Konusunu Oylayın.: İbadet ne demek

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İbadet ne demek
 1. 11.Kasım.2012, 16:05
  1
  hüseyin şamil
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Kasım.2012
  Üye No: 98513
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  İbadet ne demek

 2. 11.Kasım.2012, 16:05
  1  ibadetin anlamı nedemek?

 3. 13.Kasım.2012, 02:45
  2
  munzir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ocak.2009
  Üye No: 46504
  Mesaj Sayısı: 231
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: ibadet ne demek
  Iibadet hakkında kısa bilgi

  Sözlükte "itâat etmek, boyun eðmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek; din ýstýlahýnda, mükellef insanýn nefsinin arzusu hilafýna Rabb'ýna tazim için yaptýðý fiil ve niyete baðlý olarak yapýlmasýnda sevap olan ve Allah'a yakýnlýk (kurbet) ifade eden þuurlu itâat" anlamýna gelir.Ýbâdet; boyun eðmenin, itâat etmenin, saygý göstermenin ve kulluðun en son noktasýdýr.Kur'ân'da Allah'a ve Allah'tan baþkalarýna ibâdet söz konusu edilmiþtir. 82 âyette Allah'a ibâdet kavramý kullanýlmýþtýr. Ýnsan, Allah'a ibadet için yaratýlmýþ (Zâriyat, 51/56), bütün Peygamberler, insanlarý Allah'a ibâdet etmeye davet etmiþler (Bakara, 2/83), kendileri de Allah'a ibâdet etmiþlerdir (Ra'd, 13/36). Kur'ân'da hem "ey insanlar" (Bakara, 2/21) hem de "ey mü'minler" (Hac, 22/77) hitabý ile Allah'a ibâdet edilmesi emredilmiþ ve ibâdetin ihlasla (Beyyine, 98/5) ve hiçbir þeyi O'na ortak koþmadan yalnýz Allah'a yapýlmasý istenmiþtir (Nisâ, 4/36).Kur'ân'da ibâdet kavramýnýn; tevhid (Nisâ, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü'min, 40/60), boyun eðmek (tevâzu, tezellül, huþû ve istikân) (Fâtiha, 1/5), îman ve sâlih amel (Nisâ, 4/172,173), Allah'ý tesbih ve secde (A'râf, 7/206), Allah'ý bilmek ve tanýmak gibi (Zariyât, 51/56) geniþ bir anlamý vardýr. Dolayýsýyla Kur'ân'da ibâdet kavramý; Allah'ýn varlýðýný ve birliðini ikrar etmek, kitap ve Peygamberlerini doðrulamak, Allah'ýn razý olduðu þeyleri yapmak, Allah'ýn hükmüne razý olmak, nimetlerine þükretmek, musîbetlere sabretmek, insan haklarýna saygý göstermek, onlara þefkat ve merhamet etmek gibi îman, ahlâk, namaz, hac, zekat, oruç, cihad, evlenme, boþanma, helâl-haram, mîras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffâret vb. Ýslâm'ýn bütün ahkamýný uygulamayý, emir ve yasaklarýna riâyeti ve Allah'ýn sýnýrlarýný korumayý ifâde eder.Uygulama itibariyle ibadetler, 4 kýsma ayrýlýr: 1- Îmân, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabýr, takva, havf ve reca gibi kalbî-batinî ibadetler. 2- Namaz, oruç dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sýla-i rahim gibi vücut azalarýyla yapýlan ibadetler. 3- Zekat, sadaka, yakýnlara ve fakirlere yardým, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapýlan ibâdetler. 4- Hacca gitmek, malý ve caný ile cihat etmek gibi hem mal ve hem de bedenle yapýlan ibâdetler.Bir amelin ibâdet olabilmesi için; kiþide îmân, niyet ve ihlâs olmasý ve ibadetin Ýslâm'a uygun olmasý gerekir. (Ý.K.)


 4. 13.Kasım.2012, 02:45
  2
  Devamlı Üye  Iibadet hakkında kısa bilgi

  Sözlükte "itâat etmek, boyun eðmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek; din ýstýlahýnda, mükellef insanýn nefsinin arzusu hilafýna Rabb'ýna tazim için yaptýðý fiil ve niyete baðlý olarak yapýlmasýnda sevap olan ve Allah'a yakýnlýk (kurbet) ifade eden þuurlu itâat" anlamýna gelir.Ýbâdet; boyun eðmenin, itâat etmenin, saygý göstermenin ve kulluðun en son noktasýdýr.Kur'ân'da Allah'a ve Allah'tan baþkalarýna ibâdet söz konusu edilmiþtir. 82 âyette Allah'a ibâdet kavramý kullanýlmýþtýr. Ýnsan, Allah'a ibadet için yaratýlmýþ (Zâriyat, 51/56), bütün Peygamberler, insanlarý Allah'a ibâdet etmeye davet etmiþler (Bakara, 2/83), kendileri de Allah'a ibâdet etmiþlerdir (Ra'd, 13/36). Kur'ân'da hem "ey insanlar" (Bakara, 2/21) hem de "ey mü'minler" (Hac, 22/77) hitabý ile Allah'a ibâdet edilmesi emredilmiþ ve ibâdetin ihlasla (Beyyine, 98/5) ve hiçbir þeyi O'na ortak koþmadan yalnýz Allah'a yapýlmasý istenmiþtir (Nisâ, 4/36).Kur'ân'da ibâdet kavramýnýn; tevhid (Nisâ, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü'min, 40/60), boyun eðmek (tevâzu, tezellül, huþû ve istikân) (Fâtiha, 1/5), îman ve sâlih amel (Nisâ, 4/172,173), Allah'ý tesbih ve secde (A'râf, 7/206), Allah'ý bilmek ve tanýmak gibi (Zariyât, 51/56) geniþ bir anlamý vardýr. Dolayýsýyla Kur'ân'da ibâdet kavramý; Allah'ýn varlýðýný ve birliðini ikrar etmek, kitap ve Peygamberlerini doðrulamak, Allah'ýn razý olduðu þeyleri yapmak, Allah'ýn hükmüne razý olmak, nimetlerine þükretmek, musîbetlere sabretmek, insan haklarýna saygý göstermek, onlara þefkat ve merhamet etmek gibi îman, ahlâk, namaz, hac, zekat, oruç, cihad, evlenme, boþanma, helâl-haram, mîras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffâret vb. Ýslâm'ýn bütün ahkamýný uygulamayý, emir ve yasaklarýna riâyeti ve Allah'ýn sýnýrlarýný korumayý ifâde eder.Uygulama itibariyle ibadetler, 4 kýsma ayrýlýr: 1- Îmân, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabýr, takva, havf ve reca gibi kalbî-batinî ibadetler. 2- Namaz, oruç dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sýla-i rahim gibi vücut azalarýyla yapýlan ibadetler. 3- Zekat, sadaka, yakýnlara ve fakirlere yardým, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapýlan ibâdetler. 4- Hacca gitmek, malý ve caný ile cihat etmek gibi hem mal ve hem de bedenle yapýlan ibâdetler.Bir amelin ibâdet olabilmesi için; kiþide îmân, niyet ve ihlâs olmasý ve ibadetin Ýslâm'a uygun olmasý gerekir. (Ý.K.)

 5. 13.Kasım.2012, 02:48
  3
  munzir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ocak.2009
  Üye No: 46504
  Mesaj Sayısı: 231
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: ibadet ne demek

  İBÂDETSözlükte "itâat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek; din ıstılahında, mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına Rabb'ına tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah'a yakınlık (kurbet) ifade eden şuurlu itâat" anlamına gelir*İbâdet; boyun eğmenin, itâat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır*Kur'ân'da Allah'a ve Allah'tan başkalarına ibâdet söz konusu edilmiştir*82 âyette Allah'a ibâdet kavramı kullanılmıştır*İnsan, Allah'a ibadet için yaratılmış (Zâriyat, 51/56), bütün Peygamberler, insanları Allah'a ibâdet etmeye davet etmişler (Bakara, 2/83), kendileri de Allah'a ibâdet etmişlerdir (Ra'd, 13/36)*Kur'ân'da hem "ey insanlar" (Bakara, 2/21) hem de "ey mü'minler" (Hac, 22/77) hitabı ile Allah'a ibâdet edilmesi emredilmiş ve ibâdetin ihlasla (Beyyine, 98/5) ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmadan yalnız Allah'a yapılması istenmiştir (Nisâ, 4/36)*Kur'ân'da ibâdet kavramının; tevhid (Nisâ, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü'min, 40/60), boyun eğmek (tevâzu, tezellül, huşû ve istikân) (Fâtiha, 1/5), îman ve sâlih amel (Nisâ, 4/172,173), Allah'ı tesbih ve secde (A'râf, 7/206), Allah'ı bilmek ve tanımak gibi (Zariyât, 51/56) geniş bir anlamı vardır*Dolayısıyla Kur'ân'da ibâdet kavramı; Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar etmek, kitap ve Peygamberlerini doğrulamak, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak, Allah'ın hükmüne razı olmak, nimetlerine şükretmek, musîbetlere sabretmek, insan haklarına saygı göstermek, onlara şefkat ve merhamet etmek gibi îman, ahlâk,*namaz,*hac,*zekat,*oruç, cihad, evlenme, boşanma, helâl-haram, mîras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffâret vb*İslâm'ın bütün ahkamını uygulamayı, emir ve yasaklarına riâyeti ve Allah'ın sınırlarını korumayı ifâde ederUygulama itibariyle ibadetler, 4 kısma ayrılır: 1- Îmân, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva, havf ve reca gibi kalbî-batinî ibadetler*2-*Namaz,*oruç*dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla-i rahim gibi vücut azalarıyla yapılan ibadetler*3-*Zekat, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibâdetler*4-*Hacca gitmek, malı ve canı ile cihat etmek gibi hem mal ve hem de bedenle yapılan ibâdetler*Bir amelin ibâdet olabilmesi için; kişide îmân, niyet ve ihlâs olması ve ibadetin İslâm'a uygun olması gerekir*


 6. 13.Kasım.2012, 02:48
  3
  Devamlı Üye
  İBÂDETSözlükte "itâat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek; din ıstılahında, mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına Rabb'ına tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah'a yakınlık (kurbet) ifade eden şuurlu itâat" anlamına gelir*İbâdet; boyun eğmenin, itâat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır*Kur'ân'da Allah'a ve Allah'tan başkalarına ibâdet söz konusu edilmiştir*82 âyette Allah'a ibâdet kavramı kullanılmıştır*İnsan, Allah'a ibadet için yaratılmış (Zâriyat, 51/56), bütün Peygamberler, insanları Allah'a ibâdet etmeye davet etmişler (Bakara, 2/83), kendileri de Allah'a ibâdet etmişlerdir (Ra'd, 13/36)*Kur'ân'da hem "ey insanlar" (Bakara, 2/21) hem de "ey mü'minler" (Hac, 22/77) hitabı ile Allah'a ibâdet edilmesi emredilmiş ve ibâdetin ihlasla (Beyyine, 98/5) ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmadan yalnız Allah'a yapılması istenmiştir (Nisâ, 4/36)*Kur'ân'da ibâdet kavramının; tevhid (Nisâ, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü'min, 40/60), boyun eğmek (tevâzu, tezellül, huşû ve istikân) (Fâtiha, 1/5), îman ve sâlih amel (Nisâ, 4/172,173), Allah'ı tesbih ve secde (A'râf, 7/206), Allah'ı bilmek ve tanımak gibi (Zariyât, 51/56) geniş bir anlamı vardır*Dolayısıyla Kur'ân'da ibâdet kavramı; Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar etmek, kitap ve Peygamberlerini doğrulamak, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak, Allah'ın hükmüne razı olmak, nimetlerine şükretmek, musîbetlere sabretmek, insan haklarına saygı göstermek, onlara şefkat ve merhamet etmek gibi îman, ahlâk,*namaz,*hac,*zekat,*oruç, cihad, evlenme, boşanma, helâl-haram, mîras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffâret vb*İslâm'ın bütün ahkamını uygulamayı, emir ve yasaklarına riâyeti ve Allah'ın sınırlarını korumayı ifâde ederUygulama itibariyle ibadetler, 4 kısma ayrılır: 1- Îmân, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva, havf ve reca gibi kalbî-batinî ibadetler*2-*Namaz,*oruç*dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla-i rahim gibi vücut azalarıyla yapılan ibadetler*3-*Zekat, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibâdetler*4-*Hacca gitmek, malı ve canı ile cihat etmek gibi hem mal ve hem de bedenle yapılan ibâdetler*Bir amelin ibâdet olabilmesi için; kişide îmân, niyet ve ihlâs olması ve ibadetin İslâm'a uygun olması gerekir*
+ Yorum Gönder