Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009


  Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009

  İMAM HATİP B

  1. ağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u isti'la"dan değildir?
  A) 6 B) 7 C) 8 D) 9


  2. : "Limen İrteda - İrci'i"kelimelerinde Ra (r) harfi nasilokunur?
  A) İnce okunur.
  B) Kalın okunur.
  C) İmale yapılarak okunur.
  D) Hem ince hem kalın okumak caizdir.


  3. raat imamların ekserisine göre hadır usulüile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  4. Hud Süresi 44. ayette (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا)’da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
  A) iam B) 1zhar C) iklab D) ihfa

  5. raatıAsım'a göre Fussilet Süresi 44. ayette(V:BD=W?X=A=Y) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma (ekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) işmam B) imale C) ibdal D) Teshil

  6. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
  A) işmam B) Revm C) imale D) Teshil

  7. Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
  A) Vacip B) Sünnet C) Caiz D) Mendup

  8. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?
  A) Medd-i Muttasıl B) Medd-i Munfasıl C) Medd-i Tabii D) Medd-i lîn

  9. Hem yazıda, hem de okunu(ta bulunan, kelimenin gerek vaslıve gerekse vakfıhâlinde değmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?
  A) Vasıl Hemzesi B) Harf-i med C) Kat’ıHemzesi D) Asli Med

  10. Sebeb-i Med kaç tanedir?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  11. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
  A) Hems B) Safir C) Kalkale D) Med

  12. Med harflerinin adedi kaçtır?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  13. Harfin telaffuzu esnas*nda seste olu(an yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir?
  A) Mahreç B) Lahn C) Gunne D) S_fat

  14. Harflerin mahreç ve s*fatlar*na uymak suretiyle, Kur’an-* Kerim’i hatas*z okumay* konu edinen ilme ne denir?
  A) Tecvid 1lmi B) F_k_h 1lmi C) Hadis 1lmi D) Tefsir 1lmi

  15. K*raat imamlar*n*n Berae suresinin evvelindeokunmamas* hususunda ittifak ettikleri cümlenin ad* nedir?
  A) 1stiaze B) Besmele C) 1sti_far D) Tevbe

  16. A(a)*dakilerden hangisi Kur’an’*n okuyu( (ekilleriyle ilgili bir kavram de)ildir?
  A) Vas_l B) Vak_f C) Kitabet D) 1male

  17. Kur’an-* Kerimi Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en h*zl* okuma (ekline ne denir?
  A) Hadr B) Tahkik C) Tertil D) Tedvir

  18. Kur’an’da baz* kelimelerin alt*nda bulunan Kasr i(areti neyi ifade etmektedir?
  A) Uzatarak okumay_ B) Uzatmadan okumay_ C) Kal_n okumay_ D) 1nce okumay_

  19. Ayet kelimesi sözlükte a(a)*dakilerden hangi manay* ifade etmez?
  A) Alamet B) 1bret C) Delil D) Rütbe

  20. Kur’an-* Kerim’de yakla(*k her be( sahifeden olu(an bölümlere ne ad verilir?
  A) Hizb B) Ta’_ir C) Rubu’ D) Tahmis

  21. Ayete’l-Kürsi diye bilinen me(hur ayet hangi surededir?
  A) Al-i 1mran B) Bakara C) 1sra D) Necm

  22. _mam-* Hafs hangi k*raat imam*n*n ravisidir?
  A) 1bn-i Kesir B) 1bn-i Amir C) As_m D) Ebu Amr

  23. Kur’an-* Kerim’i harekeleme ve noktalama i(lemi hangi dönemde gerçekle(mi(tir?
  A) Hz. Ömer Dönemi B) Hz. Osman Dönemi C) Abbasiler Dönemi D) Emeviler Dönemi
  24. Kur’an-* Kerim’in toplanmas*yla ilgili kurulan Komisyonun Ba(kan* kimdir?
  A) Zeyd Bin Sabit B) Abdullah 1bn Mesud C) Ubey Bin Kâb D) Muaviye

  25. Kur’an-* Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin kar(*l*kl* olarak okumalar*yla ba(lay*p, günümüze kadar as*rlard*r devam eden kar(*l*kl* okuma gelene
  )inin ad* nedir?
  A) Murakabe B) Müdahale C) Mukabele D) Münazara

  26. Herhangi bir ayetin ini(ine sebep te(kil edenolay veya olaylara ne denir?
  A) Nüzul tarihi B) Nüzul sebebi C) Arz D) Sema

  27. Kur’an-* Kerim ayetlerini Peygamberimizden i(itip an*nda yazan ki(ilere ne denir?
  A) Haf_z B) 1mam C) Müezzin D) Vahiy Katibi

  28. Kur’an-* Kerim takriben kaç y*lda nazil olmu(tur?
  A) 15 B) 20 C) 23 D) 32

  29. Kur’an-* Kerim a(a)*daki aylardan hangisinde inmeye ba(lam*(t*r?
  A) Ramazan B) Muharrem C) Recep D) )aban

  30. A(a)*dakilerden hangisi Kur’an’*n isimlerinden de)ildir?
  A) Kitap B) Furkan C) Kelamullah D) Kelam-_ Kibar

  31. “Bir (eyi güzel sanma veya bir kimsenin ya da
  bir hadisenin iyili)i hakk*nda vicdani kanaat
  sahibi olma” hangi ahlaki erdemin ad*d*r?
  A) Hilm B) H_fz_ lisan
  C) Su-i zan D) Hüsn-i zan
  32. A(a)*dakilerden hangisi, “do)ru, yararl*, kapsaml
  * ve derin bilgi” tarifine uygun dü(mektedir?
  A) Himmet B) 1zzet
  C) Hikmet D) 1ffet
  33. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den olmayan
  çocu)u hangisidir?
  A) Kas_m B) Zeynep
  C) Tahir D) 1brahim
  34. _slâm’da ilk hicret nereye yap*lm*(t*r?
  A) Yemen B) Habe_istan
  C) Medine D) Küdüs
  35. Uhud Sava(*’nda müslümanlar* arkadan
  ku(atan süvari birli)inin komutan* kim idi?
  A) Hanzele b. Rebi B) Süraka b. Malik
  C) Halid b. Velid D) 1krime b. Ebi Cehil
  36. Habe(istan hicreti esnas*nda krala muhatap
  olan, müslümanlar*n sözcüsü a(a)*dakilerden
  hangisidir?
  A) Ebu Ubeyde B) Amr b. As
  C) Ammar b. Yasir D) Cafer b. Ebitalip
  _MAM HAT_P B
  -10-
  37. _fk olay* a(a)*dakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ai_e’ye iftirada bulunulmas_d_r.
  B) Yahudilerin Hz. Peygamber’e suikast te_ebbüsüdür.
  C) Medine yahudilerinin Kurey_ _rikleriyle i_birli
  _i yapmalar_d_r.
  D) Uhud sava__na giderken münaf_klar_n müslümanlar
  _ terk edip geri dönmeleridir.
  38. _slam tarihinde yap*lan ilk sava( hangisidir?
  A) Uhud sava__ B) Bedir sava__
  C) Hendek sava__ D) Huneyn sava__
  39. _slâm tarihinde yap*lan ilk mescit hangisidir?
  A) Mescid-i Nebevi B) Mescid-i Kibleteyn
  C) Mescid-i Kuba D) Mescid-i Cuma
  40. _lk Müslüman (ehit kad*n sahabe a(a)*dakilerden
  hangisidir?
  A) Sümeyye B) Hint
  C) Mariye D) Havle
  41. Peygamber Efendimizin Hicret esnas*nda
  s*)*nd*)* da) a(a)*dakilerden hangisidir?
  A) Uhud Da__ B) Hira Da__
  C) Sevr Da__ D) Ebukubeys Da__
  42. _slam tarihinde hüzün y*l* olarak bilinen y*l
  hangi y*ld*r ve niçin hüzün y*l* denilmi(tir?
  A) Ebu Cehil’in öldü_ü 624 y_l_na hüzün y_l_ denilmi
  _tir.
  B) Ebu Talib’in öldü_ü 620 y_l_na hüzün y_l_ denilmi
  _tir.
  C) Hz. Hamza’n_n _ehit oldu_u 625 y_l_na hüzün y_l_
  denilmi_tir.
  D) Hz. Ömer’in Müslümanl___ kabul etmesi üzerine
  olu_an sevinçten dolay_ 621 y_l_na hüzün y_l_
  denilmi_tir.
  43. Peygamberimize ilk iman eden ki(i kimdir?
  A) Hz. Âi_e B) Hârise o_lu Zeyd
  C) Hz. Ali D) Hz. Hatice
  44. A(a)*dakilerden hangisi do)rudur?
  A) Peygamberimiz 12 ya__nda ticaret için Ba_dat’a
  giderken rahip Bahira ile görü__tür.
  B) Peygamberimiz bütün dini esaslar_ rahip
  Bahira’dan ö_renmi_tir.
  C) Peygamberimiz 12 ya__nda iken Busra’da rahip
  Bahira ile görü__tür.
  D) Peygamberimizi Busrâ’ya dedesi Ebu Talip
  götürmü_tür.
  45. Tarihte Kâbe’deki vazifelerden hicâbenin anlam*
  nedir?
  A) Kâbe’nin perdedarl___n_ ve anahtarlar_n_ elinde
  bulundurmakt_r.
  B) Kâbe’yi ziyarete gelen hac_lar_n sular_n_ tedarik
  etmektir.
  C) Kâbe’yi ziyarete gelen hac_lar_ a__rlamak ve
  bar_nd_rmakt_r.
  D) Kâbe’de yap_lan toplant_lara ba_kanl_k etmektir.
  46. A(a)*daki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin
  inkâr*na delalet eden sözler” anlam*ndad
  *r?
  A) Ahkâm-_ küfür B) Redd-i elfâz
  C) Ahlak-_ kâfir D) Elfâz-_ küfür
  47. Allah'*n birli)ini, Hz. Muhammed'in peygamberli
  )ini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul
  ettiklerini söyledikleri hâlde, kalpten inanmayan
  kimselere ne ad verilir?
  A) Mümin B) Münaf_k
  C) Kâfir D) Mü_rik
  48. Kur’an- Kerim’de ismi aç*k olarak zikredilmeyip
  “melekü’l mevt” olarak an*lan mele)in ad*
  nedir?
  A) Azrail B) Hafaza
  C) Hamele-i ar_ D) Mukarrabûn
  49. Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan
  önce gösterdikleri ola)anüstü durumlara ne isim
  verilir?
  A) Rüya B) Maunet
  C) 1rhâs D) 1stidrâc
  _MAM HAT_P B
  -11-
  50. Allah'*n verdi)i görevleri eksiksiz yerine getiren,
  gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varl*klara ne
  ad verilir?
  A) Melek B) Cin
  C) )eytan D) 1ns

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  --->: Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009


  51. “Hidâyet” kelimesinin kar(*t* hangisidir?
  A) Fücûr B) Müvelledât
  C) Salâhat D) Dalâlet
  52. Kelime-i (ehâdetteki “e(hedü” hangi anlama
  gelir?
  A) Yemin ederim. B) Tasdik ederim.
  C) )ahitlik ederim. D) Tefekkür ederim.
  53. “Büyük günah i(leyenlere” ne denir?
  A) Kebire B) Mürtekib-i kebire
  C) Kebâir D) Mü_rik
  54. “Allah’*n eli” (yedullâh) ifadesi Maturîdî ve
  E(’arî alimlere göre hangi anlama gelir?
  A) Allah’_n mükafat_ B) Allah’_n cömertli_i
  C) Allah’_n ikram_ D) Allah’_n kudreti
  55. “Mugayyebât-* hamse” ne demektir?
  A) Allah’_n be_ nimeti B) Be_ bilinmeyen _ey
  C) 1lâhî be_ emir D) Gayba inanmak
  56. Yüce Allah'*n insanlar* hesaba çekmek üzere
  tekrar dirili(ten sonra bir araya toplamas*na ne
  ad verilir?
  A) Arasât B) Mizan
  C) Ha_r D) A’raf
  57. Yüce Allah'*n, ezelden ebede kadar olacak
  bütün (eylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî
  ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir?
  A) Kader B) Ömür
  C) Ecel D) Hayat
  58. A(a)*daki s*fatlardan hangisi peygamberlerin
  ak*ll* ve zeki olduklar* anlam*na gelmektedir?
  A) Fetânet B) S_dk
  C) Tebli_ D) Emanet
  59. A(a)*dakilerden hangisi “bilgi kaynaklar*”ndan
  de)ildir?
  A) Ak_l B) Görme
  C) Haber-i sahih D) 1tikat
  60. Rü’yetullah ne demektir?
  A) Rüyalar_ tabir etmektir.
  B) Resulullah’_ rüyada görmektir.
  C) Ay_n ç_plak göz ile görülmesidir.
  D) Müminlerin ahirette Allah’_ görmeleridir.
  61. A(a)*daki kitaplardan hangisi Hz. _sâ’ya indirilmi
  (tir?
  A) Tevrat B) 1ncil
  C) Kur’an-_ Kerim D) Zebur
  62. A(a)*dakilerden hangisi Allah’*n zâtî s*fatlar*ndan
  biri de)ildir?
  A) Vahdaniyet B) Beka
  C) 1lim D) K_yam binefsihi
  63. _nsan*n sa)*nda ve solunda bulunan, yapt*)*
  iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli meleklerin
  ad* nedir?
  A) Kirâmen Kâtibîn B) Münker ve Nekir
  C) Mukarrebûn D) Hamele-i Ar_
  64. “Ki(inin amac*na ula(abilmesi için gerekli olan
  maddî ve mânevî sebeplere ba(vurduktan sonra
  Allah'a dayan*p güvenmesi ve ondan ötesini
  Allah'a b*rakmas*”na ne ad verilir?
  A) Tedbir B) Tevekkül
  C) Sab_r D) Takva
  65. A(a)*dakilerden hangisinde, Kur'an-* Kerim’de
  ismi geçti)i hâlde peygamber olup-olmad*)*
  konusunda ihtilaf bulunmaktad*r?
  A) Yakub B) Hârûn
  C) Zülkarneyn D) Yûsuf
  66. Allah’a ortak ko(an kimseye ne ad verilir?
  A) Fas_k B) Münaf_k
  C) Kâfir D) Mü_rik
  _MAM HAT_P B
  -12-
  67. Yüce Allah’*n ho(nut olmad*)*, sevmedi)i,
  me(ru olmayan, yap*lmas* durumunda ki(inin
  ceza ve yergiye müstehak olaca)* davran*(lara
  genel olarak ne isim verilir?
  A) 1kab B) )er
  C) Kader D) Mücazat
  68. Yüce Allah'*n, peygamberlik iddias*nda bulunan
  kimseleri do)rulamak ve desteklemek için
  yaratt*)*, insanlar*n benzerini getirmekten âciz
  kald*)* ola)anüstü olaylara ne ad verilir?
  A) 1stidrac B) 1rhâs
  C) Mucize D) 1hanet
  69. Sûra üflemekle görevli melek a(a)*dakilerden
  hangisidir?
  A) Mîkâîl B) 1srâfîl
  C) Cebrâil D) Azrâil
  70. A(a)*daki s*fatlardan hangisi Allah Teâlâ’n*n
  “varl*)*n*n sonunun olmamas*” anlam*na
  gelmektedir?
  A) Beka
  B) K_dem
  C) K_yâm bi-nefsihî
  D) Muhâlefetün li'l-havâdis
  71. A(a)*dakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan
  de)ildir?
  A) Bay_lmak
  B) A__z dolusu kusmak
  C) Yaradan cerahat akmas_
  D) Namazda iken kendi duyaca__ kadar gülmek
  72. “Kurban” kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir?
  A) Yakla_mak
  B) Kesmek
  C) Kan ak_tmak
  D) Fedakarl_kta bulunmak
  73. Çocu)un do)umunun ilk günlerinde Allah’a bir
  (ükran ni(anesi olarak kesilen kurbana ne ad
  verilir?
  A) Nezir kurban_ B) Adak kurban_
  C) Akîka kurban_ D) Atîka kurban_
  74. Yanl*(l*kla do)ru oldu)u san*larak yap*lan
  yemine ne ad verilir?
  A) Yemin-i gamûs B) Yemin-i la_v
  C) Yemin-i mün’akit D) Yemin-i _tk
  75. A(a)*dakilerden hangisi erkekler için ihram
  yasaklar*ndan de)ildir?
  A) Di_leri f_rçalamak
  B) Saç veya sakal t_ra__ olmak, b_y_klar_ kesmek
  C) Diki_li elbise ve iç çama__r_ türü giyim e_yas_
  giymek
  D) Takke ve benzeri _eyler giymek, ba_a sar_k
  sarmak
  76. Hacda yap*lmas* gereken ibadetlerin hepsine
  birden ne ad verilir?
  A) Me_âirü'l-hac B) Mesâniü'l-hac
  C) Mekâsidü'l-hac D) Menâsikü'l-hac
  77. Ramazan bayram*na kavu(an ve temel ihtiyaçlar
  *n*n d*(*nda belli bir miktar mala sahip olan
  Müslümanlar*n kendileri ve velâyetleri alt*ndaki
  ki(iler için yerine getirmekle yükümlü olduklar*
  malî ibadete ne ad verilir?
  A) Zekât B) Sadaka-i f_t_r
  C) Sadaka D) 1nfak
  78. A(a)*dakilerden hangisi zekât*n sarf yerlerinden
  de)ildir?
  A) Âlimler B) Müellefe-i kulûb
  C) Borçlular D) Âmiller
  79. Gün a(*r* oruç tutmak, yani bir gün oruç tutup
  ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
  A) Savm-_ Visâl B) Savm-_ Ebrâr
  C) Savm-_ Dâvûd D) Savm-_ Ahyâr
  80. Bir oruç fidyesinin miktar* a(a)*dakilerden
  hangisidir?
  A) Bir fakiri bir gün doyurma
  B) Bir fakiri on gün doyurma
  C) On fakiri bir gün doyurma
  D) On fakiri on gün doyurma
  81. Oruç tutmaya gücü yetmeyen ya(l*lar*n
  tutamad*klar* her bir gün için ödemeleri gereken
  mebla)a ne ad verilir?
  A) Fitre B) Sadaka
  C) Fidye D) Cizye
  _MAM HAT_P B
  -13-
  82. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara
  uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir?
  A) 1tizâl B) 1tikâf C) 1ctinâb D) 1ttisâl
  83. A(a)*dakilerden hangisi nafile oruçlardan
  de)ildir?
  A) )evval orucu
  B) Dâvûd orucu
  C) Adak orucu
  D) Pazartesi-Per_embe orucu
  84. A(a)*dakilerden hangisi oruca ba(lama vaktidir?
  A) Sahur B) 1msak
  C) Sabah ezan_ D) Güne_
  85. Ak(amla yats* namaz*n* yats*n*n vaktinde birle(-
  tirerek k*lmaya ne ad verilir?
  A) Cem-i takdîm B) Kasr-_ salât
  C) Cem-i salâteyn D) Cem-i te’hîr
  86. _zâr ve lifâfe bulunamay*p sadece bir kat bez
  bulunmas* durumunda erkek veya kad*n cenâzenin
  sar*ld*)* tek parça beze ne ad verilir?
  A) Kefen-i sünnet B) Kefen-i kifâyet
  C) Kefen-i zarûret D) Kefen-i kerâhet
  87. A(a)*dakilerden hangisi namazda mekruh say*-
  lan hususlardan de)ildir?
  A) Namazda esnemek
  B) Namazda gözleri yummak
  C) S_k___k abdestle namaz k_lmak
  D) Namazda öksürü_ü bast_rmak
  88. A(a)*daki vakitlerden hangisinde kaza namaz*
  k*l*nmaz?
  A) Güne_in do_mas_ndan yükselmesine kadar
  B) Sabah namaz_n_ k_ld_ktan sonra güne_ do_uncaya
  kadar
  C) Fecrin do_mas_ndan sonra sabah namaz_n_n
  sünneti k_l_n_ncaya kadar
  D) 1kindi namaz_n_n farz_n_ k_ld_ktan sonra güne_in
  bat___na 40-45 dk. kal_ncaya kadar
  89. Bulu) ça)*ndan itibaren kazaya kalan namazlar
  *n*n toplam say*s* be( vakti geçmeyen ki(iye
  ne ad verilir?
  A) Sahib-i özür B) Sahib-i tertib
  C) Sahib-i kazâ D) Sahib-i edâ
  90. A(a)*daki cümlede bo( b*rak*lan yerlere gelecek
  uygun rakamlar hangisinde do)ru olarak
  verilmi(tir?
  “Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi ….,
  en uzun süresi …. gündür. _ki âdet aras*nda
  kalan en az temizlik süresi de …. gündür.”
  A) 3 / 10 / 15 B) 1 / 7 / 10
  C) 5 / 10 / 15 D) 7 / 12 / 20
  91. Geni( halk kitleleri önünde bir ba(kas*n*n idaresiyle,
  alan*nda uzmanla(m*( kimselerin s*ras
  *yla konu(mas* a(a)*daki hitabet türlerinden
  hangisine girmektedir?
  A) Hitabet B) Aç_k oturum
  C) Tele konferans D) Video konferans
  92. Peygamberimizin hitabeti aç*s*ndan hangisi
  söylenemez?
  A) Sözlerini tane tane söylerdi.
  B) Sözleri özlü ve hikmetli idi.
  C) Kendisinin be_er olu_undan bahsetmezdi.
  D) )ah_slar_n isimlerini vererek ele_tirirdi.
  93. A(a)*daki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin
  anlam*n* ça)r*(t*rmaz?
  A) Davet B) 1cabet
  C) 1r_at D) Tebli_
  94. Hz. Peygamber’e “salât ü selâm” getirerek
  yap*lan duaya ne denir?
  A) Hamdele B) Hervele
  C) Salvele D) Terviye
  95. (ünmeden ve ans*z*n söz söyleme, konu(ma
  hangi kelime ile ifade edilir?
  A) )ifahi B) Rezalet
  C) Keramet D) 1rticalî
  _MAM HAT_P B
  -14-
  96. Müjdeleyici olmak hangi kelime ile ifade edilir?
  A) Be_aret B) Selamet
  C) Keramet D) Letafet
  97. Kuran’a göre iki yüzlü insanlara kar(* nas*l
  konu(ulmal*d*r?
  A) 1htiyatla
  B) Sinirli, tesirli söz ile
  C) K_zarak ve azarlayarak
  D) Ö_üt vererek tesirli söz ile
  98. A(a)*dakilerden hangisi müzakere çe(itlerinden
  biri de)ildir?
  A) Diyalog B) Aç_k oturum
  C) Münazaa D) Panel
  99. Hutbenin sonunda okunan Nahl Suresi’nin 90.
  ayeti ilk defa kimin zaman*nda okunmu(tur?
  A) Abdullah b. Ömer B) Ömer b. Abdü’l-Aziz
  C) Hz. Ali D) Hz. Ömer
  100. _slam’da ilk Cuma hutbesi ne zaman okunmaya
  ba(lanm*(t*r?
  A) Hicret esnas_nda
  B) Taif yolculu_u esnas_nda
  C) Mirac yolculu_u esnas_nda
  D) Hudeybiye bar___ esnas_nda
  TEST B_TT_.
  CEVAPLARINIZI KONTROL ED_N_Z.


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  --->: Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009


  Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009


 4. Reklam

 5. 4
  Ecir Devamlı Üye
  Ecir
  Devamlı Üye

  Üye No: 1608
  Mesaj Sayısı: 518
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 31
  Yer: Sükûtun kıyısı...

  --->: Diyanet İmam Hatip Soru ve Cevapları 2009


  Sorulardaki türkçe karakterler okunmayacak kadar bozuk çıkmış..


 6. 5
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Alıntı
  Sorulardaki türkçe karakterler okunmayacak kadar bozuk çıkmış..
  hiç mi iyi yapmadım teessüf ederim:) düzenleyeceğim inşallah


  burdan sağlam şeklini indirebilirsiniz


  [URL="https://www.mumsema.org/showthread.php?p=351140#post351140"]Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline Yönelik Yeterlik Sınavı Soruları Ve Cevap Anaht[/URL]


+ Yorum Gönder