Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları Allah'ın isimleri ve anlamları 5 üzerinden 4.69 | Toplam : 13 kişi
 1. 1
  mumsema Administrator
  mumsema
  Administrator
  mumsema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 20.Ocak.2007
  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 7,410
  Tecrübe Puanı: 106
  Yer: Türkiye

  Esmâ-ül Hüsnâ


  ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
  Esmâ-i Husnâ
  Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.
  Bir âyet-i kerîmede:
  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:
  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.
  "Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."
  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:
  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

  Allah,
  er-Rahmân, er-Rahîm,
  el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
  el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
  el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,
  el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,
  el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,
  el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
  eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
  el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
  el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
  el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
  el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
  el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,
  el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
  Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',
  el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',
  en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,
  el-Vâris, er-Reşîd,
  es-Sabûr.


  "El-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  "El-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  "Er-Rahim"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. (ahirette)
  "Er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. (dünyada)
  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  "El-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  "El-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

  "El-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  "El-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık. "Es-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

  "El-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

  "El-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

  "El-Bâri"
  Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

  "El-Halik"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.

  "El-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

  "El-Alim"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

  "El-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

  "El-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

  "El-Vahhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

  "El-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.

  "El-Muiz"
  İzzet veren, aziz kılan.

  "Er-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

  "El-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

  "El-Basit"
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

  "El-Kabıt"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  "El-Adl"
  Son derece adaletli olan.

  "El-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

  "El-Basir"
  Her şeyi gören.

  "Es-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

  "El-Müzil"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

  "El-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.

  "El-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.

  "El-Halim"
  Yumuşak devranan, hilmi çok olan.

  "El-Habir"
  Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

  "El-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

  "El-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.

  "El-Hafız"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi âfat ve belâdan koruyan.

  "El-Kebir"
  Pek büyük.

  "El-Aliyy"
  Çok yüce.

  "Eş-Şekur"
  Kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

  "El-Mucib"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.

  "El-Rakib"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

  "El-Kerim"
  Çok ikram edici, keremi olan.

  "El-Celil"
  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

  "El-Hasib"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.

  "El-Bais"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  "El-Mecid"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.
  "El-Vedûd"
  İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  "El-Hakim"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Administrator
  mumsema
  Administrator
  mumsema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 20.Ocak.2007
  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 7,410
  Tecrübe Puanı: 106
  Yer: Türkiye

  --->: Esma-ül hüsna  "El-Vâsi"
  Lütfu bol olan.
  "El-Metin"
  Çok sağlam, çok kuvvetli.

  "El-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.

  "El-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

  "El-Hakk"
  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

  "Eş-Şehid"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

  "El-Muid"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

  "El-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

  "El-Muhsi"
  Nâmütenahi (sınırsız) de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.

  "El-Hamid"
  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

  "El-Veliyy"
  Seçkin kullarının dostu.

  "El-Vacid"
  İstediğini istediği vakit bulan.

  "El-Kayyum"
  Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı.

  "El-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

  "El-Mümit"
  Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

  "El-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

  "El-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

  "El-Kadir"
  İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

  "Es-Samed"
  Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değil.

  "El-Vahid"
  Tek, Bir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'âilinde ortağı ve benzeri olmayan.

  "El-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

  "Ez-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.

  "El-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

  "El-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.

  "El-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

  "El-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.

  "Et-Tevvab"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  "El-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  "El-Müteali"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.

  "El-Vâli"
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

  "El-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.

  "Zülcelali ve'l-İkram"
  Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.

  "Malik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi ezeli sahibi.

  "El-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.

  "El-Afüvv"
  Affeden, mağfiret eden.

  "El-Muntekim"
  Günahkarlara, adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.

  "El-Mani"
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

  "El-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.

  "El-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.

  "El-Cami"
  İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.

  "El-Muksit"
  Hükmünde ve ef'âlinde adaletli olan.

  "El-Bedi"
  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  "El-Hadi"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  "En-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  "En-Nafi"
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  "Ed-Darr"
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  "Es-Sabur"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  "Er-Reşid"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

  "El-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

  "El-Baki"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.


 3. 3
  mumsema Administrator
  mumsema
  Administrator
  mumsema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 20.Ocak.2007
  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 7,410
  Tecrübe Puanı: 106
  Yer: Türkiye

  --->: Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları


  Allah cc hepimizden razı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  meryemgül1 ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 21.Haziran.2009
  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 2,531
  Tecrübe Puanı: 64
  Yer: Türkiye

  --->: Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları


  Esmâ ül Hüsnâ ve anlamları için Allah c.c. razı olsun emeğinize sağlık kardeşler


 6. 5
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 1,994
  Tecrübe Puanı: 59
  Yer: çalışma odam:)

  Esmâ-ül Hüsnâ ve anlamları kısaca"El-Kuddüs"
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  "El-Melik"
  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  "Er-Rahim"
  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden. (ahirette)
  "Er-Rahman"
  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden. (dünyada)
  "Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  "El-Cebbar"
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  "El-Aziz"
  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  "El-Müheymin"
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  "El-Mü'min"
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık. "Es-Selam"
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

  "El-Gaffar"
  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  "El-Musavvir"
  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  "El-Bâri"
  Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  "El-Halik"
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
  "El-Mütekebbir"
  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  "El-Alim"
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  "El-Fettah"
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  "El-Rezzak"
  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  "El-Vahhab"
  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  "El-Kahhar"
  Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim.
  "El-Muiz"
  İzzet veren, aziz kılan.
  "Er-Rafi"
  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  "El-Hafıd"
  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  "El-Basit"
  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  "El-Kabıt"
  Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  "El-Adl"
  Son derece adaletli olan.
  "El-Hakem"
  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  "El-Basir"
  Her şeyi gören.
  "Es-Semi"
  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  "El-Müzil"
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  "El-Gafur"
  Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  "El-Azim"
  Pek azametli olan, yüce.
  "El-Halim"
  Yumuşak devranan, hilmi çok olan.
  "El-Habir"
  Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  "El-Latif"
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  "El-Mukit"
  Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.
  "El-Hafız"
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi âfat ve belâdan koruyan.
  "El-Kebir"
  Pek büyük.
  "El-Aliyy"
  Çok yüce.
  "Eş-Şekur"
  Kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  "El-Mucib"
  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
  "El-Rakib"
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  "El-Kerim"
  Çok ikram edici, keremi olan.
  "El-Celil"
  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  "El-Hasib"
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  "El-Bais"
  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  "El-Mecid"
  Şanı, şerefi çok üstün olan.
  "El-Vedûd"
  İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  "El-Hakim"
  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

  "El-Vâsi"
  Lütfu bol olan.
  "El-Metin"
  Çok sağlam, çok kuvvetli.
  "El-Kaviyy"
  Pek kuvvetli.
  "El-Vekil"
  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  "El-Hakk"
  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  "Eş-Şehid"
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  "El-Muid"
  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  "El-Mubdi"
  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  "El-Muhsi"
  Nâmütenahi (sınırsız) de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.
  "El-Hamid"
  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  "El-Veliyy"
  Seçkin kullarının dostu.
  "El-Vacid"
  İstediğini istediği vakit bulan.
  "El-Kayyum"
  Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı.
  "El-Hayy"
  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  "El-Mümit"
  Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  "El-Muhyi"
  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  "El-Muktedir"
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  "El-Kadir"
  İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  "Es-Samed"
  Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç birşeye muhtaç değil.
  "El-Vahid"
  Tek, Bir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'âilinde ortağı ve benzeri olmayan.
  "El-Macid"
  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  "Ez-Zahir"
  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  "El-Ahir"
  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  "El-Evvel"
  Her şeyden önce var olan.
  "El-Muahhir"
  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  "El-Mukaddim"
  İstediğini öne getiren, öne alan.
  "Et-Tevvab"
  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  "El-Berr"
  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  "El-Müteali"
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
  "El-Vâli"
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  "El-Batın"
  Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
  "Zülcelali ve'l-İkram"
  Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.
  "Malik'ül-Mülk"
  Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  "El-Rauf"
  Merhamet edici, pek şefkatli.
  "El-Afüvv"
  Affeden, mağfiret eden.
  "El-Muntekim"
  Günahkarlara, adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.
  "El-Mani"
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  "El-Muğni"
  Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan.
  "El-Ganiyy"
  Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
  "El-Cami"
  İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
  "El-Muksit"
  Hükmünde ve ef'âlinde adaletli olan.
  "El-Bedi"
  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  "El-Hadi"
  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  "En-Nur"
  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  "En-Nafi"
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  "Ed-Darr"
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  "Es-Sabur"
  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  "Er-Reşid"
  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  "El-Varis"
  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  "El-Baki"
  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.


+ Yorum Gönder