+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr suresi faydaları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr suresi faydaları

  Reklam
  Sual: Nasr suresi faydaları nelerdir Nasr suresinin yararlarının neler olduğunu açıklar mısınız ? ? 2. @hmet
  Üye

  Cevap: nasr suresi faydaları


  Reklam  Cevap: nasr suresi faydaları

  Surenin İsmi:

  Bu sure ilk ayette geçen "nasr" kelimesinden dolayı "Nasr" suresi ola*rak adlandırılmıştır. "Allah'ın nasrı ve fetih gelince." Yani, fetihlerin fethi olarak anılan Mekke'nin fethi, büyük fetih ve nasr (zafer). Tevdi' suresi ola*rak da anılmıştır. [1]

  Önceki Sureyle İlişkisi:

  Allah Tealâ geçen surenin sonunda Peygamberin davet ettiği İslâm di*ninin kâfirlerin dininden farklı olduğunu haber vermişti, burada da onla*rın dininin kaybolacağını ve kendi dininin yücelip zafere ereceğini haber verdi. Bunda Allah Tealâ'mn Peygamberine zafer, fetih ve İslâm'ın yayıl*ması, insanların Allah'ın dinine gruplar halinde yöneleceğinin beyanı ve bir de Peygamber (s.a.)'in ecelinin yakınlığına işaret vardır. [2]

  Surenin Muhtevası:

  Medine'de indiğine dair ittifak bulunan bu sure, Mekke'nin fethine ve Rasulullah (s.a.)'m müşriklere karşı zaferine, İslâm'ın Arap yarımadasının her yanma yayılacağına, şirkin ve putçuluğun zayıfladığına, Peygamber (s.a.)'in ecelinin yakınlığına işaret etmekte ve Rabbini teşbih, hamd ve O'na istiğfar etmesi emrini içermektedir. [3]

  Surenin Fazileti:

  Zilzal suresinin tefsirinde Tirmizi'deki Enes b. Malik hadisinde, bu su*renin Kuran'ın dörtte birine denk olduğu geçmişti.
  Nesai, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den rivayet etti: İbni Abbas ba*na dedi ki: Ey Utbe'nin oğlu! Kur'an'da en son inen sureyi biliyor musun? Evet. Nasr suresi, dedim. Haklısın, dedi.
  Hafız Ebu Bekir el-Bezzar ve Beyhaki, İbni Ömer'den rivayet ettiler: Bu Nasr suresi Rasulullah (s.a.)'a teşrik günlerinin ortasında indi. Artık insanlarla vedalaşması gerektiğini anladı, bineği Kusva'nm hazırlanması*nı emretti ve kalkıp insanlara meşhur veda hutbesini irat etti. Meşhur hutbesini yani veda hutbesini zikretti. [4]

+ Yorum Gönder