+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Peygamber efendimizin babası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. pismanımm
  Üye
  Reklam

  Peygamber efendimizin babası

  Reklam

  Peygamber efendimizin babası Mumsema hz peygamberin babası abdullah iman etmişmidir?
  ben bir hadiste babamda babanda ateştedir diye bir hadis okudum ne kadar dogru?

 2. ResûlÖzlemi
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamber efendimizin babası


  Reklam


  Cevap 1-)  İslâm âlimleri ittifakla şu hususu
  belirtmişlerdir.
  "Hazret-i İbrâhim'den (a.s.) gelen ve Resûl-i
  Ekremi (a.s.m.) netice veren nûrânî silsilenin
  fertlerinin hiçbiri, hak dinin nûruna lâkayd
  kalmamışlar ve küfrün karanlıklarına mağlûp
  olmamışlardı. Hiçbirinin temiz gönlü şirk ve
  küfür ile kirlenmemiştir."1
  Bu hususu kaydettikten sonra, Sevgili
  Peygamberimiz (s.a.v.)in baba ve annesinin
  îmânları meselesi üzerinde duralım.
  Birbirine yakın izahlarla birçok İslâm âlimi,
  Peygamber Efendimizin muhterem peder ve
  vâlidelerinin âhirette necât ehli olacaklarını
  açık ve kesin bir şekilde delilleriyle ortaya
  koymuşlardır.
  Bu izah tarzlarını şöylece sıralayabiliriz:
  1) Hz. Abdullah ile Hz. Âmine, Efendimize
  peygamberlik vazifesi verilmeden çok evvel
  vefât etmişlerdir. Dolayısıyla Fetret Devrinde
  yaşamışlardır ve "Ehl-i Fetret"ten sayılırlar.
  Fetret Devrinde vefât edenlere ise azap
  yoktur.
  Birgün, birisi büyük âlimlerden Şerefüddin
  Münâvî'ye,
  "Peygamberimiz (s.a.v.)in baba ve annesi
  Cehennemde midir?" diye sorar.
  Münevî Hazretleri hiddetle,
  "Resûl-i Ekremin peder ve vâlidesi fetret
  zamanında vefat etmişlerdir. Peygamber
  gönderilmeden evvel ise azap yoktur"
  cevabını verir.2
  Kendisine bir peygamberin dâveti ulaşmayan
  kimsenin âhirette azap görmeyeceği âyet ve
  hadislerle sabittir.3 Peygamber Efendimizin
  peder ve vâlidelerine de geçmiş
  peygamberlerden hiçbirinin dâvetinin
  ulaşmadığı tarihen sabittir. Şu halde,
  tereddütsüz söyleyebiliriz ki, onlar da necât
  ehlidirler ve âhirette azap görmeyeceklerdir.
  2) Resûl-i Ekrem'in muhterem peder ve
  validelerinin şirk ehli oldukları sabit değildir.
  Bilakis, onlar, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl,
  Varaka bin Nevfel ve benzerleri gibi büyük
  babaları İbrâhim'den (a.s.) gelen inanç ve
  âdetlerle amel eden "Hanif"lerdendirler.
  3) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)in baba ve
  annelerinin şirk ehli olmadıklarının bir delili
  de, "Ben mütemâdiyen temiz babaların
  sulbünden, temiz anaların rahminden
  nakloluna geldim"4 hadis-i şerifidir.
  Kur'ân-ı Kerîm'de müşrikler "necis kimseler"
  olarak vasıflandırılmışlardır.5 Temizlik ile
  pislik, îmân ile şirk, mü'min ile müşrik
  arasında tezad bulunduğuna göre, yukarda
  kaydettiğimiz hadis ölçüsü ışığında, Resûl-i
  Ekremin ecdadından hiçbirinin küfür ve şirk
  gibi mânevî kirlere bulaşmadığını kabul
  etmek vacip olur.6
  Bütün bunlardan sonra meseleyi şöylece
  özetleyebiliriz: "Resûl-i Ekreme (a.s.m.) Allah
  tarafından rahmet olduğu hitap edilirken,
  parlak Nübüvvet ve Risâlet Güneşi henüz
  doğmadan apaçık nûru sîne-i ihtiramında
  taşıyan bir ana babayı, evlâdının feyz ve
  nûrundan mahrum farzetmek, hem edebe,
  hem mantığa muvafık değildir. Hususiyle,
  Resûl-i Ekremin muhterem anne ve babasının
  hayatları, Cahiliyye Devrinde geçmiştir.
  Risâlet-i Ahmediyye zamanını idrâk
  etmemişlerdir."
  Öyle ise, bu hususta mü'minin bilmesi ve
  kabul etmesi gereken husus şudur:
  "Resûl-i Ekremin (a.s.m.) peder ve vâlideleri
  ehl-i necâttır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i
  îmândır. Cenâb-ı Hak, Habîb-i Ekreminin
  mübârek kalbini ve o kalbin taşıdığı
  ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez."7
  Şu dörtlük de bu hakikati pek güzel dile
  getirmektedir:
  "İki cihângüneşi, bürc-i saâdette iken
  Vâlideynine Mevlâ nice vermeye şerefi,
  Çeşm-i insaf ile ey dil, nazar gavvâsa
  Alıcak dürrini yabana atar mı sadefi?"
  [İki dünyanın güneşi olan Hz. Muhammed
  (a.s.m.) saâdet burcunda iken, Cenâb-ı Hak,
  anne babasına nasıl şeref vermez ki?
  Ey gönül! İnsaf gözüyle dalgıca dikkatle bak;
  inciyi alır da, sadefini hiç yabana atar mı?>
  1. Mektubat s.397; Tecrid Tercemesi, 4/537
  2. Tecrid Tercemesi, 4/539
  3. İsrâ Sûresi, 15
  4. Kaâdı İyaz, 1/183
  5. Tevbe Sûresi, 28
  6. Tecrid Tercemesi, 4/546
  7. Bediüzzaman Said Nursî, Mektubât, s.398  Cevap 2-)


  - İmran b. Husayn anlatıyor: Babam Husayn
  Resulullah’a gelerek “Misafirleri ağırlayan,
  sıla-yı rahim yapan, ama senden önce ölen ve
  (üstelik) baban olan bir adam hakkında ne
  düşünüyorsun?” diye sordu. Hz. Peygamber
  (a.s.m) “Benim babam, senin baban ve sen
  ateştesiniz / cehennemliksiniz.” diye cevap
  verdi. Gerçekten Husayn -yirmi gün sonra-
  müşrik olarak öldü.” (Taberî, Kebir, 13/128-
  şamile) Hafız Heysemî “hadisin ricali Sahihin
  ricalidir” diyerek hadisin senedinin sahih
  olduğunu söylemiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid,
  1/117).
  - Diğer bir rivayete göre, Amir b. Sad
  babasından naklediyor: Bedevî bir Arap Hz.
  Peygamber (a.s.m)’e gelerek şöyle dedi:
  “Babam gerçekten sıla-yı rahim yapıyordu ve
  daha başka -şöyle şöyle- güzel işler de
  yapıyordu. Şu adam nerededir?” Hz.
  Peygamber (a.s.m): “Cehennemdedir” diye
  cevap verdi. Bedevî bundan rahatsız olur gibi
  oldu ve “Ya Resulallah! Ya senin baban
  nerdedir?” diye sordu. Hz. Peygamber (a.s.m):
  “Hangi kâfirin kabrine uğrarsan, ona
  cehennemi müjdele.” buyurdu. Bilahare
  Müslüman olan bu adam şöyle derdi: “Hz.
  Peygamber (a.s.m), bana zor bir iş yükledi. Ne
  zaman bir kâfirin kabrine uğrasam, mutlaka
  onu cehennemle müjdeliyorum.” (Taberanî,
  Kebir, 1/143-şamile).
  - Birinci rivayet için tevil edilecek bir şey
  bulamıyoruz. Meğer ki, “babam” tabiriyle çok
  eski atalarından birini kast etmiş olsun.
  - İkinci rivayetteki Hz. Peygamber (a.s.m)’in
  ifadesini, soru soran adamı rahatlatmaya
  yönelik bir üslup olarak anlamak
  mümkündür. Çünkü, “Hangi kâfirin kabrine
  uğrarsan, ona cehennemi müjdele.” ifadesi,
  bedevî Araba sanki Hz. Peygamber (a.s.m)’in
  babasının da cehennemlik olduğu imajını
  veriyorsa da, bu manayı kesin olarak ifade
  etmemektedir.
  - Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının
  imanla cennete gireceğine dair rivayetler de
  vardır. Örneğin; Hz. Aişe (r.anha) şöyle
  anlatıyor: “Hz. Peygamber (a.s.m) Haccun’da
  (annesinin mezarının bulunduğu yerde) çok
  mahzun bir halde duruyordu. Bir süre orada
  kaldıktan sonra neşeli bir halde dönüp geldi
  ve şöyle dedi:
  “Rabbimden istedim, o da bana annemi
  diriltti, bana iman ettikten sonra tekrar
  yerine gönderildi.” (bk. Nebhanî, Huccetullahi
  ala’l-âlemin, s.412).
  - Yine Hz. Aişe (r.anha)’den aktarıldığına
  göre,
  “Hz. Peygamber (a.s.m), Rabbinden anne ve
  babasını diriltmesini istedi. O da onları
  diriltti ve ikisi de kendisine iman ettiler.
  Ardından tekrar ölü hallerine
  döndürüldüler.” (a.g.e).
  - Hz. Peygamber (a.s.m)’in anne ve babasının
  ehl-i cennet olduğunu gösteren delillerden bir
  kaçı şöyledir:
  a. Onların her ikisi de Hz. Peygamber
  (a.s.m)’in davetine ulaşamamışlardır.
  “Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye
  azap edecek değiliz.” (İsra, 17/15)
  mealindeki ayetin gereği olarak onların azap
  görmemeleri gerekir.
  b. Onlar fetret ehlidir. Fetret ehlinin de ehl-i
  necat olduğuna -veya mahşerde bir teste tabi
  tutularak değerlendirmeye alınacaklarına-
  dair rivayetler vardır.
  c. Hadis hafızlarından büyük bir kısmı -
  yukarıda arz edildiği üzere- onların diriltilip
  Hz. Peygamber (a.s.m)’e iman ettiğine dair
  rivayetlere dayanarak, onların ehl-i cennet
  olduğu kanaatindedir.
  d. Hz. Peygamber (a.s.m)’in annesi ve babası,
  -Ebu Bekir, Amr b. Nufeyl, Kus b. Saide,
  Veraka b. Nevfel gibi- Hz. İbrahim (as)’in
  dini / hanif dini üzerindeydi. Bu görüşü
  destekleyenlerdenbiri olan Râzî’ye göre, Hz.
  Peygamber (a.s.m)’in -Hz. Adem’e kadar
  uzanıp giden- bütün ataları tavhid dini
  üzerinde idiler.
  Buna göre, "Babam ve baban ateştedir"
  sözü iki anlama gelir:
  1. Peygamber Efendimiz (asv) bu
  açıklamasıyla amcası Ebu Leheb'in
  Cehennem'de olduğunu bildirmek istemiştir.
  Çünkü Arablar amcaya da baba derler.
  2. Peygamberimizin (asv) anne ve babasının
  Cehennemlik olduğunu söyleyen hadisler,
  daha önceye aittir, cennetlik olduğunu
  söyleyen rivayetler ise, eski haberleri
  nesheden yeni hadislerdir. İlk zamanlarda -
  onlar hakkındaki- bilgilere sahip olmayan Hz.
  Peygamber (a.s.m), daha sonra kesin bilgiler
  almış ve cennetlik olduklarına dair hükmünü
  vermiştir. (bk. Nebhanî, a.g.e, s. 412-414)


  KAYNAK: Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder
peygamber efendimizin babası cehennemde mi