+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tevbe süresi 65-66. ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir
  Reklam

  Tevbe süresi 65-66. ayetler

  Reklam

  Tevbe süresi 65-66. ayetler Mumsema O ayetlerin sahabelerin yaptığı bi şaka uzure indiğini duydum doğru midir? Ve muslumanken kafır olunduğu ve tevbe edilse dahi bağışlanmayacagini mi söylüyor?

 2. mum
  Administrator

  Cevap: Tevbe süresi 65-66. ayetler


  Reklam


  TEVBE SÜRESİ BAZI AYETLERİN MEALİ VE NUZUL SEBEBİ

  61. Münafıklardan, "O peygamber, bir kulaktır." diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki: "O, sî*zin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, mü'minlere güvenir ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Rasûlüne eziyet edenler için acıklı bir azap vardır."

  62. Sizin rızanızı almak için size gelip Allah'a andiçerler. Eğer mü'nıin iseler Allah ve Rasûlünü razı etmeleri daha doğrudur.

  63. Bilmediler mi ki: Kim Allah ve Rasûl'üne kar*şı koyarsa elbette onun için, içinde ebedî kalacağı ce*hennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsvayliktır.

  64. Münafıklar, kalblerinde olanı kendilerine ha*ber verecek bir sûrenin mü'minlere indirilmesinden çekinirler. De ki: "Siz alay edin! Allah o çekindiğimiz şeyi ortaya çıkaracaktır."

  65. Eğer onlara, sorarsan, elbette: "Biz sâdece lâfa dalmış şakalaşıyorduk." derler. De ki: "Allah ile, O1-nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyor*dunuz?"

  66. Özür dilemeyin, çünkü siz îman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden bir gurubu bağışlasak bile bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edece*ğiz.

  67. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbir-lerindendir. Çünkü onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkorlar. Ve onlar ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! münafıklar fasikların kendileridir.

  68. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.

  69. Siz de, sizden öncekiler gibisiniz. Onlar siz*den kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çok idiler. Onlar paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar Siz de payınıza düşenden faydalandınız ve bâtıla dalan*lar gibi siz de daldınız. İşte bunların amelleri dünyada da âhirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayan*ların kendileridir.

  70. Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mu'cizeler getirmişti. Al*lah onlara zulmedecek değildi, fakat onlar kendi ken*dilerine zulmetmekte idiler.

  71. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar birbir*lerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Al*lah ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah hikmet sahibidir.

  72. Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cen*netler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va'detti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük ka*zanç da budur.

  73. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!

  74. Söylemediklerine dâir Allah'a yemin ediyor*lar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve müslü-man olduktan sonra kâfir oldular. Başaramadıkları bir şeye de yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi lütufIar onları zenginleştirdiği için ayıpla almaya kal*kıştılar. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Eğer yüzçevirirlerse Allah onları dünyada da, âhi-rette de acıklı bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır.


  Ayetlerin Nüzul (İniş) Sebebi


  a. Münafıklardan bir grup Rasûlullah (s.a.v.)'a eziyet ediyorlar ve onun hakkında yakışıksız sözler söylüyorlardı. Bazıları: "Bunu yapmayın. Söylediklerinizin ona ulaşmasından ve bizi cezalandırmasından korkuyoruz." dediler. Cülâs b. Süveyd şöyle dedi: "Biz istediğimizi söyleriz. Sonra ona geliriz, o bizim söylediklerimize inanır. O, sadece dinleyen bir kulaktır." Bunun üzerine Yüce Allah " Münafıklardan, "O bir kulaktır" diyerek peygamberi üzenler vardır" âyetini indirdi.

  b. Mücâhid şöyle der: "Münafıklar kendi aralarında Rasûlullah (s.a.v.)'ı ayıplıyor, sonra da: "Umulur ki Allah sırrımızı açığa vurmaz." diyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin mü'minlere inmesinden çekinirler." âyetini indirdi.


+ Yorum Gönder
tevbe 65 66 meal,  tevbe suresi 65 ve 66. ayetleri,  tevbe suresi 65 66,  tevbe suresi 64 65 66 ayet,  tevbe suresi 65 66 tefsir,  tevbe 65