Müslüman Çocugun Edebi - GÖRGÜ KURALLARI 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Müslüman Çocugun Edebi - GÖRGÜ KURALLARI


  Islâm; dogumdan ölüme kadar hayatIn ne sekilde yasanacagInI, davranIslarIn nasIl olacagInI, iç ve dIs dünyamIzIn ne sekilde bir yapIya kavusturulacagInI tespit etmistir. Madden ve mânen saglIklI bir fert, saglIklI bir aile ve saglIklI bir toplumun yolu IslâmIn emrettigi hayat tarzInI yasamak ile mümkün olabilecektir.

  Her hayrIn basI Besmeledir !

  Her hayIrlI ise Bismillahirrahmanirrahim ile baslanIr. Sonunda da Elhamdülillah denir.
  Sevgili Peygamberimiz: "Bir ise besmele ile baslanIlmaz sonunda da Elhamdülillah denmezse o iste
  hayIr olmaz"buyurmustur. Çünkü besmele çekerek kul ile Allah arasIndaki gerçek alâka kurulmus
  olur. Nerelerde besmele çekilir veya çekilmez bir kaç misal verelim:

  "Yemek yemege, abdest almaya ve hayIrlI ise baslarken besmele çekmek sünnettir.
  . Tuvalete girerken besmele çekmek mekruhtur.
  . Haram olan birseyi yapmaya baslarken besmele çekmek haramdIr.
  Biz müslümanlar haramlardan kaçInacagIz.
  . Kat'i olarak haram olan bir seyi islerken besmele çeken kâfir olur.
  . KapIlarI açIp kapatIrken, mutfaktaki yemek kaplarInIn kapaklarInI açarken, yemek yaparken,
  ocak yakarken, mutfaga girerken besmele çekmek sünnettir.
  . Süt, su, çay, ilaç içmeye baslarken besmele çekilir.
  . SakalI tamamen keserken besmele çekmek câiz degildir.
  ***

  SELAM VERME ADABI:

  Müslümanlar birbirleri ile karsIlasInca selamlasIr ve tokalasIr.
  Selam vermek sünnet, verilen selamI almak farzdIr.

  1. Islam'In emrettigi selamI unutma.
  2. TanIdIgIn veya tanImadIgIn Müslümanlarla karsIlastIgIn zaman selam vermeyi ihmal etme
  (Esselamü Aleyküm).
  3. Selam verme sekli söyle:
  a) Binek üzerinde olan yürüyene,
  b) Yürüyen oturana,
  c) Az kisiler çok kisilere,
  d) Küçükler büyüklere selam verirler.
  4. Verilen selama onun misliyle veya ondan daha güzel bir sekilde cevap ver.
  5. Konusmadan önce selam ver. Peygamberimiz bir Hadis-i seriflerinde söyle buyuruyor:

  "Kim selamdan önce konusmaya baslarsa ona cevap vermeyin"


  KONUSMA ADABI

  SahsImIza karsI vazifelerimizden biri de dilimizi terbiye ve islah etmektir. Insan iyi ve kötü bir çok
  seyi dilinden bulur. Birçok insan dili sebebiyle en büyük musibetlere ugramIslardIr.
  InsanlarI cehenneme sürükleyip götüren de dilleridir.

  01. Söyledigi sözün nereye varacagInI, düsünmek.
  02. Dünya ve ahiret için faydasI olmayan sözleri söylememek.
  03. Sözleriyle kimsenin gönlünü kIrmamak.
  04. Musibet ve felaket getireceginden korktugu seyi söylememek.
  05. Konusurken baskasInIn sözünü kesmemek.
  06. Bir insanI över veya yererken asIrI gitmemek.
  07. Büyüklerin yanInda yüksek sesle konusmamak.
  08. BosbogazlIk, gevezelik etmemek.
  09. Söylerken agzInI egip büzmemek, avurt çatlatmamak, ustalIk, bilgiçlik satmamak.
  10. Konusurken karsIsIndakini hiçe sayarak ukalalIk yapmamak, onun sözlerinde ayIp ve kusur
  aramamak.
  11. Dilini la'nete, küfüre ve kaba konusmaya alIstIrmamak.
  12. Kendisine verilmis bir sIrrI baskasIna söylememek. .
  13. Yalan yere bir söz vermemek, yapamayacagI bir seyi söylememek.
  14. Yalan söylemekten, yeminden, gIybet etmekten, koguculuktan sakInmak.
  15. BaskalarIyla alay etmemek, kimseye kötü bir ad takmamak.
  ***

  GÜZEL SÖZLER ADABI

  Söz söylerken güzel söylemek, kabalIk yapmamak, karsIsIndakilerin halini gözetmek, dokunacak
  sözlerden ve tasavvurlardan sakInmak Müslüman'In vazifesidir.
  Kur'an-I Kerim yedi çesit insanIn pesinden gitmeyi ve onlarI dinlemeyi yasak etmistir.

  1- Dogruya ve yalana çok yemin eden.
  2- Fikir ve düsüncesi düsük olan.
  3- Suna buna söven, la'net eden, daima kusur ve ayIp arastIran.
  4- Bir yerde konusulan seyleri baskalarIna tasIyan.
  5- Cimri ve son derece sIkI olan ve insanlarI iyilikten çeviren.
  6- HakkI tanImayan ve mütecaviz olan.
  7- Günaha dadanan, serefsiz ve soysuz olan.
  ***

  EVE GIRIS ÇIKIS ADABI

  1. KapInIn sagInda veya solunda durmak.
  2. KapIya 3 defa vurmak, izin verilir ise, içeriye girmek, izin verilmez ise geri dönmek.
  3. Eve girince ve çIkarken "Esselamü Aleyküm" diyerek selam vermek.
  4. Evden çIkInca "Bismillahi tevekkeltü al-Allah la havle vela guvvete illabillah" demek.
  ***

  YEMEK YEME ADABI

  01. Sofra hazIrlanIrken yardImcI olmak.
  02. Yemekten önce ve sonra elleri yIkamak.
  03. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.
  04. Besmele çekip, Allah'a vermis oldugu nimetler için sükür etmek.
  05. Yemege önce yasça veya mevkice büyük olan kisinin baslamasI uygundur
  06. Sag eliyle yemek.
  07. LokmayI agza göre almak ve iyice çignedikten sonra yutmak.
  08. LokmayI yutmadIkça ikinci lokmaya el uzatmamak.
  09. Önündeki yemegi sogutmak için, yemegin içine üflememek.
  10. BaskalarInI tiksindirecek, igrendirecek harekette bulunmamak ve söylememek.
  11. AgIzda yemek varken konusmamak, gülmemek.
  12. BaskasInIn lokmasIna ve yedigine bakmamak.
  13. Elini yemek kabIna silkmemek ve lokmayI agzIna götürürken basInI tabaga dogru uzatmamak.
  14. Yemek seçmemeye özen göstermek.
  15. Yemegi aynI kaptan yeyip, tabagIn ortasIndan degil, kendi önünden yemek.
  16. LokmasInI ve aldIgI yemegi bitirmek.
  17. Tabaklarda artIk, sofrada kIrIntI bIrakmamak.
  18. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.
  19. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.
  20. Yemegi yapana tesekkür etmek.
  21. Sofra kaldIrIrken yardImcI olmak.
  22. Yemek sonrasI elleri yIkamak, disleri fIrçalamak.
  23. Sokaklarda yemek yememek ve içmemek.
  24. Gezinerek yemek yememek.
  25. Helalinden, temiz yemek ve Allah'a sükretmek.
  26. AcIkmadan yemek yememek.

  Bir hadis-i serifte:
  "Sizden biriniz yiyecegi zaman sag eli ile yesin,
  içecegi zaman da sag eli ile içsin.
  Zira seytan sol eliyle yer, sol eliyle içer." buyurulmustur.
  ***

  SUYU IÇME ADABI

  1. Besmele çekmek.
  2. Suyu bardaktan (veya tasdan) içmek.
  3. Suyu oturarak içmek. 4. BardagI sag el ile agIza götürmek.
  5. BardagIn içine nefes vermemek.
  6. Suyu üç yudumda içmek sonunda Elhamdülillah demek; su içmenin adaplarIndandIr.


  Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
  "Suyu çocugun memeyi emmesi gibi için.
  Depodan doldurur gibi içmeyin.
  Ondan ciger hastalIklarI zuhur eder."
  ***

  TUVALET ADABI

  1. Tuvalete girmeden önce Eüzü Besmele çekmek.
  2. Sol ayak ile girmek.
  3. IhtiyacI ayakta degil, oturarak gidermek.
  4. Tuvalette konusmamak, bir seyler yememek, oyalanmamak.
  5. Tuvaletten çIkmadan temizlik kontrolü yapmak (elleri yIkamak).
  6. Sag ayak ile çIkmak.
  7. ÇIkInca "Gufraneke" demek, adaptandIr.
  ***

  YATMA ADABI

  1. Yatmadan önce elleri yIkamak.
  2. Disleri fIrçalamak.
  3. KIyafetlerle degil, pijamalarla yatmaya özen göstermek.
  4. Giysilere sagdan giymeye baslamak.
  5. Besmele çekip sag tarafa dogru dönüp yatmak.
  6. Yatmadan önce dua etmek, adaptandIr.
  ***

  GÖZ KULAK GIBI AZALARIN TERBIYESI

  Müslüman'a baskalarInIn kanI, IrzI, namusu, malI haramdIr. Kendisinin olmayan herhangi bir seye
  kötü gözle bakmamak, kendi canI, namusu, malI nasIl mukaddes ise, baskalarInInkini de aynI
  sekilde kabul etmeli, kendini tamamen haramdan ve kendisine ait olmayan her seyden çekmek
  Islâm'In emridir.
  ***

  TOPLANTILARDA ADAB

  Kur'an-I Kerim ve Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mecliste nasIl davranIlacagInI
  bildirmistir.

  01. Bir toplantIya herkesi igrendirecek elbise ile, fena kokularla gitmemek,
  02. Mecliste daima güler yüzlü olup, eksi suratlI ve geveze olmamak,
  03. Ileri geçip oturmamak, hakkI olmadIkça ileriye geçmemek,
  04. Kendisinden yasça ve bilgice yüksek olanlara hürmet etmek,
  05. AnasI, babasI veya hocasIna daha çok hürmetli olmak,
  06. Oturanlara sIkIntI verecek hallerden sakInmak,
  07. Iki kisi arasIna oturmak lazIm gelirse, onlarIn iznini istemek,
  08. Sonradan gelene yer göstermek,
  09. Kendisinden büyük olanlarIn yanInda ayak ayak üstüne koymamak,
  10. Ev sahibinin, misafiri ugurlamasI,
  11. KalabalIk içinde iki kisi arasInda gizli konusulmamasI,
  12. Esnememek, mecbur olursa eli ile agzInI kapamak,
  13. Öksürme veya gegirme ile çevreyi rahatsIz etmemek, tiksindirmemek,
  14. Meclis ve toplantIlarda edebe riayet etmek.
  ***

  KOMSULARIMIZA KARSI VAZIFELERIMIZ

  Aile ve akrabamIzdan sonra bize en yakIn olan komsularImIzdIr.
  KomsularImIza olan vazifelerimizin baslIcalarI sunlardIr:

  1. Komsulara el ve dil ile eziyet etmekten kaçInmalIdIr. Evde gürültü yapmak, dökülen çöplerle
  komsularI zor durumda bIrakmak, vb. MüslümanlIkla bagdasmaz. "Peygamberimiz: "Allah'a ve
  âhiret gününe Iman eden komsusuna eziyet etmesin buyurmustur. (Sahihi Buhari)

  2. Komsusunu çaresizlik içinde gören kimse, onun yardImIna kosmalIdIr. CenabI Hak bir ayeti
  kerimede komsuya iyilik edilmesini tavsiye etmektedir. (Nisa Suresi: 36)

  3. Komsunun evini, kendisinin bulunmadIgI zamanlarda korumak,

  4. KomsularI zaman zaman ziyaret etmek, hastalandIklarInda kendileriyle yakIndan ilgilenmek,

  Komsu hakkInIn önemini Peygamber Efendimiz su hadisi seriflerinden daha iyi anlamaktayIz:
  "Cebrail, bana durmadan komsuya iyilik yapmayI tavsiye etti. Bu sIkI tavsiyeden,
  komsuyu komsuya mirasçI yapacagInI zannettim. (Sahihi Buhari)

  Komsumuz Müslüman olmasa bile onlarla iyi geçinmek (örnek olmak), eziyet etmekten
  sakInmak, iyi davranIslar içinde bulunmalIyIz.
  ***

  MISAFIRLERE KARSI VAZIFELERIMIZ

  Misafirleri güzel bir sekilde agIrlamak, MüslümanlIgIn emirlerindendir.
  Peygamber Efendimiz, kendisini ziyarete gelenlere elinde bulunan yiyeceklerden bol bol yedirir,
  hatta ev halkIyla birlikte geceyi aç olarak geçirdigi zamanlar da olurdu. Bir hadisi seriflerinde söyle
  buyurulmakta: "Allah'a ve KIyamet gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin (Sahihi Buhari)

  AtalarImIz kahramanlIgI ve dürüstlügü yanInda, misafirperverligi de, sahip oldugu essiz
  üstünlüklerindendir. Bugün yurdumuzun birçok Köylerinde, misafirler için ayrIlmIs özel yerler vardIr.

  Misafirlerimize karsI olan vazifelerimizden baslIcalar sunlardIr:

  1. Misafirleri güler yüz ve tatlI dille karsIlamak,
  2. Yedigimiz içtigimiz seylerin en iyisini onlara sunmak,
  3. Misafirlerin üzerine fazla düsüp onlarI sIkmamak,
  4. Misafirlerin yanInda çocuklarI ve hizmetçileri azarlamamak,
  5. Topluluklarda dikkat ettigimiz önemli noktalara, misafirlerin yanInda da dikkat etmek.
  ***

  ZIYARETLERIN ADABI

  MüslümanlarIn birbirlerini ziyaret etmeleri, aradaki sevgi, saygI ve dayanIsmayI kuvvetlendirir.
  Zaman zaman akraba, yaslI ve hasta kimseler ziyaret edilmek suretiyle gönülleri alInmalIdIr.
  Ancak ziyaretlerin, usulüne uygun olarak yapIlmasI gerekir.

  Ziyaretlerle ilgili edepleri söyle sIralayabiliriz:

  1. Ziyaretlerin vakti iyi seçilmelidir. Uyku, yemek ve is zamanlarInda ziyarete gidilmemelidir.
  2. Ziyaretlere giderken, temiz ve düzgün elbiseler giyilmelidir.
  3. Ziyaret edilen evin kapIsI çalInmalI, ev sahibi izin verdikten sonra içeri girilmelidir.
  4. Ziyaret sIrasInda güler yüz gösterilmelidir.
  5. Ziyaretine gidilen evde bulunanlarIn, sevinçleri ve kederleri paylasIlmalIdIr.
  6. Ev sahibinin isi varsa, ziyareti uzatmadan müsaade isteyerek ayrIlmalIdIr.
  7. Ziyaret edilen kimsenin yas, akrabalIk veya hastalIk gibi durumlarI
  göz önünde bulundurularak, konusma seklinde dikkat edilmelidir.
  8. Özellikle yaslIlar ile hastalar, sIk sIk ziyaret edilmelerini beklerler.
  Bu bakImdan bu kimselerin ziyaretleri digerlerine göre daha fazla yapIlmalIdIr.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,242
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  --->: Müslüman Çocugun Edebi - GÖRGÜ KURALLARI


  çok önemli bir konu güzelde hazırlanmış Allah razı olsun berf kardeşim
  EDEP

  Terbiye manasında da kullanılan edebin en genel manası söz ya da davranışların adaba uygun şekilde kontrol altında tutulmasıdır. Bu anlamda alimin yanında susmak ilim talep edenin yanında bildiğin kadarıyla konuşmak edeptir. Evet oturmadan kalkmaya gülmeden ağlamaya kadar tüm davranışların yerli yerinde yapılmasına denir edep.
  İslam dini müspet ilimlere teşvik ettiği gibi ruhun terbiyesini de ihmal edilmemesini tavsiye etmiştir. Bunun içindir ki her medresenin yanına ruhu terbiye için mutlaka bir tekke yapılmıştır. İnsanı Kâmil olma yollarını öğreten tekkelerin daha giriş kısmına edep ya hu yazısı konulmuş böylece olgun kişi olmanın ilk basamağının edebi ahlak haline getirmek olduğu vurgulanmıştır.
  Edebin ilk muallimleri anne ve babadır. Çocuk onlardan aldığı edeple topluma karışır sonra okul ve toplum menfi yada müspet etkileri ile şekillenir. Unutulmamalıdır ki iyi bir aile terbiyesinden geçmiş insan topluma rağmen hal ve davranışlarını kontrol altında tutabilir.
  İslam alimleri edebin olmadığı yerde iman ve ilimden bahsedilemeyeceğini ısrarla vurgulamışlardır. Evet hem dini öğrenmenin hem de ilmi öğrenmenin ilk basamağı edeptir.

  İlim meclisine uğradım kıldım talep
  İlim en gerideymiş illa illa edep
  ***
  Edeptir kişinin daim libası
  Edepsiz insan üryana benzer
  ***
  Edep ehli ilimden hali olmaz
  Edepsiz ilim okuyan alim olmaz


 3. 3
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,242
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  --->: Müslüman Çocugun Edebi - GÖRGÜ KURALLARI


  AH EDEB

  Ey insanoğlu! Allah’ı sevmek, Allah’a gitmek istiyorsan,
  maddi ve mânevi her işinde edeb ile gir, irfan ile çıkmaya çalış.

  - Beni Rabbim edeblendirdi. Ve ne güzel edebledi.
  - Âdemoğlunun edebden nasibi yoksa, insan değildir.
  - Edeble süslenmeyen akıl, silâhsız kahramandır.
  - Edeb: Aklın dıştan görünüşüdür.
  - Edeb: Eline, diline ve beline sahip olmaktır.
  - Edeblerin anası, az konuşmaktır.
  - Edeb olmadıkça asalet düzelmez.
  - Edeb, şeytanı öldüren bir silahtır.
  - Edeb, en hayırlı sanattır. Hakk’a giden yolun azığıdır.
  - Edeb, olgunlaşmanın ilk şartıdır.
  - Edebi terk eden, ârif değildir.
  - Edebden mahrum olanlar, Hak dergâhından kovulurlar.
  - Edebi olmayanın güvenilir ilmi yoktur.
  - Hakikat’ten maksat, ancak edebdir.
  - Hakiki edeb, nefsi terketmektir.
  - Ayıplarınızı edeble örtünüz.
  - Hakiki güzellik, ilim ve edeb güzelliğidir.
  - İnsanın ziyneti, edebin tamamıdır.
  - Evlâdına edeb öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.
  - Ruhen yükselmek, ancak edeble mümkündür.
  - Akıllı, edebi edebsizden öğrenir.
  - İlim şerefi ve edeble Âdem, melekten üstün oldu.
  - Şeytan Allah’ın huzurundan, edebi terkettiği için kovulmuştur.
  - Edeb dışı hareketler, feyzi keser. Ve sahibini sultanın gönlünden uzaklaştırır.
  - Sohbet bir cesettir. Edeb ise, o cesedin ruhudur.
  - İmanın hakikatine ermek için, yakîn bilgi; yakîn için, ihlâslı amel; ihlâslı amel için,
  farzları edâ; farzları eda için, sünneti tatbik; sünneti tatbik etmek için de, edebi korumak lâzımdır.
  - Edeb; insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
  - Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edeb çoğaldıkça, değeri artar.
  - Edeb, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.
  - Üstadının edebi ile edeblenmeyen, sünnet ve hadisle edeblenemez. Sünnet ve hadisle edeblenemeyen de âyet ve Kur’an’la edeblenemez.
  - Edeb güzelliği, kişiyi nesebe muhtaç etmez.
  - Edeb, insanı utanılacak şeylerden koruyan melektir.
  - Edeb, Rasûlullah’ın sünnetine uygun hareket etmektir.
  - Edebden daha üstün şeref yoktur.
  - Edeb kaidelerinin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiği yerde durup, onu gidermesidir.
  - İlim elde etmek isteyen, edebli olsun.
  - İyi amel sahibi olmak isteyen, edebli bir şekilde ilim sahibi olmaya baksın.
  - Muhabbet ehli, sevgi işinde iyi niyete sahip oldukça, edebleri artmaya başlar.
  - Edeb, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.
  - Edeb, insanın mutlak bir fazilet kaynağıdır.
  - Cennet’teki makamlara, amel ve edeble ulaşılır.
  - Edebin dostları: Hayâ, Samimiyet, Teslimiyet, Muhabbet, Niyet, İtaat,
  Gayret, Sohbet ve Hizmettir.


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  --->: Müslüman Çocugun Edebi - GÖRGÜ KURALLARI


  Katkılarınız için teşekkür ederim,şu son zamanlarda en çok şükrettiğim konulardan biri de hiç şüpesizki''EDEP''gibi güzel bi nimetle rabbimin bizi şereflendirmesidir..insanları gördükçe ''EDEP'' nimetinin bir kez da ha değerini anlıyor insan..Rabbim bizleri bu nimetten mahrum bırakmasın inşallah....


 6. 5
  ahlak Üye
  ahlak
  Üye

  Üye No: 47429
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah razı olsun birçok bilgi edindim Allah gönüllerimizi hoş kılsın günahlarımızı bağışlasın inşallah...


 7. 6
  Çile_yolu Bayan Üye
  Çile_yolu
  Bayan Üye

  Üye No: 41004
  Mesaj Sayısı: 24
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah razı olsun birçok bilgiler


+ Yorum Gönder