+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Mevlitte okunan sureler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mevlitte okunan sureler nelerdir?

  Reklam
  Sual: Mevlid sureleri sırayla nelerdir sıralı bir şekilde mevlid surelerine ihtiyacım var yardımcı olur musunuz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mevlitte okunan sureler nelerdir?


  Reklam  Cevap:
  MEVLİD, MEVLİT OKUTMAK

  Bazı kitaplarda iyi ve sevap yüklü olduğu, diğer bazı kitaplarda ise bid`at olduğu yazılı Şu andaki uygulanış şekli ile mevlidin durumu nedir? Nasıl uygulanırsa Islâma göre daha güzel ve faydalı olur?

  Mevlid, genellikle Resûlullah`ın doğum günü yıldönümlerinde belli makam ve tegannilerle okunan övgü, gazel ve kasîdelerdir Övgüde haddi aşan sözler ihtiva etmedikten sonra, aslı itibari ile, Allah`ın (cc) övdügü bir zatı övme demek olacağından, güzeldir Ka`b bZüheyr meşhur "Bânet su`âd"ı Resûlullah zamanında yazmış ve onu övmüştür, kendilerinden de iltifat görmüştür Yine Bûsirî`nin meşhur "Bürde"si bu kabildendir Nihayet bizde okunan ve en meşhur mevlid kasîdesi haline gelen Süleyman Çelebi`nin "Vesîletü`n-Necât"i da bunlardan biridir Rasûlullah`i çok gerçekçi, içten ve güzel övmüştür Birçok faydalı bilgiler, sufiyane nükteler ve öğütler içermektedir

  İbn Hacer al-Askalanide, mevlid hakkında şöyle diyor: "Asr-ı Saadette ve selef-i salihin zamanında hiç kimse mevlid merasimi tertip etmemiştir Hicretten üç asır sonra ihdas edilmiştir Mevlid`in iyi tarafları vardır İyi tarafları yapılırsa bid`at-ı hasenedir Yoksa bid`at-ı seyyi`edir Mevlid`in meşru`iyetine dair güclü bir vesika buldum: Buhari ile Müslim`de sabit olmuştur ki, Peygamber (sav), Medine`ye geldiğinde Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü, onlara oruç tutmalarının sebebini sorunca şöyle dediler: Bugün Allah`ın Fir`avnı denizde boğduğu ve Musa`yı kurtardığı bir gündür Bunun için Allah`a şükür eder ve oruç tutarız Bunun üzerine Peygamber (sav) buyurdu ki: "Biz Musa`ya daha yakınız” Bundan anlaşılıyor ki böyle bir günde Allah`a şükür etmek tam yerindedir

  Ancak mevlid, sonraları resmî bir merasim halini almış ve Mısır`daki Şiî Fâtimiler devrinde, ilk defa bu özellikte uygulanmaya başlanmıştırHattâ onlar Hz Ali, Fatıma ve devrin halifesi adına da mevlid okutur olmuşlardır Mevlit, Osmanlılar`da da 4 Murad devrinden itibaren, teşrifatlarda resmen yer aldı (İA Mevlid md) Böylece asıl gayesinden yavaş yavaş uzaklaşarak bid`atleşmeye ve bid`atler içermeye başladı Derken bu bid`atlar, günümüzde olduğu gibi, doruk noktasına ulaştı Buna göre mevlid, sorunuzda da değinildiği gibi güzel ve sevap bir uygulama da olabilir, bir bid`at ve günah olarak da icra edilebilir

  Güzel bir davranış olabilmesi için;

  1 Dînî bir emir ve merasim görülmezse, yani dinimizde böyle bir ibadet şekli vardır gibi yanlış bir kanaat beslenmezse

  2 Kadın erkek bir yerde mevlit okutulmazsa

  3 Mahremliğe dikkat edilirse, kadınlar yabancı erkeklere süslü ve kokulu halde gözükmezse,

  4 İsraf ve benzeri haramlardan kaçınılırsa,

  5 Mevlit toplantısı çeşit çeşit börek, çörek, pasta ve ev eşyaları ile bir gösteriş halini almaz, böylece fakirlerin gıpta damarlarını kabartıp onları hasetliğe zorlamaz sadelikte olursa,

  6 Sırf Rasûlullah`i övme, tanıtma, mevlidin içerdiği öğütleri başkalarına duyurma, güzel tegannilerle gönülleri yumuşatma, onlara Rasûlüllah sevgisini aşılama, islâma ısındırma maksadıyla yapılırsa,

  7 Bu vesile ile biraraya toplanıp gelenlere Kur`an, hâdîs ve ilmihal bilgileri aktarılirsa,

  8 Mevlid, bu işi meslek haline getirmiş ve ücretle okuyan profesyonel artistlere değil de, okuduğu ile kendisi dahi etkilenen maneviyatlı kimselere okutulursa güzel bir davranış haline getirilmiş olur
  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


+ Yorum Gönder
mevlitte okunan sureler,  mevlit sureleri,  mevlitte okunacak sureler,  mevlütte okunan sureler