+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tecvid kurallarını kim koydu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. dfk__
  Üye
  Reklam

  Tecvid kurallarını kim koydu?

  Reklam

  Tecvid kurallarını kim koydu? Mumsema Selamun Aleyküm,

  Arkadaşlar Kuranı Kerimde Harekeler bildiğim kadarı ile sonradan konuldu.Arap olmayanların karıştırmaması için.

  Benim mekar ettiğim mesela bir ayeti kerimede uzatılması gereken bir yer var bu uzatma Allahın indirmiş olmasımı, yoksa harakelendirilirkenmi eklenmiş.yani "veladdalin" uzatıyoz ya Allahmı böyle indirdi ayetin özelliğimi...

  Umarım anlatabilmişimdir.şimdiden Allah razı olsun iyi forumlar..

 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: Tecvid kurallarını kim koydu?


  Reklam


  Tecvid kurallarını kim koydu?  Arap alfabesinde nokta ve hareke yoktur. Ana dili Arapça olanlar kelime yapısından kelimeleri doğru okuyup, doğru olarak telaffuz ediyorlardı. Arap olmayana Araplar “Acem” derler. İslâmiyet yayıldıkça acemler Müslüman olmaya ve Kur’ân okumaya başladılar. Acemler okurken yanlış okuyarak yanlış anlamalara sebep oluyordu. Bunun üzerine noktalama ve hareke koymaya ihtiyaç duyuldu.Hz. Osman’ın (ra) çoğalttığı nüshalarda nokta ve hareke bulunmuyordu. Hicrî 65 tarihinde Abdulmelik b. Mervan (v.86/705) zamanında Hz. Ali’nin (ra) talebesi ve Arap gramercisi/ nahivcisi, Arap gramerinin temellerini atan Ebu Esved ed-Düelî (v.68/688) halifenin emriyle Kur’ân-ı Kerime ilk olarak noktalama işaretlerini koymuştur. Daha sonra Hasen-i Basri (v.110/728) kıraat imamlarından Nasr b. Âsım (v.89/707) ve Yahyâ b. Ya’mer (v.129/746) tarafından geliştirilmiştir.

  Basra valisi Ziyad resmi bir emirle Ebu Esved ed-Düelî’ye haber göndererek Kur’ân-ı Kerimin okunmasının kolaylaştırılmasını ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istedi.

  Bunun üzerine Ebu Esved bu konuda bilginlerle de görüşerek Kur’ân-ı Kerimde bulunan Arap harflerini birbirinden ayırmak için işaretler koymak için çalışmalara başladı. “Be-te-se” harfleri, “Cim-Hâ-Hî” harfleri, “Sin-Şın-Sad-Dat-Tı ve Zı” “Kaf ve Fe” harfleri biribinin aynı olduğu için bunları Arap olmayanların ayırması ve doğru okuması için üzerlerine ve altlarına nokta koymaya karar verdi. Arap gramerini bilmeyenler için inceltmek için “Ye” harfinin görevini yapacak şekilde harfin altına, yukarı çekmek için “elif” harfinin yanına harfin üzerine çizgi ve “vav” harfini andıran uzatmak ve kalın ses çıkarmak için de “ötre” koydu.

  Ama ne var ki bu çalışmaya “Kur’ana müdahale etmek, ilaveler yapmak ve vahyi değiştirmek” olarak algılayan ve “bidat” diye karşı çıkan radikal gruplar da oldu. Ancak daha sonra faydası görüldüğü için güzel görülüp kabul edilmiştir.

  Daha sonra surelerin başlarına başlık koymak ve “Besmele”yi bunun içine almak, ayet başlarını gösteren işaretler koymak, durak yerlerini belirlemek amacı ile işaretler koymak, cüzlere ve hiziplere ayırmak gibi çalışmalar yapılmıştır. Ancak her zaman olduğu gibi bu durumlara da itiraz eden ve “bidat” diyerek karşı çıkanlar olmuştur. Ama ne var ki peygamberimiz (sav) “Ümmetimin güzel gördüğü Allah katında da güzeldir” (Müsned-i Amed, 1:379) ve “Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez” (İbn-i Mâce, Fiten, 8)

  hadisine binaen ümmet tarafından güzel görülüp benimsenince karşı çıkanlar da seslerini çıkarmaz olmuşlardır.İslam bilginleri “Nahiv, Kıraat, Tefsir, Lügat ve Fıkıh bilmeyenlerin vakıf yerlerini, yani Kur’ân okurken duracakları yerleri hakkıyla bilmeleri mümkün değildir” görüşünde birleşmişler ve “Tecvit” üzere Kur’ân okumanın “Kur’ân-ı tertil üzere okuyunuz” (Müzemmil, 73:4)
  ayetine göre vacip olduğunu söylemişlerdir. Tertilin ise Hz. Ali’nin (ra) tarifi ile “Tecvidi’l-hurûf ve ma’rifeti’l-vukûf” yani “Harfleri mahrecinden çıkarmak ve durak yerlerini bilmek” şeklinde açıklamışlardır. Bu nedenle durak yerlerini bilmek gerçekten büyük önem kazanmaktadır.
  Bu nedenle ilk olarak Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî (v.560/1164) okunan ayetlerin manalarını göz önünde bulundurarak “mim, tı, cim, ze, sad, la” gibi işaretler koymuştur. Daha sonra bu işaretler geliştirilmiş, ancak hepsine birden ilk koyana izafeten “Secâvendî” adı verilmiştir.

  Secavendî’nin koyduğu işaretler şöyledir:

  “Mim” Vakf-ı Lâzımdır. Burada durmak vaciptir.“Tı” Vakf-ı Mutlaktır. Burada durmak mutlaka gereklidir.“Cim” Vakf-ı Caizdir. Burada durmak caizdir.“

  Ze” Vakfı bir vecihle caizidir. Burada durmak bazılarına göre caizdir.“Sad” Vakf-ı zaruret. Burada durmak zarurete binâen câizdir.
  “L┠Vakf-ı lâ yecûzu. Burada durmak kesinlikle doğru değildir ve durulmaz demektir. Misal olarak “Feveylün lil musallîn” “Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.” Maûn Suresinin bu iki ayetinden birincisinde durduğunuz zaman “namaz kılanlara yazıklar olsun” denmiş olur ki bu Kur’ânın amacına tamamen aykırı bir manayı ifade eder. Burada “L┠işareti vardır ve durulmaz. İkinci ayetle beraber manası ise “Namaza önem vermeyerek kılmayanlara, namaz konusunda yanılanlara yazıklar olsun” anlamı çıkar ki doğru olan budur.

  Peygamberimiz (sav)
  sahabelerine Kur’ân öğretirken durak yerlerini de öğretmekteydi. Sahabeler “peygamberimizin (sav) ayet sonlarında durarak okuduğunu” rivayet ederler. Ancak bu yukarıda örnek olarak verilen ayetlerde peygamberimizin (sav) durduğu manasını çıkarmak doğru değildir. Durak yerlerini bilmek tecvidin, yani Kur’ânı doğru okumanın şartlarından birisidir.
  (Suyutî, El-İtkan, 1:83)

  M. Ali KAYA


 3. OkanÇolak
  Üye
  Güzel bir anlatım olmuş teşekkürler

 4. dfk__
  Üye
  ALLAH razı olsun Altun kardeşim... Lakin benim öğrenmek istediğim şudur ki; Mesela 1 elif uzatılacak yeri ALLAHU TEALA bu şekildemi indirdi.yani arap dilini bilen burda bir uzatma var dermi? yoksa sonradan harekeler konulurkenmi eklendi.

 5. Hoca
  erimeye devam...
  TECVÎD İLE İLGİLİ ANSŞKLOPEDİK BİLGİ

  Sözlükte; bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelen, ıstılahta ise; kuvvet, zayıflık, şiddet, yumuşaklık, sadelik vb. bakımlarından çıkış yerlerine göre, her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek anlamını ifade eden Arapça "C-V-D" kökünden "tef'îl" ölçüsünde bir mastar.

  Tecvîd'in birbirine yakın pek çok tarifi yapılmıştır. Bu tariflerden anlaşıldığına göre tevcîd, bilim olarak harfleri incelemektedir. Tecvid, Kur'an-ı Kerîm'in okunuşuyla ilgili bir bilim olunca, onun ilgi alanı Kur'an'dır; yani Kur'an'ın kelimeleri ve bu kelimeleri oluşturan harflerdir. Kur'an harflerinin durumunu söz konusu eden Tecvid, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Buna göre tecvîdin gayesi, ilahî kelâmın okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.

  Tecvîd ilmini bir çok âlim, Kıraat ilminin bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Fakat tecvîd, Kur'an'ın Allah ve Resulunun isteğine göre okunması konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak sayılması gerekli görülmüştür. Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvîdinki ise, onun harfleridir.

  Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku" (el-Müzemmil, 73/4) buyruğunu gerçekleştirmektir. Buna göre Kur'an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur'an'ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir.

  Kur'an, Allah sözü olduğu için, indiği şekilde korunması ve böylece okunması gerekmektedir. Âilimlerin belirttiğine göre bu ayette Allah, Peygamberine Kur'an'ı tecvîd ile okumayı emretmiştir. Dolayısıyla bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir. Zemahşeri, ayetteki "tertîlen" mastarının emrin vücûbunu te'kid etmek ve Kur'an okuyan kimseye tecvîdin muhakkak gerekli olduğunu göstermek için geldiğini belirtmiştir (Zemahşerî, Keşşaf, III, 281).

  Kur'an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in arapça olması onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. Kur'an'ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvîd de, Kur'an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır.

  Hz. Peygamber, Kur'an'ın tecvîdle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur. Meselâ, Kur'an'ı güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mes'ud'un kıraatini okusun" (İbn Mâce, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138). buyurmuşlardır. Hz. Peygamber, tecvîdle okumayı emrederken, tecvîde uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nitekim bu konuda; "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî, Nihâyetü'l-Kavli'l-Müfîd, 8) demişlerdir.

  İbn Mes'ud'un "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir. Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur'an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185).

  Erdoğan PAZARBAŞI


 6. dfk__
  Üye
  mum kardeşim ALLAH razı olsun.cevap yazan yazmayan herkesten ALLAH razı olsun.selametle...

+ Yorum Gönder
tecvid kuralları,  kuran harekeleri kim koydu,  teçvit kuralları,  tecvidi kim çıkardı,  tecvid kim ,  kurana harekeleri kim koydu,  tecvit ne zaman ortaya çıktı mezhebe gore