Cenaze Namazında Ne Okunur? 5 üzerinden 4.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye
  Galus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 3,493
  Tecrübe Puanı: 37
  Yer: Türkiye

  Cenaze Namazında Ne Okunur?


  Cenaze Namazında Ne Okunur?

  3198... Talha b. Abdullah b. Avf'dan demiştir ki:
  "Ben İbn Abbas'Ia beraber cenaze namazı kıldım (Namazda) Fatiha't-ül-kitabı okudu ve -bu sünettendir- dedi."[490]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerif, cenaze namazında Fatiha okumanın meşru-luğuna delalet etmektedir. Ayrıca Hakim'in Cabir'den riva­yet ettiği "Rasûlullah (s.a) bizim cenaze namazlarımızda dört tekbir alır ve ilk tekbirden sonra Fatiha sûresini okurdu.'1 mealindeki hadis-i şerifle îmam Şafiî'nin Ebû Ümame'den rivayet ettiği Peygamber (s.a)'in sahabilerinden birisinin: "Cenaze namazında imamın, birinci tekbirden sonra gizlice Fati­ha okuması sünnettendir. Diğer tekbirlerden sonra Peygamber (s.a)'e sala-vat getirir ve ihlasla dua eder. Fakat başka bir şey okumaz. Sonra gizlice içinden selam verir." dediğini ifade eden hadis-i şerif de cenaze namazında Fatiha okumanın meşruluğuna delalet etmektedir. el-Misver b. Mahreme ile el-Hadi, el-Kasım, el-Müeyyedbillah bu hadis-i şeriflerle, Buhârî'nin Tarih'-inde Fudale b. Ebî Ümeyye'den rivayet ettiği, "İmamın Hz. Ebû Bekir'le Hz. Ömer'in cenaze namazında Fatiha sûresini okuduğunu" ifade eden hadis-i şerife dayanarak cenaze namazında Fatiha sûresini okumanın meşru oldu­ğunu söylemişlerdir.
  İbn Mace'nin Ümmü Şüreyk'den rivayet ettiği "Rasûlullah (s.a) cenaze üzerinde namaz kıldığımızda) Fatiha sûresini okumamızı emretti."[491] mea­lindeki hadisle Nesaî'nin rivayet ettiği Hz. Peygamberin cenaze namazında, Fatiha okuduğunu ifade eden hadis-i şerif [492] de bu görüşü te'yid etmektedir.
  Mezheb imamlarının bu mevzudaki görüşlerini şöylece özetleyebiliriz:
  1. Şâfiîler, yukarıda geçen hadis-i şeriflere dayanarak cenaze namazın­da Fatiha okumanın farz olduğunu söylemişlerdir. Onlarca efdal olan Fati-ha'yı birinci tekbirden sonra okumaktır. İkinci tekbirden sonra Peygamber (s.a)'e salavat getirmek farz olduğu gibi, üçüncü tekbirden sonra ölüye dua etmek de farzdır. Dördüncü tekbirden sonra ise kısa bir dua yapılıp selam verilir.
  2. Hanbeliler de bu mevzuda Şâfiîler gibi düşünmektedirler. Ancak Han-belilere göre, Fatiha'y1 birinci tekbirden sonra okumanın hükmü farzdır.
  İshak ile Davudu Zahiri de, cenaze namazında Fatiha okumanın farz olduğunu söylemişlerdir.
  İbn Münzir, İbn Mes'ud ile İbn Zübeyr ve Ubeyd b. Umeyr (r.a)'in de bu görüşte olduklarım rivayet ediyor. Delilleri ise, yukarıda mealini sundu­ğumuz İbn Mace'nin Ümmü Şüreyk'ten rivayet ettiği hadisle mevzumuzu teşkil eden hadisi şeriftir. Çünkü her ne kadar mevzumuzu teşkil eden hadis mev­kuf ise de sahabinin mevkufu, merfu hükmündedir. Nitekim metinde geçen Hz. İbn Abbas'm "Bu sünnettendir" sözü bu hadisin merfu olduğuna açık­ça delalet etmektedir.
  Bu görüşte olan halef ve selef âlimlerinin bu mevzudaki delillerinden biri de, daha önce tercümesini sunduğumuz "Fatiha okumayan kimsenin na­mazı olmaz." anlamındaki 822 numaralı hadis-i şeriftir. Sözü geçen âlimle­re göre, bu hadis-İ şerif cenaze namazı için de geçerlidir. Çünkü cenaze na­mazı da bir namazdır. Diğer namazlarda olduğu gibi orda da kıyam ve kıra­atin bulunması gerekir.
  Ebû Hüreyre (r.a) ile Ebû Derda, İbn Mes'ud ve Enes (r.a) den rivayet edildiğine göre, kendileri cenaze namazında ilk üç tekbirin her birisinden sonra Fatiha okurlar, dua ederler, cenaze için istiğfar ederlermiş. Dördüncü tek­birden sonra ise, hiçbir şey okumadan namazdan çıkarlarmış.
  3. Tavus, Ata, ibn Sırın, İbn Cübeyr, es-Şabî, Mücahid, Hammad, es-Sevrfise, cenaze namazında Fatiha'nın okunmayacağı görüşündedirler. İbn Ömer'in de bu görüşte olduğu rivayet edildiği gibi, Hanefi mezhebinin gö­rüşü de budur. Hanefi alimlerine göre, cenaze namazı dört tekbirle kılınır. Birinci tekbirden sonra, sübhaneke ikinci tekbirden sonra salli barik duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra, ölü için dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra ise, iki tarafa selam verilerek namazdan çıkılır. Namaz esnasında Kur'-an'dan bir sûre okumak niyyetiyle Fatiha okunamaz.
  Hanefi ulemasından Tahavi'ye göre yukarıda geçen bazı hadisi şerifler­de ifade edilen Rasûlü Ekrem Efendimizin cenaze namazında, Fatiha oku­ması da Kur'ân-i Kcrim'den bir sûre okuma niyetiyle değil, sena kasdıyla olmuştur.
  4. Malikilere göre: Cenaze namazında Kur'ân'dan bir sûre okumak ni­yetiyle Fatiha okumak mekruhtur. Bunlara göre her tekbirden sonra Allah'a sena edip Peygamber (s.a)'e salavat getirmek müstehabtır, dua okumak ta vaciptir.
  Malikilerin, cenaze namazında Fatiha okumanın mekruh olduğuna da­ir delilleri, İmam-ı Malik'in Nafî'den rivayet ettiği, "Abdullah İbn Ömer cenaze namazında, Kur'ân'dan hiçbir şey okumazdı."[493] mealindeki hadis-i şeriftir.
  Bununla beraber Malikilere göre; cenaze namazı kılan kimsenin cenaze namazında Kur'ân okumanın farz olduğunu söyleyen imamlara ters düşme­mek gayesiyle Fatiha okunmasında hiçbir kerâhat yoktur. Hatta bu maksat­la Fatiha okumak müstehabdır.[494]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ATİE Kıdemli Üye
  ATİE
  Kıdemli Üye
  ATİE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 22.Temmuz.2016
  Üye No: 109243
  Mesaj Sayısı: 527
  Tecrübe Puanı: 6

  Yorum: Cenaze Namazında Ne Okunur?


  imamın niyetiyle tekbir getirilir subhaneke okunur tekrar tekbir salli barik okunurtekrar tekbir cenaze duası yada fatiha okunurtekrar tekbir selam verilir


+ Yorum Gönder