211)


  Allahu teala bu konuda şöyle buyuruyor:
  “Onlara soracak olursan: “Andolsun eğlenip oynuyorduk” diyecekler. De ki: Allah’la, ayetleriyle ve rasulüyle mi alay ediyorsunuz? Doğrusu siz iman ettikten sonra kafir oldunuz.” (Tevbe: 65-66)

  12 – Allahu tealanın indirdiği hükümlerle hükmetmemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Kim Allahu tealanın indirdiğiyle hük-metmezse işte onlar kafirlerin ta ken-dileridir.” (Maide: 44)

  13 – Hüküm verme yetkisini sadece Alla-hu tealaya vermemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil, yalnız O’na kulluk etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

  (Yusuf: 40)


  14 – Rasulullah (s.a.s)’a sövmek, onun sünnetini küçümsemek, ona kara derili demek küfürdür.

  15 – Rafizilerin dediği gibi Cebrail, Aliye gidecekken yanlışlıkla vahyi Muhammed (s.a.s)’e götürdü demek, küfürdür.

  16 - “Kur’anın her dediğini yapacak olur-sak ekmek yiyemeyiz” demek veya böyle inanmak küfürdür. Bu söz, itikatsizliğin ve Allahu tealaya güvensizliğin açık bir ifa-desidir. Kur’an’ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemektir.

  17 – Bir müslümana sövmek amaçlı değil de imanı kastederek küfür isnad etmek küfürdür. Çünkü bu durumda Allahu Teala-nın iman olarak isimlendirdiğini küfür ola-rak isimlendirmiş olur.

  18 – İslam’ın emirlerinden olan namaz, zekat, hac, oruç ve diğer farizaları inkar et-mek, beğenmemek küfürdür.

  19 – İslam’ın haram kıldığı amellerin iş-lenebileceğini söylemek veya bunda bir mahsur görmemek veya işlenmesi için yollar açmak küfürdür.

  20 – Haram bir ameli besmele çekerek işlemek küfürdür. Örneğin; içki içerken, zina ederken besmele çekmek gibi.

  21 – Allahu tealanın kelamına (Kur’ana) mahluk demek, küfürdür.

  22 – Sihir yapmak, büyü yapmak, karı kocanın arasını ayırıcı şeyler yapmak küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Şeytanların Süleymanın mülkü hak-kında söylediklerine tabi oldular. Oysa Süleyman kafir olmamıştı. Fakat insan-lara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuş-lardı….” (Bakara: 102)

  23 – Kafirleri dost edinmek, Müslüman-lara karşı onları desteklemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Ey iman edenler! Yahudi ve hris-tiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbir-lerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dostlar edinirse o da onlardandır. Allah zalim olan kimseleri hidayete erdirmez.”

  (Maide: 51)


  24 – İslam’dan başka bir dine yönelmek ya da bir din edinmek.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Her kim İslam’dan başka bir dine yönelirse o, ondan kabul edilmeyecektir. İşte o, ahirette de kaybedenlerden olacak-tır.” (Ali İmran: 85)
  25 – Allahu tealanın dininden bir şey sev-memek, beğenmemek ve öğrenmemek sebebiyle yüz çevirmek.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Şüphesiz suçlulardan öç alacağız.”

  (Secde: 22)


  26 – Abdestsiz, gusulsüz ve necasetten teharetsiz namaz kılınabileceğine inanmak ve bu şekilde amel etmek küfürdür.

  27 – Ka’be’den başka bir yere yönelerek namaz kılmanın caiz olduğuna inanmak ve bu şekilde amel etmek küfürdür.

  28 – Gayri Müslimlerin bayramlarını kutlamak, o günde yaptıkları yemeği piş-irmek, onların derneklerine, partilerine, meclislerine üye olmak, onları bu konularda desteklemek, insanları bu gibi amellere teşvik etmek küfürdür.

  29 – Allahu tealanın ayetlerinin alay edildiği, onlara saldırıldığı bir yerde kafir-lerle birlikte oturmak, onların yaptık-larına ses çıkarmamak, onların yaptıklarına gül-mek, onları bu konularda desteklemek küfürdür. Dinde küfre rıza küfürdür, kaidesi vardır.

  30 - Gayri Müslimlerin dini alametleri sayılan şeyleri giymek, din adamlarının giysilerini, şapkalarını giymek, haç takmak, zunnar takmak küfürdür.

  31 – Nebi ve rasullüğü ittifakla sabit ol-muş kimselere sövmek, küfürdür.

  32 – Allahu tealaya sövmek küfürdür.

  33 – Kur’an’ı kerimi veya hadisi şerifi çöpe atmak, üstlerine bilerek basmak kü-fürdür.

  34 – Güneşe, aya veya bunlar gibi canlı ya da cansız varlıklara ibadet etmek, boyun eğmek, saygı duymak, secde yapmak küfürdür.

  35 – Müslümanlara karşı kafirlerin safın-da savaşmak küfürdür.

  36 – Kur’an’ın tümünü veya bir kısmını hatta Kur’an’dan olduğu icma ile sabit olan bir harfini bile inkar etmek küfürdür.

  37 – Allahu tealanın varlığını inkar etmek küfürdür.

  38 – Allahu tealanın bir şeyi sebepsiz ve hikmetsiz yarattığına veya yaratabileceğine inanmak küfürdür.

  39 – Allahu tealanın küfre rızası olduğuna inanmak küfürdür.

  40 – Allahu tealanın var dediğine yok diyen, yok dediğine var diye inanmak veya böyle söylemek küfürdür.

  41 – Alemin ezeli ve ebedi olduğuna inanmak veya bunda şüphe etmek küfürdür.

  42 – Allahu teala bunu bana emretse de yapmam demek küfürdür.
  43 – Ruhların bir canlıdan diğer canlıya geçtiğine (Reenkarnasyona) inanmak küfür-dür.

  44 – Kur’an’ın Allahu teala katından olmadığına inanmak küfürdür.
  45 – Muhammed (a.s)’ın yalancı oldu-ğuna inanmak küfürdür.

  46 – Ali (r.a)’nin ilah ya da rasul oldu-ğuna inanmak küfürdür.

  47 – Kur’an’ın her asır ve zamanda uygulanamayacağını söylemek veya böyle inanmak küfürdür.

  48 – Allahu tealayı dünya gözüyle gördü-ğünü söylemek veya böyle inanmak küfür-dür.
  49 – Kur’an’ın eksik olduğuna, Rasu-lullah (s.a.s)’ın Kur’an’dan bazı şeyleri açıklamayıp gizlediğine inanmak veya böyle söylemek küfürdür.

  50 – Kiliseler, havralar ve sinagogların Allah’ın evi olduğuna ve orada Allah’a ibadet edildiğine inanmak küfürdür. 2. 03.Nisan.2012, 19:27
  1
  morueqq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  KÜFRÜ GEREKTİREN MESELELER


  Soru: 1 - Küfrü gerektiren başlıca mese-leler nelerdir?

  Cevap: Küfrü gerektiren başlıca mese-leler şunlardır:

  1 – Kur’an ve sünnet naslarını reddetmek, inamamak küfürdür.

  İman bir bütündür. Dolayısıyla inanılacak şeylerden birini inkar, tamamını inkar demek olur.

  2 - İster büyük, ister küçük olsun, haramı helal saymak, küfürdür. Mesela faizi helal saymak, onu kendi alın terinin karşılığı görme gibi bahanelerle zararsız kabul etmek, küfürdür.

  3 – Allahu tealanın rahmetinden ümidi kesmek, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “...Hakikat şudur ki, kafirler güruhun-dan başkası Allah’ın rahmetinden ümidi-ni kesmez.” (Yusuf: 87)

  4 – Allaha tealanın azabından, yani ken-disine azap etmeyeceğinden emin olmak, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “...Allah’ın tuzağından emin mi oldu-lar. Fakat ziyana uğrayan topluluk-tan başkası, Allah’ın mühlet vermesinden emin olmaz.” (A’raf: 99)

  5 - Gaybten haber verdiğini iddia etmek, iddia eden kimselerin (şeyh geçinenlerin, kahinlerin, falcıların) sözlerini tasdik etmek inanmak, küfürdür. Çünkü gelecekte ne ola-cağını ve kalplerden geçeni bilmek ancak Allahu tealaya mahsustur. Bazı insanlar cinlerden haber alarak gelecekte nelerin olacağını, kişilerin başına nelerin geleceğini bildiklerini iddia ederler.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez...” (Neml: 65)

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
  “Kim, bir kahine (veya gaybten haber verene) gelir ve onun söylediklerini tasdik ederse; Allahu tealanın, Muhammed’e indirmiş olduklarını inkar ile küfre girmiş olur.” (Müslim, Ebu Davud)

  6 – Allahu tealaya ibadette ortak koşmak şirktir, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dile-diğine bağışlar. Allah’a şirk koşan apaçık bir şekilde sapmıştır.”

  (Nisa: 116)

  7 – Allahu teala ile arasında aracılar tayin etmek, onlara bel bağlamak, onlardan medet ummak, onları yardımına çağırmak şirktir, küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “İyi bilinmelidir ki halis din Al-lah’ındır. Allah’ı bırakıp Allah’tan baş-ka dostlar edinenler: “Bunlara bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye iba-det ediyoruz” derler. Allah aralarında ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.” (Zümer: 3)

  8 – Allahu teala ve rasulünün müşrik ve kafir olarak isimlendirdiği kimseleri müşrik ve kafir olarak isimlendirmemek, onların müslüman olduklarını söylemek, onları yakın dostlar edinmek.

  9 – Allahu tealanın kitabından ve rasu-lünün sünnetinden bir şeyi sevmemek veya beğenmemek. Bununla kişi amel ediyor olsa bile kafirdir.

  Örneğin; hırsızın elinin kesilmesinin doğru olmadığına inanmamak gibi. Kişi bu hükmü uygulasa bile, bu hükme karşı içinde bir sıkıntı ve sevmeme var ise bu küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Hayır. Rabbine andolsun ki arala-rında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe, sonra haklarında ver-diğin hükümden dolayı kalplerinde bir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa: 65)

  10 - Kitap ve sünneti zahirlerinden vaz-geçip batın ehlinin iddia ettiği batini mana-lara sapmak. Kur’an ve sünnetin manası gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi.

  (Nesefi Akaidi /211)


  11 - Şeriatla, dinle alay etmek ve söv-mek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inan-madığını gösterir.

  (Nesefi Akaidi /211)


  Allahu teala bu konuda şöyle buyuruyor:
  “Onlara soracak olursan: “Andolsun eğlenip oynuyorduk” diyecekler. De ki: Allah’la, ayetleriyle ve rasulüyle mi alay ediyorsunuz? Doğrusu siz iman ettikten sonra kafir oldunuz.” (Tevbe: 65-66)

  12 – Allahu tealanın indirdiği hükümlerle hükmetmemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Kim Allahu tealanın indirdiğiyle hük-metmezse işte onlar kafirlerin ta ken-dileridir.” (Maide: 44)

  13 – Hüküm verme yetkisini sadece Alla-hu tealaya vermemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil, yalnız O’na kulluk etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

  (Yusuf: 40)


  14 – Rasulullah (s.a.s)’a sövmek, onun sünnetini küçümsemek, ona kara derili demek küfürdür.

  15 – Rafizilerin dediği gibi Cebrail, Aliye gidecekken yanlışlıkla vahyi Muhammed (s.a.s)’e götürdü demek, küfürdür.

  16 - “Kur’anın her dediğini yapacak olur-sak ekmek yiyemeyiz” demek veya böyle inanmak küfürdür. Bu söz, itikatsizliğin ve Allahu tealaya güvensizliğin açık bir ifa-desidir. Kur’an’ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemektir.

  17 – Bir müslümana sövmek amaçlı değil de imanı kastederek küfür isnad etmek küfürdür. Çünkü bu durumda Allahu Teala-nın iman olarak isimlendirdiğini küfür ola-rak isimlendirmiş olur.

  18 – İslam’ın emirlerinden olan namaz, zekat, hac, oruç ve diğer farizaları inkar et-mek, beğenmemek küfürdür.

  19 – İslam’ın haram kıldığı amellerin iş-lenebileceğini söylemek veya bunda bir mahsur görmemek veya işlenmesi için yollar açmak küfürdür.

  20 – Haram bir ameli besmele çekerek işlemek küfürdür. Örneğin; içki içerken, zina ederken besmele çekmek gibi.

  21 – Allahu tealanın kelamına (Kur’ana) mahluk demek, küfürdür.

  22 – Sihir yapmak, büyü yapmak, karı kocanın arasını ayırıcı şeyler yapmak küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Şeytanların Süleymanın mülkü hak-kında söylediklerine tabi oldular. Oysa Süleyman kafir olmamıştı. Fakat insan-lara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuş-lardı….” (Bakara: 102)

  23 – Kafirleri dost edinmek, Müslüman-lara karşı onları desteklemek küfürdür.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Ey iman edenler! Yahudi ve hris-tiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbir-lerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dostlar edinirse o da onlardandır. Allah zalim olan kimseleri hidayete erdirmez.”

  (Maide: 51)


  24 – İslam’dan başka bir dine yönelmek ya da bir din edinmek.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Her kim İslam’dan başka bir dine yönelirse o, ondan kabul edilmeyecektir. İşte o, ahirette de kaybedenlerden olacak-tır.” (Ali İmran: 85)
  25 – Allahu tealanın dininden bir şey sev-memek, beğenmemek ve öğrenmemek sebebiyle yüz çevirmek.

  Allahu teala şöyle buyuruyor:
  “Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da ondan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Şüphesiz suçlulardan öç alacağız.”

  (Secde: 22)


  26 – Abdestsiz, gusulsüz ve necasetten teharetsiz namaz kılınabileceğine inanmak ve bu şekilde amel etmek küfürdür.

  27 – Ka’be’den başka bir yere yönelerek namaz kılmanın caiz olduğuna inanmak ve bu şekilde amel etmek küfürdür.

  28 – Gayri Müslimlerin bayramlarını kutlamak, o günde yaptıkları yemeği piş-irmek, onların derneklerine, partilerine, meclislerine üye olmak, onları bu konularda desteklemek, insanları bu gibi amellere teşvik etmek küfürdür.

  29 – Allahu tealanın ayetlerinin alay edildiği, onlara saldırıldığı bir yerde kafir-lerle birlikte oturmak, onların yaptık-larına ses çıkarmamak, onların yaptıklarına gül-mek, onları bu konularda desteklemek küfürdür. Dinde küfre rıza küfürdür, kaidesi vardır.

  30 - Gayri Müslimlerin dini alametleri sayılan şeyleri giymek, din adamlarının giysilerini, şapkalarını giymek, haç takmak, zunnar takmak küfürdür.

  31 – Nebi ve rasullüğü ittifakla sabit ol-muş kimselere sövmek, küfürdür.

  32 – Allahu tealaya sövmek küfürdür.

  33 – Kur’an’ı kerimi veya hadisi şerifi çöpe atmak, üstlerine bilerek basmak kü-fürdür.

  34 – Güneşe, aya veya bunlar gibi canlı ya da cansız varlıklara ibadet etmek, boyun eğmek, saygı duymak, secde yapmak küfürdür.

  35 – Müslümanlara karşı kafirlerin safın-da savaşmak küfürdür.

  36 – Kur’an’ın tümünü veya bir kısmını hatta Kur’an’dan olduğu icma ile sabit olan bir harfini bile inkar etmek küfürdür.

  37 – Allahu tealanın varlığını inkar etmek küfürdür.

  38 – Allahu tealanın bir şeyi sebepsiz ve hikmetsiz yarattığına veya yaratabileceğine inanmak küfürdür.

  39 – Allahu tealanın küfre rızası olduğuna inanmak küfürdür.

  40 – Allahu tealanın var dediğine yok diyen, yok dediğine var diye inanmak veya böyle söylemek küfürdür.

  41 – Alemin ezeli ve ebedi olduğuna inanmak veya bunda şüphe etmek küfürdür.

  42 – Allahu teala bunu bana emretse de yapmam demek küfürdür.
  43 – Ruhların bir canlıdan diğer canlıya geçtiğine (Reenkarnasyona) inanmak küfür-dür.

  44 – Kur’an’ın Allahu teala katından olmadığına inanmak küfürdür.
  45 – Muhammed (a.s)’ın yalancı oldu-ğuna inanmak küfürdür.

  46 – Ali (r.a)’nin ilah ya da rasul oldu-ğuna inanmak küfürdür.

  47 – Kur’an’ın her asır ve zamanda uygulanamayacağını söylemek veya böyle inanmak küfürdür.

  48 – Allahu tealayı dünya gözüyle gördü-ğünü söylemek veya böyle inanmak küfür-dür.
  49 – Kur’an’ın eksik olduğuna, Rasu-lullah (s.a.s)’ın Kur’an’dan bazı şeyleri açıklamayıp gizlediğine inanmak veya böyle söylemek küfürdür.

  50 – Kiliseler, havralar ve sinagogların Allah’ın evi olduğuna ve orada Allah’a ibadet edildiğine inanmak küfürdür.


 3. 17.Aralık.2015, 19:13
  2
  MECİDİE
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Aralık.2015
  Üye No: 107337
  Mesaj Sayısı: 832
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9

  Cevap: Küfrü gerektiren meseleler
  aslında fark etmeden insan ne kadarda küfre giriyor öncelikle Allahın kurallarına karşı gelmek haramı helal saymak imanın şartlarını yok saymak islamın şartlarını eleştirmek gibi durumlar küfürdendir


 4. 17.Aralık.2015, 19:13
  2
  Kıdemli Üye  aslında fark etmeden insan ne kadarda küfre giriyor öncelikle Allahın kurallarına karşı gelmek haramı helal saymak imanın şartlarını yok saymak islamın şartlarını eleştirmek gibi durumlar küfürdendir