+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sözler ve Mesajlar Kategorisinden Süleyman Hilmi Tunahan'ın dostluk hakkında sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Süleyman Hilmi Tunahan'ın dostluk hakkında sözleri

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Süleyman Hilmi Tunahan'ın dostluk hakkında sözleri


  Reklam  Cevap: Allah kerimdir amma kuyusu da derindir. İp ve kova olmayınca su çıkmadığı gibi, nur ve feyz de çıkmaz.• Atom’un arz üzerinde müddet-i te’siri elle sene olduğu gibi, decâcilenin bu ümmet üzerinde müddet-i fesâdı dahi elli senedir.
  • Benim evlatlarıma Tarih öğrenmek farzdır.
  • Benim evlatlarım, bildiğinin âlimi, bilmediklerinin tâlibidirler.
  • Benim evlatlarımın her biri bir Süleyman’dır. Ben daha yüz sene yaşayacağım.
  • Benim evlatlarım, Yusuf (a.s.) güzelliğindedir.
  • Ben size “eceztü” dediğim zaman sizler alim olmadınız, ilmin anahtarlarını almış oldunuz. Bu aldığınız anahtarla Anadolu’ya gidecek, büyük büyük kitapları açacaksınız ve onun içindeki hakikatleri Ümmet-i Muhammed’in evladına anlatacaksınız.
  • Ben şu denî dünyayı, evlâtlarımın kirli tırnağına değişmem.
  • Bir meşaiyyun var, bir de işrakiyyun var. İşrakiyyun: Önce inanıyor, sonra hikmetini araştırıyor. Meşaiyyun bunun zıddıdır. Kainatı inceler Allah’ı bulur. Bizim sûfî mezhebimiz işrakiyyun üzerine kurulmuştur. Zahirilerle farkımız; biz cevizin içini, onlar kabuğunu yerler.
  • Biz akla ve zekâya kıymet vermeyiz. Salıverdin mi evinin yolunu bulabilecek kadar aklı olsun kâfidir.
  • Biz Cenab-ı Hakk’ın ahirette bize vereceği selahiyetle, mahşer halkına şöyle dürbünle bakacak, kimin bize bir merhabası, ilgisi, sevgisi, alakası, Allah yolunda bir hizmeti varsa hepsine şefaat edecegiz.
  • Biz, terakkî anlarında çürükleri terkederiz. Asker de harekât ânında hastaları bırakır. Bununla beraber, nâdim olup dönenler, kabul olunur.
  • Bize gelinceye kadar bütün piran, bu alemden giderken, kendilerinden sonra, kendileri gibi yetiştirdikleri birisini vazifelendirerek bu alemden gitmişlerdir. Yalnız bana mahsus olmak üzere ben bu alemden gittikten sonra benim tasarrufum daha 40 yıl devam edecektir.
  • Bize şemsî tecellî verildi. Hangi yöne nazar ettiysem, orası ihyâ oldu.
  • Bizim bu alemde bir tek işimiz var. O da yavrularımızın kalblerine Allah (c.c) ve peygamber (s.a.v) sevgisi ile iman ve İslam nurunu yerleştirmektir.
  • Bu dinin garip anlarında hizmet gören, saltanatını sürmeden ölmez. Benim kardeşlerim fukara olmayacak.
  • Bu dünyanın cefâsından sefâsına sıra gelmez, gâfil olmayın, ilme çalışın, geçen günler geri gelmez.
  • Ders okuturken takıldığınız bir yer olursa, orada fazla durmayın. Nasıl ki etrafı kazılan bir ağaç kolayca devrilirse, evveli ve âhiri anlaşılan kitabın da ortasını anlamak kolaylaşır.
  • Dışımız halk ile, içimiz Hak ile…
  • Din asıl, dünya ve siyaset fer’idir. Dünya ve siyaset dinin inkişâfına alet olabilir. Fakat din, dünya menfaat ve siyasetine âlet olamaz. Âlet edenlere lanet vardır.
  • Dinamitle su içinde ölen balıklar haramdır. Gayr-i merzuk olanları da mahvettiğinden bu işte hayır yoktur, hadiseler zuhur eder.
  • Edep, akıl ve şeriata muvâfık hâl ve harekete denir.
  • Ey İslâm Cemaatı! Biz hayatta olduğumuz müddetçe, Resûlullâh’ın eshâbına yalan isnadında ve iftirada bulunulabileceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir zanna kapılmayınız, çünkü biz hayattayız.
  • Göz ve kan verip almakta mahzur yoktur. Zira aza-yı ârıziye olup, aza-yı asliyyeye tabidir. Yani, kötüye kullanılırsa mesuliyeti alan kimseye aittir.
  • Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah’ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.
  • Hizmet muvaffak olsun da, varsın bizim yerimiz caminin pabuçluğu olsun.
  • Hulûs-i kalble tahsil olunan ilim, ayn-ı ibâdettir.
  • İlim, muhabbet, kâmil itikad ve havf isyâna mânidir.
  • İlim, nûr-ı ilâhidir. İnsan ise kovan. Kirli bir kovanda arının durmadığı gibi, isyan ve zulmetle kirlenmiş vücud ve kalbde de ilim durmaz.
  • İlim vukuata tabidir. Vukuat ilme tabi değildir. Ve herkesin işi kendi efal-i ihtiyarisine bağlıdır

+ Yorum Gönder
süleyman hilmi tunahan sözleri,  süleyman hilmi tunahan hz lerinin sözleri,  suleyman hilmi tunahan sozleri,  süleyman hilmi tunahan hazretlerinin sözleri,  süleyman hilmi tunahan hz sözleri,  süleyman hilmi tunahan hazretleri sözleri,  süleyman hilmi tunahanın sözleri