El-Celil Nedir? El-Celil Hakkında Ansiklopedik Bilgi 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  ACİLSERVİS Administrator
  ACİLSERVİS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ACİLSERVİS
  Administrator

  Profili:
  Üyelik: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 3,276
  Tecrübe Puanı: 10
     

  El-Celil Nedir? El-Celil Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  el-CELÎL Ne Demektir Hakkında Bilgiler

  Cenâb-ı Allah'ın, Celâlet ve ululuk sahibi anlamina gelen güzel isimlerinden biri. Celâlet ve ululuk ancak Allah'a mahsustur. Her yerde, her zaman hazır ve nazır olan Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. Ululuk ve ikram sahibi manasını taşıyan "Zü'l Celâl-i ve'l-İkram" tabiri, "(ancak) azamet ve ikram sahibi olan Rabbi'nin zatı baki kalacaktır."(er-Rahman, 55/27) ve "Âzamet saltanat ve ikram sahibi Rabbi'nin adı ne yücedir." (55/28) şeklinde Kur'an'da güzel isimler arasında zikredilir. Hz. Peygamber, sahih kitaplarda nakledildiğine göre; Zü'l Celâl-i ve'l İkram diyerek Allah'a zikretmeye devam ve bunda sebat edilmesini, bu terkibin dualarda çokça söylenilmesini tavsiye etmiş ve bunun Allah katında en hayırlı ve en üstün bir amel olduğunu buyurmuşlardır. Yine o; "Her şeyin bir aynası vardır. Kalplerin aynası ise aziz ve celil olan Allah'ı zikirdir. " buyurmuşlardır.
  Şâmil İA


 2. 2
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 5,364
  Tecrübe Puanı: 54
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: El-Celil Nedir? El-Celil Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  CELÎL Ne Demektir İslam Ansiklopedisi

  الجليل

  Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.

  “Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak” mânalarına gelen celâl (veya celâle) kökünden türemiş bir sıfattır. Allah’a nisbet edildiğinde “hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadrü kıymeti ve mertebesi en yüce olan” gibi anlamlar taşır. Kur’ân-ı Kerîm’de aynı muhtevada olmak üzere zü’l-celâl terkibiyle iki âyette yer almıştır (er-Rahmân 55/27, 78). Hadislerde ise doksan dokuz isim içinde sayılmakta (İbn Mâce, “Duâ”, 10; Tirmizî, “Daavât”, 82), ayrıca Allah için tâzim ifade eden “azze ve celle” (daima galip ve azamet sahibi olan) cümlesinde ve daha başka kelime kalıplarıyla Allah’ı niteleyen bir kavram olarak geçmektedir (bk. Wensinck, MuǾcem, “cll” md.).

  Celâl kelimesinin if‘âl babından gelen iclâl masdarının taşıdığı sözlük mânalarından hareketle celîl isminin muhtevasını belirlemek de mümkündür. 1. Celîl, Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit etmenin (ta‘tîl) mümkün olmadığını ifade ettiği gibi zâtına izâfe edilecek sıfatların yaratılmışlık özellikleri (teşbih) taşımadığını da ifade eder. Ayrıca O, varlığına delil teşkil edecek hârikulâde mükemmel nesneleri yaratması, duyularla idrak edilmekten ve mahiyetinin akıl yoluyla kavranılmasından münezzeh bulunması açısından da celîl yani yüce ve aşkındır. 2. “Faîl” kalıbındaki bir sıfatın “mef‘ûl” mânasına da kullanılabildiği göz önüne alınarak celîlin “kendisine tâzim edilen, ulûhiyeti ve aşkınlığı benimsenen” anlamını ifade edebileceği düşünülmüştür. 3. Celâlin taşıdığı “uzun ömürlü oluş” şeklindeki sözlük anlamı, zamandan münezzeh bulunan Allah’a nisbet edildiğinde “varlığının başlangıcı olmama” (kıdem) anlamına dönüşür. Bu açıdan celîl “Kadîm” mânasına gelir. Celîl bu üç anlamıyla Allah’ın zâtî isimleri ve tenzîhî sıfatları grubuna girer. 4. Celâl kökü iclâl (yüceltmek) masdarı ile eş anlamlı kabul edilirse celîl “müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükâfatlarını arttıran” mânasına gelir. 5. İclâlin bir anlamı da “vermek” (i‘tâ) olduğundan celîl “bol bol veren, lutufta bulunan” anlamını da taşır. Bu sonuncu kullanışlar bakımından celîl, Allah’ın kâinat ve insanla ilgili isimleri ve fiilî sıfatları grubuna girer.

  Esmâ-i hüsnâ içinde yer alan kebîr, celîl ve azîm isimleri yakın anlamlı kelimeler olmakla birlikte kebîr Allah’ın zâtının, celîl sıfatlarının, azîm ise hem zât hem de sıfatlarının kemalini ifade etmek için kullanılmıştır. Gazzâlî’nin de belirttiği gibi (el-Maksadü’l-esnâ, s. 38) doksan dokuz isim içinde eş anlamlı bazı kelimelerin tekrar niteliğinde yer aldığı zannedilirse de gerçekte durum böyle değildir. Çünkü sözlük anlamları yakın veya aynı olsa bile kelimelerin çeşitli alanlarda kullanılmalarıyla kazandıkları mânalar, aralarında muhteva farklılıkları meydana getirmektedir.

  Celîlin fi’l-i mâzisini oluşturan celle ile “daima galip ve üstün” anlamındaki azîz isminin mâzisini oluşturan azze fiilleri, “azze ve celle” şeklinde İslâmî metinlerde Allah’ı tâzim için en çok kullanılan cümlelerden biri olmuştur (bk. CELLE CELÂLUH; ayrıca bk. Zܒl-CELÂL ve’l-İKRÂM).

  BİBLİYOGRAFYA:

  Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “cll” md.; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “cll” md.; Lisânü’l-ǾArab, “cll” md.; Wensinck, MuǾcem, “cll” md.; İbn Mâce, “DuǾâ”, 10; Tirmizî, “DaǾavât”, 82; Halîmî, el-Minhâc, I, 160, 192; Bağdâdî, el-Esmâǿ ve’s-sıfât, vr. 86ª-b; Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ (Fazluh), s. 38, 126-127.

  Bekir Topaloğlu
 3. 3
  Şem'a YÖNETİCİ
  Şem'a - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,273
  Tecrübe Puanı: 34

  Yorum: El-Celil Nedir? El-Celil Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  El-Celil ismi, en yüce en yüksek ve yüceliği hayret verecek derecede olan kişi demektir. Bu Allahın sıfatlarındandır. 4. Reklam

+ Yorum Gönder