+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Vird ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet0721
  Üye
  Reklam

  Vird ne demek

  Reklam
 2. Şem'a
  YÖNETİCİ

  Cevap: Vird ne demek


  Reklam


  Vird nedir? Kısaca

  Vird, Allah’a yaklaşmak için belirli zamanda ve belli miktarda yapılan ibadet, dua ve zikri ifade eden tasavvuf terimidir.

  Her tarikatın kendine has evrâdı vardır. Bunların uzunluğu, tekrar etme adedi farklıdır. Hatta bu farklılıklar aynı tarikatın kolları için bile söz konusu olabilir. Buna karşılık bir tarikatın müridlerine verilen ve yedi günlük evrâdı ihtiva eden evrâd kitapları diğer bazı tarikat pîrlerinin dua ve hizblerini de içerebilir. Meselâ bugün Nakşibendî dervişlerinin elinde bulunan el-EdǾiyetü’l-vâride adlı evrâd kitabında esmâ-i hüsnâ, Kasîde-i Bürde, ism-i a‘zam duasının yanında salât-i Abdülkādir-i Geylânî, evrâd-ı Abdülkādir-i Geylânî, evrâd-ı Şeyh Şehâbeddin es-Sühreverdî, vird-i Hızır, hizbü’ş-şükr gibi değişik metinler bulunmaktadır. Yine günümüzde Kādirî - Eşrefî evradı olarak okunan virdin ilk bölümü Şeyh Hüseyn-i Hamevî’ye, son bölümü ise Abdülkādir-i Geylânî’ye ait olup bunlar Hamevî halifesi Eşrefoğlu Rûmî tarafından bir araya getirilerek tertip edilmiştir. Tarikatlara has evrâd ferdî olarak okunduğu gibi tekkelerde zikir başlamadan önce şeyhin yönetiminde toplu olarak da okunabilir. Vird metinlerinin zamanla yeniden tertiplendiği bilinmektedir. Bu arada bazı virdler çok meşhur olmuş ve âdeta tarikatlar arası ortak metin haline gelmiştir.

  Not: Konulara cevap yazan kardeşler lütfen düzgün cevap veriniz, link vermeyiniz. (fatihbey)

+ Yorum Gönder