+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslam inancında Hz. Mehdi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. VESSELAM
  Üye
  Reklam

  İslam inancında Hz. Mehdi

  Reklam

  İslam inancında Hz. Mehdi Mumsema Selamun Aleykum, lütfen ama lütfen Kaynak Göstererek konuşun. Şu ana kadar var yok var yok diye diye beynim aşure gibi oldu. Kimisi geldi bile diyor. Hz.Mehdi varmıdır ?

  Hz.Mehdinin gelmiyeceğine kendimce kanıtım: Hz.Mehdi varsa deccal de var. deccal varsa Hz.İsa'da dünya ya tekrar inecek. Tekrardan bir peygamber mi gelecek? "Peygamber olarak gelmeyecek" diyenleri duyar gibiyim. Peygamber olarak gelmeyeceğine ispatınız nedir?

  Hz.Mehdinin geldiğine veya geleceğine dair hadisler var. Bunlar sahih midir? Yani bu konuda gerçekten bilgisi olan yönetici, site görevlileri veya bilgili kardeşlerimiz bu konuya bir açıklık getirirse sevinirim.

 2. @hmet
  Üye

  Yorum: Hz. Mehdi


  Reklam


  Hz. Mehdi gelecek. Hz. İsa da inecek ve deccali öldürecektir.
  Bu inanç üç semavi dinde vardır.

  İslâm İnancında Mehdî. Kur’ân-ı Kerîm’de hidâyet kökünden türeyen fiil ve isim kalıbında birçok kelime bulunmakla birlikte mehdî kelimesi yer almamakta, genelde hidayet kavramı Allah’a, Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e nisbet edilmekte, ayrıca “insanın hidayeti benimsemesi” anlamında da kullanılmaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “hdy” md.).

  Mâlik b. Enes, Buhârî ve Müslim gibi titiz davranan hadis âlimleri mehdî kelimesinin geçtiği rivayetlere yer vermezken Ahmed b. Hanbel, İbn Mâce, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Hâkim ve Taberânî gibi muhaddisler eserlerinde bu tür rivayetleri nakletmişlerdir. Hz. Peygamber’e atfedilen ve râvileri güvenilmez bulunan (İbn Haldûn, II, 787-789; İsmail Hakkı, sy. 285 [1329], s. 390-391) bazı metinlerde belirtildiğine göre dünyanın ömründen bir gün bile kalsa Allah bu günü uzatıp mutlaka bir mehdî gönderecektir. Hz. Hasan veya Hüseyin’in neslinden gelecek olan bu kurtarıcının adı Resûl-i Ekrem’in adına, babasının adı da onun babasının adına uygun olacak (Muhammed b. Abdullah) ve zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Beş, yedi veya dokuz yıl hüküm sürüp bütün müslümanları hâkimiyeti altına alacak, iktidarı sona erince de kıyamet kopacaktır (Wensinck, el-MuǾcem, “hdy” md.). Süyûtî, Sünnî kaynaklarında nakledilen mehdî rivayetlerinin kırktan fazla olduğunu söyler (el-Hâvî, II, 213). İsnâaşeriyye Şîası’na ait kaynaklarda bunlara 200’ü aşkın rivayet eklenir. Bu rivayetlerde daha çok mehdînin on ikinci imam Muhammed b. Hasan olduğu iddia edilir. Ona Mehdî el-Muntazar da denilir (Necmeddin Ca‘fer b. Muhammed el-Askerî, I, 14-34).
  ----------------------------------
  Mehdînin zuhuru hakkında nakledilen birçok rivayetin etkisiyle olacaktır ki Selefiyye ile hadis âlimleri, Şîa’nınkinden farklı da olsa âhir zamanda bir mehdînin geleceğini kabul etmişlerdir. Onların telakkisine göre kıyametin büyük alâmetlerinden biri olan mehdî, Hz. Hasan veya Hüseyin’in soyundan gelen bir ailenin çocuğu olarak Medine’de doğacak, Mekke’de mehdîliğini ilân edecektir. Adı Muhammed b. Abdullah’tır. İlâhî emirleri hayata geçirecek, sünnetleri ihya edip bid‘atları ortadan kaldıracak, başta Cebrâil ve Mîkâil olmak üzere meleklerden oluşan orduların da desteğiyle dünyanın tamamına hâkim olan bir devlet kuracak, Tevrat ve İncil’in asıllarını bulup Ehl-i kitabın müslüman olmasını sağlayacak, zulmü kaldırıp adaleti tesis edecek, devrinde herkes zenginleşecek, barış ortamını gerçekleştirip düşmanlıkları sona erdirecektir. Yedi yıl süren bir iktidardan sonra Hz. Îsâ gökten inecek ve deccâli birlikte öldürdükten sonra yönetimi ona devredip otuz beş veya kırk yaşlarında vefat edecektir. Kesinlik ifade eden hadislerle sabit olduğundan bu olayların kabul edilmesi zaruridir. Bazı âyetlerde de mehdîye işaret edilmiş ve kıyametin kesin bir alâmeti olduğuna dikkat çekilmiştir (İbn Hacer el-Heytemî, II, 469-481). Sünnî kelâmcıları ise eserlerinde mehdî inancına ya hiç temas etmemiş veya kıyamet alâmetleri arasında kısaca değinip bunun aslî bir inanç konusu olmadığına dikkat çekmişlerdir (Teftâzânî, II, 307; Goldziher, s. 196).

 3. VESSELAM
  Üye
  "Bazı âyetlerde de mehdîye işaret edilmiş ve kıyametin kesin bir alâmeti olduğuna dikkat çekilmiştir (İbn Hacer el-Heytemî, II, 469-481)."

  Ayetleri söylermisiniz?

 4. Gül988
  Devamlı Üye
  Muhammed Sallalahu Aleyhi Ve Sellam son peygamberdi .
  Hz. İsa gelicek

 5. VESSELAM
  Üye
  Peygamber olarak gelmeyeceğine ispatın nedir?

 6. Gül988
  Devamlı Üye
  Beni şakın yalnış anlamayın , Hz İsa - peygamber , Muhammed Sallalahu Aleyhi Ve Sellam den sonra geldiği zaman Peygamberimizin işini devam ettirmeyecek , ama tabi ki peygamberdir .

  Arkadaşlar "hz İsa peygamber olarak gelmeyecek "diyen kafir mı olur ? Ben şimdi ögrendim de bunu yani başka manada demişsin ki son peygamberin işini devam etmeyecek ama tabi ki Peygamber olduğuna inanıyorum Ve biliyorum bunu dinden çıkmadım mı?

 7. VESSELAM
  Üye
  Ohoo ooo kardeşim sen soru içinde soru çıkardın Dinden çıkmak o kadar kolay değil Dinden falan çıkmadın. Lütfen gerçekten bilgisi olanlar yazsın.

  "Bazı âyetlerde de mehdîye işaret edilmiş ve kıyametin kesin bir alâmeti olduğuna dikkat çekilmiştir (İbn Hacer el-Heytemî, II, 469-481)."

  Hangi ayetlerde Hz. mehdiye işaret edilen ayetleri söylermisiniz?

 8. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Ayet olması şart değil bir sürü hadis kaynağı verilmiş.

  Gül kardeş açıklama yapmadan link vermek forum kurallarına aykırıdır

 9. Gül988
  Devamlı Üye
  Tamam anladım , Şema hocam .
  Ohoo ooo kardeşim sen soru içinde soru çıkardın
  evet öyle kardeşim , şu linkteki gönderdiğim hoca oyle diyor ama , diyor ki oyle dese kimse kafir oluyor diyor ..

 10. Muslim
  Üye
  isa as da gelecek, mehdi de gelecek, deccal de, dabbe de...bunlar hep sahih kaynaklarda geçer. bunları inkar eden kim olursa olsun tehlikelidir ve dinlenmemelidir. zira ortalık sapık bidat ehli adam kaynıyor bu günlerde...

+ Yorum Gönder