Konusunu Oylayın.: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi
Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?
 1. 21.Ağustos.2012, 17:20
  1
  faith63
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Haziran.2012
  Üye No: 96664
  Mesaj Sayısı: 42
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?


  Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir? Mumsema Selamun Aleykum

  ben 1 sene önce balık tutmaya gitmiştim orada kopmuş misinaların ucunda 2 tane silikon balık buldum bunları almıştım ama şimdi helal mı haram mı diye aklıma takıldı bunları kullanabilir miyim yoksa ne yapıyım bida bu hadis var buna göre mi amel etsem ?

  , Hz. Rasulullah (sav) yolda yürürken bir miktar yiyecek buldu. Sonra dedi ki: “Eger bu malin zekattan oldugundan korkmasaydim onu yerdim.” Bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmistir.

  Allah razı olsun


 2. 21.Ağustos.2012, 17:20
  1
  Üye  Selamun Aleykum

  ben 1 sene önce balık tutmaya gitmiştim orada kopmuş misinaların ucunda 2 tane silikon balık buldum bunları almıştım ama şimdi helal mı haram mı diye aklıma takıldı bunları kullanabilir miyim yoksa ne yapıyım bida bu hadis var buna göre mi amel etsem ?

  , Hz. Rasulullah (sav) yolda yürürken bir miktar yiyecek buldu. Sonra dedi ki: “Eger bu malin zekattan oldugundan korkmasaydim onu yerdim.” Bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmistir.

  Allah razı olsun

 3. 22.Ağustos.2012, 05:43
  2
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,589
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Cevap: yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah  LUKATA (BULUNAN MAL)  Bir şeyi yerden kaldırıp almak; ilmi, kitaplardan öğrenmek; kılları yolmak; bulunan mal hakkında kullanılan bir İslâm hukuku terimi. Mülkiyetini veya üzerindeki hakkını terketme niyyeti olmaksızın sahibinin iradesi dışında kaybolmuş ve başkası tarafından bulunup sahibine verilmek üzere alınmış, bulanın sahibini bilmediği muhterem (üzerinde sahibinden başkasının tasarruf hakkı olmayan) mal.

  Lukata ile ilgili hükümleri İslâm hukukunun iki temel kaynağından ikincisi olan Hz. Peygamber`in sünneti düzenlemektedir. Kur`an-ı Kerîm lukata ile ilgili hükümleri açıklamamıştır (bk. Ebû Dâvud, Sünne, 5; Azîmâbâdî, Avnu`l-Mâbûd, Medine 1388-89/1968-69, XII, 354-356). Bu durum sünnet`e olan ihtiyacın en açık delîlidir.

  Lukata konusunun mihverini teşkil eden hadis şudur: Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.a.)`dan rivayet edildiğine. göre Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: Bir adam Hz. Peygamber (s.a.s)`e gelerek lukatanın hükmünü sordu. Hz. Peygamber: "Onun mahfazasını ve bağını belle, sonra bir yıl ilân et! Sahibi gelirse verirsin. Aksi takdirde onu nasıl istersen öyle yap" buyurdu. Adam: Koyunun hükmü nedir diye sordu. Hz. Peygamber:

  "Onu al. O ya senin yahut din kardeşinin veya kurdundur" buyurdu. Adam; -kaybolmuş devenin hükmü nedir diye sordu. Hz. Peygamber: "Ondan sana ne? Su tulumu ve çarığı beraberinde. Sahibi rastlayıncaya kadar suya gider ve ağaçları yer" buyurdu (Buharî, Lukata 1, 2, 3, 4, 9, 10,11; Müslim, Lukata,1, 2, 5, 7, 8, 9...).

  Bulunan malın alınmasının efdal olup olmadığı ihtilâflıdır. Hanefî ve Şafiîlere göre bulunan bir malın sahibine vermek üzere alınması, terkinden efdaldır. Çünkü böyle bir malı almakla, onun kaybolması önlenmiş olmaktadır. Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ise, böyle bir malı almanın, nefsi haram yemekle karşı karşıya getireceğinden, terkinin daha faziletli olduğu görüşündedir (Kâsânî, Bedâyiu`s-Sanayi`, Kahire 1327-28/1910, VI, 200; İbnü`l-Hûmâm, Fethu`l-Kadir, Kahire 1389/1970, VI, 118; Şirbînî, Muğni`l-Muhtaç, Kahire 1379/195960, II, 406; İbn Kudâme, el-Muğni, Nşr. M. Halil Herrâs, Kahire, ty., V, 694). Lukatanın alınıp muhafaza edilmesi ve sahibi çıktığında ona verilmesi, bütün ilâhi dinlerde mevcud bulunan zaruret-i diniyye`den malı koruma prensibine dahildir (Karâfi, el-Furuk, Kahire 1347, IV,33). Lukatayı alırken mültakit (lukatayı alan)in niyyeti önemlidir. Lukatayı alan sahibine vermek üzere alırsa, lukata onun yanında emânet hükmündedir ve telef olması halinde. ödeme mükellefiyeti yoktur. Ancak kendisine mal edinmek maksadıyla alırsa; gâsıb hükmündedir ve malın telef edilmesi halinde tazmin gerekir (Vehbe ez-Zühaylî, Nazariyyetü`d-Damân, Dımaşk 1402/1982, s. 174-175; Ali el-Hafif, ed-Damân fil-Fıkhi`l-İslâmî, Kahire 1971, I,102,104,107). Ancak Lukatayı alanın sahibine vermek üzere emâneten aldığının ortaya konulması bazı görevlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlar;

  a. İşhâd: Lukatayı alanın bunu kendisi için almayıp sahibine vermek üzere aldığına iki adil kişiyi şahid tutmasıdır. Ebû Hanife`ye göre işhâd vâcip; Maliki, Şafiî ve Hanbelilere göre müstehaptır (Tahâvî, Şerhu Meâni`l-Asâr, Kahire 1388/1968, IV,136; Şevkânî, Neylü`l-Evtâr, Kahire 1357/1983, V, 339; Nevevî, el-Mecmû, Beyrut, t.y., XV, 255-258; İbn Kudâme, a.g.e., V, 708; Necib el-Mutîî, Tekmiletü`l-Mecmü`, Bâcî, el-Müntekâ, Kahire 1332, VI, 135).

  b. İlân: Lukatanın -sopa, kırbaç, ip vb. gibi insanların değer vermediği önemsiz şeyler haricinde- 1 yıl ilânı vaciptir (Tahâvî, a.g.e., IV, 136; İbn Kudâme, a.g.e., V, 694; Bâcî, a.g.e., VI, 136; Nevevî, Şerhu`l-Müslim, Kahire 1349, XII, 22). İlândan maksad malını sahibine ulaştırmaktır. Bundan dolayı ilân insanların kalabalık bulundukları yerlerde özellikle malın bulunduğu civarda belli aralıklarla yapılmalıdır. Mültakit lukatayı ilân ederken sadece cinsini -altın, gümüş gibi- zikretmelidir. Vasıfların hepsini zikretmesi halinde buna muttali olan ve sahibi olmayan birisi lukatayı kendisinin olduğunu iddia ederek alabilir. Bu durumda multakit lukatayı tazmin eder. Buna göre lukata başkasına gösterilemez (Erdebîlî, el-Envâr, Kahire 1326, I, 446; Bâcî, a.g.e., VI, 136). İlân herhangi bir masrafı gerektirirse Hanefî, Şafiî, Hanbelilere göre ilân masrafları multakite aittir. Malikilere göre ise multakit lukatanın ilânı için yapılacak masrafları lukatadan verilmek üzere bir başkasına yaptırabilir (Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu`l-İslâmî, Dımaşk 1405/1985, V, 778; Abdülkerim Zeydan, Mecmûa Buhûs Fıkhiyye, Bağdad 1407/1986, s. 329-330).

  Şârî`in lukatayı alma konusundaki izni işhâd ve ilânla kayıtlıdır. Bu görevleri yerine getirmeye multakit hakkında gasb hükümleri uygulanır (bk. Gasb mad.).

  Multakitin bulduğu malı koruması ve ilân etmesi karşılığında bir ücret hakkı yoktur. Yaptıkları, teberrûdan ibarettir. Ancak mal sahibi multakite bahşiş verebilir. Hanbelî ve Şafiîlere göre ise mal sahibinin vaadi varsa mültakit buna hak kazanır (Kâsânî, a.g.e., II, 202; İbn Adilberr, el-Kafi, Riyad 1400/1980, II, 839; İbn Kudâme, a.g.e.,V, 745; Şâfiî, el-Ümm, Bulak 1321-25, III,.291).

  Multakitin lukataya yapmış olduğu masrafları mal sahibinden alabilmesi için masrafları hâkimin izniyle yapmış olması şarttır. Aksi takdirde bu masraflar teberrû mahiyetindedir. Hâkimin izniyle yapılan masrafları mal sahibinin ödememesi durumunda multakite masrafları ödettirinceye kadar malı hapis hakkı doğar (Şeyh Bedreddin, Câmiul-Fusûleyn, Kahire 1300, II, 81; Kâsânî, a.g.e., VI, 203; İbnü`l-Hümâm a.g.e.,VI, 127).

  Lukatanın sahibi olduğunu iddia edene teslimi:

  Lukatanın sahibi geldiğinde kendisine malın verilmesi gerekir. Ancak lukatanın kendisinin olduğunu iddia edenin doğruluğunu anlamak için iki yol vardır:

  1. Lukatanın vasıflarını bilmek,

  2. Delil ile ispat.

  Lukatanın, kendisinin olduğunu delil ile isbat edene verilmesi ittifakla vaciptir. Ancak lukatanın vasıflarını bilene verilmesi Hanefîlere göre vacip değildir. Hanbelî ve Mâlikilere göre ise vasıflarını bilene lukata verilir. Şafiîlere göre ise multakit vasfedenin doğru söylediğine kanaatı varsa lukatayı vasfedene verebilir (Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XI, 8; Kâsânî, a.g.e., VI, 202; İbnü`l-Hümâm, a.g.e., VI, 129 vd.; İbn Kudâme, a.g.e., V, 709-711; Sehnûn, el-Müdevvene" Kahire 1324, VI, 174-175; Şâfiî, a.g.e., III, 288; Şirbinî, a.g.e., II, 416). 4. 22.Ağustos.2012, 05:43
  2
  Aciz Kul  ve aleykumusselam ve rahmetullah  LUKATA (BULUNAN MAL)  Bir şeyi yerden kaldırıp almak; ilmi, kitaplardan öğrenmek; kılları yolmak; bulunan mal hakkında kullanılan bir İslâm hukuku terimi. Mülkiyetini veya üzerindeki hakkını terketme niyyeti olmaksızın sahibinin iradesi dışında kaybolmuş ve başkası tarafından bulunup sahibine verilmek üzere alınmış, bulanın sahibini bilmediği muhterem (üzerinde sahibinden başkasının tasarruf hakkı olmayan) mal.

  Lukata ile ilgili hükümleri İslâm hukukunun iki temel kaynağından ikincisi olan Hz. Peygamber`in sünneti düzenlemektedir. Kur`an-ı Kerîm lukata ile ilgili hükümleri açıklamamıştır (bk. Ebû Dâvud, Sünne, 5; Azîmâbâdî, Avnu`l-Mâbûd, Medine 1388-89/1968-69, XII, 354-356). Bu durum sünnet`e olan ihtiyacın en açık delîlidir.

  Lukata konusunun mihverini teşkil eden hadis şudur: Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.a.)`dan rivayet edildiğine. göre Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: Bir adam Hz. Peygamber (s.a.s)`e gelerek lukatanın hükmünü sordu. Hz. Peygamber: "Onun mahfazasını ve bağını belle, sonra bir yıl ilân et! Sahibi gelirse verirsin. Aksi takdirde onu nasıl istersen öyle yap" buyurdu. Adam: Koyunun hükmü nedir diye sordu. Hz. Peygamber:

  "Onu al. O ya senin yahut din kardeşinin veya kurdundur" buyurdu. Adam; -kaybolmuş devenin hükmü nedir diye sordu. Hz. Peygamber: "Ondan sana ne? Su tulumu ve çarığı beraberinde. Sahibi rastlayıncaya kadar suya gider ve ağaçları yer" buyurdu (Buharî, Lukata 1, 2, 3, 4, 9, 10,11; Müslim, Lukata,1, 2, 5, 7, 8, 9...).

  Bulunan malın alınmasının efdal olup olmadığı ihtilâflıdır. Hanefî ve Şafiîlere göre bulunan bir malın sahibine vermek üzere alınması, terkinden efdaldır. Çünkü böyle bir malı almakla, onun kaybolması önlenmiş olmaktadır. Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ise, böyle bir malı almanın, nefsi haram yemekle karşı karşıya getireceğinden, terkinin daha faziletli olduğu görüşündedir (Kâsânî, Bedâyiu`s-Sanayi`, Kahire 1327-28/1910, VI, 200; İbnü`l-Hûmâm, Fethu`l-Kadir, Kahire 1389/1970, VI, 118; Şirbînî, Muğni`l-Muhtaç, Kahire 1379/195960, II, 406; İbn Kudâme, el-Muğni, Nşr. M. Halil Herrâs, Kahire, ty., V, 694). Lukatanın alınıp muhafaza edilmesi ve sahibi çıktığında ona verilmesi, bütün ilâhi dinlerde mevcud bulunan zaruret-i diniyye`den malı koruma prensibine dahildir (Karâfi, el-Furuk, Kahire 1347, IV,33). Lukatayı alırken mültakit (lukatayı alan)in niyyeti önemlidir. Lukatayı alan sahibine vermek üzere alırsa, lukata onun yanında emânet hükmündedir ve telef olması halinde. ödeme mükellefiyeti yoktur. Ancak kendisine mal edinmek maksadıyla alırsa; gâsıb hükmündedir ve malın telef edilmesi halinde tazmin gerekir (Vehbe ez-Zühaylî, Nazariyyetü`d-Damân, Dımaşk 1402/1982, s. 174-175; Ali el-Hafif, ed-Damân fil-Fıkhi`l-İslâmî, Kahire 1971, I,102,104,107). Ancak Lukatayı alanın sahibine vermek üzere emâneten aldığının ortaya konulması bazı görevlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Bunlar;

  a. İşhâd: Lukatayı alanın bunu kendisi için almayıp sahibine vermek üzere aldığına iki adil kişiyi şahid tutmasıdır. Ebû Hanife`ye göre işhâd vâcip; Maliki, Şafiî ve Hanbelilere göre müstehaptır (Tahâvî, Şerhu Meâni`l-Asâr, Kahire 1388/1968, IV,136; Şevkânî, Neylü`l-Evtâr, Kahire 1357/1983, V, 339; Nevevî, el-Mecmû, Beyrut, t.y., XV, 255-258; İbn Kudâme, a.g.e., V, 708; Necib el-Mutîî, Tekmiletü`l-Mecmü`, Bâcî, el-Müntekâ, Kahire 1332, VI, 135).

  b. İlân: Lukatanın -sopa, kırbaç, ip vb. gibi insanların değer vermediği önemsiz şeyler haricinde- 1 yıl ilânı vaciptir (Tahâvî, a.g.e., IV, 136; İbn Kudâme, a.g.e., V, 694; Bâcî, a.g.e., VI, 136; Nevevî, Şerhu`l-Müslim, Kahire 1349, XII, 22). İlândan maksad malını sahibine ulaştırmaktır. Bundan dolayı ilân insanların kalabalık bulundukları yerlerde özellikle malın bulunduğu civarda belli aralıklarla yapılmalıdır. Mültakit lukatayı ilân ederken sadece cinsini -altın, gümüş gibi- zikretmelidir. Vasıfların hepsini zikretmesi halinde buna muttali olan ve sahibi olmayan birisi lukatayı kendisinin olduğunu iddia ederek alabilir. Bu durumda multakit lukatayı tazmin eder. Buna göre lukata başkasına gösterilemez (Erdebîlî, el-Envâr, Kahire 1326, I, 446; Bâcî, a.g.e., VI, 136). İlân herhangi bir masrafı gerektirirse Hanefî, Şafiî, Hanbelilere göre ilân masrafları multakite aittir. Malikilere göre ise multakit lukatanın ilânı için yapılacak masrafları lukatadan verilmek üzere bir başkasına yaptırabilir (Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu`l-İslâmî, Dımaşk 1405/1985, V, 778; Abdülkerim Zeydan, Mecmûa Buhûs Fıkhiyye, Bağdad 1407/1986, s. 329-330).

  Şârî`in lukatayı alma konusundaki izni işhâd ve ilânla kayıtlıdır. Bu görevleri yerine getirmeye multakit hakkında gasb hükümleri uygulanır (bk. Gasb mad.).

  Multakitin bulduğu malı koruması ve ilân etmesi karşılığında bir ücret hakkı yoktur. Yaptıkları, teberrûdan ibarettir. Ancak mal sahibi multakite bahşiş verebilir. Hanbelî ve Şafiîlere göre ise mal sahibinin vaadi varsa mültakit buna hak kazanır (Kâsânî, a.g.e., II, 202; İbn Adilberr, el-Kafi, Riyad 1400/1980, II, 839; İbn Kudâme, a.g.e.,V, 745; Şâfiî, el-Ümm, Bulak 1321-25, III,.291).

  Multakitin lukataya yapmış olduğu masrafları mal sahibinden alabilmesi için masrafları hâkimin izniyle yapmış olması şarttır. Aksi takdirde bu masraflar teberrû mahiyetindedir. Hâkimin izniyle yapılan masrafları mal sahibinin ödememesi durumunda multakite masrafları ödettirinceye kadar malı hapis hakkı doğar (Şeyh Bedreddin, Câmiul-Fusûleyn, Kahire 1300, II, 81; Kâsânî, a.g.e., VI, 203; İbnü`l-Hümâm a.g.e.,VI, 127).

  Lukatanın sahibi olduğunu iddia edene teslimi:

  Lukatanın sahibi geldiğinde kendisine malın verilmesi gerekir. Ancak lukatanın kendisinin olduğunu iddia edenin doğruluğunu anlamak için iki yol vardır:

  1. Lukatanın vasıflarını bilmek,

  2. Delil ile ispat.

  Lukatanın, kendisinin olduğunu delil ile isbat edene verilmesi ittifakla vaciptir. Ancak lukatanın vasıflarını bilene verilmesi Hanefîlere göre vacip değildir. Hanbelî ve Mâlikilere göre ise vasıflarını bilene lukata verilir. Şafiîlere göre ise multakit vasfedenin doğru söylediğine kanaatı varsa lukatayı vasfedene verebilir (Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XI, 8; Kâsânî, a.g.e., VI, 202; İbnü`l-Hümâm, a.g.e., VI, 129 vd.; İbn Kudâme, a.g.e., V, 709-711; Sehnûn, el-Müdevvene" Kahire 1324, VI, 174-175; Şâfiî, a.g.e., III, 288; Şirbinî, a.g.e., II, 416).


 5. 16.Ekim.2016, 16:01
  3
  Misafir

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Ilcede oturuyorum.sinav icin merkeze gittim.yolda yururken saat buldum.etrafta sorabilecegim kimse yoktu.bi arkadasa verdim saati tak diye.saati buldugumu basta söylemedim sonradan soyledim arkadasimda sahibini bulamazmiyiz diye sordu ama artik cok gecti saatin sahibini bulmamiz imkansiz gibi birsey.simdi ne yapmaliyim bana bi yardimvi olurmusunuz? ?


 6. 16.Ekim.2016, 16:01
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ilcede oturuyorum.sinav icin merkeze gittim.yolda yururken saat buldum.etrafta sorabilecegim kimse yoktu.bi arkadasa verdim saati tak diye.saati buldugumu basta söylemedim sonradan soyledim arkadasimda sahibini bulamazmiyiz diye sordu ama artik cok gecti saatin sahibini bulmamiz imkansiz gibi birsey.simdi ne yapmaliyim bana bi yardimvi olurmusunuz? ?

 7. 16.Ekim.2016, 23:02
  4
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,998
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Bulunan eşya için çevreye sorulur, buna imkan yok ise artık onu ihtiyacı olan birine verirsiniz ki öyle yapmışsınız.. Arkadaşınız güle güle kullansın


 8. 16.Ekim.2016, 23:02
  4
  mum
  Administrator
  Bulunan eşya için çevreye sorulur, buna imkan yok ise artık onu ihtiyacı olan birine verirsiniz ki öyle yapmışsınız.. Arkadaşınız güle güle kullansın

 9. 19.Şubat.2017, 23:45
  5
  Misafir

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Dün caaminin önünde asılı bir şapka buldum şapka kirlenmişti kimsenin almadığı belliydi bendimde şapkam kaybolmuştu onu aldım ihtiyacım olduğu icin simdi kafamı Kurcalayan bir şey var acaba harammı cok merak ediyorum


 10. 19.Şubat.2017, 23:45
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Dün caaminin önünde asılı bir şapka buldum şapka kirlenmişti kimsenin almadığı belliydi bendimde şapkam kaybolmuştu onu aldım ihtiyacım olduğu icin simdi kafamı Kurcalayan bir şey var acaba harammı cok merak ediyorum

 11. 20.Şubat.2017, 16:33
  6
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,704
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Senin şapkan kaybolmuş olsa bile bunu alman helal değildir. O birinin olabilir ve onu arayabilir isteyebilir. En doğrusu o şapkayı tekrar camiye bırakmaktır. Harama ve şüpheye gerek yoktur.


 12. 20.Şubat.2017, 16:33
  6
  Yönetici
  Senin şapkan kaybolmuş olsa bile bunu alman helal değildir. O birinin olabilir ve onu arayabilir isteyebilir. En doğrusu o şapkayı tekrar camiye bırakmaktır. Harama ve şüpheye gerek yoktur.

 13. 05.Nisan.2017, 03:54
  7
  Misafir

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Bugün okulda sıramın hemen yanında bi kalem buldum sınıftakilere sordum kimsenin degilmiş bende bu yüzden aldım sahibi gelirse veririm dedim fakat sahibi gelmezse benim bu kalemi kullanmam günah olurmu


 14. 05.Nisan.2017, 03:54
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bugün okulda sıramın hemen yanında bi kalem buldum sınıftakilere sordum kimsenin degilmiş bende bu yüzden aldım sahibi gelirse veririm dedim fakat sahibi gelmezse benim bu kalemi kullanmam günah olurmu

 15. 05.Nisan.2017, 05:10
  8
  ait
  Üye

  Profili:
  ait
  Üyelik Tarihi: 08.Nisan.2007
  Üye No: 244
  Mesaj Sayısı: 42
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 37

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Sınıf kaç kişi olabilir ki herkes oturuyorken sınıfa kalemin kime ait olduğunu sorabilirsin. Sahibi çıkmazsa kullanırsın.


 16. 05.Nisan.2017, 05:10
  8
  ait - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ait
  Üye
  Sınıf kaç kişi olabilir ki herkes oturuyorken sınıfa kalemin kime ait olduğunu sorabilirsin. Sahibi çıkmazsa kullanırsın.

 17. 22.Nisan.2017, 13:21
  9
  Misafir

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  yolda toplanmış ama sahibi olmayan bir avuç erik buldum bir kaç tane aldım yedim harammıdır


 18. 22.Nisan.2017, 13:21
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  yolda toplanmış ama sahibi olmayan bir avuç erik buldum bir kaç tane aldım yedim harammıdır

 19. 23.Nisan.2017, 02:43
  10
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,704
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Sahibi olup olmadığından ilk önce emin olman gerekir. Ancak gerçekten sahibi olmadığına kanaat getirirsen yiyebilirsin yoksa az veya çok olsun yemen caiz olmaz. Bu yediklerin için ufak bir sadaka ver.


 20. 23.Nisan.2017, 02:43
  10
  Yönetici
  Sahibi olup olmadığından ilk önce emin olman gerekir. Ancak gerçekten sahibi olmadığına kanaat getirirsen yiyebilirsin yoksa az veya çok olsun yemen caiz olmaz. Bu yediklerin için ufak bir sadaka ver.

 21. 13.Mayıs.2017, 19:46
  11
  Misafir

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Ben yolda yururken rimel buldum ve etrafta kimse yoktu ve tenha bi yer sanirim sahibi dusurmus sahibini bulma ihtimalim dusuk ben kendim icin kullansam yerine zekat versem caiz olur mu ?

  Caddede geçerken altın bebek künyesi buldum.üzerinden arabalar geçmiş.sanırım trafik ışıklarından geçerken biri düşürmüş.aldım.haram mıdır.


 22. 13.Mayıs.2017, 19:46
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben yolda yururken rimel buldum ve etrafta kimse yoktu ve tenha bi yer sanirim sahibi dusurmus sahibini bulma ihtimalim dusuk ben kendim icin kullansam yerine zekat versem caiz olur mu ?

  Caddede geçerken altın bebek künyesi buldum.üzerinden arabalar geçmiş.sanırım trafik ışıklarından geçerken biri düşürmüş.aldım.haram mıdır.

 23. 13.Mayıs.2017, 23:22
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,704
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Yerde bulunan küçük değersiz şeyleri almak caiz midir?

  Eğer sorup sahibini bulma imkanın yoksa ihtiyacı olan birisine verirsin. Eğer senin ihtiyacın varsa sende kullanabilirsin. İhtiyacın varsa bunun yerine sadaka da vermene gerek yoktur.


 24. 13.Mayıs.2017, 23:22
  12
  Yönetici
  Eğer sorup sahibini bulma imkanın yoksa ihtiyacı olan birisine verirsin. Eğer senin ihtiyacın varsa sende kullanabilirsin. İhtiyacın varsa bunun yerine sadaka da vermene gerek yoktur.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son