Konusunu Oylayın.: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?

5 üzerinden 4.58 | Toplam : 19 kişi
3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?
 1. 17.Ağustos.2012, 20:28
  1
  yenikavalye
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ağustos.2012
  Üye No: 97524
  Mesaj Sayısı: 5
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?


  3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı? Mumsema 3bir şeyi çok merak ediyorum 3. dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hids filan varmı ?


 2. 17.Ağustos.2012, 20:28
  1  3bir şeyi çok merak ediyorum 3. dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hids filan varmı ?

 3. 18.Ağustos.2012, 01:42
  2
  Candle
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Mayıs.2007
  Üye No: 866
  Mesaj Sayısı: 863
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis v
  'Türkler size saldırmadan siz sakın Türklere saldırmayın çünkü onlar gelecekte islamiyete çok hizmetleri bulunacaktır' diye bir hadis-i şerifi var mı?
  Sorunun Detayı
  Peygamber efendimizin(s.a.v) 'Türkler size saldırmadan siz sakın türklere saldırmayın çünkü onlar gelecekte islamiyete çok hizmetleri bulunacaktır' diye bir hadis-i şerifi var mı arsa sağlam mı?  Türk milletinin fıtratında mevcut olan yiğitlik hasleti, İslâmın cihat ruhu, Mekke ve Medine'den kopup yurtlarına kadar ulaşan İslâm mücahitlerinin mukaddes gayesi ile birleşince tarihteki haklı yerini ve mevkiine oturmuştu. Bu arada şu tarihî husus gözardı edilmemeli: Türkler İslâmın zuhurundan dört asır sonra Müslüman oldular. O zamana kadar İslâm fetihleri kuzeyde Hazar Denizine batıda Mısır'a, güneyde Yemen'e, doğuda Hindistan sınırlarına kadar yayılmıştı. İslâm ordusu hemen hemen bütün milletlerle savaştıkları halde Türklerle savaşmadılar.

  Peygamberimizin "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın" 1 hadisine riayet eden Müslümanlar, onlarla savaş ettikleri zaman Türklerin İslama girmelerine mâni olacaklarını biliyorlardı. Bunun için Türkler İslâm güneşinin üzerlerinde doğduğunu hisseder etmez, "oymaklar" halinde Müslüman oldular.

  Bilhassa Abbasiler devrinde İslâm ordusunda mühim bir yer tutan Türkler yiğitlikleriyle birleştirdikleri cihat aşkı ile asırlar boyu İslâmın bayraktarlığını yaptılar.

  Bunun yanında her millet kendi milletinin fazilet ve güzel hasletlerinden bahsederek, onları sevebilir. İslâmiyet bunu reddetmez. Nitekim Sahabilerden birisi Peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, bir kişinin kendi kavmini sevmesi ırkçılık mıdır?" diye sormuş.

  Resulullah da (a.s.m.), "Hayır, ancak kişi kavminin zulmüne yardımcı olursa, ırkçılık olur"2 buyurmuştur.

  Çünkü millet, ırk, kavim bir vakıadır. "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz, Ondan en çok korkanınızdır"3 mealindeki âyet-i kerime, insanların farklı millet ve ırklara mensup olmasını, birbirleriyle daha yakından tanışması hikmetine bağlamakta ve hangi ırktan olursa olsun fert ve milletlerin fazilet ve üstünlük derecesini "takva"ya göre değerlendirmektedir.

  Kur'ân'ın hükmü, hiçbir milletin ırkî bakımdan bir üstünlüğe sahip olamayacağını açıkladığı gibi, esas itibariyle ne hadis-i kudsî, ne de hadis-i şeriflerde bu hükme aykırı ifade bulmak mümkün değildir. Bu hükme ters düşen ifadeler "hadis" olarak bazı kitaplarda yer alsa, dillerde dolaşsa bile reddedilir, kabul edilmez. Bunun için de buna benzer ifadelere müracaat ederek Arap, Fars, Türk hangi millet olursa olsun methedilmeye kalkışılmaz. Irkçılık kokan ve o çerçevede anlatılan konularda İslâm literatüründe "hadis" olarak kabul edilmeyen beyanlara da itibar edilmez.

  Meselâ, Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk isimli kitabında Türkleri metheden bir hayli mevzu (uydurma) "hadislere" yer verilmiştir. Bunlardan "hadis-i kudsî" olarak nakledilen bir söz şöyledir:

  "Ulu Allah buyuruyor: "Benim Türk adını verdiğim ve maşrıkta iskân ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım."

  Hadis-i Kudsî olarak söylenen bu ifadeleri hiçbir hadis kitabında bulmak mümkün değildir. Bir lügat kitabında geçen böyle bir ifadeyi "hadis-i kudsî" diye alıp nakletmek usûle de aykırıdır. Çünkü âyet mealleri ya Kur'ân meallerinden veya tefsirlerden; hadisler de hadis kitaplarından alınır ve istifade edilir.

  Diğer taraftan bu ifadeler Türk milletini ve ordusunu metheder mânâyı taşımaktan da uzaktır. Çünkü bu ifadelerde Türk askeri Allah'ın elinde bir gazap âleti olarak gösterilmekte, azgın milletlerin üzerine "saldırtılan" bir unsur şeklinde tarif edilmektedir.

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hakkında "Türklük" iddiasına gelince; esas itibariyle İslâmiyet, ırk, kabile ve millet mefhumunu reddetmiyor. İnsanların kabile ve milletlere ayrılmasını birbirleriyle daha yakından tanışmalarını sağlaması bakımından değerlendiriyor. Bunun yanında kabile ve milletlerin şecere ve neslini muhafazaya hizmet maksadıyla mevcut olan "ensab" ilmine karşı çıkmamıştır. Hatta Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir'i, ensab ilmini bilmekle methetmiştir. Hangi kabilenin nereden geldiği, en son kime dayandığı hususunda en ince teferruatına varıncaya kadar bütün bilgiler İslâmiyetten önce ve sonraki Araplar arasında meşhurdu.

  Peygamberimizin kabilesi, şeceresi ise çok iyi muhafaza edilmişti. Peygamberimizin dedelerinin kimler olduğu, nereye kadar dayandığı, Kureyş isminin ve kabilesinin nereden kaynaklandığı hususunda siyer ve hadis ka-tiplannda geniş bilgiler mevcuttur.
  Meselâ Kâmil Miras'ın Tecrid-i Sarih Tercemesi' nin 9. cildinin 217. sayfasına göz atıldığı zaman "Kureyş" isminin nereye dayandığı, nereden kaynaklandığı görülür. Cumhur-u ulemâ denen İslâm âlimlerinin çoğunun ortak görüşüne göre, "Kureyş" Peygamberimizin 13. dedesi olan Nadr'ın ismidir. Dolayısıyla kabile, ismini buradan almıştır.

  Hadis imamlarından Beyhakî'nin rivayet ettiği gibi Feyzü'l-Kadîr' de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) "Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im" diye saymaya başlıyor, dedesi Abdulmuttalib'den itibaren Adnan'a kadar yirmi atasını sayıyor, hadisin sonunda da "Ben neseb ve ata itibariyle içinizde en hayırlınızım" buyuruyor. 4

  Yine İmam Müslim'in bir rivayetinde şu mealdeki hadisi görüyoruz:
  "Cenab-ı Hak İbrahim'in (peygamber) evlatlarından İsmail'i, İsmail'in evlatlarından Benî Kinane'yi, Benî Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Benî Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti"5 buyurarak neslini Mekke'de doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail'e ulaştırmaktadır.

  Diğer taraftan Peygamberimizin bizzat kendi mübarek dilinden nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür. Bu husustaki hadislerin sadece üçünün mealini verelim:

  "Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdül-muttalib'in oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım."6

  "Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." 7

  "Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır."8

  Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.

  Kur'ân'da açıkça Peygamberimizin Arap olduğu ifade edilir.İbrahim Sûresinin "Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik" mealindeki 4. âyeti buna delildir. Peygamberimiz de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kur'ân'ı okumuştur.

  Ebû Zer'den (r.a.) rivayet edilen "Cenab-ı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir"9 mealindeki hadis-i şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.

  1. Ebû Davud , Melâhim: 8.
  2. İbni Mâce , Fiten: 8.
  3. Hucurât Sûresi, 18.
  4. Feyzü'l-Kadîr, 3:36. Hadis no: 2682.
  5. Müslim, Fedâil: 1.
  6. Feyzü'l-Kadîr , 3:38. Hadis no: 2684.
  7. a.g.e. 3:43, Hadis no: 2695.
  8. a.g.e. 3:44. Hadis no: 2696.
  9. Tefsir-i İbni Kesîr, 2:522.

  Mehmed Paksu Meseleler ve Çözümleri - 1


 4. 18.Ağustos.2012, 01:42
  2
  Devamlı Üye  'Türkler size saldırmadan siz sakın Türklere saldırmayın çünkü onlar gelecekte islamiyete çok hizmetleri bulunacaktır' diye bir hadis-i şerifi var mı?
  Sorunun Detayı
  Peygamber efendimizin(s.a.v) 'Türkler size saldırmadan siz sakın türklere saldırmayın çünkü onlar gelecekte islamiyete çok hizmetleri bulunacaktır' diye bir hadis-i şerifi var mı arsa sağlam mı?  Türk milletinin fıtratında mevcut olan yiğitlik hasleti, İslâmın cihat ruhu, Mekke ve Medine'den kopup yurtlarına kadar ulaşan İslâm mücahitlerinin mukaddes gayesi ile birleşince tarihteki haklı yerini ve mevkiine oturmuştu. Bu arada şu tarihî husus gözardı edilmemeli: Türkler İslâmın zuhurundan dört asır sonra Müslüman oldular. O zamana kadar İslâm fetihleri kuzeyde Hazar Denizine batıda Mısır'a, güneyde Yemen'e, doğuda Hindistan sınırlarına kadar yayılmıştı. İslâm ordusu hemen hemen bütün milletlerle savaştıkları halde Türklerle savaşmadılar.

  Peygamberimizin "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın" 1 hadisine riayet eden Müslümanlar, onlarla savaş ettikleri zaman Türklerin İslama girmelerine mâni olacaklarını biliyorlardı. Bunun için Türkler İslâm güneşinin üzerlerinde doğduğunu hisseder etmez, "oymaklar" halinde Müslüman oldular.

  Bilhassa Abbasiler devrinde İslâm ordusunda mühim bir yer tutan Türkler yiğitlikleriyle birleştirdikleri cihat aşkı ile asırlar boyu İslâmın bayraktarlığını yaptılar.

  Bunun yanında her millet kendi milletinin fazilet ve güzel hasletlerinden bahsederek, onları sevebilir. İslâmiyet bunu reddetmez. Nitekim Sahabilerden birisi Peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, bir kişinin kendi kavmini sevmesi ırkçılık mıdır?" diye sormuş.

  Resulullah da (a.s.m.), "Hayır, ancak kişi kavminin zulmüne yardımcı olursa, ırkçılık olur"2 buyurmuştur.

  Çünkü millet, ırk, kavim bir vakıadır. "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz, Ondan en çok korkanınızdır"3 mealindeki âyet-i kerime, insanların farklı millet ve ırklara mensup olmasını, birbirleriyle daha yakından tanışması hikmetine bağlamakta ve hangi ırktan olursa olsun fert ve milletlerin fazilet ve üstünlük derecesini "takva"ya göre değerlendirmektedir.

  Kur'ân'ın hükmü, hiçbir milletin ırkî bakımdan bir üstünlüğe sahip olamayacağını açıkladığı gibi, esas itibariyle ne hadis-i kudsî, ne de hadis-i şeriflerde bu hükme aykırı ifade bulmak mümkün değildir. Bu hükme ters düşen ifadeler "hadis" olarak bazı kitaplarda yer alsa, dillerde dolaşsa bile reddedilir, kabul edilmez. Bunun için de buna benzer ifadelere müracaat ederek Arap, Fars, Türk hangi millet olursa olsun methedilmeye kalkışılmaz. Irkçılık kokan ve o çerçevede anlatılan konularda İslâm literatüründe "hadis" olarak kabul edilmeyen beyanlara da itibar edilmez.

  Meselâ, Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk isimli kitabında Türkleri metheden bir hayli mevzu (uydurma) "hadislere" yer verilmiştir. Bunlardan "hadis-i kudsî" olarak nakledilen bir söz şöyledir:

  "Ulu Allah buyuruyor: "Benim Türk adını verdiğim ve maşrıkta iskân ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım."

  Hadis-i Kudsî olarak söylenen bu ifadeleri hiçbir hadis kitabında bulmak mümkün değildir. Bir lügat kitabında geçen böyle bir ifadeyi "hadis-i kudsî" diye alıp nakletmek usûle de aykırıdır. Çünkü âyet mealleri ya Kur'ân meallerinden veya tefsirlerden; hadisler de hadis kitaplarından alınır ve istifade edilir.

  Diğer taraftan bu ifadeler Türk milletini ve ordusunu metheder mânâyı taşımaktan da uzaktır. Çünkü bu ifadelerde Türk askeri Allah'ın elinde bir gazap âleti olarak gösterilmekte, azgın milletlerin üzerine "saldırtılan" bir unsur şeklinde tarif edilmektedir.

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hakkında "Türklük" iddiasına gelince; esas itibariyle İslâmiyet, ırk, kabile ve millet mefhumunu reddetmiyor. İnsanların kabile ve milletlere ayrılmasını birbirleriyle daha yakından tanışmalarını sağlaması bakımından değerlendiriyor. Bunun yanında kabile ve milletlerin şecere ve neslini muhafazaya hizmet maksadıyla mevcut olan "ensab" ilmine karşı çıkmamıştır. Hatta Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir'i, ensab ilmini bilmekle methetmiştir. Hangi kabilenin nereden geldiği, en son kime dayandığı hususunda en ince teferruatına varıncaya kadar bütün bilgiler İslâmiyetten önce ve sonraki Araplar arasında meşhurdu.

  Peygamberimizin kabilesi, şeceresi ise çok iyi muhafaza edilmişti. Peygamberimizin dedelerinin kimler olduğu, nereye kadar dayandığı, Kureyş isminin ve kabilesinin nereden kaynaklandığı hususunda siyer ve hadis ka-tiplannda geniş bilgiler mevcuttur.
  Meselâ Kâmil Miras'ın Tecrid-i Sarih Tercemesi' nin 9. cildinin 217. sayfasına göz atıldığı zaman "Kureyş" isminin nereye dayandığı, nereden kaynaklandığı görülür. Cumhur-u ulemâ denen İslâm âlimlerinin çoğunun ortak görüşüne göre, "Kureyş" Peygamberimizin 13. dedesi olan Nadr'ın ismidir. Dolayısıyla kabile, ismini buradan almıştır.

  Hadis imamlarından Beyhakî'nin rivayet ettiği gibi Feyzü'l-Kadîr' de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) "Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im" diye saymaya başlıyor, dedesi Abdulmuttalib'den itibaren Adnan'a kadar yirmi atasını sayıyor, hadisin sonunda da "Ben neseb ve ata itibariyle içinizde en hayırlınızım" buyuruyor. 4

  Yine İmam Müslim'in bir rivayetinde şu mealdeki hadisi görüyoruz:
  "Cenab-ı Hak İbrahim'in (peygamber) evlatlarından İsmail'i, İsmail'in evlatlarından Benî Kinane'yi, Benî Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Benî Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti"5 buyurarak neslini Mekke'de doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail'e ulaştırmaktadır.

  Diğer taraftan Peygamberimizin bizzat kendi mübarek dilinden nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür. Bu husustaki hadislerin sadece üçünün mealini verelim:

  "Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdül-muttalib'in oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım."6

  "Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." 7

  "Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır."8

  Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.

  Kur'ân'da açıkça Peygamberimizin Arap olduğu ifade edilir.İbrahim Sûresinin "Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik" mealindeki 4. âyeti buna delildir. Peygamberimiz de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kur'ân'ı okumuştur.

  Ebû Zer'den (r.a.) rivayet edilen "Cenab-ı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir"9 mealindeki hadis-i şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.

  1. Ebû Davud , Melâhim: 8.
  2. İbni Mâce , Fiten: 8.
  3. Hucurât Sûresi, 18.
  4. Feyzü'l-Kadîr, 3:36. Hadis no: 2682.
  5. Müslim, Fedâil: 1.
  6. Feyzü'l-Kadîr , 3:38. Hadis no: 2684.
  7. a.g.e. 3:43, Hadis no: 2695.
  8. a.g.e. 3:44. Hadis no: 2696.
  9. Tefsir-i İbni Kesîr, 2:522.

  Mehmed Paksu Meseleler ve Çözümleri - 1

 5. 07.Ağustos.2016, 16:44
  3
  Misafir

  Yorum: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?

  3. dünya savaşında ne çıkacağını bir tek ALLAH bilir


 6. 07.Ağustos.2016, 16:44
  3
  fgyhtht - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  fgyhtht
  Misafir
  3. dünya savaşında ne çıkacağını bir tek ALLAH bilir

 7. 18.Temmuz.2017, 19:49
  4
  Misafir

  Yorum: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?

  burada Türklerin 400 yıl sonra girdiğini yazıyorsunuz ve yanılıyorsunuz Türkler ilk tanıştıklarında islama girmeye başladı yalnız Talas savaşı sırasında araplara emanet ettiğimiz 20000 kadın ve çocuğu emevi mikropları bunlar bizim yerimizi alacak kavim osmanın söylediği diye katletti bunu duyan Türk askerleri o sırada bozguna uğrattıkları çinlilerle bir anlaşma yapıp geri dönüp arap ordularını yok ettiler ve müslüman olan olmayan Türklerin hepsi birleşip arapların adi bir ırk olduğunu ve din konusunun bir yana bırakılıp onlara karşı birleşmeyi karara bağlayıp sınırlarını araplara ve arap akımlarına kapadılar peygamberin torununun oğlu..hasanın..aile efradı ile özel izinle horasan yöresine yerleştirildi ve islam bozulmadan 200 yıl içeride Türk güvencesiyle yayıldı abbasiler bize barış teklif ettiğinde zaten Türklerin çoğu araplardan bin kat daha sağlam müslümandı biz halifeye paralı askerler göndermeye başladık.....kısaca arabın islamı çarşafa dolanmış Türkün islamınıda üstte takke altta donsuz dolaşma metoduna sardırmıştır şu an gerçek müslüman hemen hemen çok azdır gerisi diğer dinler gibi şeytanın yolunda ya da yola girmekte kılavuzları siyonist yahudi kargalardır.


 8. 18.Temmuz.2017, 19:49
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  burada Türklerin 400 yıl sonra girdiğini yazıyorsunuz ve yanılıyorsunuz Türkler ilk tanıştıklarında islama girmeye başladı yalnız Talas savaşı sırasında araplara emanet ettiğimiz 20000 kadın ve çocuğu emevi mikropları bunlar bizim yerimizi alacak kavim osmanın söylediği diye katletti bunu duyan Türk askerleri o sırada bozguna uğrattıkları çinlilerle bir anlaşma yapıp geri dönüp arap ordularını yok ettiler ve müslüman olan olmayan Türklerin hepsi birleşip arapların adi bir ırk olduğunu ve din konusunun bir yana bırakılıp onlara karşı birleşmeyi karara bağlayıp sınırlarını araplara ve arap akımlarına kapadılar peygamberin torununun oğlu..hasanın..aile efradı ile özel izinle horasan yöresine yerleştirildi ve islam bozulmadan 200 yıl içeride Türk güvencesiyle yayıldı abbasiler bize barış teklif ettiğinde zaten Türklerin çoğu araplardan bin kat daha sağlam müslümandı biz halifeye paralı askerler göndermeye başladık.....kısaca arabın islamı çarşafa dolanmış Türkün islamınıda üstte takke altta donsuz dolaşma metoduna sardırmıştır şu an gerçek müslüman hemen hemen çok azdır gerisi diğer dinler gibi şeytanın yolunda ya da yola girmekte kılavuzları siyonist yahudi kargalardır.

 9. 13.Nisan.2018, 19:21
  5
  Misafir

  Yorum: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?

  Hocam burada paylaştığınız yoruma karşılık bazı düşünceler ileri sürülmekte. "Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik" ayetinden her millete ayrı ayrı peygamber gönderildiği fikri ortaya atılmaktadır. Türklerin peygamberinin kim olduğu hususunda tartışmalar kelimelere dökülmektedir. Bu durumla alakalı düşüncelerinizi duymak isterim. Böyle bir soru tarafıma sorulduğunda cevabını verebilmek adına yardımlarınızı rica ederim.


 10. 13.Nisan.2018, 19:21
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hocam burada paylaştığınız yoruma karşılık bazı düşünceler ileri sürülmekte. "Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik" ayetinden her millete ayrı ayrı peygamber gönderildiği fikri ortaya atılmaktadır. Türklerin peygamberinin kim olduğu hususunda tartışmalar kelimelere dökülmektedir. Bu durumla alakalı düşüncelerinizi duymak isterim. Böyle bir soru tarafıma sorulduğunda cevabını verebilmek adına yardımlarınızı rica ederim.

 11. 15.Nisan.2018, 20:16
  6
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 7,569
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: 3 dünya savaşı çıkarsa türklerle ilgili olarak kutsal kitaplarda yazan hadis var mı?

  Bir kavme Paygamber geldiği ayette söylenmiyor ki, Gönderilen Peygamber kavminin diliyle gönderildi


 12. 15.Nisan.2018, 20:16
  6
  mum
  Administrator
  Bir kavme Paygamber geldiği ayette söylenmiyor ki, Gönderilen Peygamber kavminin diliyle gönderildi
+ Yorum Gönder