Konusunu Oylayın.: Yasin süresi okunuşu

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 45 kişi
Yasin süresi okunuşu
 1. 18.Ocak.2010, 08:03
  1
  Misafir

  Yasin süresi okunuşu


  Yasin süresi okunuşu Mumsema Yasin süresi okunuşuna ihtiyacım var bana yasin süresinin türkçe okunuşu hakkında bilgiler verir misiniz ?


 2. 18.Ocak.2010, 08:03
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Yasin süresi okunuşuna ihtiyacım var bana yasin süresinin türkçe okunuşu hakkında bilgiler verir misiniz ?

 3. 18.Ocak.2010, 08:38
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: yasin süresi okunuşu
  YASİN SÜRESİ LATİN HARFLERİYLE OKUNUŞU:
  Bismillâhirrahmânirrahîm
  (1) Yâsîn
  (2) Vel Kur'ân-il hakîm
  (3) İnneke leminel mürselîn
  (4) Alâ sırâtın müstakîm
  (5) Tenzîlel azîzirrahîm
  (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
  (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
  (8) İnnâ cealnâ fî a'nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn
  (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
  (10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
  (11) innemâ tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm
  (12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
  (13) Vadrib lehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn
  (14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn
  (15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
  (16) Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemürselûn (17) Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
  (18) Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
  (19) Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
  (20) Vecâe min aksalmedineti racülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn(21) İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
  (22) Vemâ liye lâ a'büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn
  (23) Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn
  (24) İnnî izen lefî dalâlin mübîn
  (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
  (26) Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ'lemûn
  (27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
  (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
  (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
  (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
  (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
  (32) Ve in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn
  (33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn
  (34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn
  (35) Liye'külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
  (36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
  (37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn
  (38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
  (39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
  (40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn
  (41) Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn
  (42) Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn
  (43) Ve in neşe' nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn
  (44) İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
  (45) Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn
  (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn
  (47) Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut'ımü menlev yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn
  (48) Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn
  (49) Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
  (50) Felâ yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
  (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
  (52) Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn
  (53) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn
  (54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ'melûn
  (55) İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn
  (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn
  (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
  (58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm (59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
  (60) Elem a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn
  (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
  (62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta'kılûn
  (63) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn
  (64) Islevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn
  (65) Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
  (66) Velev neşâü letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn
  (67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ yerciûn
  (68) Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn
  (69) Ve mâ allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübîn
  (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn
  (71) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn
  (72) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'külûn
  (73) Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn
  (74) Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
  (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn
  (76) Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn
  (77) Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
  (78) Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
  (79) Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli halkın alîm
  (80) Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
  (81) Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm
  (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün, feyekûn
  (83) Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.

  Önemli Açıklama:
  Arapça okumasını bilmeyenlere ezberlemede kolaylık olsun diye sûre ve duaların okunuşları Türk harfleri ile de yazılmıştır. Ancak, Arapça harflerindeki bazı harflerin Türk alfabesindeki karşılıkları olmadığından sûre ve duaların yeni harflerle doğru olarak öğrenilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sûre ve duaları, iyi bilen bir öğreticinin ağzından dinleyerek yanlışsız öğrenmek gerekir.
  Örneğin (" î " harfi " iy " olarak telafuz edilmektedir. "Rahîm - Rahiym")


  Not: Yazım hatalarımız varsa lütfen uyarın!.. ve diğerleriyle karşılaştırın.
  Kaynak: Kurandan.com 4. 18.Ocak.2010, 08:38
  2
  Moderatör  YASİN SÜRESİ LATİN HARFLERİYLE OKUNUŞU:
  Bismillâhirrahmânirrahîm
  (1) Yâsîn
  (2) Vel Kur'ân-il hakîm
  (3) İnneke leminel mürselîn
  (4) Alâ sırâtın müstakîm
  (5) Tenzîlel azîzirrahîm
  (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
  (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
  (8) İnnâ cealnâ fî a'nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn
  (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
  (10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
  (11) innemâ tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm
  (12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
  (13) Vadrib lehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn
  (14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn
  (15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
  (16) Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemürselûn (17) Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
  (18) Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
  (19) Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
  (20) Vecâe min aksalmedineti racülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn(21) İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
  (22) Vemâ liye lâ a'büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn
  (23) Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn
  (24) İnnî izen lefî dalâlin mübîn
  (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
  (26) Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ'lemûn
  (27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
  (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
  (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
  (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
  (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
  (32) Ve in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn
  (33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn
  (34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn
  (35) Liye'külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
  (36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
  (37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn
  (38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
  (39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
  (40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn
  (41) Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn
  (42) Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn
  (43) Ve in neşe' nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn
  (44) İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
  (45) Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn
  (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn
  (47) Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut'ımü menlev yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn
  (48) Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn
  (49) Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
  (50) Felâ yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
  (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
  (52) Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn
  (53) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn
  (54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ'melûn
  (55) İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn
  (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn
  (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
  (58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm (59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
  (60) Elem a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn
  (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
  (62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta'kılûn
  (63) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn
  (64) Islevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn
  (65) Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
  (66) Velev neşâü letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn
  (67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ yerciûn
  (68) Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn
  (69) Ve mâ allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübîn
  (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn
  (71) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn
  (72) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'külûn
  (73) Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn
  (74) Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
  (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn
  (76) Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn
  (77) Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
  (78) Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
  (79) Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli halkın alîm
  (80) Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
  (81) Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm
  (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün, feyekûn
  (83) Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.

  Önemli Açıklama:
  Arapça okumasını bilmeyenlere ezberlemede kolaylık olsun diye sûre ve duaların okunuşları Türk harfleri ile de yazılmıştır. Ancak, Arapça harflerindeki bazı harflerin Türk alfabesindeki karşılıkları olmadığından sûre ve duaların yeni harflerle doğru olarak öğrenilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sûre ve duaları, iyi bilen bir öğreticinin ağzından dinleyerek yanlışsız öğrenmek gerekir.
  Örneğin (" î " harfi " iy " olarak telafuz edilmektedir. "Rahîm - Rahiym")


  Not: Yazım hatalarımız varsa lütfen uyarın!.. ve diğerleriyle karşılaştırın.
  Kaynak: Kurandan.com


 5. 08.Nisan.2011, 11:32
  3
  reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2009
  Üye No: 49643
  Mesaj Sayısı: 328
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 28

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

  bana arkadaşım dedi ki başın dara düşerse zor durumda 9.ayeti oku sizce doğru mu neden okunmalıdır ? mum hocam


 6. 08.Nisan.2011, 11:32
  3
  Es Rahmet Rüzgarı
  Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

  bana arkadaşım dedi ki başın dara düşerse zor durumda 9.ayeti oku sizce doğru mu neden okunmalıdır ? mum hocam

 7. 08.Nisan.2011, 11:45
  4
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,809
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  Alıntı
  Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

  bana arkadaşım dedi ki başın dara düşerse zor durumda 9ayeti oku sizce doğru mu neden okunmalıdır ? mum hocam
  Peygamberimiz (sav) Hicret edeği zaman müşrikler evin çevresini sarmıştı. Bu ayeti okuyunca onu hiç bir müşrik görmeden yoluna devam etti.


 8. 08.Nisan.2011, 11:45
  4
  Üye
  Alıntı
  Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

  bana arkadaşım dedi ki başın dara düşerse zor durumda 9ayeti oku sizce doğru mu neden okunmalıdır ? mum hocam
  Peygamberimiz (sav) Hicret edeği zaman müşrikler evin çevresini sarmıştı. Bu ayeti okuyunca onu hiç bir müşrik görmeden yoluna devam etti.

 9. 08.Nisan.2011, 12:01
  5
  reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2009
  Üye No: 49643
  Mesaj Sayısı: 328
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 28

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  Allah razı olsun sık sık başım dara düşerse düşmezse her şekilde okuyacağım


 10. 08.Nisan.2011, 12:01
  5
  Es Rahmet Rüzgarı
  Allah razı olsun sık sık başım dara düşerse düşmezse her şekilde okuyacağım

 11. 08.Nisan.2011, 12:01
  6
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,558
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  Alıntı
  Peygamberimiz (sav) Hicret edeği zaman müşrikler evin çevresini sarmıştı. Bu ayeti okuyunca onu hiç bir müşrik görmeden yoluna devam etti.
  Allah cc razı olsun hocam bir türlü aklıma gelmemişti düşünüp duruyordum
  Sayende hafızamıza yeniden kaydetmiş olduk. 12. 08.Nisan.2011, 12:01
  6
  Özel Üye
  Alıntı
  Peygamberimiz (sav) Hicret edeği zaman müşrikler evin çevresini sarmıştı. Bu ayeti okuyunca onu hiç bir müşrik görmeden yoluna devam etti.
  Allah cc razı olsun hocam bir türlü aklıma gelmemişti düşünüp duruyordum
  Sayende hafızamıza yeniden kaydetmiş olduk.


 13. 08.Nisan.2011, 12:29
  7
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  9. Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından da bir sed çektik. Gözlerini de perdeledik. Artık onlar görmezler.
  10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar inanmazlar.
  11. Sen ancak Zikr'e uyan ve gayb ile Rahman'dan kalbinden say*gı duyarak korkan kimseleri uyarırsın. İşte böylesini bir mağ*firet ve kerim bir ecirle müjdele!

  "Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından da bir sed çektik"
  buyruğu hakkında Mukatil şöyle demektedir: Ebu Cehil Peygamber (sav)'a elini uzatamayıp taş da elinden düşmüş olduğu halde arkadaşlarının yanına geri dönünce Mahzumoğullarından bir başka kişi taş alıp: Ben onu bu taş*la öldüreceğim, dedi. Peygamber (sav)'a yaklaşınca, Allah gözlerini kör et*ti, Peygamber (sav)'ı göremedi. Arkadaşlarına geri döndüğünde onlar ken*disine sesleninceye kadar onları farkedemedi. İşte âyet-i kerimenin manası budur.
  Muhammed b. İshak da bu husustaki rivayetinde şunları söylemektedir: Rabia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe ile Ebu Cehil ile Ümeyye b. Halef, Peygam*ber (sav)'a eziyet etmek için sürekli gözetleyip duruyorlardı. Yâsîn Sûresi'-ni okuyarak onların bulundukları yere geçti. Elindeki toprağı üzerlerine at*tı ve: "Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından bir sed çektik" buyruklarını okudu. Peygamber (sav) yanlarından geçip gidinceye kadar baş*ların; .jrinden kaldırmadılar. Bu husus daha önceden İsra Sûresi'nde (17/45. âyetin tefsirinde) geçtiği gibi "sed"e dair açıklamalar da daha önce*den (18/94. âyet, 1. başlıkta) geçmiş bulunmaktadır. "Sed"kelimesinin, "sin" harfi ötreli (süd şeklinde) ile üstün (sed şeklinde) olarak söylenmesi iki ay*rı söyleyiştir. "Gözlerini de perdeledik." Yani gözlerini örttük. Bakara Sû-resi'nin baş taraflarında (2/7. âyet, 9. başlıkta) buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır.
  İbn Abbas, İkrime ve Yahya b. Ya'mer "gözlerini de perdeledik" anlamın*daki buyruğu; "Gece körlüğü gibi onların gözlerini zayıflattık" an*lamında "ğayn" ile değil de "ayn" ile okumuşlardır. Şair de şöyle demiştir:
  "Ne zaman onun yanına gidersen, Onun ateşinin ışığı dolayısıyla göremez olursun."
  Yüce Allah da: "Kim Rahman'ın zikrini görmezlik*ten gelirse..." (ez-Zuhruf, 43/36) diye buyurmaktadır. Her iki okuyuşun da anlamı birbirine yakındır, anlam da onları kör ettik şeklindedir. Nitekim şa*ir şöyle demiştir:
  "Bunca musibetlerden ötürü -babasız kalasıca- yeryüzü, Bana karşı hep sedlerle doluverdi. Oradaki tepecik bir yeri bulamıyorum, el-Uzeyb ile Murad toprakları arasında."
  "Artık onlar" Katade'nin açıklamasına göre hidayeti "göremezler." Bir di*ğer açıklamaya göre de onu öldürmek için kendi aralarında karar aldıkların*da Muhammed'i göremezler, demektir. Bu açıklamayı es-Süddî yapmıştır.
  ed-Dahhak dedi ki: "Hem Biz, onların önlerinden" dünyada "bir sed ve ardlarından" âhirette "de bir sed çektik." Yani onlar hem öldükten sonra dirilişi göremediler, hem dünyada şer'î hükümleri kabul etmeyecek şekilde körleştiler. Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: "Biz, onlara yakın arkadaşlar kıldık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler." (Fussilet, 41/25) Yani onlara dünyayı süslü gösterdiler ve âhireti yalanlama*ya çağırdılar.
  Şöyle de açıklanmıştır: Buna göre; "hem Biz, onların önlerinden bir sed" yani dünya aldanışı "ve ardlarından da bir sed" âhireti yalanlayışı "çektik" demek olur. Bir başka açıklamaya göre: "Önlerinden" âhirette demektir, "ard*larından" da dünyada demektir.
  "Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar imanetmezler" buyruğuna dair açıklamalar daha önceden el-Bakara Sûresi'nde (2/6. âyetin tefsirinde) geçmiş bulunmaktadır. Âyet-i kerime Kaderiye'nin ve diğerlerinin görüşlerini de reddetmektedir.
  İbn Şihab'dan rivayete göre Ömer b. Abdu'1-Aziz kaderiyeci Gaylan'ı hu*zuruna getirtmiş ve ona şöyle demiş: Ey Gaylan! Aldığım habere göre sen ka*deriye görüşünü benimsiyormuşsun. O: Bana iftira ediyorlar, ey mü'minle-rin emiri, demiş. Daha sonra da şöyle dedi: Ey mü'minlerin emiri! Yüce Al*lah'ın: "Gerçekten Biz, insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar du*ruruz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. Gerçekten Biz ona yolu göster*dik, ister şükredici olsun, ister nankör olsun." (el-İnsan, 76/2-3) buyruğu hak*kında ne dersin? Ömer b. Abdu'1-Aziz dedi ki: Ey Gaylan oku. Gaylan oku*maya devam etti. Nihayet yüce Allah'ın: "Artık kim dilerse, Rabbine doğru bir yol alır." (el-İnsan. 76/29) buyruğuna kadar geldi. Yine ona: Oku, dedi. O da yüce Allah'ın: "Ama Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz." (el-İn*san, 76/30) buyruğunu okuyunca, Gaylan: Allah'a yemin ederim ey mü'min*lerin emiri! Hiçbir zaman Allah'ın Kitabında bu âyetin varlığını farketmemiş-tim. Bu sefer ona: Ey Gaylan Yâsîn Sûresi'nin baş taraflarını oku, dedi. O da Yâsîn Sûresini okumaya başladı. Nihayet: "Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar inanmazlar" âyetine kadar geldi. Bu sefer Gaylan: Allah'a yemin ederim, ey mü'minlerin emiri! Bundan önce bu âye*ti sanki hiç okumamış gibiyim. Şahid ol ey mü'minlerin emiri, ben tevbe edi*yorum. Bunun üzerine Ömer b. Abdu'1-Aziz dedi ki: Allah'ım, eğer samimi ise tevbesini kabul buyur ve ona sebat ver. Şayet yalan söylüyorsa ona acı*mayacak bir kimseyi musallat kıl ve onu mü'minlere bir ibret yap. Daha son*ra Hişam onu yakaladı, el ve ayaklarını kesip onu astı. İbn Avn dedi ki: Ben onu Dımaşk (Şam) kapısı yanında asılmış gördüm. Bu halin ne oluyor, ey Gay*lan? diye sorduk, o şu cevabı verdi: Salih insan Ömer b. Abdu'l-Aziz'in bed*duası beni tuttu, dedi.
  "Sen ancak Zikr'e uyan" yani Kur'ân'a uyup onun gereğince amel eden "ve gayb ile" yani Katade'nin açıklamasına göre görülmeyen azabı ve ateşi dolayısı ile "Rahman'dan kalbinden saygı duyarak korkan kimseleri uya*rırsın." Bir açıklamaya göre; sen insanların görmediği ve tek başına kaldı*ğı zaman Allah'tan korkan kimseleri uyarırsın. "İşte böylesin!" günahları için "bir mağfiret ve kerim bir ecirle" yani cennet ile "müjdele!"[15]


 14. 08.Nisan.2011, 12:29
  7
  الله اكبر
  9. Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından da bir sed çektik. Gözlerini de perdeledik. Artık onlar görmezler.
  10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar inanmazlar.
  11. Sen ancak Zikr'e uyan ve gayb ile Rahman'dan kalbinden say*gı duyarak korkan kimseleri uyarırsın. İşte böylesini bir mağ*firet ve kerim bir ecirle müjdele!

  "Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından da bir sed çektik"
  buyruğu hakkında Mukatil şöyle demektedir: Ebu Cehil Peygamber (sav)'a elini uzatamayıp taş da elinden düşmüş olduğu halde arkadaşlarının yanına geri dönünce Mahzumoğullarından bir başka kişi taş alıp: Ben onu bu taş*la öldüreceğim, dedi. Peygamber (sav)'a yaklaşınca, Allah gözlerini kör et*ti, Peygamber (sav)'ı göremedi. Arkadaşlarına geri döndüğünde onlar ken*disine sesleninceye kadar onları farkedemedi. İşte âyet-i kerimenin manası budur.
  Muhammed b. İshak da bu husustaki rivayetinde şunları söylemektedir: Rabia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe ile Ebu Cehil ile Ümeyye b. Halef, Peygam*ber (sav)'a eziyet etmek için sürekli gözetleyip duruyorlardı. Yâsîn Sûresi'-ni okuyarak onların bulundukları yere geçti. Elindeki toprağı üzerlerine at*tı ve: "Hem Biz, onların önlerinden bir sed ve ardlarından bir sed çektik" buyruklarını okudu. Peygamber (sav) yanlarından geçip gidinceye kadar baş*ların; .jrinden kaldırmadılar. Bu husus daha önceden İsra Sûresi'nde (17/45. âyetin tefsirinde) geçtiği gibi "sed"e dair açıklamalar da daha önce*den (18/94. âyet, 1. başlıkta) geçmiş bulunmaktadır. "Sed"kelimesinin, "sin" harfi ötreli (süd şeklinde) ile üstün (sed şeklinde) olarak söylenmesi iki ay*rı söyleyiştir. "Gözlerini de perdeledik." Yani gözlerini örttük. Bakara Sû-resi'nin baş taraflarında (2/7. âyet, 9. başlıkta) buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır.
  İbn Abbas, İkrime ve Yahya b. Ya'mer "gözlerini de perdeledik" anlamın*daki buyruğu; "Gece körlüğü gibi onların gözlerini zayıflattık" an*lamında "ğayn" ile değil de "ayn" ile okumuşlardır. Şair de şöyle demiştir:
  "Ne zaman onun yanına gidersen, Onun ateşinin ışığı dolayısıyla göremez olursun."
  Yüce Allah da: "Kim Rahman'ın zikrini görmezlik*ten gelirse..." (ez-Zuhruf, 43/36) diye buyurmaktadır. Her iki okuyuşun da anlamı birbirine yakındır, anlam da onları kör ettik şeklindedir. Nitekim şa*ir şöyle demiştir:
  "Bunca musibetlerden ötürü -babasız kalasıca- yeryüzü, Bana karşı hep sedlerle doluverdi. Oradaki tepecik bir yeri bulamıyorum, el-Uzeyb ile Murad toprakları arasında."
  "Artık onlar" Katade'nin açıklamasına göre hidayeti "göremezler." Bir di*ğer açıklamaya göre de onu öldürmek için kendi aralarında karar aldıkların*da Muhammed'i göremezler, demektir. Bu açıklamayı es-Süddî yapmıştır.
  ed-Dahhak dedi ki: "Hem Biz, onların önlerinden" dünyada "bir sed ve ardlarından" âhirette "de bir sed çektik." Yani onlar hem öldükten sonra dirilişi göremediler, hem dünyada şer'î hükümleri kabul etmeyecek şekilde körleştiler. Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: "Biz, onlara yakın arkadaşlar kıldık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler." (Fussilet, 41/25) Yani onlara dünyayı süslü gösterdiler ve âhireti yalanlama*ya çağırdılar.
  Şöyle de açıklanmıştır: Buna göre; "hem Biz, onların önlerinden bir sed" yani dünya aldanışı "ve ardlarından da bir sed" âhireti yalanlayışı "çektik" demek olur. Bir başka açıklamaya göre: "Önlerinden" âhirette demektir, "ard*larından" da dünyada demektir.
  "Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar imanetmezler" buyruğuna dair açıklamalar daha önceden el-Bakara Sûresi'nde (2/6. âyetin tefsirinde) geçmiş bulunmaktadır. Âyet-i kerime Kaderiye'nin ve diğerlerinin görüşlerini de reddetmektedir.
  İbn Şihab'dan rivayete göre Ömer b. Abdu'1-Aziz kaderiyeci Gaylan'ı hu*zuruna getirtmiş ve ona şöyle demiş: Ey Gaylan! Aldığım habere göre sen ka*deriye görüşünü benimsiyormuşsun. O: Bana iftira ediyorlar, ey mü'minle-rin emiri, demiş. Daha sonra da şöyle dedi: Ey mü'minlerin emiri! Yüce Al*lah'ın: "Gerçekten Biz, insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar du*ruruz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. Gerçekten Biz ona yolu göster*dik, ister şükredici olsun, ister nankör olsun." (el-İnsan, 76/2-3) buyruğu hak*kında ne dersin? Ömer b. Abdu'1-Aziz dedi ki: Ey Gaylan oku. Gaylan oku*maya devam etti. Nihayet yüce Allah'ın: "Artık kim dilerse, Rabbine doğru bir yol alır." (el-İnsan. 76/29) buyruğuna kadar geldi. Yine ona: Oku, dedi. O da yüce Allah'ın: "Ama Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz." (el-İn*san, 76/30) buyruğunu okuyunca, Gaylan: Allah'a yemin ederim ey mü'min*lerin emiri! Hiçbir zaman Allah'ın Kitabında bu âyetin varlığını farketmemiş-tim. Bu sefer ona: Ey Gaylan Yâsîn Sûresi'nin baş taraflarını oku, dedi. O da Yâsîn Sûresini okumaya başladı. Nihayet: "Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Artık onlar inanmazlar" âyetine kadar geldi. Bu sefer Gaylan: Allah'a yemin ederim, ey mü'minlerin emiri! Bundan önce bu âye*ti sanki hiç okumamış gibiyim. Şahid ol ey mü'minlerin emiri, ben tevbe edi*yorum. Bunun üzerine Ömer b. Abdu'1-Aziz dedi ki: Allah'ım, eğer samimi ise tevbesini kabul buyur ve ona sebat ver. Şayet yalan söylüyorsa ona acı*mayacak bir kimseyi musallat kıl ve onu mü'minlere bir ibret yap. Daha son*ra Hişam onu yakaladı, el ve ayaklarını kesip onu astı. İbn Avn dedi ki: Ben onu Dımaşk (Şam) kapısı yanında asılmış gördüm. Bu halin ne oluyor, ey Gay*lan? diye sorduk, o şu cevabı verdi: Salih insan Ömer b. Abdu'l-Aziz'in bed*duası beni tuttu, dedi.
  "Sen ancak Zikr'e uyan" yani Kur'ân'a uyup onun gereğince amel eden "ve gayb ile" yani Katade'nin açıklamasına göre görülmeyen azabı ve ateşi dolayısı ile "Rahman'dan kalbinden saygı duyarak korkan kimseleri uya*rırsın." Bir açıklamaya göre; sen insanların görmediği ve tek başına kaldı*ğı zaman Allah'tan korkan kimseleri uyarırsın. "İşte böylesin!" günahları için "bir mağfiret ve kerim bir ecirle" yani cennet ile "müjdele!"[15]

 15. 03.Şubat.2012, 19:46
  8
  Misafir

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  çok güzel ben beğendim ve okudum ALLLAH (cc)hepsinden razı olsun .MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN...


 16. 03.Şubat.2012, 19:46
  8
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir
  çok güzel ben beğendim ve okudum ALLLAH (cc)hepsinden razı olsun .MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN...

 17. 15.Mart.2012, 02:57
  9
  Misafir

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  Allah razı olsun..Bu site harika...


 18. 15.Mart.2012, 02:57
  9
  nunu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nunu
  Misafir
  Allah razı olsun..Bu site harika...

 19. 15.Haziran.2012, 18:44
  10
  Misafir

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  benim en cok ''(58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm '' bu ayet hoşuma gidiyor ONLARA RAHİM OLAN RAB'DEN SELAM SÖZÜ VARDIR .


 20. 15.Haziran.2012, 18:44
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  benim en cok ''(58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm '' bu ayet hoşuma gidiyor ONLARA RAHİM OLAN RAB'DEN SELAM SÖZÜ VARDIR .

 21. 22.Aralık.2012, 02:54
  11
  Misafir

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  allah razı olsun allah herkesin dualarını kabul etsin allah duaları kabul edenlerden eylesin


 22. 22.Aralık.2012, 02:54
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  allah razı olsun allah herkesin dualarını kabul etsin allah duaları kabul edenlerden eylesin

 23. 24.Aralık.2012, 05:29
  12
  Misafir

  Cevap: yasin süresi okunuşu

  allahın selam ı üzerinize olsun ışık yolunda bir adım kat ettim rabbim herkesi bu yola gitmeyi bu yolu görmeyi nasip etsin inşallah allah dostlarından allah razı olsun inşallah.


 24. 24.Aralık.2012, 05:29
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  allahın selam ı üzerinize olsun ışık yolunda bir adım kat ettim rabbim herkesi bu yola gitmeyi bu yolu görmeyi nasip etsin inşallah allah dostlarından allah razı olsun inşallah.
+ Yorum Gönder