Konusunu Oylayın.: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir
 1. 16.Ağustos.2012, 16:36
  1
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir


  Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir Mumsema 'AYDIN İLAHİYATÇI'NIN KUR'AN ANLAYIŞI
  SEMERKAND - Ocak 2007
  Modern zamanlarda Batı’dan dünyaya yayılan ve “evrensel” olduğu söylenen hakim değer yargıları, İslâm dünyasında bir kısım ilahiyatçıları ve yarım aydınları ilgi çekici biçimde bir “din sorgulaması”na itti. Mevcut durumun mutlaklaştırılması sonucunda girilen bu yol, yolcularını, kaçınılmaz olarak “Din’e karşı din” noktasına getirdi.


  İsrailoğulları’nın yaşadığı garip ve garip olduğu kadar da ibretamiz serüven, “Karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yoluna gireceksiniz” (Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel) hadisini doğrularcasına modern zamanların “aydın ilahiyatçıları” tarafından tekrarlanıyor. Nasıl İsrailoğulları, kendilerine ait kıldıkları dinlerini, Hz. Musa a.s.’a dayandırdıkları Yahudiliği müdafaa adına nice peygambere karşı çıktılar; din adına nice peygamber katlettiler; modern zamanların “aydın ilahiyatçıları” da benzer bir tavır içinde kendi din anlayışlarını Hz. Peygamber s.a.v.’e rağmen azm-u cezm-u kasd-u musammem ile müdafaa ediyorlar.


  Bu “yeni din” tasavvurunda iki temel unsur tesbit ediyoruz:


  1. Kur’an


  2. Akıl


  Modern Kur’an anlayışı


  Bu unsurlardan ilki, yapılan işe “İslâmî” bir rengin verildiğini ifade etmesi bakımından önemli. Ama sadece bu kadar. Zira bulunduğumuz noktada Kur’an “belirleyen” değil, “belirlenen” konumundadır. Onun ne söylediği değil, “aydın ilahiyatçımız”ın onun ne söylemesini istediğidir önemli olan. Elbette o, söylediği şeyleri Kur’an’a dayandırıyor; görüşlerini desteklemek için ayetler zikrediyor. Ama aslında onun bütün yaptığı, önceden verilmiş kararları, tesbit edilmiş hükümleri Kur’an’a tasdik ettirme gayretinden ibarettir.


  Tek başına bırakılmış, yalıtılmış, Sünnet’in “beyan ediciliği”nden soyutlanmış Kur’an, aslında “kuşatılmış” Kur’an’dır. Zira o artık Sünnet’in çizdiği çerçeveyi bir kenara bırakmak suretiyle “özgürleşmiş” aklın kabul ettiği “evrensel” değer yargıları ekseninde okunacak ve anlaşılacaktır! Dolayısıyla artık Sünnet tarafından beyan edilen Kur’an değil, “çağdaş değer yargıları”nı merkeze alan aklın kabul ve redleri tarafından kuşatılmış bir Kur’an söz konusudur.  Sünnet hakkında oryantalistler marifetiyle üretilen soru işaretleri, “aydın ilahiyatçımız”ın zihnini öyle kolay istila etti ve onlar tarafından öyle kolayca benimsendi ki, kapıldığı aşağılık kompleksi içinde onları şaşırtıcı biçimde benimsedi, özümsedi, kendisi üretiyormuş gibi düşündü, ifade etti ve yaydı.


  Sünnet’ten soyutlanmış Kur’an’a istediğinizi söyletebilir, istediğiniz fikri ona tasdik ettirebilirsiniz. “Çağdaş yorum” dersiniz, “hermenötik” dersiniz, “tarihsellik” dersiniz... Böylece sadece onu istediğiniz zaman istediğiniz şekilde konuşturma imkânına değil, aynı zamanda istediğiniz zaman susturma imkânına da kavuşmuş olursunuz! Sonuçta Hz. Peygamber s.a.v.’in ve Sahabe’nin anladığı ve uyguladığı İslâm’dan farklı bir şey ortaya çıkmış olsa da, bu o kadar önemli değildir!


  Nitekim 1985 yılında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Montgomery Watt, hıristiyan bilim adamlarının İncil hakkında yaptıklarını müslüman ilim adamlarının da Kur’an hakkında yapmasını telkin etmekte ve şöyle demektedir:


  “Yeni ilim dallarının bazıları, ilk planda devrin Batı eğitiminin temelleri olan klasik Yunan ve Latin edebiyatına tatbik edildi. Ancak çok önceleri bu yeni disiplinler (tarihî ve edebî tenkit metotları, E.S.) İncil metnine ve İncil tarihine de tatbik edildi. Bu yeni ilimlerle uğraşanlar, çok kere dini tenkit eden; hatta bir bakıma ona düşman (kimseler) olduklarından, onlar, vardıkları neticelerin birçoğunu hıristiyanların birçoğuna imanlarının inkârı gibi anlaşılabilecek usullerle ifade etme temayülünde olmuşlardır.


  Ne var ki, zamanla bazı inançlı ilim adamları kendilerini bu yeni disiplinlerde yetiştirdiler ve vardıkları neticeleri temel Hıristiyan inançlarına uygun olarak formüle ettiler. Onlar, görünürde dine karşı olan orijinal neticelerin birçoğunu kabul ettiler; fakat bunların hiçbir temel dinî doktrine aykırı olmadığını, sadece kutsal metinlerin mahiyetiyle bunların, inananların mevcut imanlarıyla olan münasebeti hakkında bazı basit fikirler ve faraziyelere aykırı olduğunu gösterdiler. Hıristiyan ilim adamlarının büyük çoğunluğu şimdi artık, tarihî ve edebî tenkidin imanı zayıflatmadığı; bilakis onun birçok yönlerinin daha derinliğine anlaşılmasına sevkettiği görüşünü kabul etmektedirler.” (Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu tebliğleri, s. 32.)


  Bu telkin görünüşte Sünnet hakkında herhangi bir şey söylememekte ise de, aslında Sünnet’in “bir şekilde” yok sayıldığı bir zemin üzerinde yapıldığı için “tabiatı gereği” konumuzla yakından ilişkilidir. Bu noktayı biraz açalım:


  Peygambersiz Kitap


  Hıristiyanların dinî geleneği, kutsal saydıkları kitabın, bir “peygamber tebliği”ne dayanmıyor olmasıyla temayüz eder. İslâm’ın Kitabı’nı Hz. Peygamber s.a.v. tebliğ etmiştir; Kur’an, Efendimiz s.a.v.’in tebliğ ve beyanıyla Ümmet’in hayatına yansımış, fonksiyon ifa etmiştir.


  Ancak mevcut İncil(ler), bizzat hıristiyanların da kabul ve ifade ettiği gibi Hz. İsa a.s. tarafından tebliğ edilmiş değildir. Aksine İncil yazarları, İncil metinlerini Hz. İsa a.s.’dan uzun yıllar sonra kaleme almışlardır. Üstelik bu İncil metinleri bugün elde mevcut değildir. Onlar Aramice kaleme alındığı halde, bugün mevcut İncil nüshaları Yunanca asıllardan çoğaltılmıştır.


  Dolayısıyla Hıristiyanlığın gerek itikadî veçhesini, gerekse dinî geleneğini hemen tamamıyla Kilise, yani hıristiyan din adamları oluşturmuştur. Bu sebeple bir hıristiyanın, Peygamber tarafından tebliğ ve beyan edilmiş, pratikte yaşayarak da örnekliği ortaya konmuş bir Kutsal Kitap ve bağlayıcı Peygamber Sünneti anlayışına kesinlikle sahip olmadığına dikkat edilmelidir.


  Onların bu farklı din anlayışı, büyük ölçüde oryantalistlerin çalışmaları ve telkinleri sonucunda zihni çağdaş Batılı değerler etrafında şekillenmiş “aydın ilahiyatçılarımız”a intikal ettiğinde, “müslümanların tartışması gereken” birtakım problemlerden söz edilmeye başlandı. İlahiyat fakültesi öğrencileri, İslâmî kitap ve dergi okuyucuları, bugüne kadar “geleneksel toplum yapısı”, “erkek-egemen kültür”, “Emevi/Arap merkezli din anlayışı” vb. unsurlar sebebiyle gündeme gelmemiş olan birtakım “problemler” bulunduğunu duymaya, okumaya ve giderek dillendirmeye başladı.


  Modern akıl


  Elbette yukarıda kısaca ifade edilen hususlar çalakalem, alelusul yapılıyor değil. Ehl-i Kitab’ın çağdaş versiyonunun yolunu izleyen “aydın ilahiyatçı”, onların kendi kitaplarına yaptığı muameleyi Kur’an’a reva görürken belli bir sistem içinde hareket ediyor.


  Bu “ithal” modern akıl ona, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nda 1400 yıl öncesinin dar kalıplarına sıkışıp kalmanın Müslümanlık olmadığını fısıldıyor. Ziraat toplumundan bilgi toplumuna geçmiş, her alanda baş döndürücü bir “gelişme” göstermiş bulunan insanlık, elbette yeni anlama ve yorumlama teknikleri ile hareket edecek ve “geleneksel” anlayışı bu çerçevede bir güzel sigaya çekecektir!


  Yapılacak iş basittir: Kur’an’da açık-seçik yer almayan ve fakat Sünnet’le sabit olan hüküm ve uygulamalar baştan reddedilerek, Kur’an’da yer almış olanlar ise türlü şekillerde tevil edilerek hayatın dışına atılacaktır! Geriye kimsenin itiraz etmeyeceği akılcı, eşitlikçi, özgürlükçü, barışçı, hoşgörülü, demokrat bir Kur’an kalacaktır ve bütün bunları yapacak olan da “rasyonalite” ve “sekülerizm” merkezinde icra-i faaliyet eden modern akıldır.


  İşte bu bağlamda yukarıda bir kısmı zikredilen “karşı konulmaz” kavramlara gönderme yapılarak kadının mirastaki payı, erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi, hadd cezaları gibi pek çok hüküm ve kavram tartışma gündemine sokuldu. Bunların bizzat Kur’an’da yer alıyor oluşu inkâr edilmelerini imkânsız kılıyordu. Bu durumda “aydın ilahiyatçı”nın imdadına “tarihsellik” tezi yetişti. Evet, bu ve benzeri hükümler Kur’an’da mevcuttu ve bir dönem uygulanmıştı. Ancak onların uygulandığı toplum ile bugünkü toplum arasında “gelişmişlik” bakımından kıyas kabul etmez bir farklılık, hatta uçurum vardı. Dolayısıyla o “ilkel” hükümler bugünün gelişmiş toplumuna değil, o günün “ilkel” insanına hitap etmektedir. Bugün onların herhangi bir geçerliliği yoktur!  Sosyal Darvinizm


  Müslümanlar Darvin’in biyolojik zeminde ifade ettiği “doğal seleksiyon” tezini refleks bir tepkiyle reddetmiştir. Ancak her ne hikmetse biyolojik Darvinizm’in bir versiyonu olan “Sosyal Darvinizm”i büyük ölçüde ve sessiz sedasız kabul etmiş durumda olduğumuz kimsenin dikkatini çekmiyor.


  Efendimiz s.a.v., “Kuşakların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları izleyenler, sonra onları izleyenler gelir...” (Buharî, Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel...) buyurduğu ve Sahabe döneminden itibaren her kuşak, ilmin ve ilim adamlarının gittikçe azalmakta olduğunu, dolayısıyla insanî değerlerde bir düşüş olduğunu vurguladığı halde, birileri bize bunun tam aksini telkin edip duruyor: İnsanlık gittikçe gelişiyor diyorlar; bilgi çağında yaşadığımızı söylüyorlar.


  Kur’an’ı “tarihsellik” tezleri doğrultusunda anlamaya çalışanların, Darvinizm’in sosyal versiyonunu temel bir gerçek olarak kabul ettikleri -kendileri tarafından söylenmese bile- açıkça görülüyor. Zira Kur’an’ın bazı hükümlerinin bugün için “miadını doldurmuş”, dolayısıyla “uygulanamaz” olduğu tezlerinin temelinde Sosyal Darvinizm olgusunun kabulü yatar. Aksi takdirde şu sorunun cevabını vermeleri mümkün değildir: Niçin Kur’an’ın bazı hükümleri geçmişte uygulanabilir olduğu halde bugün bu özellikte değildir?


  Bu sorunun cevabı tekdir: Çünkü bugün hırsızlık yaptı diye kimsenin elini kesemezsiniz. Hırsıza daha “çağdaş” bir ceza vermelisiniz.


  İşte her kim ki bu “çağdaşlık-çağdışılık” anlayışını kabul etmiştir, işte o, günümüzde insanlığın geçmişe oranla daha “gelişmiş” olduğunu kabul etmekle “Sosyal Darvinist” olduğunu ilan etmiş demektir!


  “Bundan ne çıkar?” diye soran çıkabilir. Ama biraz düşününce bundan ne çıktığını anlamak zor değildir. İnsanın, benimsediği değerler ve ifade ettiği kıymet bakımından geçmişe oranla bugün daha ileri bir noktada olduğunu söyleyenler, aslında, nefsinin zebunu kılınmış modern insanının Sahabe’den daha üstün olduğunu söylemiş oluyor.


  “Sahabe döneminde yaşayanlar Kur’an’ın hukukî emir ve yasaklarına uymak zorundadır; ama bugün için bu hükümler tarihseldir, bugünün insanını bağlamaz” demekle, bugünün insanının Sahabe’den üstün olduğunu söylemek arasında hiçbir fark yoktur.


  Ali el-Karî, kendi dönemi için (vefat tarihi 1605’tir) şöyle bir tesbitte bulunuyor: “(...) İlim her geçen zaman gittikçe azalmakta, cehalet ise artmaktadır. Zamanımız alimlerinin ilimde terakki etmesi, günümüzde ilmin seviyesinin düşmüş olmasındandır. Yoksa öncekiler ile sonrakiler arasında ne ilim bakımından, ne de amel, hilm, fazilet, tahkik ve tetkik bakımından bir benzerlik vardır. Zira Efendimiz s.a.v.’in zamanından gittikçe uzaklaşıyor olmak, ilmin azalmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Tıpkı ışık kaynağından uzaklaşmanın, karanlığı artırıp aydınlığı azaltması gibi...


  Buna el-Buhârî’nin rivayet ettiği şu hadis de delalet etmektedir: ‘Ümmetim hiçbir yıla girmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın.’” (Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/507)

  EbuBekir Sifil


 2. 16.Ağustos.2012, 16:36
  1
  âb ü kil  'AYDIN İLAHİYATÇI'NIN KUR'AN ANLAYIŞI
  SEMERKAND - Ocak 2007
  Modern zamanlarda Batı’dan dünyaya yayılan ve “evrensel” olduğu söylenen hakim değer yargıları, İslâm dünyasında bir kısım ilahiyatçıları ve yarım aydınları ilgi çekici biçimde bir “din sorgulaması”na itti. Mevcut durumun mutlaklaştırılması sonucunda girilen bu yol, yolcularını, kaçınılmaz olarak “Din’e karşı din” noktasına getirdi.


  İsrailoğulları’nın yaşadığı garip ve garip olduğu kadar da ibretamiz serüven, “Karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yoluna gireceksiniz” (Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel) hadisini doğrularcasına modern zamanların “aydın ilahiyatçıları” tarafından tekrarlanıyor. Nasıl İsrailoğulları, kendilerine ait kıldıkları dinlerini, Hz. Musa a.s.’a dayandırdıkları Yahudiliği müdafaa adına nice peygambere karşı çıktılar; din adına nice peygamber katlettiler; modern zamanların “aydın ilahiyatçıları” da benzer bir tavır içinde kendi din anlayışlarını Hz. Peygamber s.a.v.’e rağmen azm-u cezm-u kasd-u musammem ile müdafaa ediyorlar.


  Bu “yeni din” tasavvurunda iki temel unsur tesbit ediyoruz:


  1. Kur’an


  2. Akıl


  Modern Kur’an anlayışı


  Bu unsurlardan ilki, yapılan işe “İslâmî” bir rengin verildiğini ifade etmesi bakımından önemli. Ama sadece bu kadar. Zira bulunduğumuz noktada Kur’an “belirleyen” değil, “belirlenen” konumundadır. Onun ne söylediği değil, “aydın ilahiyatçımız”ın onun ne söylemesini istediğidir önemli olan. Elbette o, söylediği şeyleri Kur’an’a dayandırıyor; görüşlerini desteklemek için ayetler zikrediyor. Ama aslında onun bütün yaptığı, önceden verilmiş kararları, tesbit edilmiş hükümleri Kur’an’a tasdik ettirme gayretinden ibarettir.


  Tek başına bırakılmış, yalıtılmış, Sünnet’in “beyan ediciliği”nden soyutlanmış Kur’an, aslında “kuşatılmış” Kur’an’dır. Zira o artık Sünnet’in çizdiği çerçeveyi bir kenara bırakmak suretiyle “özgürleşmiş” aklın kabul ettiği “evrensel” değer yargıları ekseninde okunacak ve anlaşılacaktır! Dolayısıyla artık Sünnet tarafından beyan edilen Kur’an değil, “çağdaş değer yargıları”nı merkeze alan aklın kabul ve redleri tarafından kuşatılmış bir Kur’an söz konusudur.  Sünnet hakkında oryantalistler marifetiyle üretilen soru işaretleri, “aydın ilahiyatçımız”ın zihnini öyle kolay istila etti ve onlar tarafından öyle kolayca benimsendi ki, kapıldığı aşağılık kompleksi içinde onları şaşırtıcı biçimde benimsedi, özümsedi, kendisi üretiyormuş gibi düşündü, ifade etti ve yaydı.


  Sünnet’ten soyutlanmış Kur’an’a istediğinizi söyletebilir, istediğiniz fikri ona tasdik ettirebilirsiniz. “Çağdaş yorum” dersiniz, “hermenötik” dersiniz, “tarihsellik” dersiniz... Böylece sadece onu istediğiniz zaman istediğiniz şekilde konuşturma imkânına değil, aynı zamanda istediğiniz zaman susturma imkânına da kavuşmuş olursunuz! Sonuçta Hz. Peygamber s.a.v.’in ve Sahabe’nin anladığı ve uyguladığı İslâm’dan farklı bir şey ortaya çıkmış olsa da, bu o kadar önemli değildir!


  Nitekim 1985 yılında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Montgomery Watt, hıristiyan bilim adamlarının İncil hakkında yaptıklarını müslüman ilim adamlarının da Kur’an hakkında yapmasını telkin etmekte ve şöyle demektedir:


  “Yeni ilim dallarının bazıları, ilk planda devrin Batı eğitiminin temelleri olan klasik Yunan ve Latin edebiyatına tatbik edildi. Ancak çok önceleri bu yeni disiplinler (tarihî ve edebî tenkit metotları, E.S.) İncil metnine ve İncil tarihine de tatbik edildi. Bu yeni ilimlerle uğraşanlar, çok kere dini tenkit eden; hatta bir bakıma ona düşman (kimseler) olduklarından, onlar, vardıkları neticelerin birçoğunu hıristiyanların birçoğuna imanlarının inkârı gibi anlaşılabilecek usullerle ifade etme temayülünde olmuşlardır.


  Ne var ki, zamanla bazı inançlı ilim adamları kendilerini bu yeni disiplinlerde yetiştirdiler ve vardıkları neticeleri temel Hıristiyan inançlarına uygun olarak formüle ettiler. Onlar, görünürde dine karşı olan orijinal neticelerin birçoğunu kabul ettiler; fakat bunların hiçbir temel dinî doktrine aykırı olmadığını, sadece kutsal metinlerin mahiyetiyle bunların, inananların mevcut imanlarıyla olan münasebeti hakkında bazı basit fikirler ve faraziyelere aykırı olduğunu gösterdiler. Hıristiyan ilim adamlarının büyük çoğunluğu şimdi artık, tarihî ve edebî tenkidin imanı zayıflatmadığı; bilakis onun birçok yönlerinin daha derinliğine anlaşılmasına sevkettiği görüşünü kabul etmektedirler.” (Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları Sempozyumu tebliğleri, s. 32.)


  Bu telkin görünüşte Sünnet hakkında herhangi bir şey söylememekte ise de, aslında Sünnet’in “bir şekilde” yok sayıldığı bir zemin üzerinde yapıldığı için “tabiatı gereği” konumuzla yakından ilişkilidir. Bu noktayı biraz açalım:


  Peygambersiz Kitap


  Hıristiyanların dinî geleneği, kutsal saydıkları kitabın, bir “peygamber tebliği”ne dayanmıyor olmasıyla temayüz eder. İslâm’ın Kitabı’nı Hz. Peygamber s.a.v. tebliğ etmiştir; Kur’an, Efendimiz s.a.v.’in tebliğ ve beyanıyla Ümmet’in hayatına yansımış, fonksiyon ifa etmiştir.


  Ancak mevcut İncil(ler), bizzat hıristiyanların da kabul ve ifade ettiği gibi Hz. İsa a.s. tarafından tebliğ edilmiş değildir. Aksine İncil yazarları, İncil metinlerini Hz. İsa a.s.’dan uzun yıllar sonra kaleme almışlardır. Üstelik bu İncil metinleri bugün elde mevcut değildir. Onlar Aramice kaleme alındığı halde, bugün mevcut İncil nüshaları Yunanca asıllardan çoğaltılmıştır.


  Dolayısıyla Hıristiyanlığın gerek itikadî veçhesini, gerekse dinî geleneğini hemen tamamıyla Kilise, yani hıristiyan din adamları oluşturmuştur. Bu sebeple bir hıristiyanın, Peygamber tarafından tebliğ ve beyan edilmiş, pratikte yaşayarak da örnekliği ortaya konmuş bir Kutsal Kitap ve bağlayıcı Peygamber Sünneti anlayışına kesinlikle sahip olmadığına dikkat edilmelidir.


  Onların bu farklı din anlayışı, büyük ölçüde oryantalistlerin çalışmaları ve telkinleri sonucunda zihni çağdaş Batılı değerler etrafında şekillenmiş “aydın ilahiyatçılarımız”a intikal ettiğinde, “müslümanların tartışması gereken” birtakım problemlerden söz edilmeye başlandı. İlahiyat fakültesi öğrencileri, İslâmî kitap ve dergi okuyucuları, bugüne kadar “geleneksel toplum yapısı”, “erkek-egemen kültür”, “Emevi/Arap merkezli din anlayışı” vb. unsurlar sebebiyle gündeme gelmemiş olan birtakım “problemler” bulunduğunu duymaya, okumaya ve giderek dillendirmeye başladı.


  Modern akıl


  Elbette yukarıda kısaca ifade edilen hususlar çalakalem, alelusul yapılıyor değil. Ehl-i Kitab’ın çağdaş versiyonunun yolunu izleyen “aydın ilahiyatçı”, onların kendi kitaplarına yaptığı muameleyi Kur’an’a reva görürken belli bir sistem içinde hareket ediyor.


  Bu “ithal” modern akıl ona, içinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nda 1400 yıl öncesinin dar kalıplarına sıkışıp kalmanın Müslümanlık olmadığını fısıldıyor. Ziraat toplumundan bilgi toplumuna geçmiş, her alanda baş döndürücü bir “gelişme” göstermiş bulunan insanlık, elbette yeni anlama ve yorumlama teknikleri ile hareket edecek ve “geleneksel” anlayışı bu çerçevede bir güzel sigaya çekecektir!


  Yapılacak iş basittir: Kur’an’da açık-seçik yer almayan ve fakat Sünnet’le sabit olan hüküm ve uygulamalar baştan reddedilerek, Kur’an’da yer almış olanlar ise türlü şekillerde tevil edilerek hayatın dışına atılacaktır! Geriye kimsenin itiraz etmeyeceği akılcı, eşitlikçi, özgürlükçü, barışçı, hoşgörülü, demokrat bir Kur’an kalacaktır ve bütün bunları yapacak olan da “rasyonalite” ve “sekülerizm” merkezinde icra-i faaliyet eden modern akıldır.


  İşte bu bağlamda yukarıda bir kısmı zikredilen “karşı konulmaz” kavramlara gönderme yapılarak kadının mirastaki payı, erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi, hadd cezaları gibi pek çok hüküm ve kavram tartışma gündemine sokuldu. Bunların bizzat Kur’an’da yer alıyor oluşu inkâr edilmelerini imkânsız kılıyordu. Bu durumda “aydın ilahiyatçı”nın imdadına “tarihsellik” tezi yetişti. Evet, bu ve benzeri hükümler Kur’an’da mevcuttu ve bir dönem uygulanmıştı. Ancak onların uygulandığı toplum ile bugünkü toplum arasında “gelişmişlik” bakımından kıyas kabul etmez bir farklılık, hatta uçurum vardı. Dolayısıyla o “ilkel” hükümler bugünün gelişmiş toplumuna değil, o günün “ilkel” insanına hitap etmektedir. Bugün onların herhangi bir geçerliliği yoktur!  Sosyal Darvinizm


  Müslümanlar Darvin’in biyolojik zeminde ifade ettiği “doğal seleksiyon” tezini refleks bir tepkiyle reddetmiştir. Ancak her ne hikmetse biyolojik Darvinizm’in bir versiyonu olan “Sosyal Darvinizm”i büyük ölçüde ve sessiz sedasız kabul etmiş durumda olduğumuz kimsenin dikkatini çekmiyor.


  Efendimiz s.a.v., “Kuşakların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları izleyenler, sonra onları izleyenler gelir...” (Buharî, Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel...) buyurduğu ve Sahabe döneminden itibaren her kuşak, ilmin ve ilim adamlarının gittikçe azalmakta olduğunu, dolayısıyla insanî değerlerde bir düşüş olduğunu vurguladığı halde, birileri bize bunun tam aksini telkin edip duruyor: İnsanlık gittikçe gelişiyor diyorlar; bilgi çağında yaşadığımızı söylüyorlar.


  Kur’an’ı “tarihsellik” tezleri doğrultusunda anlamaya çalışanların, Darvinizm’in sosyal versiyonunu temel bir gerçek olarak kabul ettikleri -kendileri tarafından söylenmese bile- açıkça görülüyor. Zira Kur’an’ın bazı hükümlerinin bugün için “miadını doldurmuş”, dolayısıyla “uygulanamaz” olduğu tezlerinin temelinde Sosyal Darvinizm olgusunun kabulü yatar. Aksi takdirde şu sorunun cevabını vermeleri mümkün değildir: Niçin Kur’an’ın bazı hükümleri geçmişte uygulanabilir olduğu halde bugün bu özellikte değildir?


  Bu sorunun cevabı tekdir: Çünkü bugün hırsızlık yaptı diye kimsenin elini kesemezsiniz. Hırsıza daha “çağdaş” bir ceza vermelisiniz.


  İşte her kim ki bu “çağdaşlık-çağdışılık” anlayışını kabul etmiştir, işte o, günümüzde insanlığın geçmişe oranla daha “gelişmiş” olduğunu kabul etmekle “Sosyal Darvinist” olduğunu ilan etmiş demektir!


  “Bundan ne çıkar?” diye soran çıkabilir. Ama biraz düşününce bundan ne çıktığını anlamak zor değildir. İnsanın, benimsediği değerler ve ifade ettiği kıymet bakımından geçmişe oranla bugün daha ileri bir noktada olduğunu söyleyenler, aslında, nefsinin zebunu kılınmış modern insanının Sahabe’den daha üstün olduğunu söylemiş oluyor.


  “Sahabe döneminde yaşayanlar Kur’an’ın hukukî emir ve yasaklarına uymak zorundadır; ama bugün için bu hükümler tarihseldir, bugünün insanını bağlamaz” demekle, bugünün insanının Sahabe’den üstün olduğunu söylemek arasında hiçbir fark yoktur.


  Ali el-Karî, kendi dönemi için (vefat tarihi 1605’tir) şöyle bir tesbitte bulunuyor: “(...) İlim her geçen zaman gittikçe azalmakta, cehalet ise artmaktadır. Zamanımız alimlerinin ilimde terakki etmesi, günümüzde ilmin seviyesinin düşmüş olmasındandır. Yoksa öncekiler ile sonrakiler arasında ne ilim bakımından, ne de amel, hilm, fazilet, tahkik ve tetkik bakımından bir benzerlik vardır. Zira Efendimiz s.a.v.’in zamanından gittikçe uzaklaşıyor olmak, ilmin azalmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Tıpkı ışık kaynağından uzaklaşmanın, karanlığı artırıp aydınlığı azaltması gibi...


  Buna el-Buhârî’nin rivayet ettiği şu hadis de delalet etmektedir: ‘Ümmetim hiçbir yıla girmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın.’” (Mirkâtu’l-Mefâtîh, 1/507)

  EbuBekir Sifil

 3. 16.Ağustos.2012, 17:05
  2
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir
  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akılerdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...BAKARA 170

  O küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar.BAKARA 171


  Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hâlâ akıllarını işletmiyorlar mı? YASİN 68

  DAHA YAZAYIM MI 40-50 AYET DAHA VAR BÖYLE ?

  HEE EN ÖNEMLİSİNİ UNUTMUŞUM..

  Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. YUNUS 100 4. 16.Ağustos.2012, 17:05
  2
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akılerdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...BAKARA 170

  O küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar.BAKARA 171


  Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hâlâ akıllarını işletmiyorlar mı? YASİN 68

  DAHA YAZAYIM MI 40-50 AYET DAHA VAR BÖYLE ?

  HEE EN ÖNEMLİSİNİ UNUTMUŞUM..

  Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. YUNUS 100


 5. 16.Ağustos.2012, 17:42
  3
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  şu olduğunu iddia ettiğin aklını kullansan da yazıları okuyup öyle cevab yazsan
  biz de sen de bir akıl olduğu iddianda sadık olduğunu bir anlasak


 6. 16.Ağustos.2012, 17:42
  3
  âb ü kil
  şu olduğunu iddia ettiğin aklını kullansan da yazıları okuyup öyle cevab yazsan
  biz de sen de bir akıl olduğu iddianda sadık olduğunu bir anlasak

 7. 16.Ağustos.2012, 17:56
  4
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  Aklı kullanmaya yeni din diye ithamda bulunan bir yazıya gerekli cevabı ayetlerle verdiğimi düşünüyorum


 8. 16.Ağustos.2012, 17:56
  4
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Aklı kullanmaya yeni din diye ithamda bulunan bir yazıya gerekli cevabı ayetlerle verdiğimi düşünüyorum

 9. 16.Ağustos.2012, 18:07
  5
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  geçekten de kısacık bir yazıyı dahi okuyamıyorsun
  okuyorsan da anlamıyorsun değil mi?
  halbuki yazıda aklı kullanmak kötülenmiyor
  akılcılık adı altında ayetlerin reddedilmesi kötüleniyor

  yoksa sen de Kur'an ayetlerinin bir kısmının artık geçersiz olduğunu mu savunuyorsun?


 10. 16.Ağustos.2012, 18:07
  5
  âb ü kil
  geçekten de kısacık bir yazıyı dahi okuyamıyorsun
  okuyorsan da anlamıyorsun değil mi?
  halbuki yazıda aklı kullanmak kötülenmiyor
  akılcılık adı altında ayetlerin reddedilmesi kötüleniyor

  yoksa sen de Kur'an ayetlerinin bir kısmının artık geçersiz olduğunu mu savunuyorsun?

 11. 16.Ağustos.2012, 18:22
  6
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  Haşa Kuran ayetleri evrenseldir her çağa ayak uydurabilir o yüzden Allah daracık bir alana sığdırmamış bazı şeyleri insanların insiyatifine bırakmıştır.


 12. 16.Ağustos.2012, 18:22
  6
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Haşa Kuran ayetleri evrenseldir her çağa ayak uydurabilir o yüzden Allah daracık bir alana sığdırmamış bazı şeyleri insanların insiyatifine bırakmıştır.

 13. 16.Ağustos.2012, 21:08
  7
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  nedir o Allah'ın insanların inisiyatifine bıraktığı şeyler?

  Alıntı
  Allah daracık bir alana sığdırmamış
  Kur'an sana göre dar bir kitap mıdır?
  yoksa diğer hadis inkarcılarının iddia ettiği gibi lazım olan herşeyin açıklandığı bir kitab mıdır?

  mesela şunu diyen bir adama ne dersin:
  Alıntı
  Sana bu Kitap'ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.NAHL 89

  Bu ayetin yoruma ihtiyacı var mı ? Herşeyi açıkladık diyen ayettde neden bir kısmını sünnete bıraktım demiyor ? Sen Allahla inatlaşıyorsun tekrar ediyorum ..
  bu adama göre Allah bazı şeylerin açıklamasını sünnete bile bırakmamışken
  sana göre Allah bazı şeylerin açıklamasını zeka ve anlayış bakımından asla Resulullahın seviyesine çıkamayacak insanlara bırakmış
  acaba hanginiz haklısınız?

  hem yukardaki iddianın sahibi
  Kur'an'da "size lazım olan şeylerin bir kısmını sünnete bıraktım" diye bir ayet olmadığı için
  sünnete karşı çıkıyor
  sana göre Kur'an'da "bazı şeyleri insanların insiyatifine bıraktım" diye bir ayet mi var?

  gerçekten merak ediyorum
  siz ikinizi biraraya getirsek tartıştırsak nasıl bir sonuç çıkar acaba? 14. 16.Ağustos.2012, 21:08
  7
  âb ü kil
  nedir o Allah'ın insanların inisiyatifine bıraktığı şeyler?

  Alıntı
  Allah daracık bir alana sığdırmamış
  Kur'an sana göre dar bir kitap mıdır?
  yoksa diğer hadis inkarcılarının iddia ettiği gibi lazım olan herşeyin açıklandığı bir kitab mıdır?

  mesela şunu diyen bir adama ne dersin:
  Alıntı
  Sana bu Kitap'ı indirdik ki herşey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.NAHL 89

  Bu ayetin yoruma ihtiyacı var mı ? Herşeyi açıkladık diyen ayettde neden bir kısmını sünnete bıraktım demiyor ? Sen Allahla inatlaşıyorsun tekrar ediyorum ..
  bu adama göre Allah bazı şeylerin açıklamasını sünnete bile bırakmamışken
  sana göre Allah bazı şeylerin açıklamasını zeka ve anlayış bakımından asla Resulullahın seviyesine çıkamayacak insanlara bırakmış
  acaba hanginiz haklısınız?

  hem yukardaki iddianın sahibi
  Kur'an'da "size lazım olan şeylerin bir kısmını sünnete bıraktım" diye bir ayet olmadığı için
  sünnete karşı çıkıyor
  sana göre Kur'an'da "bazı şeyleri insanların insiyatifine bıraktım" diye bir ayet mi var?

  gerçekten merak ediyorum
  siz ikinizi biraraya getirsek tartıştırsak nasıl bir sonuç çıkar acaba?


 15. 16.Ağustos.2012, 22:44
  8
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  1. si o adama dedıgın yazıyı yazan benim ama senin dar kafan anlamıyor ne yazık ki , herşeyin açıklandığı kitap Kuranda senin hangi renk elbise giyeceğini tabiki açıklamaz gerekli olan ve dinde olması gerekenler açıklanmıştır bunu anlamıyorsan tam bir cahilsin


 16. 16.Ağustos.2012, 22:44
  8
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  1. si o adama dedıgın yazıyı yazan benim ama senin dar kafan anlamıyor ne yazık ki , herşeyin açıklandığı kitap Kuranda senin hangi renk elbise giyeceğini tabiki açıklamaz gerekli olan ve dinde olması gerekenler açıklanmıştır bunu anlamıyorsan tam bir cahilsin

 17. 17.Ağustos.2012, 00:59
  9
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  yani işine gelince Allah her şeyi Kur'an'da açıklamıştır
  işine gelince de her şey Kur'an'da açıklanmamıştır diyen
  biri olduğunu kabul ediyorsun
  olsun bu da bir gelişme

  ama hala sorularıma tamamen cevab vermiş değilsin


 18. 17.Ağustos.2012, 00:59
  9
  âb ü kil
  yani işine gelince Allah her şeyi Kur'an'da açıklamıştır
  işine gelince de her şey Kur'an'da açıklanmamıştır diyen
  biri olduğunu kabul ediyorsun
  olsun bu da bir gelişme

  ama hala sorularıma tamamen cevab vermiş değilsin

 19. 17.Ağustos.2012, 01:22
  10
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  Din tamamen açıklanmıştır din dışı alan insanlara bırakılmıştır anladın mı ? tekrar yazabılırım ?


 20. 17.Ağustos.2012, 01:22
  10
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Din tamamen açıklanmıştır din dışı alan insanlara bırakılmıştır anladın mı ? tekrar yazabılırım ?

 21. 17.Ağustos.2012, 01:38
  11
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 44
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  o halde bana günde kaç defa ve kaç rekat namaz kıldığını
  hadi bu zor geldi diyelim
  herhangi bir vakit namazını kaç rekat kıldığını
  ayetlerle yaz

  mesela öğle namazına şöyle başlarım sebebi şu ayettir
  sonra şunu yaparım sebebi şu ayettir
  diye tek tek yaz bakalım


 22. 17.Ağustos.2012, 01:38
  11
  âb ü kil
  o halde bana günde kaç defa ve kaç rekat namaz kıldığını
  hadi bu zor geldi diyelim
  herhangi bir vakit namazını kaç rekat kıldığını
  ayetlerle yaz

  mesela öğle namazına şöyle başlarım sebebi şu ayettir
  sonra şunu yaparım sebebi şu ayettir
  diye tek tek yaz bakalım

 23. 17.Ağustos.2012, 01:40
  12
  Kuranıanla
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2012
  Üye No: 95665
  Mesaj Sayısı: 445
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hadis İnkarcılarının Amacı Kur'an'ı Tahrib Etmektir

  Daha önce yazdım sana yazdıgım yazıyı bile kopyaladım namaz vakitleriyle ilgili sende ciddi beyin hasarı var sevgılı kardesım


 24. 17.Ağustos.2012, 01:40
  12
  Kuranıanla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Daha önce yazdım sana yazdıgım yazıyı bile kopyaladım namaz vakitleriyle ilgili sende ciddi beyin hasarı var sevgılı kardesım
+ Yorum Gönder
Git 12 Son