+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kevser suresi ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kevser suresi ile ilgili hadisler

  Reklam
  Sual: Kevser suresi ile ilgili hadislere ihtiyacım var Kevser suresi hakkında hadisi şerifler yayımlar mısınız ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: kevser suresi ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: kevser suresi ile ilgili hadisler

  Surenin Fazileti ile ilgili hadisler:

  İmam Ahmed, Enes b. Malik'ten rivayet etti: "Rasulullah (s.a.) hafifçe uyudu. Bir müddet sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Ya o oradakilere ya da onlar ona: Niçin güldüm(n)? dediler. Rasulullah (s.a.) buyurdular ki: "Az önce bana bir sure indi. (Ve okudu): "Bismillahirrahmanirrahim. Haki*kat biz sana Kevser'i verdik." Sonuna kadar bitirdi. Kevser nedir bilir misi*niz? dedi. Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dediler. Buyurdu ki: Rabbimin bana cennette verdiği bir nehirdir. Onlardan bir kul geri kalır. "Ya Rabbi. O da ümmetimdendir." derim. "Rabbim bana senden sonra neler yaptılar bil*miyorsun." buyurur."
  Müslim (lafız onundur), Ebu Davud ve Nesai Enes'ten rivayet ettiler: "Rasulullah (s.a.) mescidde aramızda iken bir miktar uyur gibi oldu. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Seni güldüren nedir Ya Rasulallah! dedik. "Bana az önce bir sure indirildi, dedi ve okudu: "Bismillahirrahmanirra*him. Hakikat biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kur*ban kes. Sana buğzeden, zürriyetsiz olan şüphesiz odur." sonra "Kevser ne*dir bilir misiniz?" buyurdu. Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedik. O Rab*bim azze ve celle'nin bana vadettiği bir nehirdir. Onun üzerinde çok hayır*lar vardır. O kıyamet günü ümmetimin geleceği bir havuzdur. Kapıları gök*teki yıldızlar sayısıncadır. Onlardan bir kul geri kalır da: Rabbim. O da be*nim ümmetimdendi, derim. Buyurur ki: "Sen, senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun?" [5]

  Sürenin Nüzul Sebebi ile ilgili hadisler:

  Bezzar ve diğerleri sahih bir senedle İbni Abbas'tan rivayet ettiler: Ka'b b. Eşref Mekke'ye geldi. Kureyş ona: Sen onların liderisin. Görmüyor musun şu kavminden kopmuş olanı? Bizden daha hayırlı olduğunu iddia ediyor. Biz ise, hac ehli, su dağıtıcısı ve Ka'be hizmetkarıyız! dediler. O da: "Siz ondan hayırlısınız." dedi. "Sana buğzeden, zürriyetsiz olan şüphesiz odur." ayeti indi.
  İbni Ebi Şeybe Musannafta ve İbni Münzir, İkrime'den rivayet ettiler: Peygamber (s.a.)'e vahiy gelince Kureyş: Muhammed (s.a.) bizden koptu, dedi. Bunun yerine "Sana buğzeden, zürriyetsiz olan şüphesiz odur." ayeti indi.
  İbni Ebi Hatim, Süddi'den rivayet etti: Kureyş, erkek çocuğu ölen için "falan (hayırdan) kesildi)" derlerdi. Peygamber (s.a.)'in çocuğu ölünce As b. Vail: Muhammed'in (nesli) kesildi dedi ve ayet indi. Beyhaki Delail'de aynı*sını Muhammed b. Ali'den rivayet etti. Çocuğun adını da Kasım olarak zikretti. Mücahid'den de şöyle dediğini naklediyor: "Ben Muhammed'e kin besleyenim." diyen As b. Vail hakkındainmiştir,dedi.
  İbni Cerir, Said b. Cübeyr'den: "O halde Rabbin için namaz kıl, kur*ban kes." sözü hakkında, Hudeybiye günü indi. Cebrail gelip: "Kurban kes, namaz kıl." deyince kalktı ve fıtr ve kurban hutbesini irad etti sonra da iki rekat namaz kıldı. Ardından gidip hayvanı kesti. Ama bu rivayette Suyu-ti'nin dediği gibi aşırı bir garabet vardır.
  İbni Münzir İbni Cüreyc'ten rivayet etti: Bana ulaştığına göre, Pey*gamber (s.a.)'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde Kureyş; Muhammed (in nesli, hayrı) artık kesildi, dedi. Bu onu üzdü. Onu teselli için: "Hakikat, biz sana, Kevser'i verdik" ayeti indi.
  Özet olarak: Surenin nüzul sebebi Peygamber (s.a.)'in zayıf görülmesi, erkek çocukları Kasım'ın Mekke'de, İbrahim'in de Medine'de ölmesi ile kâ*firlerin sevinmeleridir. Bu sure Rasulullah (s.a.)'ın güçlü ve başarılı, bağlı*larının da sonunda galip olacağını Rasulullah (s.a.)'ın çocuklarının ölmesi*nin onun değerinden bir şey kaybettirmiyeceği, asıl ona kin tutanların adı sanı kalmamış kopuklar, hayırdan uzak kimseler olduğunun ilânı için indi. [6]

+ Yorum Gönder
kevser suresi ile ilgili hadisler