+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslamda Mesih kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. selam
  Emekli
  Reklam

  İslamda Mesih kimdir?

  Reklam
 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Islamda Mesih kimdir?


  Reklam


  İslamda Mesih kimdir?
  Mesih'in kelime manası, bir şey üzerine eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir. İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak, "İsa Mesih" denmiştir. * Mesih, uğursuzluğundan nâşi Deccal'ın lâkabıdır. Nakşı silinmiş para, çok gezen adam, çok cima' eden kimse, yalancı, kezzab ve bir tarafında gözü silik olan adama denir. Ayrıca Musa (a.s)'ın şeriatında var olan bazı ağır teklifleri ortadan kaldırmasından ve silmesinden dolayı da bu isim verlmiş olabilir. Risalelerde ise Mesih kelimesi ile iligili şöyle geçmektedir:

  "Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a Mesih nâmı verildiği gibi her iki deccala dahi Mesih nâmı verilmiş ve bütün rivâyetlerde Min-fitneti mesihid-deccal, min-fitneti-mesihid-deccal denilmiş. Bunun hikmeti ve te'vili nedir?"

  cevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki:

  "Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, Şeriat-ı Museviye'de bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş."

  "Aynen öyle de; büyük deccal şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve "Ye'cüc ve Me'cüc"e zemin hazır eder. Ve İslâm deccalı olan Süfyan dahi, Şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddi ve mânevi râbıtalarını bozarak serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesât-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve ayn-i istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz." (1)

  Mesih kelimesi ile igili yine Risale-i Nurlardan:

  "Deccal'a da bu isim (Mesih) verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece bu dünyayı görüp, âhireti görecek gözünün kör olmasındandır."

  Hak Dini Kur'an Dili, Cilt: 5, sh: 4172'de şu tafsilât vardır: Yalancı bir Mesih demektir. Vârid olan hadis-i şeriflerde; Deccal; bir yalancı ve halkı aldatmakta meharetli bir sahtekârdır ki, kâfirliği sahtekârlığı yüzünden belli olduğu hâlde bir takım harikalar göstererek uluhiyyet da'vâ eder.

  Deccalın bu suretle yalancı bir Mesih olması, onun Hristiyanlık taklidi altında zuhur edeceğini anlatır.

  Hz. İsa ( a.s) ahir zamanda gelip, Hristiyanlığı tasaffi edecek, İslamiyet'le omuz omuza verecek ve din düşmanlarını ortadan kaldıracaktır.

+ Yorum Gönder