+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr suresi indiriliş sebebi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr suresi indiriliş sebebi

  Reklam
  Sual: Nasr suresi indiriliş sebebi nedir Nasr suresinin neden nazil olduğu hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Hanzala
  Devamlı Üye

  Cevap: nasr suresi indiriliş sebebi


  Reklam  Cevap: nasr suresi indiriliş sebebi


  Nasr Süresi Nüzul Sebebi

  Müfessirlerin tesbit ve icmaıyla tamamı Medine'de inmiştir. [1]
  Allâme Zemahşerî'ye göre: Bu sûre. Veda Haccı'nda Minâ'da inmiş ve o bakımdan Medine'de indiğine hükmedilmiştir. Yapılan tesbite göre, Tevbe Sûresi'nden sonra inmiş ve bundan sonra başka bir sûre inmemiş*tir.[2]

  Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili rivayetler:
  1- Müslim'in Ebu Bekr ibn Ebi Şeybe, Harun ibn Abdullah ve Abd ibn Humeyd kanalıyla Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe'den rivayetinde o şöyle anlatıyor:
  İbn Abbâs bana:
  "Ey İbn Utbe, Kur'ân’dan son nazil olan sûreyi bili*yor musun?" diye sormuştu. Ben:
  "Evet, Allah'ın nusratı ve fetih geldiğinde..." süresidir." dedim.
  "Doğru söyledin." dedi.[3]
  2- Bu hadisi Neseî de Muhammed ibn İsmail kanalıyla Ubeydullah ibn Ab*dullah ibn Utbe'den rivayetle tahric etmiştir.[4]
  3- Hafız Ebu Bekr el-Bezzâr ve Beyhakî'nin rivayet ettikleri bir haberde sû*renin nüzul vakti olarak Veda haccındaki teşrik günlerinin ortasındaki gün ve*rilmektedir.[5]
  4- Rivayete göne Hz. Peygamber (sa) bu sûrenin inmesinden sonra 60 gün daha yaşamış ve bu süre içinde hiç güldüğü görülme*miş.[6]
  5- Vahidî ise İbn Abbâs'tan rivayetle Sûrenin, Hz. Peygam*ber (sa)'in Huneyn Gazvesinden dönüşünde nazil olduğunu ve Sûrenin nüzu*lünden sonra Hz. Peygamber (sa)'in daha iki sene yaşadığını söyler.[7]
  Buna göre elbette Sûre, Kur'ân'dan son nazil olan değildir[8]
  6- İbn Abbâs'ın "Bütün Kur'ân'dan en son nazil olan sûre "Allah'ın nusratı ve fetih geldiğinde..." süresidir." sözü Taberânî tarafından da rivayet edilmiştir.[9]
  7- Mekke'nin fethi sekizinci yılın ramazanında idi. Bu sure, onuncu yılda indi. Peygamberimiz'in surenin inmesinden sonra yetmiş gün yaşadı*ğı rivayet edilmiştir. Onuncu yılın rabiulevvel ayında vefat etti. Bunun için de Tevdi' (uğurlama) suresi diye anıldı.
  8- Bu sure Mekke'nin fethinden önce inmiştir; Rasulullah (s.a.)'a Mekkelilere karşı kendisine yardım edileceğine, orayı fethedeceğine dair müjdedir. Bunun benzeri de şu ayettir: "Herhalde o Kur'an'ı senin üzerine farz kılan seni dönülecek yere döndürecektir." (Kasas, 28/85). "Allah'ın nus*reti ve fetih gelince."sözü, gelecek zamanı ifade etmektedir.
  Buna göre de vukuundan önce Mekke'nin fethinden haber verilmesi, mu*cize olarak gaibten haber verilmesi olup nübüvvet alâmetlerindendir.[10]
  9- Zahir olan, İbni Ömer'in sözünden hareketle birinci görüştür: Bu sure Veda haccında Mina'da indi. Sonra da: "Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım." (Maide, 5/3) ayeti indi. Bu iki ayetten sonra Peygamber (s.a.) seksen gün yaşadı. Bundan sonra: "Andolsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki..." (Tevbe, 9/128) ayeti indi. Bundan sonra otuzbeş gün yaşadı. Ardından: "Öyle bir günden sakı*nın ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz." (Bakara, 2/281) ayeti indi. Ondan sonra yirmi bir gün yaşadı. Mukatil, yedi gün yaşadığını söyledi.[11]
  10- Razi ise doğru kabul edilen görüşün surenin Mekke'nin fethinden önce indiği şeklinde olduğunu söylemiştir.[12]

  1-3. "Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın di*nine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbelerî daima kabul edendir."

  Surenin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
  1- Said b. Muhammed el-Müezzin, Ömer b. Ebî Cafer el-Mukrî'den, o Hasan b. Süryan'dan, o Âbdulaziz b. Sellam'dan, o İshak b. Abdillah b. Keysan'dan, o babası İkrime'den, o da İbn Abbas'tan bize şu rivayette bulundu;
  "Rasulullah (s.a.v.), Huneyn Gazvesi'nden geldiğinde, Allah Teala bu sûreyi indirdi. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:
  "Ey Ali b. Ebî Talib, ey Fatıma, şüphesiz Allah'ın yardımı ve fethi geldi. Ben insanların Allah'ın Dini'ne bölük bölük girdiğini gördüm. Rabbimi hamd ile tesbih ederim. Çünkü O tevbeleri çokça kabul edendir."[13]
  2- Abdürrezzak'ın kendi Musannaf'ında Ma'mer'den, onun da Zührî'den yaptığı rivayete göre : Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, fetih yılında ünlü ku*mandan Hâlid b. Velîd'i (r.a.) bir bölük mücahidle (öncü kuvvet olarak) Mekke'ye gönderdi. Halid b. Velid (r.a.) Mekke'nin alt kısmında, İslâm kuvvetlerine karşı koymak üzere saf bağlayıp bekleyen Kureyşlilerle savaş*tı ve kısa zamanda onları -Allah'ın yardım ve izniyle- hezimete uğrattı. Böylece artık silâh kullanmaya gerek kalmadı ve Resûlüllah'ın (A.S.) fethi gercekleştirmesiyle birlikte Mekkeli'ler de Allah'ın son dinine girmeye baş*ladılar. Derken Nasr Sûresi indi. [14]
  3- Buhari ve diğerleri İbni Abbas'tan rivayet ettiler. Diyor ki:
  "Ömer b. Hattab (r.a.) beni Bedir'in büyüklerinin yanına götürürdü. Bazısı bundan hoşlanmazdı. Bir gün beni çağırıp onlarla oturttu. " İbni Abbas diyor ki: "O gün beni onlara göstermekten başka bir şey için çağırmadığını anladım. " Şöyle dedi:
  "Allah Tealâ'nın "Allah'ın nusreti ve fetih geldiği zaman." ayeti hakkında ne diyorsunuz?" Bazıları:
  "Bize zafer geldiği ve fetih nasip oldu*ğunda tesbih ve istiğfarla emrolunduk," dediler. Bazıları da susup bir şey demedi. Bana:
  "Sen böyle mi diyorsun, İbni Abbas?" dedi.
  "Hayır," dedim.
  "Ne diyorsun?" dedi. Dedim ki:
  "O Rasulullah (s.a.)'ın ecelidir. Allah ona ecelini bildirmiş, "Allah'ın nusreti ve fetih geldiği zaman." buyurmuştur. Bu eceli*nin alâmetidir. "Hemen Rabbini hamd ile, tesbih et. O'nun yarlığamasını iste. Şüphesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir." [15]


+ Yorum Gönder
nasr suresinin iniş sebebi,  nasr suresinin indiriliş sebebi,  nasr suresi iniş sebebi,  nasr suresi indiriliş sebebi,  nasr suresinin inis sebebi,  nasr suresinin indiriliş sebebi nedir,  nasr suresinin iniş sebebi kısaca