+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Tin suresi peyganber efendimize hangi olaydan sonra geldi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tin suresi peyganber efendimize hangi olaydan sonra geldi

  Reklam

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: tin suresi peyganber efendimize hangi olaydan sonra geldi


  Reklam  Cevap: Tin Süresi Nüzul Sebebi
  Tin Süresi Nüzul Sebebi
  İçlerinde el-Hasen ve Atâ'nın da bulunduğu Cumhur kavlinde Sûre mekkîdir. Mâverdî'nin İbn Abbâs ve Katâde'den naklen zikrettiğine göre ise medenîdir. Ancak Sûre'de "Beled-i Emîn"e yemin edilmiş olması ve müfessirlerin icmaı ile bundan maksadın Mekke-i Mükerreme olması hasebiyle bu görüş taraftar bulamamıştır. İniş sırası itibariyle Bürûc Sûresinden sonradır.[1] Âyetlerinin adedi, sekizdir. [2]

  3- Sonra da çevirdik esfel-i sâfîlîn'e kaktık!

  İbni Cerir, Avfî tarikından İbni Abbas'tan "Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik." ayeti (5. ayet) hakkında şunu rivayet etti:
  "Onlar, Rasulullah (s.a.) zamanında elden ayaktan düşmüş, sorumluluklarını bilemez ve yapamaz hale gelmiş kimselerdir. Onların durumu merak edilirdi, Allah onların öz-rünü kabul etti. Akılları gitmeden önce yaptıkları amellerin ecirleri onlara verildi."[3]


  [1] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/958.

  [2] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/720.

  [3] Taberî, age. XXX,156; el-Beğavî, age. IV,505. İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/720. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/958. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/556.

+ Yorum Gönder