+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ruhul beyan tefsiri internette bulamadım bilen arkadaşlarımız yardım edebilirler mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. gözde1
  Üye
  Reklam

  Ruhul beyan tefsiri internette bulamadım bilen arkadaşlarımız yardım edebilirler mi?

  Reklam

  Ruhul beyan tefsiri internette bulamadım bilen arkadaşlarımız yardım edebilirler mi? Mumsema arkadaşlar,ruhul beyan tefsiri internette bulamadım.bilen arkadaşlarımız yardım edebilirler mi?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: ruhul beyan tefsiri internette bulamadımbilen arkadaşlarımız yardım edebilirler


  Reklam


  bilgi ve irtibat hakkında kısa bir yazı buyur:

  Ruhu`l-Beyan Tefsiri


  Her ilim dalında kendisinden sonra gelenlere iz açıp yol gösteren, rehberlik ve kaynaklık eden çalışmalar vardır. Konuyu Tefsir sahasına inhisar ettirerek örneklendirecek olursak, ez-Zemahşeri`nin el-Keşşaf`ı, Fahruddin er-Razi`nin Mefatihu`l-Gayb`ı ve Ebu Hayyan`ın el-Bahru`l-Muhit`inin dirayet tefsirleri, et-Taberi`nin Cami`u`l-Beyan`ı ve İbn Kesir`in Tefsiru`l-Kur`ani`l-Azim`inin rivayet tefsirleri üzerindeki etkisi malum ve müsellemdir. İşari/Tasavvufi tefsirler arasında da –mütekaddimuna ait eserleri hariç tutarak söylersek– İsmail Hakkı Bursevi`nin Ruhu`l-Beyan`ı böyle bir özelliğe sahiptir. Kendisinden sonra kaleme alınmış birçok eserde Ruhu`l-Beyan`ın izi ve etkisi vardır. 17. asır ricalinden olan İsmail Hakkı Bursevi(rh.a), 20 seneyi aşkın bir zamanda tamamladığı tefsirinde ayetlerin bütün vecihleri üzerinde durmamış, bunun yerine kolay anlaşılacak sade bir tefsir tarzını benimsemiştir. Eserinde bol miktarda nasihat, terğib, öğüt ve ibret ağırlıklı kıssalar, Farsça beyitler ve Tasavvufi eserlerden alıntılar vardır. Her ne kadar Tasavvufi/işari tefsir kategorisinin tipik örneklerinden ise de, Ruhu`l-Beyan`da Kur`an`ın Kur`an`la, Sünnet`le ve Sahabe ve Tabiun akvaliyle tefsirine de riayet edilmiştir. Bu bakımdan onun hem rivayet hem de dirayet tefsiri olduğunu söylemek mümkündür. Şu kadar ki, ihtiva ettiği bazı rivayetler dolayısıyla Ruhu`l-Beyan`ın, el-Kevseri ve Abdülfettah Ebu Gudde gibi Hadis sahasının otoritesi olan ulema tarafından eleştiri konusu yapıldığını görüyoruz. Eserin çevirisinin başında yer alan `İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Hayatı ve Eserleri` isimli çalışmasında Dr. Ali Namlı da bu noktaya dikkat çekmiş ve Ebu Gudde`nin, Bursevi hakkında kullandığı `La yede lehu bi ilmi`l-Hadis` (Hadis ilminde birikimi yoktur) ifadesine itiraz ederek bu tenkidin mübalağalı olduğunu söylemiştir. Ardından da onun, İbn Hacer`in Nuhbetü`l-Fiker`ini şerh ettiğini hatırlatmış ve meselenin, Bursevi`nin Muhaddisler tarafından belirlenen Hadis Usulü kriterlerine riayet etmekle birlikte `keşf`i de hadis tesbit ve tashihinde bir kriter olarak benimsemesinden kaynaklandığını söylemiştir. Hadis tesbit ve tashihinde `keşf`in belirleyici kılınıp kılınamayacağı, Ehl-i Tasavvuf ile Ehl-i Hadis arasında süregelen bir tartışmadır ve yukarıdaki problem de buradan kaynaklanmaktadır. Kısmetse ileride bu mesele üzerinde ayrıca dururuz… Ruhu`l-Beyan`ın çevirisinde dikkat çeken noktalara gelince, itina ile hazırlanmış fizik görüntü (cilt, sayfa düzeni, kapak, harf karakterleri vb.) konusunda söylenebilecekleri bir kenara bırakırsak, mütercimlerin, eserin aslında mevcut bazı yerleri faydadan hali olduğu düşüncesiyle tercüme etmeyip, dileyenleri cilt ve sayfa numarasını verdikleri yerlere havale ettikleri görülüyor. Birinci cildin başına yayınevi tarafından konan `sunuş` yazısında da okuyucu bu noktada uyarılıyor. Bu haliyle Ruhu`l-Beyan çevirisine, `tartışmak` ya da `eleştirmek` için değil de `öğüt ve ibret almak` için Kur`an tefsiri okumak isteyenlerin hedeflendiği bir eser özelliği kazandırılmış. Çeviride sağlanan akıcılığın da bu noktada önemli bir rol üstlendiğini özellikle belirtmek -dolayısıyla mütercimleri de ayrıca kutlamak- gerekiyor.
  İrtibat için:
  Erkam yayınları tel: 0212 671 07 00 – 513 35 80

  Ebubekir Sifil

 3. irtibat
  Üye
  ruhul beyan tefsirini nasıl indirebilirim yardımcı olurmusunuz lütfen

+ Yorum Gönder
ruhul beyan tefsiri indir,  ruhul beyan tefsiri tercümesi indir,  ruhul beyan türkçe indir,  ismail hakkı bursevi ruhul beyan türkçe indir,  ruhul beyan tefsiri oku,  ruhul beyan türkçe oku,  ruhul beyan tefsiri türkçe indir