Konusunu Oylayın.: Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur

5 üzerinden 4.25 | Toplam : 4 kişi
Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur
 1. 06.Şubat.2011, 17:41
  1
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,804
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur


  Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur Mumsema Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur

  3228... Ebû Hüreyre'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a) (şöyle) buyurdu:
  "Birinizin kor üstüne oturup da (o korun) elbisesini yakıp ta tenine kadar işlemesi, kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır."[603]

  Açıklama


  Abdest bozmak için olmayıp sadece dinlenmek maksadıyla bile olsa kabir üzerine oturmak doğru değildir. Çünkü kabir üzerine oturmak, orada yatan müslümanin hakkına riayet etmemek.ve onu rahatsız etmektir. Nitekim Said b. Mansur'un İbn Mes'ud'dan rivayet ettiği bir haberde bu husus şöyle ifade buyuruluyor: "İbn Mes'ud'a kabirleri çiğ­nemenin hükmü soruldu da (şöyle) cevap verdi: Bir mü'minin cesedine ha­yatında yapılan işkence ile, ölümünden sonra yapılan işkence arasında bir fark yoktur."
  Bazıları bu hadis-i şerifte yasaklanmak istenen kabir üzerindeki otur­maktan maksadın orada yas tutmak gayesiyle oturmak olduğunu söylemiş­lerdir. Metinde geçen "kabr" kelimesinin nekre olması, kabir üzerine otur­ma yasağının sadece müslüman kabirlerine mahsus olmayıp, zımmilerin kab­rine de şamil olduğunu belirtmek içindir. Bu "kabir" kelimesinin İbn Mâ-ce'nin Sünen'inde "müslüman kabri" şeklinde mukayyed olarak rivayet edil­miş olması ise sözkonusu yasağın sadece müslüman kabirlerine mahsus ol­duğunu ifade etmek için değil, kabrin şerefini ve saygıya layık olduğunu ifa­de içindir. Binaenaleyh bu yasak hem müslüman kabirleri hem de zımmi ka­birleri için geçerlidir.
  Kabir üzerine oturma yasağının hükmü âlimler arasında ihtilaflıdır. Bu mevzudaki, görüşleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
  1. Zahiri âlimlerinden İbn Hazm, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şeri­fin zahirine dayanarak kabir üzerinde oturmanın haram olduğunu söylemiş­lerdir.
  2. Cumhur ulemaya göre, büyük yada küçük abdest bozmamak şartıy­la kabir üzerine oturmak haram değil, mekruhtur. Fakat abdest bozmak için kabir üzerine oturmanın haram olduğunda ittifak vardır.
  Cumhura göre, kabirler üzerinde yürümek ve onlara yaslanmak da hü­küm bakımından kabir üzerine oturmak gibidir. Çünkü İbn Mace'nin riva­yet ettiği "Yemin olsun ki, bir ateş parçası veya bir kılıç üzerinde yürümem yahut da ayakkabımı ayağımla dikmem bana bir müslümanın kabri üzerin­de yürümemden daha sevimlidir."[604] mealindeki hadis-i şerif kabir üzerin­de yürümenin kerahetine delalet ettiği gibi Ahmed b. Hanbel'in sahih senedle Amr İbn Hazm'dan rivayet ettiği "Rasûlullah (s.a) beni bir kabre dayanmış halde görünce - Bu kabrin sahibine eziyet etme- buyurdu" mealindeki hadis-i şerif de kabirlere dayanmanın kerahetine delalet eder. Ancak zaruret halin­de kabir üzerine oturmakta bir sakınca yoktur.
  3. Malikilere göre, kabir üzerine oturmakta hiçbir sakınca yoktur. De­lilleri ise "Ali b. Ebi Talib mezarlara başını koyar ve üzerine uzanırdı"[605] mealindeki hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi sahih bir senetle Hanefi imamla­rından Ebû Ca'fer et-Tahavî de rivayet etmiştir.
  Malikilerin bu mevzudaki delillerinden biri de Nafi'nin "İbn Ömer ka­birler üzerine otururdu" mealindeki sözüyle Ebû Ca'fer et-Tahavi'nin Muhammed b. Ka'b el-Kurazî yoluyla Ebû Hureyre'den rivayet ettiği şu hadis-i şe­riftir: "Rasûlullah (s.a) buyurdu ki: Küçük veya büyük abdest bozmak için bir kabrin üzerine oturan kimse, ateş üzerine oturan kimse gibidir."
  Ebû Ca'fer et-Tahavi'nin açıkladığı gibi, İmam Malik bu hadis-i şerif­lere dayanarak "Büyük ya da küçük abdest bozmamak şartıyla kabirler üze­rine oturmakta hiçbir sakınca olmadığını" söylemiştir. Ancak Menhel yaza­rının beyanına göre, Maliki mezhebinin meşhur olan görüşüne göre, üzerine tavan şeklinde yahut da deve hörgücü şeklinde toprak yığılmış olup, önün­den yol geçen ve ilk bakışta içinde cenaze kemikleri bulunduğu anlaşılan bir kabrin üzerine oturmak mekruhtur. Bu özellikleri taşımayan bir kabrin üze­rine otufmakta ise bir sakınca yoktur.
  Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifteki kabirler üzerine oturmayla ilgi­li yasağı, sadece kabirler üzerine abdest bozmak için oturmaya inhisar ettirmek asla doğru değildir. Çünkü, kabirler üzerine abdest bozmak için otur­manın yasaklanmış olması, kabirler üzerine başka bir maksatla oturmanın da yasaklanmış olmasına mani değildir. Bu mevzuda gelen hadislerdeki ha­dislerin genel ifadeleri abdest bozmadan kabir üzerine oturmanın da mek­ruh olduğunu ifade eder. Kabir üzerine abdest bozmak üzere oturmanın mek­ruh olduğunu ifade eden hadislerse sözü geçen genel ifadeleri tahsis etmeye elverişli değildir.[606]

  3229... Ebû Mersed el-Ganemi dedi ki: RasûluIIah (s.a) (şöyle) buyurdu:
  “Kabirlerin üzerine oturmayınız ve onlara doğru namaz kılma­yınız."[607]

  Açıklama


  Bir önceki hadis-i şerifin şerhinde de açıkladığımız gibi, ölü­nün cesedine yapılacak bir baskı aynen ölünün hayatında be­denine yapılan baskı gibi ızdırap verdiğinden kabirleri çiğnemek ya da üzer­lerine oturmak yasaklanmıştır.
  Namazda, sadece Allah'ın hakkı olan ta'zim bulunduğundan, kabirle­re karşı namaz kılmak da yasaklanmıştır. Eğer ölüye tazim kasdı yoksa, kabre karşı namaz kılmak haram olur tazim kasdıyla kılmaksa küfür olur.[608]


 2. 06.Şubat.2011, 17:41
  1
  Özel Üye  Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur

  3228... Ebû Hüreyre'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a) (şöyle) buyurdu:
  "Birinizin kor üstüne oturup da (o korun) elbisesini yakıp ta tenine kadar işlemesi, kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır."[603]

  Açıklama


  Abdest bozmak için olmayıp sadece dinlenmek maksadıyla bile olsa kabir üzerine oturmak doğru değildir. Çünkü kabir üzerine oturmak, orada yatan müslümanin hakkına riayet etmemek.ve onu rahatsız etmektir. Nitekim Said b. Mansur'un İbn Mes'ud'dan rivayet ettiği bir haberde bu husus şöyle ifade buyuruluyor: "İbn Mes'ud'a kabirleri çiğ­nemenin hükmü soruldu da (şöyle) cevap verdi: Bir mü'minin cesedine ha­yatında yapılan işkence ile, ölümünden sonra yapılan işkence arasında bir fark yoktur."
  Bazıları bu hadis-i şerifte yasaklanmak istenen kabir üzerindeki otur­maktan maksadın orada yas tutmak gayesiyle oturmak olduğunu söylemiş­lerdir. Metinde geçen "kabr" kelimesinin nekre olması, kabir üzerine otur­ma yasağının sadece müslüman kabirlerine mahsus olmayıp, zımmilerin kab­rine de şamil olduğunu belirtmek içindir. Bu "kabir" kelimesinin İbn Mâ-ce'nin Sünen'inde "müslüman kabri" şeklinde mukayyed olarak rivayet edil­miş olması ise sözkonusu yasağın sadece müslüman kabirlerine mahsus ol­duğunu ifade etmek için değil, kabrin şerefini ve saygıya layık olduğunu ifa­de içindir. Binaenaleyh bu yasak hem müslüman kabirleri hem de zımmi ka­birleri için geçerlidir.
  Kabir üzerine oturma yasağının hükmü âlimler arasında ihtilaflıdır. Bu mevzudaki, görüşleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
  1. Zahiri âlimlerinden İbn Hazm, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şeri­fin zahirine dayanarak kabir üzerinde oturmanın haram olduğunu söylemiş­lerdir.
  2. Cumhur ulemaya göre, büyük yada küçük abdest bozmamak şartıy­la kabir üzerine oturmak haram değil, mekruhtur. Fakat abdest bozmak için kabir üzerine oturmanın haram olduğunda ittifak vardır.
  Cumhura göre, kabirler üzerinde yürümek ve onlara yaslanmak da hü­küm bakımından kabir üzerine oturmak gibidir. Çünkü İbn Mace'nin riva­yet ettiği "Yemin olsun ki, bir ateş parçası veya bir kılıç üzerinde yürümem yahut da ayakkabımı ayağımla dikmem bana bir müslümanın kabri üzerin­de yürümemden daha sevimlidir."[604] mealindeki hadis-i şerif kabir üzerin­de yürümenin kerahetine delalet ettiği gibi Ahmed b. Hanbel'in sahih senedle Amr İbn Hazm'dan rivayet ettiği "Rasûlullah (s.a) beni bir kabre dayanmış halde görünce - Bu kabrin sahibine eziyet etme- buyurdu" mealindeki hadis-i şerif de kabirlere dayanmanın kerahetine delalet eder. Ancak zaruret halin­de kabir üzerine oturmakta bir sakınca yoktur.
  3. Malikilere göre, kabir üzerine oturmakta hiçbir sakınca yoktur. De­lilleri ise "Ali b. Ebi Talib mezarlara başını koyar ve üzerine uzanırdı"[605] mealindeki hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi sahih bir senetle Hanefi imamla­rından Ebû Ca'fer et-Tahavî de rivayet etmiştir.
  Malikilerin bu mevzudaki delillerinden biri de Nafi'nin "İbn Ömer ka­birler üzerine otururdu" mealindeki sözüyle Ebû Ca'fer et-Tahavi'nin Muhammed b. Ka'b el-Kurazî yoluyla Ebû Hureyre'den rivayet ettiği şu hadis-i şe­riftir: "Rasûlullah (s.a) buyurdu ki: Küçük veya büyük abdest bozmak için bir kabrin üzerine oturan kimse, ateş üzerine oturan kimse gibidir."
  Ebû Ca'fer et-Tahavi'nin açıkladığı gibi, İmam Malik bu hadis-i şerif­lere dayanarak "Büyük ya da küçük abdest bozmamak şartıyla kabirler üze­rine oturmakta hiçbir sakınca olmadığını" söylemiştir. Ancak Menhel yaza­rının beyanına göre, Maliki mezhebinin meşhur olan görüşüne göre, üzerine tavan şeklinde yahut da deve hörgücü şeklinde toprak yığılmış olup, önün­den yol geçen ve ilk bakışta içinde cenaze kemikleri bulunduğu anlaşılan bir kabrin üzerine oturmak mekruhtur. Bu özellikleri taşımayan bir kabrin üze­rine otufmakta ise bir sakınca yoktur.
  Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifteki kabirler üzerine oturmayla ilgi­li yasağı, sadece kabirler üzerine abdest bozmak için oturmaya inhisar ettirmek asla doğru değildir. Çünkü, kabirler üzerine abdest bozmak için otur­manın yasaklanmış olması, kabirler üzerine başka bir maksatla oturmanın da yasaklanmış olmasına mani değildir. Bu mevzuda gelen hadislerdeki ha­dislerin genel ifadeleri abdest bozmadan kabir üzerine oturmanın da mek­ruh olduğunu ifade eder. Kabir üzerine abdest bozmak üzere oturmanın mek­ruh olduğunu ifade eden hadislerse sözü geçen genel ifadeleri tahsis etmeye elverişli değildir.[606]

  3229... Ebû Mersed el-Ganemi dedi ki: RasûluIIah (s.a) (şöyle) buyurdu:
  “Kabirlerin üzerine oturmayınız ve onlara doğru namaz kılma­yınız."[607]

  Açıklama


  Bir önceki hadis-i şerifin şerhinde de açıkladığımız gibi, ölü­nün cesedine yapılacak bir baskı aynen ölünün hayatında be­denine yapılan baskı gibi ızdırap verdiğinden kabirleri çiğnemek ya da üzer­lerine oturmak yasaklanmıştır.
  Namazda, sadece Allah'ın hakkı olan ta'zim bulunduğundan, kabirle­re karşı namaz kılmak da yasaklanmıştır. Eğer ölüye tazim kasdı yoksa, kabre karşı namaz kılmak haram olur tazim kasdıyla kılmaksa küfür olur.[608]

 3. 15.Aralık.2012, 12:38
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,411
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur
  Kabir üzerine oturmak günah mıdır?
  kabir üzerine oturmak

  İnsanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması ve saygısızlık anlamı taşıyan davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu itibarla, zaruret olmadığı sürece, mezarların üzerinden geçilmesi ve kabirlerin üzerine oturulması dinen uygun bir davranış değildir. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Sizden birinizin ateş üzerine oturup da bu ateşin elbisesini yakması, kabir üzerine oturmasından daha iyidir” (Müslim, Cenâiz, 96) buyurmuşlardır. Ancak, kabrin kenarına oturulmasında bir sakınca yoktur.


 4. 15.Aralık.2012, 12:38
  2
  Moderatör  Kabir üzerine oturmak günah mıdır?
  kabir üzerine oturmak

  İnsanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Dolayısıyla ölülere saygı duyulması ve saygısızlık anlamı taşıyan davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu itibarla, zaruret olmadığı sürece, mezarların üzerinden geçilmesi ve kabirlerin üzerine oturulması dinen uygun bir davranış değildir. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Sizden birinizin ateş üzerine oturup da bu ateşin elbisesini yakması, kabir üzerine oturmasından daha iyidir” (Müslim, Cenâiz, 96) buyurmuşlardır. Ancak, kabrin kenarına oturulmasında bir sakınca yoktur.

 5. 14.Ekim.2017, 19:25
  3
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,076
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Yorum: Kabir Üzerine Oturmak Mekruhtur

  mezar taşına oturmak hakkında arapça türkçe hadis


  1770- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم.
  1770. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Sizden birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini ateşin yakması ve ateşin vücuduna işlemesi, bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır."
  Müslim, Cenâiz 96. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 73; Nesâî, Cenâiz 105; İbni Mâce, Cenâiz 45


 6. 14.Ekim.2017, 19:25
  3
  Administrator
  mezar taşına oturmak hakkında arapça türkçe hadis


  1770- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم.
  1770. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Sizden birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini ateşin yakması ve ateşin vücuduna işlemesi, bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır."
  Müslim, Cenâiz 96. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 73; Nesâî, Cenâiz 105; İbni Mâce, Cenâiz 45