+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Keşfiyat ne demektir? anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Şema
  el-âsa limen âsa
  Reklam

  Keşfiyat ne demektir? anlamı nedir?

  Reklam
 2. fecr
  Üye

  --->: Keşfiyat ne demektir? anlamı nedir?


  Reklam


  KEŞFİYAT


  Ortaya çıkarılan gizli şeyler.

  Keşfiyat kelimesi, keşşaf zatların ortaya çıkardıkları gizli şeyler anlamındadır. Keşfiyat iki türlü olur:

  1. Kevnî keşifler.

  2. Manevi keşifler

  İlim ve teknoloji alanında mülhem keşşaflar, yeni kevnî keşiflere imza atarlar. Suyun kaldırma kuvvetini hisseden Arşimet, çekim kanununu bulan Newton, elektriği keşfeden Edison, bunlardandır. Şu var ki, bu keşşaflar mucit değillerdir. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini kendisi koymamış, o ilahi kanunu bulmuştur. Newton, çekim kanununu kainata yerleştirmemiş, zaten var olan o kanunu ifade etmiştir. Edison, elektriği icad etmemiş, o kanundan istifade yolunu göstermiştir. Bu cihetten, böyle zatlara mucid denilmesi yanlıştır. Kaşif veya keşşaf denilmesi gerekir.

  Manevi keşifler ise, maneviyat alanında gerçekleşir. Mesela, kabirdekilerin hallerini keşfeden zatlara ehl-i keşfe’l-kubur denir. Bir kısım ehl-i keşf, sadık rüyalarla geleceğe ait bazı halleri görebilir.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KEŞFİYAT(Keşf. C.) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler. * Cenâb-ı Hakkın ihsan ve ilhamı ile evliyâullahın, hususan evliya-ı izâm hazeratının ve hasseten Kur'ân-ı Hakimin irşadı ile ve feyzi ile Rüesâ-i Evliyâ ve Server-i Kâinat olan Peygamberimiz Resul-i Ekrem (A.S.M.) Efendimizin dersi ile ferd-i ferid-i a'zam makamının zirve-i âlisine yükselen büyük hâdinin vâkıf oldukları mâziye, hâle, istikbale müteallik, kevni, mânevi sırlar, keşifler. (Z. Gündüzalp)(S - "Keşfiyat-ı fenniye ve fünun-u hâzıra eski insanlara meçhul ve gayr-i me'luf olduğundan, onları onlara ders vermek hatadır." diyorsun. Bilhassa âhirete ait ahval gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayr-i me'lufdurlar. Onlardan bahsetmek ne için hata olmuyor?C - Müstakbeldeki nazariyat, bilhassa âhirete ait ahvale hiç bir cihetle hiss-i zâhiri taalluk etmemiştir ki, o hissin hilâfını söylemek şaşırtma olsun.. Öyle ise, onlara itikad ve onlar ile itmi'nan peyda etmek mümkündür. Öyle ise, o gibi şeylerin hakk-ı sarihi, onları tasrih etmektir. Lâkin keşfiyat-ı fenniye; eski insanlara göre, imkân ve ihtimal dairesinden çıkıp, muhal ve imtina derecesine girmişlerdir.. Öyle ise, onların hissiyatına hürmeten, o gibi mes'elelerde belâgatın iktizası, ibham ve ıtlaktır ki, onlara bir şaşırtma olmasın. Fakat Kur'ân-ı Kerim, irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere, çok karine ve emareleri vaz'iyle, hakikatlara işaretler yapmıştır.Ey insafsız! Seni insafa davet ediyorum. Bir kere $ olan meşhur düsturu nazara almakla, zamanlariyle muhitlerinin müsaadesizliğini düşünerek, telâhuk eden binlerce efkârın neticelerinden doğan şu keşfiyat-ı fenniyeyi o zamanlardaki insanların kafa mideleri alıp hazmedemediklerine dikkat edersen anlayacaksın ki; Kur'an-ı Kerim'in o gibi meselelerde ihtiyar ettiği ibham ve ıtlak yolu, ayn-ı belâgat olduğu gibi, yüksek i'cazını da isbata âşikâr bir delil olduğunu gözün kör değilse göreceksin. İ.İ.)


 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  teşekkür ederim fecr

 4. fecr
  Üye
  rica ederim Şem'a

+ Yorum Gönder
kesfiyyat nedir,  keşfiyat nedir,  kesfiyat,  kesfiyyat kurslari,  keşfiyat,  kesfiyyat sozunun menasi,  kesfiyyat ne demektir