+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Süt kardeşi olabilmek için çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Reklam

  Süt kardeşi olabilmek için çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ?

  Reklam

  Süt kardeşi olabilmek için çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ? Mumsema bu konu hakkında bizim evde çok tartışma olmuştur.kimileri bir damla yeter diyor kimileri çok emmesi gerek diyor, kimileride çok emse de yanında şahit yoksa olmaz diyor.Süt kardeşi olabilmek için çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ?

 2. 2
  Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Süt kardeşi olabilmek için çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ?


  Reklam


  Evliliği Haram Kılan Süt Hısımlığının Şartları:

  1. Sütün, bir kadına ait olması gerekir. Çoğunluğa göre, süt emziren kadının evli veya bekâr olması veya kocasının bulunmaması, sonucu değiştirmez. Sütten başka bir şeyi, meselâ; sarı su, kan veya kusuntuyu yemekle süt hısımlığı doğmaz. Erkeğin veya bir hayvanın sütü de hısımlık doğurmaz.

  2. Sütün, emen çocuğun midesine ulaşması gerekir. Sütü memeden emmekle, bir kap veya bardaktan içmek birdir. Çocuk memeyi ağzına alır, fakat süt emip emmediği bilinmezse, haramlık doğmaz. Çünkü şüphe ile hüküm sabit olmaz. Mâlikîlere göre ise bu durumda ihtiyatla amel ederek haramlık sabit görülür. Şâfiî ve Hanbelîler ise beş ayrı emmeyi şart koşarlar. Çünkü Hz. Âişe'den rivayete göre, Kur'ân'da önce; "On defa emmekle haramlık doğar" âyeti gelmiş, daha sonra inen bir âyetle emme sayısı beşe indirilmiştir. Bu âyet Kur'ân'da okunurken Hz. Peygamber vefat etmiştir (bk. Dârimî, Nikâh, 49; Müslim, Radâ', 25; Ebû Dâvud, Nikâh, 10; Tirmizî, Rada', 3; Malik, Muvatta', Rada', 18).

  Şâfiîlere göre emme sayısını beşe indiren bu âyet hükmü Kur'ân'a yazılıp, okunması neshedilmiş bir âyet olsa da hükmü devam etmektedir. Bu, "ihtiyar erkekle, ihtiyar kadın zina ederse, onları recmedin" (bk. İbn Mâce, Hudûd, 9; Dârimî, Hudûd, 16; Mâlik, Muvatta, Hudûd, 10) âyetine benzer.

  İbnül-Hümâm (ö. 861/1457) beş defa emme bildiren âyetin yalnız tilavetinin değil, hükmünün de neshedildiğini belirtmiştir (İbnül-Hümâm, Fethul-Kadîr, Mısır 1316/1898, III, 345 vd.).

  Hanefilerle Mâlikîlere göre süt emme miktarı az olsun çok olsun sonuç değişmez. Delil: "Süt emziren analarınız (size haram kılındı)" (en-Nisâ, 4/23) âyeti ile, Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar" (Buhârî, Şehâdât, 7; Müslim, Iradâ', I) hadisidir. Bu âyet ve hadiste emme miktarı ve sayısı belirlenmemiştir.

  3. Emzirmenin ağız veya burun yoluyla olması gerekir. Çünkü süt, ancak bu iki yoldan boğaz yoluyla mideye ulaşır ve gıdalanma meydana gelir.

  Hanefi, Şâfiî ve Hanbelîlere göre, idrar yollarına, göze, kulağa veya bir yaraya akıtılacak kadın sütü ile hısımlık doğmaz.

  4. Sütün başka bir sıvı ile karışmaması gerekir. Süt başka bir sıvı ile karışırsa, Hanefi ve Mâlikîlere göre çok olanı esas alınır. Süt fazla ise haramlık doğurur. Ebû Hanîfe'ye göre, bir gıda ile karıştırılan süt az olsun çok olsun haramlık doğurmaz. Çünkü bu gıda sütün kuvvetini giderir. Hüküm olarak gıda kısmı sütten fazla sayılır.

  İman Ebû Yusuf ve İman Muhammed, burada da çok olanı esas alırlar.

  Bir kadının sütü başka bir kadının sütü ile karıştırarak çocuğa içirilse, Ebû Hanîfe ve Ebu Yusuf'a göre, çok olan esas alınır. Sütler eşit olursa, karışma yüzünden her iki kadın bakımından da, haramlık doğar. Mâlikîlere, İmam Muhammed ve Züfer'e göre bu durumlarda her iki bakımdan süt hısımlığı doğar. Sütlerin eşit veya birisinin eksik ya da fazla olması, sonucu değiştirmez. Tercih edilen görüş budur. Çünkü sütler bir cinstir. Aynı cinsten iki şey arasında galipliğin hükmü bulunmaz. Günümüzde bazı ülke ve beldelerde görülen "anne sütü bankası"nda karışan anne sütlerini yukarıdaki esaslara göre çözümlemek gerekir (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut 1394/1974, IV, 135 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, Kahire 1970, VII, 537 vd.; İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır (t.y.), II, 34 vd.; ez-Zühayli, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletüh Dimaşk 1405/1985, VII, 705 vd.).

  5. Çoğunluğa göre, hısımlık doğuran sütün ilk iki yaş içinde emilmesi gerekir. Çünkü âyette "Anneler, çocuklarını iki bütün yıl emzirirler" buyurulmuştur. Nesep hısımı olan çocuklarla ilgili olan bu hüküm, süt emen diğer çocukları da kapsar. Hadiste "Süt hısımlığı ancak iki yaş içinde emzirilen sütle oluşur" (Buhârî, Nikâh, 21) buyurulur.

  Ebû Hanife'ye göre ise emme süresi 30 aydır. Delil şu âyettir: "Çocuğun ana karnında taşınması ile sütten ayrılmasının süresi otuz aydır" (el-Ahkâf, 46/15). Burada 30 ay, hem gebeliğin, hem de sütten ayrılmanın ayrı ayn süresidir.

  Çoğunluk fakihlere göre ise, iki yıl emme süresi ile gebeliğin en kısa süresi olan altı ayın toplamı verilmiştir. Nitekim sütten ayrılmanın iki yıl olduğunu belirleyen başka delillerde vardır. Başka bir âyette şöyle buyurulur:" Biz insana ana-babasına itaat etmesini bildirdik. O'nun anası kendisini zahmet üstüne zahmetle taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür" (Lukmân, 31/21).


 3. 3
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  ayrı ayrı beş defa mı yoksa bir defasında mı ?

 4. 4
  Hoca
  erimeye devam...
  i
  Süt kardeşi olabilmek çin çocuğun ne kadar süt emmesi gerek ?
  ayrı ayrı beş defa mı yoksa bir defasında mı ?
  Hanefiye göre bir, Şafiiye göre beş.

 5. 5
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Hanefiye göre bir, Şafiiye göre beş.
  Yani kast ettiğim ayrı ayrı 5 yudum mu yoksa bir kereliğine mahsus bebeğin 5 damla süt emmesi mi ?

 6. 6
  ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  Hz. Âişe'den rivayete göre, Kur'ân'da önce; "On defa emmekle haramlık doğar" âyeti gelmiş, daha sonra inen bir âyetle emme sayısı beşe indirilmiştir. Bu âyet Kur'ân'da okunurken Hz. Peygamber vefat etmiştir (bk. Dârimî, Nikâh, 49; Müslim, Radâ', 25; Ebû Dâvud, Nikâh, 10; Tirmizî, Rada', 3; Malik, Muvatta', Rada', 18).

  Şâfiîlere göre emme sayısını beşe indiren bu âyet hükmü Kur'ân'a yazılıp, okunması neshedilmiş bir âyet olsa da hükmü devam etmektedir. Bu, "ihtiyar erkekle, ihtiyar kadın zina ederse, onları recmedin" (bk. İbn Mâce, Hudûd, 9; Dârimî, Hudûd, 16; Mâlik, Muvatta, Hudûd, 10) âyetine benzer.


  Allahu Taala'nın koruma altına aldığı Kur'an-ı Kerim Nesh edilmeden önceki Kur'an-ı Kerim midir....???? Tövbe haşa.

  Allahu Taala'nın koruma altına aldığı Kur'an-ı Kerim Nesh edildikten sonraki Kur'an-ı Kerim midir.....???? Tövbe haşa.

  Kur'an-ı Kerim'de asla NESH yoktur.

  Dinimiz Olan İSLAM, rivayetler dini değildir..... DELİL dinidir. O Delil ki; Kur'an-ı Kerim'dir. Asla tahrifata, tahribata uğramamış olarak. Kıyamete kadar hükmünü sürdürecek olan O'dur.

  Rivayetler, DELİL için DELİL olamaz.

 7. 7
  Hoca
  erimeye devam...
  Allahu Taala'nın koruma altına aldığı Kur'an-ı Kerim Nesh edilmeden önceki Kur'an-ı Kerim midir???? Tövbe haşa.

  Allahu Taala'nın koruma altına aldığı Kur'an-ı Kerim Nesh edildikten sonraki Kur'an-ı Kerim midir.???? Tövbe haşa.

  Kur'an-ı Kerim'de asla NESH yoktur.

  Dinimiz Olan İSLAM, rivayetler dini değildir. DELİL dinidir. O Delil ki; Kur'an-ı Kerim'dir. Asla tahrifata, tahribata uğramamış olarak. Kıyamete kadar hükmünü sürdürecek olan O'dur.

  Rivayetler, DELİL için DELİL olamaz.
  başka işin yok mu kardeş?

  Lütfen forumda yazma olur mu?

 8. 8
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Ben soruma cevap alamadım

 9. 9
  ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  başka işin yok mu kardeş?

  Lütfen forumda yazma olur mu?


  Bunu sizmi söylüyorsunuz MUM HOCAM....????

  Biz o yazıyı bir yerden alıntı yaptığınızı ve o alıntıda NESH hususunu gözden kaçırdığınızı düşünerek o yazıyı yazdık.

  Biz hakkı bi hakkın tavsiye ediyoruz iddiasında olanlardan değiliz. Ancak eğer hakkı tavsiye edemiyorsak. Hakkı bulduğumuz yerden alabilmeliyiz.

  Hak bildiğimiz hususlarda ise, DELİL'imiz Kur'an-ı Kerimdir.

  İçimizde Hakkı Tavsiye Eden birileri bulunmasınmı....????

 10. 10
  Hoca
  erimeye devam...
  Bunu sizmi söylüyorsunuz MUM HOCAM????

  Biz o yazıyı bir yerden alıntı yaptığınızı ve o alıntıda NESH hususunu gözden kaçırdığınızı düşünerek o yazıyı yazdık.

  Biz hakkı bi hakkın tavsiye ediyoruz iddiasında olanlardan değiliz. Ancak eğer hakkı tavsiye edemiyorsak. Hakkı bulduğumuz yerden alabilmeliyiz.

  Hak bildiğimiz hususlarda ise, DELİL'imiz Kur'an-ı Kerimdir.

  İçimizde Hakkı Tavsiye Eden birileri bulunmasınmı????

  Ehli sünnet inancına aykırı bir kelimeye dahi tahammülüm yok.
  Ehli sünnet Alimleri NESH konusunda ne demişlerse o dur başka aykırı yazı kabul etmiyoruz.

 11. 11
  ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  KUR'AN-I KERİM MAİDE SURESİ 104. Ayet-i Kerimesi.

  Diyanet İşleri : Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?

  Sadece Hazreti İsa(A.S.)'mın öldürülmediği hususunda dahi itilafa düşüpte, öldürülmüştür diyen ehli sünnet alimleri varken.....

  KUR'AN-I KERİM NİSA SURESİ 157. Ayet-i Kerime

  Diyanet İşleri : (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

  Allahu Taala öldürülmemiştir.... Hükmünü kesin koymuşken.

  HOCAM Allah Aşkına soruyorum..... Öldürülmüştür diyen Ehl-i Sünnet alimi..... Hangi Ayet-i Kerimeyi inkar ettiğinin farkındamı değildir. Yoksa O Ehli Sünnet Alimi böyle bişey söylememiştirde, YAHUDİ ve NASRANİ'ler O Ehl-i Sünnet Alimlerinin adlarını kullanarak onlara iftiramı atmaktadırlar.

  HOCAM siz bu hususları bizden çok daha iyi bilirsiniz.....

 12. 12
  Hoca
  erimeye devam...

  Reklam


  Diyanet İşleri : Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?
  Bu hitap kime onu dahi bilmiyorsunuz. Biz asla gözü kapalı kimseye uymayız.
  Bu vardığımız nokta, 20 yıllık ilim ve araştırmadan sonradır.
  her neyse.
  HOCAM siz bu hususları bizden çok daha iyi bilirsiniz.
  yok yok kalbin bunu söylemiyor.
  sen ehli sünnete mualif konuları yazma KARDEŞÇE geçinelim

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

süt kardeş olmak için ne kadar emzirmek gerekir

süt kardeş olmak için ne kadar süt vermek gerekirsüt annelik için ne kadar emzirmek gerek süt anne olmak için ne kadar emzirmek gerekirkaç yaşına kadar sut anne olunabilirSüt kardeş kaç emmeye le olur