+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslamda sarık varmı? Farz veya sünnet mi? Peygamber efendimiz hiç sarık takmış mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. eylül_05
  Devamlı Üye
  Reklam

  İslamda sarık varmı? Farz veya sünnet mi? Peygamber efendimiz hiç sarık takmış mı?

  Reklam

  İslamda sarık varmı? Farz veya sünnet mi? Peygamber efendimiz hiç sarık takmış mı? Mumsema Selamünaleyküm arkadaşlar

  Benim bir sorum olacaktı. Şu anda evde sarık tartışması yapılıyor. Bu konu ile ilgili şunu sormak istiyorum.

  İslamda sarık varmı? Farz veya sünnet mi? Peygamber efendimiz hiç sarık takmış mı? sarığı devamlı kullanan ve kullanılmasını tavsiye eden cemaatler var. Bunlar bir sünnetini mi yerine getiriyorlar yoksa islamın hoş bulduğu bir adeti mi? Özellikle mum hocam veya mumsema hocam delil göstererek cevap verirse buna çok memnun olurum.

 2. Sedanur
  Sedanur

  --->: Bir soru


  Reklam 3. eylül_05
  Devamlı Üye
  Cevap için Allah razı olsun aydınlatıcı bilgilerdi ancak bir soru daha sormak istiyorum aynı konu üzerinde...

  Sarığın biçimi nasıl olmalı? Günümüz hocalarının kulladıkları sarık islama uygun mu? Sünnet olan sarığın tarifini yapabilecek olan var mı?

  Şimdiden teşekkür ediyorum.


  Cevap için Allah razı olsun aydınlatıcı bilgilerdi ancak bir soru daha sormak istiyorum aynı konu üzerinde...

  Sarığın biçimi nasıl olmalı? Günümüz hocalarının kulladıkları sarık islama uygun mu? Sünnet olan sarığın tarifini yapabilecek olan var mı?

  Şimdiden teşekkür ediyorum.

  Cevap için Allah razı olsun aydınlatıcı bilgilerdi ancak bir soru daha sormak istiyorum aynı konu üzerinde...

  Sarığın biçimi nasıl olmalı? Günümüz hocalarının kulladıkları sarık islama uygun mu? Sünnet olan sarığın tarifini yapabilecek olan var mı?

  Şimdiden teşekkür ediyorum.


 4. mumsema
  aydınlatmaya devam...

 5. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Sarık sarmanın faziletine yahut tavsiye edildiğine dair bir hadis sabit olmuş değildir. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sarık sardığı sahih hadislerle bilinmektedir;

  “Amir Bin Hureys radıyallahu anh’ten; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i başında bir ucunu omuzları arasına sarkıtmış bir siyah sarık olduğu halde gördüm.” [sahihtir. Müslim(Hacc 453); Ebu Davud(4077); Nesai(8/211); Tirmizi(1782); Tirmizi, Şemail(17/2); İbni Mace(1104); Ahmed(4/307); Zadul Mead(1/125); İbni Ebi Şeybe(5/178)]  “Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih günü Mekke’ye başında siyah siyah sarık olduğu halde girdi.” [sahihtir. Müslim(1357); Tirmizi(1735); Tirmizi, Şemail(17/1); Rıyazus Salihin(784); Şuabul İman(6246); Ebu Davud(4076); Nesai(5/201); İbni Mace(2822); Ahmed(3/363); Zadul Mead(1/125); Hilye(9/10); İbni Cevzi, El Vefa(1097); Ebu Şeyh, Ahlakun Nebi(110); İbni Adiy(1/200)]


  “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında başında bir siyah sarık ile hutbe irad eylemişlerdir.” [sahihtir. Müslim(1359); Buhari, Tarih(7/418); Nesai(fedail 241); Beyhaki(6/371); Buhari(4/226); Ebu Davud(4/78); İbni Mace (2/1186); İbni Sad(2/251); Cemül Fevaid(2426); İbni Kesir Bidaye(5/230)]


  “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına sarık sardığı zaman ucunu iki omuzu arasına sarkıtırdı [Tirmizi(1736); Şemail(17/4); Müsnedi Ebu Hanife(253/36); İbni Cevzi, El Vefa(1097-99); Ebu Şeyh, Ahlakun Nebi (111); İbni Hacer, El İmta(1/115)]


  Sahabeler ve melekler sarık sarmışlardır;
  İbni Abbas Radıyallahu anh’tan;
  “Melekler kendilerini sarı sarıklar sararak alametlendirmişlerdi.(Bedir’de) Ebu Dücane kırmızı, Zübeyr de (radıyallahu anhuma) sarı sarık sarmışlardı.” [Hakim(3/230); İbni İshak(3/19); İbni Hişam(1/634,3/182); İbni Kesir(1/411); Taberi(4/83); El Havi(1/358); İbni Kuteybe, Garibul Kur’an(109); Kurtubi(4/196); Deylemi(7072); İbni Ebi Şeybe(5/160, 6/437, 7/361); Zehebi, Siyeri Alamin Nübela(1/46); El İstiab(2/513); İbni Sa’d(3/103); El İsabe(2/555); İbni Kesir, Bidaye(4/32); İbni Esir, Nihaye(4/219); Hayatus Sahabe(2/24); Fıkhus Siyre(257); Said Bin Mansur(2530); Şevkani, Fethul Kadir(1/379); Taberani(1/195)]  “Allah Bedir’de ve Huneyn’de başlarına sarık sarmış meleklerle yardım etti.” [Busıri, İthaf(4737); Metalibu Aliye(2158); Tayalisi(1181); İbni Kesir(1/411); Suyuti, El İtkan(2/489); Taberi(6/16); Nisaburi, Vedehül Burhan(1/271); Ebu Hayyan, Bahrı Muhit(3/51)]  Sanırım yeterlidir ve sorularına cevabı, hadisler ışığında almışsındır...

  Bu arada; günümüz hocalarının ve birçok tarikat şeyhi ve müridlerinin kullandıkları sarık şekli bid'attir. Zira; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına sarık sardığı zaman ucunu iki omuzu arasına sarkıtırdı

  vesselam...

 6. imam
  Üye
  îbni Abbas (ra) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

  Sarık sarınız ki, hilminiz [yumuşak huy, sükûn, tahammül] artsın.

  Camiüssağir [1:555, Hadîs No: 1142]

 7. DieHard
  ..Hayat Werenin Kulu..
  Bu arada; günümüz hocalarının ve birçok tarikat şeyhi ve müridlerinin kullandıkları sarık şekli bid'attir
  Bid'at olarak nitelendirdiğiniz sarık şekli weya şekilleri nasıldır*?

 8. Şema
  el-âsa limen âsa
  Dİnimizde Takke Takmak

  Yarım küre biçiminde ince, hafif, siperliksiz başlık.

  Takke kelimesi Arapçadır. Aslı "takiyye"dir. Takiyye'nin kök harfleri "v-k-y"dir. O da korumak, düzene koymak demektir. Takke, başı terden koruduğu için, bu isimle isimlendirilmiştir .

  Namaz için kullanılan takkeye namaz takkesi dendiği gibi, yatarken kullanılan takkeye de, yatak takkesi ya da şeb takkesi denir. Eskiden külah, fes, kavuk vb. başlıkların içine, başlığın terden kirlenmesini önlemek için kullanılan takkelere de, arakçin ya da terlik denirdi.

  İslâm aleminin çeşitli yerlerinde, değişik takkeler kullanılmaktadır. Genelde beyaz renk tercih edilmekle beraber, diğer renklerden de takkeler kullanıldığı olur. Ekseriyetle takkeler iplikten örme olurlar. Bununla beraber, çeşitli kumaşlardan dikilerek yapılanları da vardır.

  Dinî kaynaklarda adı geçen kalensöve hem takke ve hem de fes, kalpak, külah gibi başa giyilen diğer bazı giysiler için de kullanılır.

  Rukâne b. Abdi Yezid el-Haşimî'nin naklettiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuş:

  "Müşriklerle aramızdaki fark, kalensövenin üzerine sardığımız sarıktır" (Tirmiz, Libâs, 42). İbn Kayyim'in dediğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) kalensövenin üzerine sarığı sarıp kullandığı gibi, sarıksız kalensöveyi ve kalensövesiz sarığı da kullanmıştır (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, Beyrut, tsz., II, 108).

  Bu rivâyete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) sarık sarmaya önem vermiştir. Takkeyi de kapsamına alan kalensöveyi hem sarıklı hem de sarıksız olarak kullandığı vaki olmuştur.

  Bu ve benzeri rivâyetlerin bildirdiğine göre, hem namazda hem de namazın dışında sünnet olanı, sarık sarmaktır. Yalnız takke veya benzeri şeyleri kullanma alışkanlığı, müslüman olmayan milletlerden müslümanlara geçmişse de, bugün takke bir nevi müslümanlara mal olmuştur. Önemli olanı, namazı kılmaktır. Baş kısmı, erkekler için örtülü olması gereken avret yerinin dışındadır. Nitekim, hac veya umreye gidenler, ihramda iken başlarını örtemezler, başlarının açık olması gerekir. Bunun dışında takke kullanmak insana bir huşu ve huzur veriyorsa, kullanılması, bas açık namaz kılmaktan daha iyidir. Yukarıda işâret edildiği gibi, sarık kullanmanın sünnet olduğunu unutmamak gerekir.

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kalensöveyi kullandığı, çeşitli hadis kaynaklarında geçmektedir. Takke de bu kalensövenin kapsamına girmektedir (Bak. Buhârî, el-Amelu fi's-Sala, 1; Salat, 23; Tirmizî, Libâs, 10, 42; Fedâilu'l-Cihâd, 14; Müslim, Cenâiz 13; Ebû Davud, Salat, 102, 173; Libâs, 22, 51).

  Nureddin TURGAY

 9. Misafir
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile,
  Sarık başa sarılan, bağlanan, değişik ölçülerde olabilen bir kumaş veya bez. Şimdi konuyu altyapısı ile düşünmek lazım. İlk Müslümanlar zamanında ( Allahın Elçisinin sohbetinde bizzat bulunanlara sahabe diyoruz) çok zenginlik yoktu, hatta birinde fazla bir giysi olduğunda diğer kardeşine verirdi. Hatta namaz kılacak tesettürü sağlayabilmek için diğer Müslümanlardan ödünç elbise alanlar olduğu rivayet ediliyor.
  Böylebir ortamda sarığı ele aldığınızda oturtacak bir yer nasıl bulabilirsiniz bilemiyorum.
  Aişe anamız rivayet ediyor : "Peygamber a.s. pencereden başını uzatır, bende saçlarını ortadan ayırarak iki yana taradım." buyuruyor.
  Yani Allah'ın Elçisinin başında bir şey yok. Ozamanki erkeklerin saçları genelde uzun, Peygamber a.s. omuzlarına kadar uzatırdı. Sakal ise erkeğin doğal yapısı olduğundan sıfır kesmek gibi bir düşünce zaten yoktu, Peygamberin uyarısı bir tutam kadar uzatmak şeklinde idi.
  Anlatacak çok şey var ama önce insanların kafalarındaki putları yıkmaları gerekiyor. Allah'a emanet olun. Hurşid.

 10. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Önce içleri benzetmek lazım . Ahlaki Muhammediyeyi giyinmek lazım .

 11. Misafir
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile, Yasemin kardeşim, çok önemli bir konuya parmak basmışsın. Allah'ın elçisi a.s. "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuruyor. Bu okadar önemliki, cennetin şifresi bu. Bir insan kişiliğini oluşturmamışsa allamei cihan olsa neyazar. Cennet güzel ahlaklı insanların yeridir, o nedenle Peygamber a.s. boşuna bunu söylemiyor, maalesef insanlar bunun farkında değil. Hurşid.

 12. Misafir

  Reklam


  Degerli kardeslerim islamda sarik vardir peygamberler doneminde sarikla geziyordu sarik sunnettir

+ Yorum Gönder
sarık takmak sünnet mi,  sarık sünnet midir,  islamda sarık,  sarık sarmak sünnet midir,  sarık sünnet mi,  sarık takmak sünnet midir,  namazda sarik takmak sünnet midir