+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?

  Reklam
  Sual: maun suresinin indiriliş nedeni nedir? neden indirilmiştir? ne zaman indirilmiştir? lütfen yardım edin çok acil of hadi lütfen... ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Maun suresi ne zaman indirilmiştir ve indiriliş sebebi nedir?


  Reklam  Cevap: Maun Süresi Nüzul Sebebi

  Cumhur, sûrenin mekkî olduğu görüşündedir. İbn Abbâs ve Katâde'den ri*vayete göre ise sûre medenîdir.[1]
  At⒠ve Câbir, İbn Abbas (r.a.)dan da yapılan bir rivayete göre: Mek*ke'de; Katade'ye ve diğer bir rivayette İbn Abbas'a göre: Medine'de in*miştir. [2]
  Müfessir Hibetullah ibn Selâme de sûrenin ilk yarısının (ilk üç âyetinin) Mekke'de el-As ibn Vâil es-Sehmî hakkında, ikinci yarısının da Medine-i Münevvere'de münafık Abdullah ibn Übeyy hakkında nazil olduğunu söylemiştir.[3]
  Sûrede gösteriş için namaz kılan ikiyüzlü dönek münafıklardan söz edildiğine bakılınca, sûrenin Medenî olduğu; âhiret, hesap ve cezayı yalanlayanların daha çok Mekke döneminde oradaki müşrikler arasında yaygın olduğuna bakınca, sûrenin Mekkî olduğu anlaşılıyor.
  Böylece sûrenin yarısının Mekke'de, yarısının da Medine'de indiği söylenebilir. Nitekim Müfessir Alâeddin Ali bu inceliği naklederek diyor ki: “Bazısına göre sûrenin yarısı Mekke'de Âs b. Vâil hakkında ve diğer yarısı Medine'de Abdullah b. Ubey b. Selûl hakkında inmiştir.”[4]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, bu sûre, Tekâsür Sûresi'nden sonra in*miştir. [5]

  l. Dini yalanlıyanı gördün mü?
  2. Îşte odur yetimi şiddetle iten.
  3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen

  Bu âyet-i kerimenin kimin hakkında nazil olduğu ihtilaflıdır. Bu konudaki görüşler:
  1- el-As ibn Vâil es-Sehmî (Mukatil, İbnu's-Sâib el-Kelbî), [6]
  2- Münafıklar*dan bir adam (İbn Abbâs),
  3- Amr ibn Aiz (Dahhâk),
  4- el-Velîd ibnu'l-Muğîra (Süddî),
  5- Ebu Süfyân İbn Harb (İbn Cüreyc).[7]
  İbn Cüreyc'den nakledildiğine göre Ebu Süfyân her hafta bir (bir rivayette iki) deve kurban eder ve etini dağıtırmış. Bu (cömertliğinin) yanında bir gün bir yetim kendisine gelip bir şeyler istemiş de onu asasıyla iteleyip bir şey verme*miş ve bunun üzerine Allah Tealâ bu sûreyi indirmiş.[8]

  4. Vay o namaz kılanların hakline
  5. Ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler.
  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).
  7. Ve zekâtı da men ederler.

  İbnu'l-Münzir'in İbn Ebî Talha kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayetine göre "Vay o namaz kılanların haline..." âyet-i kerimesi münafıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar, mü'minlere karşı onların yanında namaz kılarak onlara riyakâr*lık yaparlar, mü'minlerin gıyabında, yanlarında mü'minler yokken de namazı terkeder ve kimseye emanet bir şey vermezlermiş.[9]  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [2] Tefsîr-i Kurtubî: 20/210; Şevkanî, Fethü’l-kadîr: 5/499; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [3] İbnu’l-Cevzî, age. IX,243; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/640.

  [4] Lübabu't-te'vîl : 4/412; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017.

  [5] Tefsîrü'l-Keşşaf: 4/803; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7017. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972.

  [6] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [7] İbnu’l-Cevzî, age.IX,243-244; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Nisabûrî, Esbabu'n-Nuzûl: 306; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [8] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 392; Kurtubî, age. XX,143; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/643.

  [9] Beyhaki; Suyutî, Lubâbu'n-Nukul, 11,199-206; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/729; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 481; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/972. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7019-7020. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/644.

 3. VanLi*
  Devamlı Üye
  6. Ki onlar (namazlarında) riyakârdırlar (gösteriş yaparlar).

  Bu sureyi duyduğumda hep bu aklıma gelir.

+ Yorum Gönder
maun suresi ne zaman indirildi,  maun suresi nerede indirildi,  maun suresi nasıl indirilmiştir,  maun suresi nerede ve ne zaman inmiştir,  maun suresi ne zaman indirilmiştir,  maun suresi nerede indirilmiştir,  maun suresi nasıl indirildi