+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Çalgılı ilahi dinlemek caiz mi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. konya442
  (Cezalı)
  Reklam

  Çalgılı ilahi dinlemek caiz mi ?

  Reklam

  Çalgılı ilahi dinlemek caiz mi ? Mumsema EsSelamu Aleykum
  calgili ilahi dinlemek caiz mi ?

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Çalgılı ilahi dinlemek caiz mi ?


  Reklam


  Müzikli ilahi dinlemenin hükmü nedir?

  Dinimizin müzik dinleme konusundaki ölçüsü nedir?

  Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır:

  “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır” (İşaratü’l-İ’câz, s 78; Sözler, s 382, 687-688)

  Musikîde iki ses kullanılır: insan sesi ve âlet sesi Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik âletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilirYa insanın ruhuna tesir eder, onda ulvî, dinî, hamâsî hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musikî parçası, nefsine ve süflî hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir Yukarıdaki ifadelerde de açıkça görüldüğü gibi, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir

  Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır Meselâ “İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür

  Bir başka misâl: Yunus’un, “Aşkın aldı benden beni/ Bana Seni gerek Seni/Ben yanarım dünü gün/Bana Seni gerek Seni/Aşkın şarâbından içem/Mecnûn olup dağa düşem/Sensin dünü gün endîşem/Bana Seni gerek Seni” şiiri bugün hem ilâhî olarak, hem de türkü olarak söylenmektedir Şimdi biri burada geçen “aşk”tan ilâhî aşkı düşünürken, diğeri zâhirî mânâsına bakarak mecâzî bir aşkı hatırlar

  İmam Gazalî Hazretleri ise (İhyâ, 2: 279-81) musikîyi, haram, mekruh ve mubah olmak üzere üç ana başlık altında inceleyerek şöyle der:

  Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan kimseler için yalnızca bu duyguları tahrik eden sesler haramdır

  Vakitlerinin çoğunu buna veren, meşguliyeti âdet haline getiren kimse için mekruhtur

  Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları tahrik eden kimse için müstehaptır

  İmam Gazalî daha sonra, musikîyi haram kılan şeyin kendisi değil, sonradan ârız olan bazı sebepler olduğunu ifade eder, bunu da şöyle tasnif eder:

  Şarkı söyleyen kadın olur, dinleyen de kadın sesinin şehvetini tahrik edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır Burada haram hükmü müzikten değil, kadının sesinden gelmektedir

  Şarkı ve türkünün güftesi bozuk, İslâm inancına ve ahlâkına aykırı ise, bunu müzikli veya müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır

  Gençliği icabı şehevî duyguların mahkûmu olan bir kimse aşırı derecede müziğe düşer, vaktinin çoğunu bu yolda geçirirse sefih olur

  Mehmed Paksu Helal – Haram 3. maria
  Devamlı Üye
  çalgı haram ise, ilahi sözleri çalgılı olmaz tehlikedir
  yok çalgılar-müzik haram değilse hoş olmasa da imanı sıkıntıya sokmaz.

 4. @mir
  âb ü kil
  İlahileri çalgı ile, ney çalarak okumak bid'attir. Harama helal diyen ve haramı ibadete karıştıran kâfir olur. (S.Ebediyye)

  İbni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki: Tarikatçıların yaptığı gibi, ölçülü hareketlerle sallanıp oynamaya raks denir. Fıkıh âlimleri, (Raksı helâl sayıp, bilhassa tefle oynayarak teganni eden kimse kâfir olur) demişlerdir. Bezzaziyye kitabının sahibi Kurtubi’den, (Çalgının ve raksın haram olduğu hususunda müctehid imamların icma’ı vardır) diye nakledip, (Şeyhülislam Kirmani’nin, “Raksı helâl gören kâfir olur” fetvasını gördüm) demiştir. Raksı helâl sayanların, fâsık olacağını bildiren âlimler de olmuştur. Bütün bunlar, kâfirlerin âdetidir. Her çalgı haramdır. Eğer ansızın kulağına gelirse, mazur sayılır. Dinlememek için, bütün gücünü sarf etmek farzdır. (Redd-ül-muhtar)

 5. Hoca
  erimeye devam...
  (S.Ebediyye)
  @mir kardeş sende bu eseri kaynak verdin ya

 6. @mir
  âb ü kil
  diğer başlık altında yazmıştım
  "tarikatlerin kendi eserlerinde bunun küfür olduğu geçiyor"
  diye ama buraya yazmak aklıma gelmedi

  biz kendi eserlerimizden yazınca kabul etmiyorlar
  onların eserlerinden vereyim dedim

  dur bir de sağlam kaynaktan yazayım bari
  İmam el Kadı Iyaz(ra) et Tinnisî’den naklediyor; “İmam Malik ra’ın yanında idik. Ashabı da oradalardı Nusaybin halkından birisi dedi ki;

  “Bizim o tarafta “sufiler” denilen bir topluluk var. Çok yiyorlar, sonra kasideler okumaya başlıyor ve kalkıp raksediyorlar.”
  Bunun üzerine imam Malik dedi ki; “Onlar çocuk mu?” “Hayır” dedi. “Peki onlar mecnun mu?” diye sorunca adam dedi ki; “Hayır onlar şeyhtirler ve akıl sahibidirler.”
  İmam Malik dedi ki;
  “İslam ehlinden hiç kimsenin böyle yaptığını duymadım!!!”
  Adam dedi ki;
  “Onlar yiyorlar, sonra kalkıp ayakları üzerinde raksediyor, bazıları başlarını ve yüzlerini tokatlıyorlar.” Bunun üzerine imam Malik güldü ve kalkıp evine girdi. Malik(ra)’ın ashabı adama dediler ki; “Arkadaşımıza uğursuzluk getirdin. Biz otuz küsur senedir onun meclisindeydik, bugün dışında güldüğünü görmedik.” [Kadı Iyaz Tertibul Medarik﴾2/54﴿]

  www.mumsema.com adresinden alınmıştır.
  Yahudilerin Zikir Şekli

  Yüz kırk dokuzuncu mezmurda şunları okuyoruz:

  "Siyon oğulları hükümdarlıklarına sevinsinler, tef ve ud ile dansederek adını tesbih etsinler, terennüm etsinler Tehlil getirin, kutsallığında (Kudüs'de) Allah'ı tesbih edin Rebab ve ud ile tesbih edin Tef ve dans ile tesbih edin Sazlar ve zurnalarla tesbih edin Türlü naralarla tesbih edin"

  www.mumsema.com adresinden alınmıştır


 7. gıgax
  Üye
  ya helal mi haram mı?

 8. Ahmet Hoca
  Üye
  ya helal mi haram mı?
  ilahi demek, Allahı hatırlatan sözler nağmeler demek.
  Çalgı demek, nefsi ve şehveti tahrik alet demek.

  hem ilahi hem çalgı bu nasıl anlamıyorum

+ Yorum Gönder
ilahi dinlemek caiz mi,  çalgılı ilahi caiz mi,  müzikli ilahi dinlemek caiz mi,  müzikli ilahi caiz mi,  ilahi dinlemek caiz midir,  ilahi dinlemek caizmi,  ilahi dinlemek haram mıdır