+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hurma yemek sünnet mi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mustafabcosku
  Emekli
  Reklam

  Hurma yemek sünnet mi

  Reklam
 2. musab
  Hadis Öğrencisi

  Cevap: Hurma yemek sunnetmi


  Reklam


  Peygamberimiz çok hurma yerdi.Özellikle orucunu hurmayla açardı.

 3. @hmet
  Üye
  Orucu hurma ile açmak sünnettir ama onun dışında hurma yemek sünnet değildir.

 4. musab
  Hadis Öğrencisi
  Peygamberimizin hurmayı sevdiği,normal zamanlarda çok kez yediği hadislerde geçmektedir.

  Peygamberin çok sevdiği şey sünnet olmaz mı?

 5. @hmet
  Üye
  Sünnet Nedir? Sünnetin Çeşitleri ve Hz. Muhammed'in Sünnetleri


  Sünnet ve Sünnetin Çeşitleri

  İslam Ansiklopedisi


  Bu kelime, takip edilen yol, ada*let davranış ve gelenek anlamlarına gelir. Dindeki anlamı ise, Peygambe*rimiz Hz. Muhammed’in sözleri ve davranışlarıdır. İslam bilginleri, Sünnet'i,
  •sözlü,
  •fiili,
  •takriri
  diye üçe ayırırlar.

  1. Sözlü Sünnet (Hadis)
  Sünnet'in önemli bir kısmı sözlü olanıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, Peygamberimizin sözlerinden oluşur. Bu sözlere Hadis adı verilir. Müslümanlar, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen" Hz. Muhammed’in buyruklarını ve tavsiyele*rini büyük bir dikkatle dinlemiş ve on*ların ışığında hareket etmişlerdir. O'*nun sözleri daha sonra ilmi yollarla bir araya getirilmiş ve dünya durduk*ça, değerini koruyacak olan bir bilgi hazinesi oluşturulmuştur.

  2. Fiili Sünnet
  Fiili Sünnet, Peygamberimizin or*taya koyduğu uygulamaya denir. Söz*gelimi O,
  •"Ben namazı nasıl kılıyo*rum siz de öyle kılın",
  •"Hac ile ilgili yapacaklarınızı benden öğrenin"
  bu*yurmuşlardır. İşte bunlar, fiili Sünnet örnekleridir. Namazın farz olduğunu, hangi vakitlerde kılınacağını Kur'ân'dan öğreniyoruz. Ama nasıl tekbir alacağımızı, nasıl rükûa gideceğimizi Peygamberimizin namaz kılışına ba*karak öğrenmek mümkün olmuştur.

  3. Takriri Sünnet
  Takriri Sünnet'e gelince, bu, Hz. Muhammed’in gördüğü ve işitti*ği bir şeyi ikrar ve kabul etmesidir. Sözgelimi O'nun huzurunda söylenen bir söz reddedilmemiş ise, tasvibden geçmiş sayılır; dolayısıyla benimsene*rek Sünnet kabul edilir.
  Ayetleri bize açıklayan, onların hayatımızdaki anlam ve öneminin ne olduğunu bildiren, Hz. Muhammed’dir. O, Kurân'a gö*re yaşamış ve bu ilahi Kitap'ın uygu*lanışını somut biçimde göstermiş ilk insandır. Hz. Muhammed’i Kuran dü*şüncesinin, "ete, kemiğe bürünmüş bir hali" olarak vasıflandırmak müm*kündür. Bu durumda, O'nun sünne*tinin ikinci ana kaynak durumunda olması son derece tabiidir.
  Dikkatle*rimizi Peygamberimizin Sünnet'ine çevirmeden, İslam'ı anlamak ve yaşamak elbette mümkün değildi. Bun*dan dolayıdır ki, Yüce Allah şöyle bu*yurur:
  •"Peygamber'e itaat eden, Al*lah'a itaat etmiş olur."
  •"Ey inanan*lar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara, "Ulül emr'e) itaat edin."
  •"Allah ve elçisi, bir şeye hükmettiği zaman, ina*nan erkek ve kadına artık işlerinde seçim yoktur."

  Hemen belirtelim ki, Sünnet yal­nızca Kitap'ta yer alan hükümleri açıklamakla kalmaz; bazı hü­kümler de ortaya koyar.
  Sözgelimi yırtıcı kuşların etinin yenmesini yasaklayan Sünnet'tir. Müslümanlar Kuran'da haram kılman domuz etini yemedikleri gibi, yırtıcı kuşların eti­ni de yemezler.

  Sünnet'in kaynak olduğu üzerin­de dururken, önemli bir noktaya işa­ret etmemiz gerekir. Sevgili Peygam­berimizin her söylediği ve her hareke­ti, din alanıyla doğrudan doğruya il­gili olmayabilir.

  O da tıpkı hepimiz gi­bi yiyen, içen yorulan ve uyuyan bir insandı. Sözgelimi, O, yemede, içme­de aşırılığa kaçmaz, temizliğe son de­rece dikkat ederdi. Müslümanların da aynı yolu izlemeleri, insan olmanın ve Peygamberimizi sevmenin bir gereği­dir.
  Fakat Peygamberimizin yediklerini yemenin, içtiklerini içmenin, giydiklerini giymenin Sünnet'le ilgisi yoktur. Bunlar, kişisel alışkanlıklarla, toplumun gele­nek ve görenekleriyle ilgili hususlar­dır. Peygamberimiz, ziraatle, ticaretle veya günlük hayatı ilgilendiren sıra­dan birçok konularla ilgili bazı şey­ler söylemiş ve birtakım uygulamalar­da bulunmuş olabilir. Bunların da Sünnet'le ilgisi yoktur. Söz konusu uy­gulamalar, o dönemde önemli bir ih­tiyacı karşılamış ve günlük hayatı ko­laylaştırmış olabilir. Fakat bugün hangi ağaçlara, hangi aşıların yapıla­bileceğini, hangi suların temiz, han­gilerinin temiz olmadığını hadis ve il­mihal kitaplarına bakarak çıkaracak değiliz. Bunlar bilimin konuları ara­sında yer alan ve dinle doğrudan doğ­ruya ilgisi bulunmayan hususlardır.
 6. musab
  Hadis Öğrencisi
  Yediklerini sünnet kabul etmiyorsanız,orucunu hurmayla açmasını neden sünnet kabul ediyorsunuz?

 7. @hmet
  Üye
  Su içmek sünnet midir?

 8. musab
  Hadis Öğrencisi
  Soruma cevap vermeyecekseniz konuşmamın anlamı yok.

 9. *Amine*
  Okur, yazar, susar...
  Konuyu belki farklı bir boyuta çecekez fakat çokça merak ettiğimz bir mevzu aşağıda soruya yanıt verilmiş ancak mumsema arşivinde rastlayamadık.''Hz. Âdem'in yaratıldığı toprağın arta kalan kısmından hurma ağacının yaratıldığı doğru mudur?


  Sorunun Detayı

  Yüce Allah'ın, Âdem (as)'ı, dünyanın değişik bölgelerinden alınan toprağın karışımıyla çamur yapılmış ve bu çamurla beden şekli verdirdikten sonra ruhundan üfleyerek yarattığı rivayet olunur. Fakat toplanan topraklardan yapılan çamurun bir kısmının artmış olduğunu, bu çamurun akıbetinin ne olduğunu, artan çamurla başka bir şeyin yaratılıp yaratılmadığını açıklar mısınız?  Değerli kardeşimiz;
  Rivayetlere göre, Hz. Âdem (as)'in yaratıldığı toprağın arta kalan kısmından hurma ağacı yaratılmıştır. Bu rivayeti İmmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubatından öğreniyoruz:
  "Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adâlet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki, Peygamber Efendimiz (asm) nahle ağacına âdemoğullarının halasıdır, derdi:
  "Halanız olan nahleye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç, Âdem aleyhisselâmın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır."
  buyurdu. Görülüyor ki nahle, Âdem aleyhisselâmın çamurundan yaratılmıştır. Nahleye bereket buyurması, bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. Bunun için, nahlenin meyvesi olan hurma yiyince, insanın parçası, dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey, insana da aktarılmış olur." (İmâm-ı Rabbânî, Mektubat, 162. Mektup)
  Hurma ağacı ve sinek kapan otu, hayvan gibi his ve hareket etmektedir. Hurma ağaçlarından bir kısmı erkek, bir kısmı dişidir. Erkek ağac, dişi tarafına eğilmekdedir. Erkek ağaçtan, bir madde dişiye gelmeyince, dişide meyve hâsıl olmaz.
  Gerçi bütün bitkilerde bu iki organ vardır. Fakat, hurma ağacında, hayvanlar gibi görünmekdedir. Hatta, hurma ağacının başında beyâz bir şey vardır. Hayvanların yüreği gibi iş görür. Bu şey yaralanırsa veya suda kalırsa, ağaç kurur.
  Yukarıda geçen hadîs-i şerifte ile belki, bu ağacın, bitkilerin en üstünü olduğuna işâret buyurulmuş olabilir.''
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 10. merhaba
  Devamlı Üye
  Hurma yemek sünnet değildir.
  yukarda Sünnetin çeşitleri konusunda zaten açıklanmış.

  Amine hurma ağacı hakkındaki hadis ve bilgi için teşekkürler

+ Yorum Gönder