Usul-ü Fıkıh Veya Fıkıh İlmi Mitodolojisi 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  mumsema Administrator
  mumsema
  Administrator
  mumsema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 20.Ocak.2007
  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 5,567
  Tecrübe Puanı: 87
  Yer: Türkiye

  Usul-ü Fıkıh Veya Fıkıh İlmi Mitodolojisi


  USUL-Ü FIKIH veya FIKIH İLMİ METODOLOJİSİ

  İslam ve ilimler denilince İslam dininin ilim
  dünyasına neler kazandırdığı akla gelir. İlimde esas
  olan doğruyu bulmak ve böylece yanlıştan kurtulmaktır.
  Herhangi bir alanda doğruyu ve gerçeği bulmak için
  çalışmanın ilk şartı da her şeyden evvel doğru
  düşünmek ve doğru bir yol ve yönteme sahip olmaktır.
  İşte İslam dini insanlık alemine aynı zamanda ilimde
  doğru düşünmeyi de öğretmiştir.
  İllet ve sebeplere dayanarak bir hükme ve bir
  neticeye varma işi ilmin takip ettiği bir yoldur. Bu
  ilim yolunu hukukta ilk defa ortaya koyan müslümanlar‘dır. Bu hususta merhum Muhammed Hamidullah şöyle söylüyor: “Sözü bitirmek için İslam’ın en mühim yardımlarından birisinden bahsedeceğim: İslam’dan evvel Hukuk ilmi mevcut olmadığını işitmekten büyük bir hayrete düşmeyiniz. Tekrar ediyorum. Hukuk ilmi İslam’dan evvel mevcut değildi. Çinlilerin, Babillilerin, Hinduların, Yunanlıların ve Romalıların ve diğerlerinin ancak kanunları vardı, fakat hattı hareket kaidelerinin üstünde mücerred bir hukuk ilimleri yoktu. Bu hukuk ilmi, kanunun kaynakları, hukukun felsefesi, teşri metodları tefsir, tatbik vesaire gibi müesseseleri ele alır. Dünyada böyle bir mevzu üzerine yazılmış en eski eser, mücerred hukuk ilminin vazıı İmam Şafii’nin “Hukukun Kökleri”
  (Usulü’l-Fıkıh) tesmiye ettiği (Risale) adlı eseridir;
  ona göre bu ilim, kökleri teşkil ettiği halde, Kanun
  Kaideleri dalları (füruu) teşkil eder.
  Eskiler, yalnız dallara (furua) maliktiler; müslümanlar yalnız furua malik olmakla kalmadılar, (usulü) kökleri düşünenler de evvela onlar olmuş oldu. Müslümanlarda Usulü’l-Fıkıh tarihini tetkik ederken müessisi İmam Şafii’den sonra bu ilmin tekamül ve inkişafını Türklere borçlu olduğunu görmekle hayrete düştüm: Matüridi, Cassas er-Razi, Debusi, Serahsi, Ebu’l-Yüsr Pezdevi, Ebu’l-Usr Pezdevi, Alaüddin Semerkandi hemen hepsi Ortaasya menşeli yani Türk idiler. Eski Türkler, dünyanın
  hiçbir yerinde, ne Romalılarda, ne Çinlilerde ve ne de
  diğer milletlerde mevcut olmayan bir hukuk ilmini icat
  etmek kabiliyetini gösterdiklerine göre, öyle ümit edilir ki, yeni Türkler, mazilerinin mirasını tetkik ve onların kıymetini takdir ettikten sonra diğerlerinden iktibas ve onları takip yerine, başkalarına yeniden şerefli bazı şeyler vermeyi ve onlara rehber olmayı bileceklerdir. (Prof. Muhammed Hamidullah, İslam Hukuku Etüdleri, Bir Yayıncılık İst.1984, s. 22)
  Hz. Peygamber İslam’ı sahabilere taklit ve tekrar metodu ile yani bir çocuğa ana lisanını öğretir gibi öğretti. Hatta “Bana bakın, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılınız.” Hadisi buna örnek olarak gösterilebilir. Yani Hz. Peygamber olayların hareket ve davranışların niçin ve nedenlerini, illet ve sebeplerini bir bir anlatmadı.
  Hz. Peygamber Dar-ı Bekaya göçtü, bu arada Suriye Bizanslılardan, Irak da İranlılardan alındı. Fakat bura halkları kısmen bozulmuş bir din ve ateşe tapma gibi şirk geleneklerine sahip olduklarından İslam’la çelişen bir takım sapık düşüncelere sahiptiler. İşte o zaman müslümanlar bir takım acayip fikir ve düşüncelerle karşı karşıya gelince alabora oldular. Yanlarında kendilerini irşad edecek peygamberleri ve
  onun büyük sahabileri de yoktu. İşte o zaman İslam
  âlimleri Kur’an’a sarıldılar ve onu bilimsel bir
  metotla yeniden anlamaya çalıştırlar. Kur’an ise
  arapça bir metindi. Arapça bir dil olunca ilk önce o
  dili anlamak gerekiyordu. İşte âlimler Kur’an’ı
  anlamak için sarf, nahiv, belağat (maani, bedi,
  beyan), luğat ve usulü’l-fıkıh gibi ilimleri ortaya
  koydular. Bu ilimlere dayanarak Kur’an ve Sünneti
  yeniden bilimsel bir şekilde anlamaya ve tüm
  meseleleri ve müşkilleri çözmeye çalıştılar. Yani
  Kur’an’ı bir yabancı dili öğrenir gibi, fiil, fail ve
  mefulleri bilerek, özne tümleç ve yüklemleri tesbit
  ederek, manaları anlamaya çalıştılar ve delillerden
  hükümleri çıkarmaya gayret gösterdiler. Bu bilimsel
  bir yoldu. Kişinin ana lisanını bilmesi ise “selika”
  adı verilen tabii-doğal bir yoldur.

  Aslında batı dünyasının müsbet ilim metodunun
  temelinde usulü fıkıh vardır dersek hata etmiş
  olmayız. Çünkü bu ilme İslam alimleri Fıkhın Kökleri
  veya Fıkhın Temelleri adı verirken Avrupalı yazarlar
  da Felsefenin Temelleri ve Sosyolojinin Temelleri adı
  altında eserler yazıyorlardı. Hatta Dekart’ın “Metod
  Üzerine Konuşmalar” adlı eserinin bile usul-ü fıkhın
  bir nevi adaptasyonu olduğunu söyleyenler vardır.
  Bu konuda Ahmet Hamdi Akseki, zamanımızdaki
  madde ile meşgul olan tecrübi ilimler için konulmuş
  bulunan metotları, Müslümanların daha önce hukuki
  olaylarda kullandıklarını, bugün nasıl tabiat
  kanunlarını bilmek için tabiat olaylarının sebebini
  bilmek gerekirse, fıkıh kurallarını tatbik edebilmek
  için de hükmün sebebini bilmek gerekir diye bir
  açıklama getirmektedir. Akseki, bu hususta “Şer’i
  İlimlerin Kıymeti” başlığı altında şunları
  söylemektedir:
  “Şimdi söylediğimiz veçhile, İslam alimleri
  İslami olan menba ve kaynakları kendilerine mahsus
  menhec, “metodoloji” ve usullerle tetkik ederek
  “Tefsir, Hadis, Tevhid, Fıkıh, Usul-i Fıkıh, Ahlak ve
  Tasavvuf” ve diğer ilimleri meydana getirmişlerdir.
  İslami olan ilimlerde tatbik olunan usuller, bugün
  modern ilimlerde kabul ve tatbik edilmekte olan usul
  ve menheclere tamamiyle uygundur.
  Çağımızda matematik ilimlerinde hakim olan
  delil, tecrübi ilimlerde hakim olan tecrübe; tüme
  varım, temsil (analoji), varsayım, sınıflama; tarih
  ilimlerinde hakim olan, haber ve rivayet tamamiyle
  İslam alimleri tarafından İslam ilimlerinde tatbik
  edilmiştir. Fransız filozoflarından Descartes
  (1596–1650) ile İngiliz filozoflarından Bacon
  (1561-1626) ve Stuart Mill (1806-1873) in ortaya
  koydukları nedensellik Kanunu’nu onlardan çok zaman
  evvel İslam alimleri tatbik etmişlerdi. Gerçekten son
  çağ filozoflarının olayların sebebini bulmak için
  kullandıkları bu usul, Fıkıh Usulü âlimleri tarafından
  olayların hükümlerinin sebeplerini bulmak için tatbik
  ediliyordu. Bugün bir olayın sebebi belirlendikten
  sonra nasıl bir kanun belirlenmiş olursa, hukukta da
  olayı ilgilendiren şer’i bir hükmün sebebi
  belirlendikten sonra hüküm ortaya konur. Bugün tabiat
  kanunlarını bilmek için tabii olayların sebebini
  bilmek nasıl gerekiyorsa, hukuk kaidelerinin tatbik
  edilmesi için de hükümlerin sebeplerini bilmek
  gerekir. İşte İslam ilimleri bu usul çerçevesinde
  meydana gelmiş ve toplanmıştır.” (Ahmet Hamdi Akseki,
  İslam Dini, Başnur Matbaası Ankara-1972, s. 31-32)
  Ömer Nasuhi Bilmen de konuyla ilgili
  olarak, Batıda fizik, kimya ve biyoloji gibi deneysel
  bilimlerde uygulanan usul ve metodu İslam alimlerinin
  dilde, yani Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten hüküm ve kanun
  çıkarmada bin iki yüz yıl önce tatbik ettiklerini,
  böylece müslümanların sosyal (ve hukuk) kanunlarını
  bulmada kullandıkları metodu Batı bilginlerinin madde
  kanunlarını bulmada kullandıklarını ifade ederek şöyle
  diyor:
  “Son zamanlarda batı bilginleri,
  tarihlerde, kanunlarda, deneysel bilimlerde ve başka
  yerlerde tatbik edilmek üzere (metodoloji = tatbiki
  mantık) denilen mecmuai usulü tedvin ederek ilim
  alanında bir muntazam tetkik ve tenkit yolu meydana
  getirmişlerdir. İslam alimleri ise bundan bin iki yüz
  şu kadar yıl önce “fıkıh usulü” ilmini tedvin
  etmişlerdir ki, bu güzide ilim, dil ile ilgili
  meselelere, rivayetlere, kelime ve cümlelerin özellik
  ve ayrıcalıklarına, delillerin kuvvet ve zayıflık
  derecelerine ve diğerlerine yönelik olan en gelişmiş
  usul ve kaideleri kendisinde toplamış bulunmaktadır.
  “Hadis Usulü” ilmi de bu hususta ayrıca anılmaya
  değerdir. Artık kendisini hukuka vermiş hiçbir kimse
  bu usul ilminden uzak kalamaz.” (Ömer Nasuhi Bilmen,
  Hukuk-ı İslamiyye, I, 40)
  Fıkıh İmam Azama göre “Kişinin hak
  ve vazifelerini bilmesidir” şeklinde tarif edilmiştir.
  Bu tarif herhangi bir konu ile sınırlandırılmadığı
  için genel bir tarif olup mükellefin bütün yönlerini
  içersine alır. Artık fert, iman – itikad, amel, ahlak
  ve tasavvuf bütün bu konularda hak ve vazifelerini
  bildiği zaman fıkhı bilmiş olur. Yani Ebu Hanife’ye
  göre iman amel ve ahlak konuları da fıkhın içinde
  mütaala edilmektedir. Fakat daha sonra gelenler “amelen” kaydını getirdikleri için Hanefi mezhebinde fıkıh kişinin ameli yönden lehinde ve aleyhinde olan şeyleri (yani hak ve vazifelerini, alacak ve borçlarını) bilmesidir, şeklinde tarif edilmiştir.
  Şafiiler ise fıkhı “Şeri-ameli hükümleri
  tafsili delillerinden çıkarıp bilmektir diye tarif
  ederler. Mesela bir müslüman abdest ayetinden üç uzvun
  yıkanmasını ve başın meshedilmesinin farz olduğunu
  çıkarıp bildiği zaman fıkıh yapmış olur.
  Usul-ü fıkıh ise fıkhi hükümleri çıkarmaya
  yarayan kaideleri bilmektir diye tarif edilmektedir.
  Öyleyse fıkıh usulü, ameli hükümleri, tafsili
  delillerinden istinbat etmek için gereken metodları
  tanıtan kaideler ilmi olur. Mesela emrin vücubu,
  nehyin de haramlığı gerektirdiğini bize fıkıh usulü
  öğretir. Fakih, farz olup olmaması bakımından namazın
  hükmünü ortaya koyacağı zaman “Namazı dosdoğru kılın”
  (Nisa 4/ 102, En’am 6/ 72) ayetini okur.
  Usul, hukukçunun (fakihin), delillere
  dayanarak hüküm çıkarırken tutacağı yolu ve delilleri
  kuvvetine göre tertip ederek, Kur’an’ı Sünnetten,
  Sünneti kıyas ve doğrudan doğruya nassa dayanmayan
  diğer delillerden öne almasını açıklayan metodlardır.
  Fıkıh ise, bu metodlara bağlı kalınarak hükümlerin
  çıkarılmasıdır. Yani fıkıh hükümleri delilleri ile
  birlikte bilmektir.
  Fıkıh usulünün konusu bu ilmin tarifinden
  çıkarılabilir. Fıkhın konusu ayrı ayrı delilleriyle
  hükümlerdir. Yani fıkıh bir nevi neticeleri verir ve
  bu neticelerin yani hükümlerin aynı zamanda
  delillerinden de bahseder. Fıkıh usulüne gelince bu
  ilim, hüküm çıkarma yani istinbat metodunu konu olarak
  ele alır. Her iki ilim, delillerden bahseder bu
  bakımdan birbirine benzerler ancak ayrıldıkları
  taraflar da vardır. Fıkıh, cüzi ve ameli hükümleri
  çıkarmak için delilleri ele alır ve her delilin ifade
  ettiği hükmü tayin eder.
  Fıkıh usulü ise delillerden hüküm çıkarma
  metodunu, delillerin hüccet olma bakımından derece ve
  durumlarını inceler. Mesela Kur’an’ın hüccet oluşunu,
  Sünnetten önce geldiğini ve şeriatın aslını teşkil
  ettiğini, zanni ve kati delili, nassların zahirleri
  arasında bir çatışma olduğu zaman gidilecek yolu
  gösteren metodu, çeşitli ibarelerin delalet derecelerini, hass ve amm’ın mertebelerini açıklar.
  Mükellef kime derler, mükelleflerin işlemesi ve
  işlememesi gibi konular yani farz vacip sünnet
  müstehap haram mekruh ve müfsid konularını inceler.
  Hastalık delilik vesaire gibi mükelleflere arız olan
  ve onların sorumluluklarını azaltan ya da tamamen
  ortadan kaldıran durumları tesbit eder.
  Bu düşüncelerle diyebiliriz ki, fakihin doğru
  yoldan sapmaması için hüküm çıkarırken bağlı kalması
  lüzumlu olan metodla ilgili bütün hususlar Fıkıh
  usulünün konusuna dahildir. Netice olarak fıkıh
  usulünün konusu ne sadece deliller ve ne de sadece
  hükümlerdir, belki hüküm çıkarma bakımından delillerin
  nasıl kullanılacağını göstermekle hem deliller ve hem
  de hükümleridir, diyebiliriz.
  Fıkıh usulünün doğuşu fıkıh ile beraber
  olmuştur. Fakat Fıkıh usulü fıkıhtan sonra tedvin
  edilmiştir.
  İstinbat yani hüküm çıkarma işi, Hz.
  Peygamberden sonra sahabiler çağında başladığına göre,
  sahabiler arsında yer alan Abdullah b. Mesud, Hz. Ali
  ve Hz. Ömer gibi fakihler, herhangi bir konuda hüküm
  verirken tamamen bağımsız, hiçbir kayıt ve esasa
  bağlanmaksızın fikir beyan etmiyorlardı. Onlar bir
  fikir beyan ederken ve bir konuda hüküm verirken bir
  takım kural ve kaidelere uyarak düşüncelerini ifade
  ediyorlardı. Mesela Hz. Ali içki içenlere verilecek
  ceza hakkında “İnsan içki içince hezeyanda bulunur,
  hezeyanda bulununca kazf (zina iftirası) eder,
  dolayisiyle içki içen kimseye kazf cezası gerekir”
  derken neticeye veya zerayi esasına göre hüküm verme
  Metodunu kullanmış oluyordu. Abdullah İbn Mesud da
  “kocası ölen hamile bir kadının iddeti doğuma
  kadardır” diyor ve “Gebe olanların iddeti, doğurmaları
  ile tamamlanır.”
  (Talak 65/ 4) ayetini sözüne delil olarak getirdikten
  sonra, Talak suresinin Bakara suresinden sonra
  geldiğini anlatmak istiyordu. Böylece o bir fıkıh
  usulü kuralına işaret ediyordu. Bu da sonra gelen
  nassın, önce gelen nassı nesh veya tahsis etmesidir.
  İşte sahabiler her zaman açıklamasalar bile
  içtihatlarında bu gibi metodlara uyuyorlardı.
  Tabiiler çağında Medine’de Said el-Müseyyeb
  ve diğerleri, Irakta Alkame ve İbrahim en-Nahai gibi
  zatlar fetva veriyorlardı. Bunlar Kur’an, Sünnet ve
  sahabenin fetvaları ışığında hareket ediyorlardı. Nass
  bulunmayan yerlerde ise kimisi, maslahata dayanıyor
  kimisi de kıyas yapıyordu. Müctehid imamlar devrinde
  ise yavaş yavaş mezhepler teşekkül ediyor ve her
  ekolün kendine göre istinbat metodu ortaya çıkmış
  oluyordu. Mesela İmam Azam’ın ve İmam Malikin kendine
  mahsusu metodları vardı.
  İmam Şafii’ye geldiğimiz zaman onun fıkıh
  usulünü tedvin ettiğini ve istinbat metodlarını tesbit
  ettiğini görüyoruz. Onun için bu ilmi ilk defa yazıya
  geçiren ve bu konuda ilk eser yazan İmam Şafiidir.
  Onun er-Risale adlı eseri bize kadar ulaşan bu konuda
  ilk yazılmış eserdir.(M.Ebu Zehra İslam Hukuku
  Metodolojisi s. 22-23) Böylece bu ilmin ilk
  kurucusunun İmam Şafii olduğu ortaya çıkmaktadır.
  Her ilim dalının bir terminolojisi vardır.
  Terimleri bulunmayan bir alana ilim denilemez. Terim,
  kök manasından başka bir anlam taşıyan ve bu anlam o
  ilme mensup bütün bilginler tarafından ittifakla
  kullanılan kelimedir. Terimler bir nevi ilimlerin
  dilidir. Eğer bir alanda herkesin kendine göre
  terimleri varsa, ıstılahları varsa herkesin yolu ayrı
  demektir. Bu takdirde burada ilimden bahsedilemez.
  Mesela tarikat ve tasavvuf şahıslara göre değiştiği,
  kal işi değil hal işi olduğu için ilim değildir. İlim
  her kesin ittifakla bir kelimeyi aynı anlamda
  kullanmalarıdır. O yüzden usulü fıkıh bir terminoloji
  ortaya koymuştur. Mesela Kitap Sünnet İcma Kıyas...
  Haberi vahid, meşhur, mütevatir. Delil, hüküm, hass,
  amm, müşterek, müevvel bunlardan birkaçıdır. Kitap
  denildiği zaman bundan herkesin anladığı Kuran-ı
  Kerimdir. Başka bir şey anlaşılamaz. Buna göre fizik,
  kimya, astronomi ve biyoloji ilim olduğu gibi, fıkıh,
  usulü fıkıh kelam gibi disiplinler de ilimdir. O
  nedenle bugün İlahiyat fakülteleri din adamı değil,
  ilim adamı yetiştirmektedir.

  Prof. Dr. Osman EskicioğluDEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ecir Devamlı Üye
  Ecir
  Devamlı Üye
  Ecir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 31.Temmuz.2007
  Üye No: 1608
  Mesaj Sayısı: 706
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 31
  Yer: Sükûtun kıyısı...

  --->: Usul-ü Fıkıh Veya Fıkıh İlmi Mitodolojisi


  Faydalı bir paylaşım olmuş.Allah razı olsun hocam...


+ Yorum Gönder