Konusunu Oylayın.: Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?
 1. 31.Mart.2011, 07:48
  1
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,649
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 77
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?


  Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz? Mumsema Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?

  1- Sure baslarında yazılı bulunan besmelenin, Kur'ân'dan bir âyet olup ol­madığı üzerinde ihtilâf edilmiştir. el-Mushafu'l-imâm (ilk ve esas Kur'ân nüs­hası) yazıldığı zaman Berâeh Sûresi dışında kalan sûrelerin başına besmele yazılmıştı. O ana nüshadan İstinsah edilen bütün nüshalarda da sûre başla­rına besmele yazılmıştır. Sahâbîler, Mushaftan olmayan bir şeyi Mushafa yazmazlardı. O zaman Kur'ân'da nokta ve öteki işaretler de yoktu. Daha sonra konan nokta ve diğer işaretler, Kur'ân'ın metninden ayrılsın diye, metin mürekkebinden ayrı mürekkeple yazılmıştı.

  Ebû Davud'un ibn Abbâs'tan rivayetine göre: "Peygamber (s.a.v.), kendisine"Bismillahirrahmanirrahim" ininceye dek bir sûreyi diğerinden ayırmayı veya bir rivayete göre sürenin bittiğini bilmezdi.(1)" Ümmü Seleme'nin de "Peygamber (s.a.v)in, besmeleyi Fâtiha'dan bîr âyet olarak okuduğunu söy­lediği rivayet edilir.(2) Ebû Hüreyre'nin rivayetinde ise Peygamber (s.a.v): "Fâtiha'yı okuduğunuz zaman
  'bismillâhirrahmânirrahîm'i de okuyunuz. Çünkü Fatiha Kur'ân'ın anası, Kitabın anası, yedişerli iki (es~Seb'u'l-mesâni)dir. Bismillâhîrrahmânirrahîm de onun âyetlerinden biridir." de­miştir.(3)"

  İşte bu kanıtlara dayanan Şafiî, Besmele'yi Fâtiha'dan bir âyet saymış­tır, Öteki sürelerdeki besmeleler hakkında tereddüdlü bulunan Şafiî, kâh Bes­mele her sûrenin âyetidir, kâh yalnız Fâtiha'dan bir âyettir, demiştir.(4)"

  Hz. Peygamber'in, Fâtiha'dan önce Besmeleyi okuduğu hakkında ha­disler varsa da bu hadisler, Besmelenin, Fâtiha'dan bir âyet olduğunu kanıt­lamaz. Peygamber (s.a.v.), her işe Besmele ile başlamanın, İslâmın bîr şiarı olduğunu belirtmek için Fâtiha'ya başlarken de Besmele okumuştur. Kaldı ki Hz. Peygamber'in, Besmele çekmeden Fatiha okuduğu hakkında da ha­disler vardır-Hz., Ayşe'nin:"Allah'ın Elçisi (s.a.v.) namaza tekbîr ile, okumaya da (elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı" dediği rivayet edilir. Enes İbn Mâlik de şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v.)'in, Ebubekir'in, Ömer'­in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunlar (elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı, namazın ne önünde, ne de sonunda (bismillâhirrahmânirrahîm) demezlerdi.(5)" "Onlardan hiçbirinin, (bismillâhirrahmânirrahîm) dediğini duymadım.(6)" "Onlar okumaya (elhamdülillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı.(7)

  Hz. Ebû Hüreyre, Peygamberimizden şu hadisi nakletmiştir: "YüceAllah buyurdu ki: Namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Yarısı benim için, yarısı kulum içindir. Kulumun dilediği, kendisine verilecektir. Kul, elhamdu lillâhi rabbi'l âlemin dediği zaman Allah: Kulum bana hamdetti, der. Kul, ar-Rahmâni'r-rahîm dediği zaman Allah: Kulum benim şerefimi andı, der. Kul, mâliki yevmi'd-din dediği zaman Allah: Kulum işini bana havale etli, der. Kul, iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în dediği zaman Allah: Bu, benim­le kulum arasında (bir sır)dır. Kulumun istediği kendisine verilecektir, der.(8) Kul, ihdinâ's-sırâta'l-mustakîm... dediği zaman Allah: Kulum dilediği ve­rilecektir, der. " Burada Hz. Peygamber (s.a.v.), Fâtiha'nın âyetlerini sa­yarken besmeleyi zikretmemiştir.

  İşte İmam Mâlik, bu delillere dayanarak Neml suresinin 30 ncu ayeti dışındaki besmelenin, âyet olmadığı kanâatine varmıştır. Ona göre besmele­nin sûre başlarına yazılması, Hz. Peygamber'in böyle emretmesi ve her işe besmele ile başlanmasını buyurması yüzünden olabilir. Gerçi besmelenin, sûre başlarına yazılması mütevatir olarak nakledilmişse de besmelenin Kur'ân ol­duğuna dair tevatür yoktur.

  Peygamberimizin, namazda besmeleyi okumadığına dair hadîsler de, oku­duğuna dair hadîsler de vardır. Fakat okuduğuna dair hadîsler daha kuvvet­lidir. Kendisinin ve sahâbîlerinîn, namazda besmeleyi gizli okuduğuna dair hadîsler de mevcuttur. Bu rivayetlerden, Hz. Peygamber'in, namazlarında bazan besmeleyi açık, bazan gizli okuduğu anlaşılır.

  Yüce Allah: "Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yeyin(9) buyurmuştur. Hz. Nuh, mü'minlere: "Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru'r-rahîm: Gitmesi de, durması da Allah'ın adiyledir, kuşkusuz Rabbim, bağışlayan, esirgeyendir"'" diyerek gemiye binmelerini em­retmiş, Hz. Süleyman da mektubunun başına "Bismillâhirrahmânirrahîm(10)" yazmıştır. Allah, Peygamberine;: "Onların yoluna uy"(11) buyurduğuna göre yeme, içme, çıkma, girme gibi her mubah işe, "Bismillâhirrahmânirrahîm" diyerek başlamak kuvvetli sünnettir.

  Hanefilere göre besmelenin Kur'ân'a yazılması, onun Kur'ân olduğu­nu gösterirse de her sureden bir âyet olduğunu göstermez. Besmelenin, na­mazda Fatiha ile bareber açıktan okunmadığına dair hadisler de onun, Fâtiha'dan bir âyet olmadığına delildir. O halde her sûre başında bulunan besmele, müstakil bir âyettir, sûreye dâhil değildir. Yalnız Neml Sûresinin ortasında geçen besmele, o sûrenin bir âyetidir.

  En doğru görüşün, bu görüş olduğu anlaşılmaktadır. Zira sahâbiler dev­rinde Kur'ân'dan olmayan hiçbir şeyin Kur'ân metniyle yazılmadığı halde besmelenin yazılmış olması, onun Kur'ân olduğunu gösterir. Besmelenin, Fa­tiha ile beraber açıktan okunmadığını belirten hadisler de besmelenin, Fâtiha'nın bir parçası olmadığını gösterir. Ayrıca bu görüşü destekleyen başka deliller de vardır.

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Mülk Suresinin otuz âyet olduğunu söylemiş­tir. Kurrâ' ve âyet sayıcılar, "Mülk Sûresinin, besmele hariç otuz âyet oldu­ğunda birleşmişlerdir. Yine Hz. Peygamber, Kevser Suresinin üç âyet olduğunu söylemiştir. Kevser Sûresi de besmele hariç, üç âyettir. Eğer bes­mele bu sûrelere dahil olsaydı, Mülk Sûresinin otuz bir, Kevser Süresinin de dört âyet olması lâzım gelirdi. Demek ki besmele, sürelere dahil değil, müstakil âyettir.

  Kur'ân olduğu hakkında tevatür bulunmadığından besmeleyi Kur'ân'­dan saymamak doğru olamaz. Zira her âyet için "Bu Kur'ân'dır" denmesi ve bu sözün tevâtüren nakledilmiş olması gerekmez. Bu hususta hal karinesi (durum delili) kâfidir. Peygamberimizin, vahiy kâtiplerini çağırıp bir şeyi Kur'ân'ın falan yerine yazmalarımı emretmesi, onun Kur'ân olduğunu gösterir.

  Besmele de böyle yazılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) "Onu her surenin ba­şına yazın" demiştir.

  Besmelenin âyet olup olmadığı, âyet ise sürenin bir parçası olup olma­dığı hakkındaki bu görüş farkları yüzünden besmelenin namazda okunması meselesinde de görüş ayrılıkları doğmuştur:

  İmam Mâlik, besmeleyi âyet kabul etmediği için farz namazlarda ne açık­tan, ne de gizli olarak besmele okunmasını caiz görmemiştir. İmam Şafiî ve İmam Ahmed de besmeleyi, her sûreye dahil bir âyet gördükleri için açık okunan namazlarda açıktan, gizli okunan namazlarda gizliden besmele okun­masının farz olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hanîfe ise besmeleyi müstakil âyet kabul ettiği için Fâtiha'dan önce gizli olarak besmele çekmenin sünnet oldu­ğunu söylemiştir.

  Kaynaklar:

  1- Ebu Davud, Salat, 122
  2- el- Fethurrabbani, 3/189
  3- Darekutni, Salat, babu vucubi kıraati bismillah
  4- el- Cami’li Ahkamil-Kur’an 1/93
  5-Müslim, Salât 52; Nesâ'î, Iftitâh 20.
  6-Müslim, Salât 51.
  7-Dârimî, Salât 34.
  8-Ebü Dâvûd, Salât: 132; Tirmİzî, Tefsir, ; Nesâ'î, İftitlih 23; Jbn Mâce Edeb 52.
  9-En'âm Süresi: 118.
  10- Nuh Sûresi: 41.
  11-Nemi Sûresi: 30.
  12-En'am Sûresi: 90.


 2. 31.Mart.2011, 07:48
  1
  الله اكبر  Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?

  1- Sure baslarında yazılı bulunan besmelenin, Kur'ân'dan bir âyet olup ol­madığı üzerinde ihtilâf edilmiştir. el-Mushafu'l-imâm (ilk ve esas Kur'ân nüs­hası) yazıldığı zaman Berâeh Sûresi dışında kalan sûrelerin başına besmele yazılmıştı. O ana nüshadan İstinsah edilen bütün nüshalarda da sûre başla­rına besmele yazılmıştır. Sahâbîler, Mushaftan olmayan bir şeyi Mushafa yazmazlardı. O zaman Kur'ân'da nokta ve öteki işaretler de yoktu. Daha sonra konan nokta ve diğer işaretler, Kur'ân'ın metninden ayrılsın diye, metin mürekkebinden ayrı mürekkeple yazılmıştı.

  Ebû Davud'un ibn Abbâs'tan rivayetine göre: "Peygamber (s.a.v.), kendisine"Bismillahirrahmanirrahim" ininceye dek bir sûreyi diğerinden ayırmayı veya bir rivayete göre sürenin bittiğini bilmezdi.(1)" Ümmü Seleme'nin de "Peygamber (s.a.v)in, besmeleyi Fâtiha'dan bîr âyet olarak okuduğunu söy­lediği rivayet edilir.(2) Ebû Hüreyre'nin rivayetinde ise Peygamber (s.a.v): "Fâtiha'yı okuduğunuz zaman
  'bismillâhirrahmânirrahîm'i de okuyunuz. Çünkü Fatiha Kur'ân'ın anası, Kitabın anası, yedişerli iki (es~Seb'u'l-mesâni)dir. Bismillâhîrrahmânirrahîm de onun âyetlerinden biridir." de­miştir.(3)"

  İşte bu kanıtlara dayanan Şafiî, Besmele'yi Fâtiha'dan bir âyet saymış­tır, Öteki sürelerdeki besmeleler hakkında tereddüdlü bulunan Şafiî, kâh Bes­mele her sûrenin âyetidir, kâh yalnız Fâtiha'dan bir âyettir, demiştir.(4)"

  Hz. Peygamber'in, Fâtiha'dan önce Besmeleyi okuduğu hakkında ha­disler varsa da bu hadisler, Besmelenin, Fâtiha'dan bir âyet olduğunu kanıt­lamaz. Peygamber (s.a.v.), her işe Besmele ile başlamanın, İslâmın bîr şiarı olduğunu belirtmek için Fâtiha'ya başlarken de Besmele okumuştur. Kaldı ki Hz. Peygamber'in, Besmele çekmeden Fatiha okuduğu hakkında da ha­disler vardır-Hz., Ayşe'nin:"Allah'ın Elçisi (s.a.v.) namaza tekbîr ile, okumaya da (elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı" dediği rivayet edilir. Enes İbn Mâlik de şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v.)'in, Ebubekir'in, Ömer'­in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunlar (elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı, namazın ne önünde, ne de sonunda (bismillâhirrahmânirrahîm) demezlerdi.(5)" "Onlardan hiçbirinin, (bismillâhirrahmânirrahîm) dediğini duymadım.(6)" "Onlar okumaya (elhamdülillâhi rabbi'l-âlemîn) ile başlardı.(7)

  Hz. Ebû Hüreyre, Peygamberimizden şu hadisi nakletmiştir: "YüceAllah buyurdu ki: Namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Yarısı benim için, yarısı kulum içindir. Kulumun dilediği, kendisine verilecektir. Kul, elhamdu lillâhi rabbi'l âlemin dediği zaman Allah: Kulum bana hamdetti, der. Kul, ar-Rahmâni'r-rahîm dediği zaman Allah: Kulum benim şerefimi andı, der. Kul, mâliki yevmi'd-din dediği zaman Allah: Kulum işini bana havale etli, der. Kul, iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în dediği zaman Allah: Bu, benim­le kulum arasında (bir sır)dır. Kulumun istediği kendisine verilecektir, der.(8) Kul, ihdinâ's-sırâta'l-mustakîm... dediği zaman Allah: Kulum dilediği ve­rilecektir, der. " Burada Hz. Peygamber (s.a.v.), Fâtiha'nın âyetlerini sa­yarken besmeleyi zikretmemiştir.

  İşte İmam Mâlik, bu delillere dayanarak Neml suresinin 30 ncu ayeti dışındaki besmelenin, âyet olmadığı kanâatine varmıştır. Ona göre besmele­nin sûre başlarına yazılması, Hz. Peygamber'in böyle emretmesi ve her işe besmele ile başlanmasını buyurması yüzünden olabilir. Gerçi besmelenin, sûre başlarına yazılması mütevatir olarak nakledilmişse de besmelenin Kur'ân ol­duğuna dair tevatür yoktur.

  Peygamberimizin, namazda besmeleyi okumadığına dair hadîsler de, oku­duğuna dair hadîsler de vardır. Fakat okuduğuna dair hadîsler daha kuvvet­lidir. Kendisinin ve sahâbîlerinîn, namazda besmeleyi gizli okuduğuna dair hadîsler de mevcuttur. Bu rivayetlerden, Hz. Peygamber'in, namazlarında bazan besmeleyi açık, bazan gizli okuduğu anlaşılır.

  Yüce Allah: "Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yeyin(9) buyurmuştur. Hz. Nuh, mü'minlere: "Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru'r-rahîm: Gitmesi de, durması da Allah'ın adiyledir, kuşkusuz Rabbim, bağışlayan, esirgeyendir"'" diyerek gemiye binmelerini em­retmiş, Hz. Süleyman da mektubunun başına "Bismillâhirrahmânirrahîm(10)" yazmıştır. Allah, Peygamberine;: "Onların yoluna uy"(11) buyurduğuna göre yeme, içme, çıkma, girme gibi her mubah işe, "Bismillâhirrahmânirrahîm" diyerek başlamak kuvvetli sünnettir.

  Hanefilere göre besmelenin Kur'ân'a yazılması, onun Kur'ân olduğu­nu gösterirse de her sureden bir âyet olduğunu göstermez. Besmelenin, na­mazda Fatiha ile bareber açıktan okunmadığına dair hadisler de onun, Fâtiha'dan bir âyet olmadığına delildir. O halde her sûre başında bulunan besmele, müstakil bir âyettir, sûreye dâhil değildir. Yalnız Neml Sûresinin ortasında geçen besmele, o sûrenin bir âyetidir.

  En doğru görüşün, bu görüş olduğu anlaşılmaktadır. Zira sahâbiler dev­rinde Kur'ân'dan olmayan hiçbir şeyin Kur'ân metniyle yazılmadığı halde besmelenin yazılmış olması, onun Kur'ân olduğunu gösterir. Besmelenin, Fa­tiha ile beraber açıktan okunmadığını belirten hadisler de besmelenin, Fâtiha'nın bir parçası olmadığını gösterir. Ayrıca bu görüşü destekleyen başka deliller de vardır.

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Mülk Suresinin otuz âyet olduğunu söylemiş­tir. Kurrâ' ve âyet sayıcılar, "Mülk Sûresinin, besmele hariç otuz âyet oldu­ğunda birleşmişlerdir. Yine Hz. Peygamber, Kevser Suresinin üç âyet olduğunu söylemiştir. Kevser Sûresi de besmele hariç, üç âyettir. Eğer bes­mele bu sûrelere dahil olsaydı, Mülk Sûresinin otuz bir, Kevser Süresinin de dört âyet olması lâzım gelirdi. Demek ki besmele, sürelere dahil değil, müstakil âyettir.

  Kur'ân olduğu hakkında tevatür bulunmadığından besmeleyi Kur'ân'­dan saymamak doğru olamaz. Zira her âyet için "Bu Kur'ân'dır" denmesi ve bu sözün tevâtüren nakledilmiş olması gerekmez. Bu hususta hal karinesi (durum delili) kâfidir. Peygamberimizin, vahiy kâtiplerini çağırıp bir şeyi Kur'ân'ın falan yerine yazmalarımı emretmesi, onun Kur'ân olduğunu gösterir.

  Besmele de böyle yazılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) "Onu her surenin ba­şına yazın" demiştir.

  Besmelenin âyet olup olmadığı, âyet ise sürenin bir parçası olup olma­dığı hakkındaki bu görüş farkları yüzünden besmelenin namazda okunması meselesinde de görüş ayrılıkları doğmuştur:

  İmam Mâlik, besmeleyi âyet kabul etmediği için farz namazlarda ne açık­tan, ne de gizli olarak besmele okunmasını caiz görmemiştir. İmam Şafiî ve İmam Ahmed de besmeleyi, her sûreye dahil bir âyet gördükleri için açık okunan namazlarda açıktan, gizli okunan namazlarda gizliden besmele okun­masının farz olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hanîfe ise besmeleyi müstakil âyet kabul ettiği için Fâtiha'dan önce gizli olarak besmele çekmenin sünnet oldu­ğunu söylemiştir.

  Kaynaklar:

  1- Ebu Davud, Salat, 122
  2- el- Fethurrabbani, 3/189
  3- Darekutni, Salat, babu vucubi kıraati bismillah
  4- el- Cami’li Ahkamil-Kur’an 1/93
  5-Müslim, Salât 52; Nesâ'î, Iftitâh 20.
  6-Müslim, Salât 51.
  7-Dârimî, Salât 34.
  8-Ebü Dâvûd, Salât: 132; Tirmİzî, Tefsir, ; Nesâ'î, İftitlih 23; Jbn Mâce Edeb 52.
  9-En'âm Süresi: 118.
  10- Nuh Sûresi: 41.
  11-Nemi Sûresi: 30.
  12-En'am Sûresi: 90.

 3. 29.Haziran.2016, 00:11
  2
  ASUDE
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Haziran.2016
  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 1,095
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11

  Cevap: Fatihanın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?
  besmele şerif her daim okunması gereken bir ayet olarak kabul edende vardır günlük hayatta her işin başında kullanıldığı gibi kuranı kerim okurkende okunur


 4. 29.Haziran.2016, 00:11
  2
  Kıdemli Üye  besmele şerif her daim okunması gereken bir ayet olarak kabul edende vardır günlük hayatta her işin başında kullanıldığı gibi kuranı kerim okurkende okunur
+ Yorum Gönder