+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kureyş suresi neden inmiştir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kureyş suresi neden inmiştir

  Reklam
  Sual: Kureyş suresi neden inmiştir Kureyş suresi hangi olay üzerine indirildiği hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: kureyş suresi neden inmiştir


  Reklam  Cevap: Kureyş Süresi Nüzul Sebebi

  Bu sure, Kureyş ve Allah’ın Kureyş’e minneti hakkında inmiştir. (Vahidi, Esbab-ı Nüzul)
  Ümmü Hani b. Ebi Talib’den Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah teala Kureyş’i yedi özellikle üstün kıldı. Bu yedi özellik Kureyş’ten önce hiç kimseye verilmediği gibi, daha sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Zira hilafet onlarda kalacak, hacılara su verme onlarda kalacak, nübüvvet onlardadır-ki ben de o kabileden birisiyim-. Fil ashabına karşı onlara yardım olundu. Ve onlar yedi yıl Allah teala’ya ibadet ettiler. Onlardan başka hiç kimse böyle yapmadı. Ve onlar hakkında bir sure inmiştir ki, bu surede onlardan başkasının ismi zikredilmedi.” (Senedi zayıftır. Hakim, Müstedrek: 2/536, Taberani, el-Kebir: 24/409; Suyuti, ed-Dürr: 6/396; Vahidi, Esbab-ı Nüzul; Suyuti, Esbab-ı Nüzul Lübab-ı Nükul)

  Kureyş Süresi Nüzul Sebebi

  Cumhur sûrenin mekkî olduğunu söylerken, Dahhâk ve Kelbî medenî oldu*ğu görüşündedirler.
  [1]
  İbn Merduye (veya Merdeveyh)in İbn Abbas (R.A.)dan yaptığı riva*yete göre de sûre Mekke'de inmiştir.
  [2] Nitekim Sûre'de Beytullah'tan söz edilmesi de bu rivayet ve görüşü kuvvetlendirmektedir. [3]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Tîn Sûresi'nden sonra inmiştir.
  [4]

  1-2. "Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.
  3-4. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken gü*ven veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler."

  Bu sûre Kureyş ve Allah Teala'nın Kureyş'e minneti hakkında inmiştir.
  Kadı Ebû Bekr el-Hîrî, Ebû Cafer Abdullah b. İsmail el-Hâşimî'den, o Sevade b. Ali'den, o Ahmed b. Ebî Bekr ez-Zührî'den, o İbrahim b. Muhammed b. Sabit'ten, o Osman b. Abdillah b. Atîk'ten, o Said b. Amr b. Ca'de'den, o babasından, o da ninesi Ümm-ü Hani bint-i Ebî Talib'den bize şu rivayette bulundu:
  "Nebî (s.a.v.) buyurdu ki:

  "Allah Teala Kureyş'i yedi özellikle üstün kıldı. Bu yedi özellik Kureyş'ten önce hiç kimseye verilmediği gibi, daha sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Zira hilafet onlarda kalacak, hacılara su verme onlarda kalacak, nübüvvet onlardadır. Müşrik oldukları bir sırada fil ordusuna karşı yardıma mazhar olmuşlar, bu yüzden onlardan başka hiç kimsenin Allah'a ibâdet etmediği bir dönemde yedi (veya başka bir rivayete göre yirmi) sene Allah'a ibâdet etmişlerdir.
  Ve onlar hakkında bir sûre inmiştir ki, bu sûrede onlardan başkasının ismi zikredilmedi."
  Rasulullah (s.a.v.) sonra, Kureyş Suresi’ni okudu. [5]


  [1] Tefsîr-i Kurtubî: 20/200; Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/497; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/971.

  [2] Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/497; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009.

  [3] Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009

  [4] Tefsîrü'l-Keşşaf : 4/800; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7009; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/971.

  [5] Senedi zayıftır. Hakim; Müstedrek: 2/536, Taberani; el-Kebir: 24/409, Suyuti ed-Dürr: 6/396, Beyhaki, Ibn Kesir, Tefsir, IV, 553.
  İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/728; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 479. Nisâburî, Esbabu'n-Nüzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7010. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/637.

  arşivden.


+ Yorum Gönder
kureyş suresi neden indirilmiştir,  kureyş suresi neden indirildi,  kureyş suresi niçin indirildi,  kureyş suresi neden inmiştir,  kureyş suresi niçin indirilmiştir,  kureyş suresi nerede ve nezaman indirmiştir,  kureyş suresi neden indirilmiştir kısaca